Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου ομόρρυθμης εταιρίας (χωρίς παρέμβαση)- ΔΕΚΤΗ

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……………, αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………. Ο.Ε.», με ΑΦΜ ………………… και αρ. ΓΕΜΗ ………………….., που εδρεύει στον ……………………………, επί της οδού …………………….., αρ….., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την ……………, δημοσιεύθηκε με αρ. ………… και αρ. πτωχ. ………, κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. ………/…./………….. και υπογράφεται από την πληρεξούσια Δικηγόρο της ………………………. (ΑΜ ΔΣΑ ……..).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου, 249 επ. Ν. 4072/2012 ως ισχύει, και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) χρηματοιοικονομικές καταστάσεις για το φορολογικό έτος 2020, με κύκλο εργασιών ……………….. ευρώ, προς ικανοποίηση των κριτηρίων προσδιορισμού της αιτούσας ως πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ιδίου φορολογικού έτους, γ) η, συνημμένη στην αίτηση, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της για οφειλές σε Τραπεζικό Ίδρυμα, ιδιώτες, στο Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, συνολικού ποσού ……………….. ευρώ, δ) καταστάσεις οφειλών προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ και ε) το υπ’ αρ. ………………/………….. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας της αιτούσας να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να διορίσει Σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος δεν υποδείχθηκε, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την τελευταία, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………… Ο.Ε.», με ΑΦΜ ……………… και αρ. ΓΕΜΗ ………………, που εδρεύει στον ………….. Αττικής, επί της οδού …………., αρ. …., και εκπροσωπείται νόμιμα.

Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Βασίλειο Φούρκα.

Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                                   για τη δημοσίευση

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *