Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμενου φυσικού προσώπου-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ (μη προσκόμιση κατάστασης οικονομικών στοιχείων)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……., αίτηση τoυ ……………………… του ………., με ΑΦΜ ……………….., κατοίκου Αθηνών Αττικής επί της οδού ……………., αρ. ……….., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την …………………, κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό …………./……./………… και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του …………… (ΑΜ ΔΣΑ ……….).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Σημαντική μεταρρύθμιση και μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του νόμου, μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση της πτωχευτικής ικανότητας σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, κατά το αρ. 76 παρ. 1 εδ. α΄. Παράλληλα, αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, δηλαδή για πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014,  καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να ασκηθούν παρεμβάσεις. Το περιεχόμενό της, όμως, διαφοροποιείται αναλόγως των ενεργητικά νομιμοποιούμενων προσώπων. Εφόσον την αίτηση ασκεί οφειλέτης, μαζί με αυτήν συνυποβάλλονται, κατά το αρ. 174 ν. 4738/2020, η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεδομένου, ότι η επισύναψη των ανωτέρω απειλείται με ποινή απαραδέκτου, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, δεν είναι δυνατή η, κατ’ αρ. 227, 741 ΚΠολΔ, προσκόμισή τους κατόπιν καθοδηγητικής ενέργειας του Δικαστηρίου ή και επιμελεία του αιτούντος, κατόπιν μη οριστικής απόφαση του αρ. 254 ΚΠολΔ (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021, Επιτροπή Ειρηνοδικών της ΕΝΔΕ, Η απλοποιημένη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης μικρού αντικειμένου, www. ende.gr).

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, ζητεί δε να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, άλλως, να καταχωρισθεί το όνομά του στο ΗΜΦ, προκειμένου να απαλλαγεί αυτών και να του χορηγηθεί η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου, πλην, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί, πρωτίστως, ως απαράδεκτη, δοθέντος ότι ο αιτών συνυπέβαλε την τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του ουχί, όμως, και κατάσταση οικονομικών του στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν κάνει λόγο, εμμένοντας στην πτωχευτική του ικανότητα ως φυσικό πρόσωπο, που δεν αρκεί, εν προκειμένω, για την προσήκουσα υποβολή της αίτησης, εφόσον από την προσκομιζόμενη κατάσταση των πιστωτών του για συνολικό φερόμενο χρέος ………………… ευρώ, προκύπτει επιχειρηματική δραστηριότητά του, όπως, ενδεικτικά, για χρέη σε «διάφορους προμηθευτές» …………. ευρώ. Ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση, το δε υπ’ αρ. ………/………. γραμμάτιο ΤΠΔ να επιστραφεί στον αιτούντα, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την επιστροφή στον αιτούντα του ποσού του υπ’ αρ. …………/…………… γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ΤΠΔ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                                    για τη δημοσίευση

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *