Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου (χωρίς παρέμβαση)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ………., αίτηση της …………………….. του ……… και της ……., με ΑΦΜ ………. και αρ. ΓΕΜΗ ……………, κατοίκου …………. Αττικής, επί της οδού …………………, αρ. ….., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την …….., δημοσιεύθηκε με αρ. ………, κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό ……./…./……… και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της …………… (ΑΜ ΔΣΑ ……..).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι εκμεταλλεύεται ατομική επιχείρηση φροντίδας, περιποίησης και καλλωπισμού χεριών και ποδιών στο………… Αττικής, έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) κατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων από επιχειρηματική δραστηριότητα της αιτούσας ετών 2018, 2019 και 2020, με κύκλο εργασιών τελευταίου έτους …………. ευρώ και μέσο όρο απασχολούμενων …. άτομα, προς ικανοποίηση των κριτηρίων προσδιορισμού της ως πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος ιδίων φορολογικών ετών, γ) βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης 2020, 2021 και 2022, δ) η συνημμένη στην αίτηση κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της για συνολικές οφειλές ………….. ευρώ, ε) βεβαίωσεις για τα χρέη της προς το Δημόσιο και στ) το υπ’ αρ. ………/………. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ΄αρ. 173 παρ. 2 ν. 4738/2020. Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας της αιτούσας να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να διορίσει Σύνδικο, ο οποίος δεν υποδείχθηκε, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης την ……………. του ………. και της …………, με ΑΦΜ ……… και αρ. ΓΕΜΗ …………, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού …………, αρ. ….

Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Βασίλειο Φούρκα.

Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *