Απόσπαση Ειρηνοδίκη στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου

ΦΕΚ Γ΄ 1032/18.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 22/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου, για έξι (6) μήνες, η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Ηρακλείου Μαρίνα Τσαγκαράκη του Κωνσταντίνου.

(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 19050/11.04.2023, ΑΔΑ:Ψ2Π4Ω-5ΑΓ).

Α.Ερμίδου, σχετικά με ζήτημα προαγωγών Ειρηνοδικών

Σχετικά  με  ζήτημα  προαγωγών Ειρηνοδικών

 Στο  υπ΄αριθμ.  93/21.2.2023  έγγραφο της  Ενδε  με τίτλο  αποφάσεις  κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ της  20/2/2023 , αναφέρεται ότι ελήφθη απόφαση με θέμα « 8. Η πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης περί νομοθετικής ρύθμισης της αναδρομικής ισχύος των ΦΕΚ Γ΄1489/6-7-2021 και ΦΕΚ Γ΄2320/30-9-2021, που αφορούν θέματα προαγωγών Ειρηνοδικών». Αν και δεν  γίνεται ειδικότερος  προσδιορισμός στο τί αφορά η συγκεκριμένη απόφαση,  εκτιμώ ότι  επιδιώκεται  να   δοθεί αναδρομική ισχύς των παραπάνω ΦΕΚ ως προς το χρόνο που συμπληρώθηκαν τα έτη για την προαγωγή των  συναδέλφων  που αναφέρονται σ’ αυτά, έτσι ώστε να  εφαρμοσθεί και στην περίπτωση αυτή το άρθρο  90 του νέου Κώδικα Οργανισμού  σύμφωνα με το οποίο  «Η προαγωγή από την αμέσως προηγούμενη στην επόμενη τάξη γίνεται μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανατρέχει στον χρόνο συμπλήρωσης των κατά τα ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων» , δηλ. την συμπλήρωση των απαιτουμένων ετών  για την προαγωγή. Ωστόσο πέραν των ανωτέρω  δυο  ΦΕΚ  με τα οποία  προήχθησαν  από Δ΄ σε Γ΄  175 συνάδελφοι  και από Γ΄ σε Β΄  146 συνάδελφοι,   παραλείφθηκε ( αν δεν έγινε επιλεκτικά) , να αναφερθεί στην απόφαση του Δ.Σ  α) η προαγωγή  43 συναδέλφων από Δ΄ σε Γ΄ τάξη  που έλαβε χώρα με το ΦΕΚ Γ’ 705/29.3.2022 και β)   η προαγωγή  27 συναδέλφων από Β΄ σε Α΄ τάξη που έλαβε χώρα με το  ΦΕΚ Γ΄874/12.4.2022. Περαν όμως  αυτού ίσως  η Ένωση θα πρέπει να λάβει μέριμνα (με επιδίωξη νομοθετικής επίλυσης) και για τις προαγωγές Ειρηνοδικών που έγιναν  προ του έτους  2021 και τουλάχιστον σε βάθος  5ετίας,  για  λόγους ισότητας και ίσης αντιμετώπισης  των συναδέλφων που μέχρι την ψήφιση του νέου Κώδικα Οργανισμού  απώλεσαν αδίκως  μεγάλα  χρηματικά ποσά από την καθυστέρηση έκδοσης  κάθε φορά του αντίστοιχου ΦΕΚ για την προαγωγή τους, εφόσον η διάταξη του άρθρου  43 παρ. 1 του προϊσχύσαντος ΚΟΔΚΔΛ που εφαρμοζόταν από το Υπουργείο για τις προαγωγές των Ειρηνοδικών, ήταν αντισυνταγματική όπως  εξάλλου γνωμοδότησε στην από  23/7/2021  γνωμοδότησή  του ο καθηγητής κ. Κ. Χρυσόγονος (κατόπιν σχετικού αιτήματος του προεδρείου της Ενδε υπο την Προεδρεία  Σεβαστίδη),  ο οποίος στο συμπέρασμά του κατέληξε  ότι «με γνώμονα την ανάγκη διασφάλισης της αρχής της εναρμόνισης της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών, απαιτείται η προσαρμογή των αποδοχών να λαμβάνει χώρα σε αρμονία με το χρονικό σημείο αναδρομής της βαθμολογικής εξέλιξης, ταυτιζόμενη με το τελευταίο.»   

Α.Ερμίδου, η ανάγκη της μισθολογικής αναβάθμισης των Ειρηνοδικών

Η ανάγκη της μισθολογικής αναβάθμισης των Ειρηνοδικών

 

Ακριβή Ερμίδου,

Ειρηνοδίκης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4871/2021 το οποίο επανέλαβε την ρύθμιση του άρθρου 83 του ν. 4689/2020[1] «Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους στη Σχολή λαμβάνουν κάθε μήνα αποδοχές ίσες με το ήμισυ των συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου» Με την ρύθμιση αυτή στην πραγματικότητα  λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά από την θεσμοθέτηση των Ειρηνοδικείων στη χώρα μας μια σημαντική καινοτομία  στο μισθολογικό ζήτημα των Ειρηνοδικών. Ο νομοθέτης με την απόφασή του να κάνει πράξη ύστερα από πολλά χρόνια  την ίδρυση  της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστών[2], αναγνωρίζει στην πράξη το δικαίωμα των υποψηφίων δοκίμων Ειρηνοδικών σε λήψη αποδοχών όμοιες με εκείνες που μέχρι τότε ελάμβαναν (και εξακολουθούν να λαμβάνουν) οι υποψήφιοι πάρεδροι. Με άλλα λόγια η ρύθμιση αυτή  έρχεται να αποτελέσει το  πρώτο βήμα στην μισθολογική εξομοίωση των Ειρηνοδικών με τους παρέδρους και κατ΄επέκταση με τους Πρωτοδίκες. Το  δεδομένο  αυτό πλέον, δηλ. ο ίδιος τρόπος της εισαγωγής  των δοκίμων Ειρηνοδικών στην Εσδι  όσον αφορά  το στάδιο προκήρυξης  του εισαγωγικού  διαγωνισμού  και  ειδικότερα το δεύτερο στάδιο, αυτού το οποίο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση κοινή για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και  κατεύθυνσης των Ειρηνοδικών για όλους τους υποψηφίους, αλλά και το στάδιο κατάρτισης  των σπουδαστών με έμφαση στο κοινό χρόνο αυτής   αλλά και στο συνολικό χρόνο κατάρτισης στην Σχολή (που είναι 16 μήνες),  έρχεται να  απαλείψει κάθε μορφής   άδικη  διάκριση  που επί πολλά πολλά χρόνια  ταλανίζει τους Ειρηνοδίκες , αφού τους θεωρεί ιεραρχικά κατώτερους δικαστές  σε σχέση με τους Πρωτοδίκες και ορίζει τον πρώτο βασικό μισθό τους σε  ποσοστό 0,72  του βασικού μισθού του Πρωτοδίκη.  Μένει πλέον να αντιληφθεί η πολιτεία  ότι έχει  υποχρέωση να συνεχίσει αυτό που ήδη ξεκίνησε με την  ανωτέρω τεράστια θεσμική μεταβολή, όπως εξάλλου αναγνώρισε και ο ίδιος ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης  κατά το χαιρετισμό του στην Γ.Σ της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων την 17/12/2022 και να διαμορφώσει πλέον τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να επέλθει πλήρης εξομοίωση του μισθολογίου των Ειρηνοδικών με τους  Πρωτοδίκες , ικανοποιώντας  ένα δίκαιο  αίτημα  των συναδέλφων που πλέον στηρίζεται σε  σταθερά θεμέλια.

—–

[1]  Το οποίο  αντικ. το  άρθρο 15 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) ως εξής:«Άρθρο 15 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων «1. Οι εκπαιδευόμενοι όλων των κατευθύνσεων, ήτοι των κατευθύνσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, Διοικητικής Δικαιοσύνης, Εισαγγελέων και Ειρηνοδικών, κατά τη διάρκεια της Κατάρτισής τους στη Σχολή λαμβάνουν μηνιαίως αποδοχές ίσες με το ήμισυ των εκάστοτε συνολικών αποδοχών του παρέδρου πρωτοδικείου, όπως αυτές προσδιορίζονται με τον ν. 2521/1997 (Α’ 174)».

[2] Η ίδρυση της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών προβλεπόταν στο  άρθρο 45 του ν.  3689/2008.

.

Προαγωγές Ειρηνοδικών (ΦΕΚ Γ΄ 215/30.1.2023)

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23η Ιανουαρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59, 63, 90 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109) και την υπ’ αρ. 210/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Β’ τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Γ’ τάξης:

 

1) Καρδίτσας, Παρασκευή Δουλγέρη του Αποστόλου

2) Αθηνών, Δήμητρα Αναστασοπούλου του Βασιλείου

3) Τρικάλων, Χρυσούλα Παππά του Αποστόλου

4) Τρικάλων, Φωτεινή Στεργιούλα του Τάκη

5) Καλαμάτας, Λαμπρινή-Σοφία Μπρέστα του Αποστόλου

6) Περιστερίου, Ελένη Κοντογεώργου του Αντωνίου

7) Αθηνών, Αγγελική Ρουμελιώτη του Ξενοφώντος

8) Πατρών, Αναστασία Σουβαλιώτη του Ιωάννη

9) Αιγιαλείας, Απόστολος Σαλαμαλίκης του Ανδρέα

10) Αγρινίου, Κοσμάς Παπαδόπουλος του Ευσταθίου

11) Αχαρνών, Μαρία Γιαννακοπούλου του Δημοσθένους

12) Μεγαλόπολης, Νίκη-Βελούδω Γιαλλελή του Παναγιώτη

13) Αθηνών, Γεώργιος Χρήστου του Παναγιώτη

14) Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρα Παμπουκίδου του Χρήστου

15) Τρικάλων, Κωνσταντία Καφφέ του Θεοδώρου

16) Πταισματοδικείου Αθηνών, Φωτεινή Δασκαλοπούλου του Νικολάου

17) Πιερίας, Ζωή Δημάκη του Παρασκευά

18) Θεσσαλονίκης, Χριστίνα Καρεκλά του Πέτρου

19) Λαμίας, Μαρία Ζαχαροπούλου του Παναγιώτη

20) Αθηνών, Μαρία Αθανασίου του Σωτηρίου

21) Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Βέργου του Λεωνίδα

22) Αθηνών, Αικατερίνη Λιαροπούλου του Αγγέλου

23) Πιερίας, Κωνσταντίνα Δαλαμάγκα του Βασιλείου

24) Ερμούπολης, Βασιλεία Παυλοπούλου του Δημητρίου

25) Θεσσαλονίκης, Ηρώ Γεωργούση του Ευαγγέλου

26) Αθηνών, Χριστιάννα Κουτσοσπύρου του Πελοπίδα

27) Κουφαλίων, Φωτεινή Ράπτη του Χρήστου

28) Δράμας, Φανή Παλαμιδά του Γεωργίου

29) Αθηνών, Ζωή Μακρή του Χρήστου

30) Κουφαλίων, Ηλέκτρα-Δανάη Χαρίτου του Νικολάου

31) Αθηνών, Μαρία Κοτταρά του Κωνσταντίνου

32) Σπετσών, Ελένη-Βαρβάρα Πουλή του Βασιλείου

33) Κομοτηνής, Βασιλική Κατσικάκη του Νικολάου

34) Λαγκαδά, Ευαγγελία Τσαρουχίδου του Κωνσταντίνου

35) Αθηνών, Ελεάννα Πασσά του Νικολάου

36) Αθηνών, Βασιλική Φλώρου του Γεωργίου

37) Ναυπλίου, Ευδοκία Μιχάλη του Γεωργίου

38) Θεσσαλονίκης, Θώμη-Αλεξάνδρα Μπαλαμπάνη του Ιωάννη

39) Αθηνών, Δέσποινα-Βαρβάρα Αλιφιεράκη του Γεωργίου

40) Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Στασινούλας του Γεωργίου

41) Αθηνών, Ελένη Μπακογιάννη του Βασιλείου

42) Αθηνών, Μάρθα Γαζουλέα του Δημητρίου

43) Αθηνών, Ιουλία Καραντζάβελου του Δημητρίου

44) Πταισματοδικείου Αθηνών, Γλυκερία Μυταυτσή του Ιωάννη

45) Πειραιά, Μαριάννα Τριανταφύλλου του Γεωργίου

46) Αθηνών, Όλγα Σταθοπούλου του Ιωάννη

47) Πατρών, Πολυξένη Κοτανίδη του Σωφρονίου

48) Θεσσαλονίκης, Μαρία Τζιάρα του Βασιλείου

49) Αθηνών, Βασιλική Καραβιβέρη του Σωκράτους

50) Μυτιλήνης, Μαργιορίτσα-Ζαχαρώ Καλφαγιάννη του Γεωργίου

51) Αθηνών, Κωνσταντίνος Γιαννακούρας του Ευθυμίου

52) Ναυπλίου, Ιπποκράτης Μιχαηλίδης του Γεωργίου

53) Πταισματοδικείου Αθηνών, Αχιλλεύς Κοκαρίδας του Γεωργίου

54) Θεσσαλονίκης, Μαρία Ανδρέου του Γεωργίου

55) Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Καψάλης του Κωνσταντίνου

56) Αθηνών, Δήμητρα Καρακίτσου του Προκοπίου

57) Πταισματοδικείου Αθηνών, Ειρήνη Γεωργιάδου του Παύλου

58) Θεσσαλονίκης, Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου του Αθανασίου

59) Πταισματοδικείου Πειραιά, Μαρία Παπανικολάου του Ευσταθίου

60) Αθηνών, Αγγελική-Λουκία Δαμαλά του Στυλιανού

61) Αθηνών, Χρήστος Ντόκας του Νικηφόρου

62) Πατρών, Άγγελος Σιμιτζής του Γεωργίου

63) Αθηνών, Φίλιππος Σπυράντης του Αποστόλου

 

Η προαγωγή των υπό στοιχεία 1 και 2 Ειρηνοδικών λογίζεται από 20.9.2021, των υπό στοιχεία 3 έως 63 Ειρηνοδικών από 29.5.2022.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 786/25.1.2023).

 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΑΔΣ της 20.12.2022 (διορισμός Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης σε Ειρηνοδίκες Δ΄ Τάξης)

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 20ης Δεκεμβρίου 2022

Διορισμός Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης σε Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
1 ΤΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΛΟΥ
3 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
4 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5 ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
7 ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
8 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
9 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
10 ΚΑΚΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΜΩΔΟΥΣ
11 ΝΙΚΗΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΤΑΣ
12 ΜΠΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
13 ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
14 ΔΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
15 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16 ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ ΜΕΝΕΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
17 ΒΛΑΣΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ –

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΟΥΣ
18 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
19 ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
20 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
21 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
22 ΑΝΤΖΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
23 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
24 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
25 ΑΛΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
26 ΖΕΖΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
27 ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ
28 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
29 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ –

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
31 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ –

ΦΟΙΒΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
32 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΗΒΩΝ
33 ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
34 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
35 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 31.10.2022

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 31ης Οκτωβρίου 2022

 

Προαγωγή Προέδρου Εφετών στο βαθμό του αρεοπαγίτη

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

Προαγωγή Εισαγγελέα Εφετών στο βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Μεταθέσεις Προέδρων Εφετών

 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
3 ΣΙΑΝΝΟΥ Π. ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
4 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Προέδρων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΠΑΡΑΠΑΓΓΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΝΤΟΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΛΑΣΠΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Μεταθέσεις Εφετών

 Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΜΟΥΖΟΥΡΑ Σ. ΣΑΛΩΜΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3 ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑ Α. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
2 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
3 ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΣΚΑΡΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Μεταθέσεις Προέδρων Πρωτοδικών

 Α.Α. ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2 ΚΥΡΙΕΡΗ Γ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 ΚΡΟΚΟΥ Χ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
4 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Β. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
5 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
6 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ Χ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
8 ΚΑΚΑΒΑ Γ. ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΤΑΣ
9 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Προέδρων Πρωτοδικών

 

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Μεταθέσεις Εισαγγελέων Εφετών

 Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΣΜΥΡΛΗ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Μεταθέσεις Αντεισαγγελέων Εφετών

 Α.Α. ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Αντεισαγγελέων Εφετών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2 ΓΑΛΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 ΛΑΘΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
5 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Μεταθέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών

 

 Α/Α ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
1 ΤΕΡΖΗΤΑΝΟΥ Χ. ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΤΖΑΜΑΛΗΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΦΑΣΟΥΛΑ Β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 ΚΑΛΑΪΤΖΗ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
6 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Κ. ΑΓΟΡΗ ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
7 ΚΕΣΙΣΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ
8 ΣΤΟΓΙΑ Α. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
9 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
11 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
13 ΜΕΓΓΕ Α. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ Γ. ΣΑΠΦΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τοποθετήσεις Νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Πρωτοδικών

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2 ΠΙΕΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΧΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
5 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών

 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΟΥ
3 ΓΚΑΝΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 

Προαγωγή Ειρηνοδικών Γ΄ τάξης σε Β΄ τάξη

 Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ / ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
1 ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5 ΜΠΡΕΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
8 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
9 ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
12 ΓΙΑΛΛΕΛΗ ΝΙΚΗ-ΒΕΛΟΥΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
13 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
14 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15 ΚΑΦΦΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
17 ΔΗΜΑΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
18 ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
21 ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
23 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
24 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
25 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΗΡΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
27 ΡΑΠΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
28 ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
29 ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
30 ΧΑΡΙΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΔΑΝΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
31 ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
32 ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
33 ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
34 ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
35 ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
36 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
37 ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
38 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΘΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
39 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
40 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
41 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
42 ΓΑΖΟΥΛΕΑ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
43 ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
44 ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
45 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
46 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
47 ΚΟΤΑΝΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
48 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
49 ΚΑΡΑΒΙΒΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
50 ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΟΡΙΤΣΑ-ΖΑΧΑΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
51 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
52 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
53 ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
54 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55 ΚΑΨΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
56 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
57 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΤ.
58 ΓΕΝΗΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
59 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΤ.
60 ΔΑΜΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
61 ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
62 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
63 ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Προαγωγές Ειρηνοδικών (ΦΕΚ Γ΄ 2625/17.10.2022)

Προάγονται κατ’ εκλογή από 29.03.2022 στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Γ’ τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:

 1. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και ήδη Καλλιθέας, Βασιλική Καλούδη του Χρήστου,
 2. Ειρηνοδικείου Πατρών και ήδη Αμαρουσίου, Θεοδώρα Τριάντου και Χρήστου,
 3. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Ελένη Τζουνάκου του Παναγιώτη,
 4. Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, Γεώργιο Ταβαντζή του Ιωάννη,
 5. Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας, Ελένη Πασχάλη του Αθανασίου,
 6. Ειρηνοδικείου Κρωπίας και ήδη Αχαρνών, Μαρία Αρετάκη του Εμμανουήλ,
 7. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Αικατερίνη Κορδαλή του Ιωάννη,
 8. Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ήδη Λιβαδειάς, Γεωργία Παναγοπούλου του Κωνσταντίνου,
 9. Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας, Όλγα Λάμπρη του Σπυρίδωνος,
 10. Ειρηνοδικείου Πειραιά, Ευαγγελία Κοντογιάννη του Μιχαήλ,
 11. Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, Κωνσταντίνο Δασύλλα του Άγγελου – Χρήστου,
 12. Πταισματοδικείου Κέρκυρας και ήδη Πατρών, Μαρίνα Πέτρου του Θεοφύλακτου,
 13. Ειρηνοδικείου Κρωπίας και ήδη Πειραιά, Χρυσούλα Κεβεντσίδου του Ιωσήφ,
 14. Ειρηνοδικείου Πειραιά και ήδη Καλλιθέας, Σοφία Ντόκα του Ιωάννη,
 15. Ειρηνοδικείου Νίκαιας και ήδη Λαυρίου, Βασιλική Τσουράκη του Βασιλείου,
 16. Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και ήδη Μαραθώνος, Γεώργιο Τσοχαλή του Θεοδώρου,
 17. Ειρηνοδικείου Ξάνθης και ήδη Βόλου, Βασιλική Γώγου του Αθανασίου,
 18. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και ήδη Αμαρουσίου, Κωνσταντίνου Μήνου του Βασιλείου,
 19. Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας, Σωκράτη Παλάσκα του Κωνσταντίνου,
 20. Ειρηνοδικείου Αταλάντης και ήδη Βόλου, Απόστολου Μπέη του Δημητρίου.

 

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

Προαγωγές Ειρηνοδικών (ΦΕΚ Γ΄ 2558/10.10.2022)

Προάγονται κατ’ εκλογή από 11.03.2022 στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Α’ τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Β’ τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Βαρβάρα Δελλαπόρτα του Χαραλάμπους,
2. Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, Στυλιανή Κελαράκη του Αντωνίου,
3. Ειρηνοδικείου Πατρών, Θεώνη Λέλλου του Κωνσταντίνου.

 

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

Κανονισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σητείας και του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Βοιών Λακωνίας

Με τις αποφάσεις 23 και 25/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄5006/26.9.2022, εγκρίθηκε α) η τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σητείας και β) η κατάρτιση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Βοιών Λακωνίας.

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

Παρατήρηση: Ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σητείας προβλέπει ανώτατη ετήσια χρέωση ανά δικαστή και η ρύθμιση αυτή έγινε δεκτή από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται σε Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και άλλων δικαστηρίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων). Με αφορμή την έγκριση του πιο πάνω Κανονισμού επισημαίνεται για άλλη μία φορά η ανάγκη αντίστοιχης προσαρμογής των Κανονισμών όλων των Δικαστηρίων, προκειμένου να επιτευχθεί μία ορθολογική κατανομή των υποθέσεων στους Δικαστές. Σχέδια Κανονισμών με πρόβλεψη για ανώτατη ετήσια χρέωση ανά Δικαστή είχαμε δημοσιοποιήσει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μας στο Προεδρείο της ΕΔΕ και είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων.

 

 

Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών (ΑΔΣ Συνεδρίαση της 13.7.2022)

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 13ης Ιουλίου 2022

Τοποθετήσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ

1 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ
2 ΖΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3 ΧΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΜΗΣ
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΟΥ
6 ΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
8 ΛΑΪΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
9 ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΝ
10 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩ
11 ΦΕΡΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
12 ΒΡΥΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
13 ΘΩΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΥΜΗΣ
15 ΣΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
16 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΗΝΗΣ
17 ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
18 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΙΩΝ
19 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΜΗΣ
20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
21 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
22 ΜΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
23 ΜΠΟΥΛΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
24 ΣΤΑΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
25 ΜΠΡΙΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
26 ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
27 ΤΣΑΜΠΡΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
28 ΛΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΡΟΥ
29 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
30 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΟΥ
31 ΚΑΜΠΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩ
32 ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
33 ΔΡΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΟΔΟΥ
34 ΚΑΚΟΥΡΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
35 ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
36 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΟΥ
37 ΖΙΩΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
38 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
39 ΖΑΧΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
40 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΟΥ