Δελτίο τύπου ΟΔΥΕ: Κινητοποιήσεις από 21 έως 28 Φεβρουαρίου 2024.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20-2-2024

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., υλοποιώντας τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου, ενόψει του Νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Δικαστικού Χάρτη της Χώρας, αποφάσισε ένα σύνολο κινητοποιήσεων με έναρξη την 21η Φεβρουαρίου 2024 και κορύφωση την 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την 28η Φεβρουαρίου 2024

 

Λήξη του Δελτίου Τύπου

Ανακοίνωση Αρείου Πάγου για αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης

Λήψη ανακοίνωσης

Πλαίσιο αδειών για τις αποχές των δικηγόρων από 13 έως 24 Νοεμβρίου 2023

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά την έκτακτη συνεδρίασή της στις 12.11.2023, σε υλοποίηση της από 11.11.2023 απόφασης της Ολομέλειας, προτείνει προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, το ακόλουθο πλαίσιο αποχής:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:
– Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ βαθμό, επτά έτη στον β’ βαθμό και συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη
στα κακουργήματα.
– Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
– Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκταμήνου.
– Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών
-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.
– Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών κατεπειγουσών περιπτώσεων.
– Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της καθολικής αποχής:
– Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
– Δεν θα χορηγούνται άδειες: α) Για ασφαλιστικά μέτρα και β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.
– Δεν θα διενεργούνται εργασίες σε κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία και έλεγχοι τίτλων.

– Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
– Άδεια δεν απαιτείται: α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία, β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.
– Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κιλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται
συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:
Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου –
να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς την αποχή από δίκες συμφερόντων του Δημοσίου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005. Η αποχή δεν αφορά ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού
καθώς και Δημοτικές Επιχειρήσεις) .
Ειδικότερα απέχουμε από:
– Διοικητικές δίκες: φορολογικές, τελωνειακές, κοινωνικοασφαλιστικές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα ή άλλου τύπου κυρώσεις ή καταλογισμούς, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) έχει ασκήσει το ένδικο μέσο (εκτός αν η άσκηση του ενδίκου μέσου κωλυσιεργεί την εκπλήρωση δικαιώματος του ιδιώτη).
– Πολιτικές δίκες: Όπου το αίτημα δικαστικής προστασίας (Αγωγή, έφεση, αναίρεση, ανακοπή) ασκήθηκε από το Δημόσιο υπό την ανωτέρω έννοια και εφόσον η αναβολή της έφεσης ή αναίρεσης δεν συνεπάγεται
καθυστέρηση της ικανοποίησης δικαιώματος του ιδιώτη.
– Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ, όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο και εφόσον η αναβολή της έφεσης ή αναίρεσης δεν συνεπάγεται καθυστέρηση της ικανοποίησης δικαιώματος του ιδιώτη).
– Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (διοικητικές και πολιτικές), εφόσον κριθεί ότι η αναβολή προκαλεί βλάβη στον αντίδικο του Δημοσίου, τότε είναι επιτρεπτή η συζήτηση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα ειδοποιεί προσηκόντως τον πληρεξούσιο του Δημοσίου κλπ
– Ποινικές δίκες: φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) και από τις δίκες που το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει έγκληση ή μήνυση ή παρίσταται προς υποστήριξη κατηγορίας. Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα.
– Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των ως άνω φορέων, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή
διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν οι ως άνω φορείς έχουν ασκήσει ένδικο μέσο.
– τις Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο μέσο. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
-Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
– Κατά τη διάρκεια της αποχής δεν θα γίνεται κατάθεση από δικηγόρους ενδίκων μέσων και βοηθημάτων εκ μέρους του Δημοσίου και των λοιπών φορέων , ως προσδιορίζεται ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ζήτημα παραγραφής και απώλειας προθεσμίας.

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, Συνεδρίαση της 22.6.2023 (Προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών)

1. Μεταθέσεις Προέδρων Εφετών

2. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Προέδρων Εφετών

3. Μεταθέσεις Εφετών

4. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Εφετών

5. Μεταθέσεις Προέδρων Πρωτοδικών

6. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Προέδρων Πρωτοδικών

7. Μεταθέσεις Πρωτοδικών

8. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Πρωτοδικών

9. Διορισμός-τοποθέτηση αποφοίτων ΕΣΔΙ σε θέσεις Παρέδρων Πρωτοδικείων

10. Μεταθέσεις Εισαγγελέων Εφετών

11. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Εφετών

12. Μεταθέσεις Αντεισαγγελέων Εφετών

13. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Αντεισαγγελέων Εφετών

14. Μεταθέσεις Εισαγγελέων Πρωτοδικών

15. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Εισαγγελέων Πρωτοδικών

16. Μεταθέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών

17. Τοποθετήσεις νεοπροαχθέντων Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών

18. Διορισμός-τοποθέτηση αποφοίτων ΕΣΔΙ σε θέσεις Παρέδρων Εισαγγελίας

19. Διορισμός-τοποθέτηση αποφοίτων ΕΣΔΙ σε θέσεις Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης

20. Μεταθέσεις Ειρηνοδικών

21. Προαγωγές Ειρηνοδικών Β΄ Τάξης σε Α΄ Τάξης

22. Προαγωγές Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης σε Γ΄ Τάξης

Ειδική αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων, Εφόρων και Εποπτών Εξωτερικού για τις εκλογές της 25-6-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3873/16.6.2023 η Υ.Α. 52303/14.6.2023 για την ειδική εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων, Εφόρων και Εποπτών Εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές της 25.6.2023.

Λήψη ΦΕΚ

Αναστολή λειτουργίας Δικαστηρίων ενόψει των εκλογών της 25-6-2023

Λήψη εγγράφου σε μορφή pdf

 

 

 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/vση: Μεσογείων 96

Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα

Τηλ.: 2131307204 & 9

E-mail: dold-1@justice.gov.gr

dold@justice.gov.gr

Αθήνα, 12.06.2023

Αρ. πρωτ.: 25908οικ.

Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών

 

 

 

Θέμα: Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιουνίου 2023.

Α) Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 25 Ιουνίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την Τετάρτη, 21η Ιουνίου 2023 έως και την Τετάρτη, 28η Ιουνίου 2023.

Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ανηλίκων που, αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα, σε περιπτώσεις που επίκειται λήξη του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής, οι αρμόδιοι Εισαγγελείς παρακαλούνται να επαναπροσδιορίζουν τις υποθέσεις στη συντομότερη εφικτή δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολής.

Β) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ιδίως, θα ρυθμιστούν με επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για την Παρασκευή, 23.06.2023 και τη Δευτέρα, 26.06.2023.

Γ) Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους και τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών στα υποθηκοφυλακεία της περιφέρειάς τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων εξωτερικού (9-6-2023)

Κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων εξωτερικού (λήψη αρχείου σε μορφή pdf)