Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου- ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ- παραπέμπει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο (δεν συνιστά πολύ μικρή οντότητα)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……………, αίτηση της ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «……………. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ ……………….. και αρ. ΓΕΜΗ ………….., που εδρεύει στον ………………… Αττικής, επί της οδού ……………., αρ. …, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την ……….., δημοσιεύθηκε με αρ. ………….. και αρ. πτωχ. ………., κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. ……./…./………. και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της …………………… (ΑΜ ΔΣΑ ……….).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

            Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Στο Βιβλίο Δεύτερο του ως άνω νόμου εισάγεται ο θεσμός της πτώχευσης, που σκοπό, κατά το αρ. 75, έχει: Πρώτον, τη «συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη» με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του και, δεύτερον, την «επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις το συντομότερο δυνατόν». Κατά το αρ. 78 παρ. 1 ν. 4738/2020 αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη πριν από την κατάθεση αίτησης πτώχευσης. Παράλληλα, αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ορίζονταν, στο αρ. 78 παρ. 2, οι πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιούσε ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021, Επιτροπή Ειρηνοδικών της ΕΝΔΕ, Η απλοποιημένη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης μικρού αντικειμένου, www. ende.gr). Ήδη, το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του αρ. 78 ν. 4738/2020 τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ.2 Ν. 4818/2021, με έναρξη ισχύος σύμφωνα με το αρ. 66 παρ. 2 αυτού από 1.7.2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021), και διαμορφώθηκε ως εξής: «Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α` 251). Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα». Τα κριτήρια που τίθενται στο αρ. 2 ν. 4308/2014, είναι: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ και γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 άτομα. Συνεπώς, προκειμένου να συντρέξει πτώχευση μικρού αντικειμένου και να θεμελιωθεί, εντεύθεν, αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, απαιτείται τα ανωτέρω τρία κριτήρια να πληρούνται σωρευτικά, ενώ, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν τυγχάνει εφαρμογής η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου και αρμόδιο καθ΄ ύλην πτωχευτικό Δικαστήριο καθίσταται το Πολυμελές Πρωτοδικείο (Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο, 9η, 2021, αρ. 1963 σημ. 893, Γιαννόπουλος, Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά το Ν. 4738/2020. Δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις, Αρμ 2021. 1649). Τέλος, κατ’άρθρο 46 του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται κατ’άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα και κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ύλην η κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι’αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση (Αρβανιτάκης σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ,άρθρο 740, αρ. 10, σ. 1474 μ.π.π.).             Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση, για το παραδεκτό της οποία υποβλήθηκαν στο ΗΜΦ α) χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το φορολογικό έτος 2020, με κύκλο εργασιών …………. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό 70 μισθωτούς και 5 εποχιακούς υπαλλήλους, β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ιδίου φορολογικού έτους, γ) η, συνημμένη στην αίτηση, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της για οφειλές στη ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, προμηθευτές και εργαζόμενους ποσού ………….. ευρώ, δ) καταστάσεις οφειλών προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, ε) η υπ’ αρ. πρωτ. ……../……….. Βεβαίωση της ΑΑΔΕ/ΔΟΥ Ηλιούπολης  και ε) το υπ’ αρ. ………/……………. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, αναρμοδίως, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, εισήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, δεδομένου ότι από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αιτούσας προκύπτει ότι απασχόλησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου προσωπικό 75 υπαλλήλων και, ως εκ τούτου, δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια της πολύ μικρής οντότητας του αρ. άρθρου 2 του ν. 4308/2014, μεταξύ των οποίων και ο αριθμός των απασχολούμενων να μην υπερβαίνει τα 10 άτομα, προκειμένου να συντρέξει πτώχευση μικρού αντικειμένου, η, δε, αίτηση πτώχευσής της υπάγεται στο αρμόδιο πτωχευτικό Δικαστήριο και, δη, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο πρέπει να παραπεμφθεί η έκδοση απόφασης, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο.

Παραπέμπει την έκδοση απόφασης στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                            για τη δημοσίευση

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *