Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου- ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ τοπική (παραπέμπει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από …………, αίτηση τoυ ………. του ……….., με ΑΦΜ ………….., κατοίκου …………. Αττικής, επί της οδού …………., αρ. …,  η οποία δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την ………., κατατέθηκε μέσω αυτού στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό ……………/…/……… και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ………………….. (ΑΜ ΔΣΠ …….).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Σημαντική μεταρρύθμιση και μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του νόμου, μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση της πτωχευτικής ικανότητας σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, κατά το αρ. 76 παρ. 1 εδ. α΄. Παράλληλα, αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, δηλαδή για πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014,  καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου κατά τόπο αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, το οποίο μόνο κατόπιν αμφισβήτησης προσδιορίζεται από την αναφερόμενη ως κατοικία του στην τελευταία φορολογική δήλωσή του (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021, Επιτροπή Ειρηνοδικών της ΕΝΔΕ, Η απλοποιημένη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης μικρού αντικειμένου, www. ende.gr). Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης προκειμένου να απαλλαγεί αυτών, με τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, μεν, καθ’ ύλην, κατ΄αρ. 172 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 ν. 4738/2020, πλην, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, ουχί και κατά τόπο, δεδομένου ότι ο αιτών, κατά την αίτησή του, τυγχάνει κάτοικος …………….Αττικής και, ως εκ τούτου, αποκρυσταλλώνεται αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του και, δη, του Ειρηνοδικείου …………….. στο οποίο και πρέπει να παραπεμφθεί η έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά το άρθρο 741 ΚΠολΔ, ως εν προκειμένω.                                    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει εαυτό κατά τόπο αναρμόδιο.

Παραπέμπει την έκδοση απόφασης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ………….

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                                     για τη δημοσίευση

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *