Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου- ΚΥΡΙΑ παρέμβαση- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτηση (μη προσκόμιση οικονομικών στοιχείων)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπόθεση:

Του αιτούντος – καθ΄ου η κύρια παρέμβαση …………… του ………., με ΑΦΜ ………….., κατοίκου ………. Αττικής επί της οδού …………… αρ. ……., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ……………… (ΑΜ ΔΣΑ ………) ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις.

Της κυρίως παρεμβαίνουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………………………. Α.Ε.», με ΑΦΜ ……………., που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού ………… αρ. ……. και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της ………………………………. (ΑΜ ΔΣΑ ………) ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Ο αιτών με την, από ………, αίτησή του, που κατατέθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό ……/…./………, ζητεί τα αναφερόμενα σε αυτή για τους λόγους που επικαλείται, η, δε, κυρίως παρεμβαίνουσα με την, από ………., κύρια παρέμβασή της, που κατατέθηκε, ομοίως, με αρ. ……../…../……….., ζητεί την απόρριψη της αίτησης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και στις, από ………., προτάσεις της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυόητητας και την συγκέντρωση της δικογραφίας.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Νομίμως φέρονται προς συζήτηση η αίτηση και η κύρια παρέμβαση, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι η ένωσή τους, λόγω της πρόδηλης συνάφειάς τους, συνεπάγονται τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης και επιφέρουν ταυτόχρονα τη μείωση των εξόδων της, κατ’ αρ. 31, 246, 741 KΠολΔ. Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Σημαντική μεταρρύθμιση και μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του νόμου, μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση της πτωχευτικής ικανότητας σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, κατά το αρ. 76 παρ. 1 εδ. α΄. Παράλληλα, αρμόδια δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, δηλαδή για πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014,  καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Η διαδικασία ενώπιον τους ορίζεται απλοποιημένη, που δικαιολογεί διαδικαστικές και άλλες παρεκκλίσεις από τη διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της απλοποιημένης διαδικασίας ορίζονται στα αρ. 172 – 188, ενώ, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και οι διατάξεις των υπόλοιπων μερών του Δεύτερου Βιβλίου, σύμφωνα με το αρ. 78 παρ. 2 εδ. τελ. ν. 4738/2020. Εξάλλου, η κήρυξη προσώπου στην πτώχευση μικρού αντικειμένου ορίζεται ως υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας στο αρ. 130 παρ. 1 εδ. α’ ν. 4738/2020. Συνίσταται, δηλαδή, στο αίτημα παροχής δικαστικής προστασίας με τη μορφή της λήψης ρυθμιστικών μέτρων, προς ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων προσώπου το οποίο έχει παύσει, κατά τεκμήριο, τις πληρωμές του. Περαιτέρω, η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να ασκηθούν παρεμβάσεις. Εφόσον την αίτηση ασκεί οφειλέτης, μαζί με αυτήν συνυποβάλλονται, κατά το αρ. 174 ν. 4738/2020, τα οικονομικά του στοιχεία, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του, βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο, γραμμάτιο κατάθεσης στο ΤΠΔ, ποσού 250,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης καθώς, και άλλα έγγραφα που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, η δε αίτηση περιλαμβάνει και συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η επισύναψη των οικονομικών καταστάσεων απειλείται με ποινή απαραδέκτου της αίτησης. Η διαδικαστική πορεία της αίτησης πτώχευσης διαφοροποιείται, εν μέρει, με την άσκηση ή μη παρεμβάσεων εντός της προθεσμίας δημοσιοποίησής της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στο Μητρώο Φερεγγυότητας, ενώ, οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν κύρια παρέμβαση αν ζητούν την απόρριψη της αίτησης. Με την άσκηση παρέμβασης αφετεριάζουν προθεσμίες ενέργειας για τα μετέχοντα πρόσωπα, η άπρακτη πάροδος των οποίων, λόγω ακριβώς της νομικής τους φύσης, συνέχεται με έκπτωση από το δικαίωμα της επιχειρητέας πράξης, κατ’ αρ. 151 ΚΠολΔ. Προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παρέμβασης για τον επισπεύδοντα τη διαδικασία να επιδώσει την αίτηση στα λοιπά διάδικα μέρη και προθεσμία εξήντα (60) ημερών για να καταθέσουν όλοι οι διάδικοι τις προτάσεις και τα αποδεικτικά τους μέσα, πλέον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για την προσθήκη αντίκρουση, από τον χρόνο αρχικής κατάθεσης της αίτησης. Αν ο αιτών οφειλέτης – καθ΄ου η κύρια παρέμβαση δεν καταθέσει προτάσεις, η διαδικασία προχωράει σα να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι όπως, προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 754, 741, 271 παρ. 2 ΚΠολΔ (Μακρίδου σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ Ι, 2000, άρθρο 271, αρ. 9, σ. 562 μ.π.π.). Με την πάροδο των προθεσμιών, συγκεντρώνεται ο φάκελος της δικογραφίας και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου, ή ο Προϊστάμενός του, όπου δεν υφίσταται Συμβούλιο, ορίζει τον Ειρηνοδίκη για την εκδίκαση της αίτησης. Η υπόθεση δεν εισάγεται σε δικάσιμο. Το γεγονός αυτό προκύπτει τόσο από το κείμενο του νόμου, κατά τον οποίο με την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 4 αρ. 177 ν. 4738/2020 «η διαδικασία ολοκληρώνεται», εξ αντιδιαστολής, δε, με την κήρυξη πτώχευσης μεγάλου οικονομικού αντικειμένου ενώπιον του Πρωτοδικείου, στην οποία προβλέπεται ο προσδιορισμός ρητής δικασίμου και προπαρασκευαστική αυτής προθεσμία για την άσκηση κύριας παρέμβασης, όσο και από την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του ν. 4738/2020, κατά την οποία αν ασκηθούν παρεμβάσεις η υπόθεση κρίνεται «βάσει εγγράφων χωρίς προφορική διαδικασία» (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).          Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, επίκειται, δε, αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του και ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4738/2020 προκειμένου να ανασταλεί κάθε μέτρο εναντίον του και να του χορηγηθεί η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, μεν, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, πλην, και ανεξαρτήτως νομιμότητας των επιμέρους αιτημάτων της, πρέπει να απορριφθεί, πρωτίστως, ως απαράδεκτη, δοθέντος ότι ο αιτών δεν συνυπέβαλε, ούτε προσκόμισε, τα οικονομικά του στοιχεία, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του, βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο, καθώς, και γραμμάτιο κατάθεσης στο ΤΠΔ, ποσού 250,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, ως είχε το υποκειμενικό βάρος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, ενώ, το γεγονός αυτό, που σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη, ανέδειξε και η κυρίως παρεμβαίνουσα με την παρέμβασή της και τις, εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, η οποία είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και συνεκδικάζεται με την αίτηση, ωσεί παρόντος του αιτούντα που δεν κατέθεσε προτάσεις. Συνεπώς, πρέπει να συνεκδικαστούν τα ένδικα βοηθήματα και η μεν αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, η, δε κύρια παρέμβαση να γίνει δεκτή, τα δε δικαστικά έξοδα θα συμψηφιστούν μεταξύ των δαιδίκων ένεκα της δυσχέρειας στην ερμηνεία των κανόνων που εφαρμόστηκαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει ερήμην του αιτούντα την αίτηση και την κύρια παρέμβαση.

Απορρίπτει την αίτηση.

Δέχεται την κύρια παρέμβαση.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *