Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου (χωρίς παρέμβαση- μη καταβολή γραμματίου)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……………., αίτηση του ……………………………….., με ΑΦΜ ………………, κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ………………….., αρ. ….., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την …………, δημοσιεύθηκε με αρ. …………..και κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό …………/…./…………. και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ……………………. (ΑΜ ΔΣΑ ……..).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι δραστηριοποιούνταν εμπορικά στην εκμετάλλευση ατομικής επιχείρησης εμπορίας ………………., έχει, δε, παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, άλλως, να καταχωρισθεί το όνομά του στο ΗΜΦ λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του, προκειμένου να του χορηγηθεί δεύτερη ευκαιρία. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 με μηδενικά εισοδήματα, γ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, γ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών για συνολικές οφειλές στην ΑΑΔΕ ……………… ευρώ και σε Ιδιώτη ………. ευρώ, ε) βεβαίωσεις για τα χρέη της προς το Δημόσιο, ενώ, δεν κατατέθηκε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω επικαλούμενης περίπτωσης ανεπάρκειας της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 2, 178 ν. 4738/2020. Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του αιτούντος να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να διορίσει Σύνδικο, ο οποίος δεν υποδείχθηκε, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την τελευταία, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης τον …………………….. του ……………, με ΑΦΜ …………….., κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ………………., αρ. ….

Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Βασίλειο Φούρκα.

Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *