Παραίτηση Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Χ.Τζανερρίκου

ΦΕΚ Γ΄ 1090/20.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Απριλίου 2023, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γίνεται δεκτή η από 10.04.2023 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερρίκου του Κοσμά. Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατέχει.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3417514911/20.04.2023).

Απόσπαση Εισαγγελέα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου

ΦΕΚ Γ΄ 1044/20.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Απριλίου 2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 30/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου, για έξι (6) μήνες, η Πάρεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων Μαρία Κοροκυθάκη του Παναγιώτη.

(Αρ. αποφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 19149/11.04.2023, ΑΔΑ:ΨΙ4ΑΩ-ΔΑΕ και 19149Α/11.04.2023, ΑΔΑ:677ΗΩ-ΙΞΩ).

Απόσπαση Ειρηνοδίκη στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου

ΦΕΚ Γ΄ 1032/18.4.2023

Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Απριλίου 2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 22/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου, για έξι (6) μήνες, η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης Ηρακλείου Μαρίνα Τσαγκαράκη του Κωνσταντίνου.

(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 19050/11.04.2023, ΑΔΑ:Ψ2Π4Ω-5ΑΓ).

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχ. Α.Σ.Ε.Π. 7/9.3.2023 η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.

 

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

 

Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών

Α) Ενημερωτικό έγγραφο Αρείου Πάγου

      Σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο που αφορά «Οδηγίες για την καταχώρηση Αίτησης Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών» [περιλαμβάνονται όλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και Ποινικής με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET (ΓΓΠΣ) αφού από σήμερα και στο εξής οι Δικαιοσύνης] εκάστου δικαστικού λειτουργού αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης των Δικαστικών Λειτουργών προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μπορούν να καταχωρούνται και ηλεκτρονικά από τους  ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς, με τον τρόπο που περιγράφεται διεξοδικά στις συνημμένες οδηγίες. Εναλλακτικά, οι δικαστικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (με e-mail ή έγχαρτα).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα όλα τα μέλη του Δικαστηρίου/Εισαγγελίας σας, και το αργότερο έως  την Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023, να μας αποστείλετε μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail : ads@areiospaqos.gr υπηρεσιακή βεβαίωση ότι υπηρετούντες δικαστικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας σας (ακόμα και όλοι οι αν τελούν σε άδεια) έχουν λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου καθώς και του συνημμένου αρχείου οδηγιών.

Τέλος παρακαλούμε οι Διευθύνοντες τα Πρωτοδικεία να κοινοποιήσετε πάραυτα το παρόν έγγραφο στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της Πρωτοδικειακής σας Περιφέρειας και να διασφαλίσετε ότι έως την ως άνω τασσόμενη προθεσμία θα αποστείλουν και εκείνα την αντίστοιχη υπηρεσιακή βεβαίωση για τη λήψη γνώσης του παρόντος εγγράφου καθώς και του συνημμένου αρχείου οδηγιών, από τα μέλη των εν λόγω Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

 

Β) Οδηγίες για την καταχώρηση αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών

 [περιλαμβάνονται όλοι οι Λειτουργοί της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και οι απόφοιτοι ΕΣΔΙ]

 

Στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (www.areiospagos.gr) επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο».

  1. Επιλέγουμε τον σύνδεσμο «Αιτήσεις Μετάθεσης ή Τοποθέτησης» και κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς του TAXISNET (ΓΓΠΣ).
  2. Πάνω αριστερά επιλέγουμε ιδιότητα «Δικαστικός Λειτουργός».

Στην καρτέλα «Πληροφορίες Προσωπικού Μητρώου» επικαιροποιούμε υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης μετάθεσης ή τοποθέτησης, και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των κωλυμάτων εντοπιότητας ή/και την συμμετοχή σε μεγάλη δίκη.

Αίτηση Μετάθεσης

Στην καρτέλα «Αίτηση Μετάθεσης» πατάμε «Νέα Αίτηση Μετάθεσης».

Στο Τμήμα Α1 «ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ» συμπληρώνουμε πληροφορίες για ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, άδεια κύησης ή μητρότητας, ή τυχόν μακροχρόνια αναρρωτική άδεια οποιουδήποτε είδους, με αντίστοιχη συμπλήρωση των ημερομηνιών λήξης.

Στο Τμήμα Α2 «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» συμπληρώνουμε μέχρι 15 καταστήματα προς μετάθεση, με σειρά επιθυμητής προτεραιότητας. Με τα πλήκτρα δεξιά από κάθε κατάστημα μπορούμε να αλλάξουμε σειρά, να προσθέσουμε ενδιάμεσα ή να διαγράψουμε κάποιο κατάστημα.

Πατώντας «Επόμενο Τμήμα» μεταφερόμαστε στην καρτέλα Τμήμα Β: «ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ», όπου μπορούμε να επισυνάψουμε και αρχεία / έγγραφα σχετικά με την αίτηση μετάθεσης.

Τέλος, πατάμε «Αποθήκευση / Κατάθεση Αίτησης Μετάθεσης».

Η αίτηση μετάθεσης μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί οποτεδήποτε έως τη λήξη της προθεσμίας περί οριστικής υποβολής, όπως αυτή θα έχει ανακοινωθεί από το Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

Αίτηση Τοποθέτησης.

Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με αυτήν για την υποβολή Αίτησης Μετάθεσης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρήσει και τα δύο (2) είδη αιτήσεων, εφόσον το επιθυμεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Να ελεγχθεί: αν εκκρεμεί παλαιότερη αίτηση Μετάθεσης ή Τοποθέτησης, καθώς και η ορθότητα αυτής.

– Η υποβολή αιτήσεων και η ανάκληση αυτών μπορούν να λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται με ανακοίνωση του Τμήματος Συμβουλίων, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, οπότε η εφαρμογή θα κλείνει και δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω αιτήσεων.

 

Γ) Ανακοίνωση για τις αιτήσεις μετάθεσης-τοποθέτησης Μαΐου-Ιουνίου 2023

Ενόψει των συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τους μήνες Μάιο-Ιούνιο 2023, όπου θα αποφασιστούν οι ετήσιες προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις σύμφωνα με τις «Οδηγίες για την καταχώρηση αιτήσεων Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών Λειτουργών», που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, κάνοντας είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://app.moj.gov.gr/pnet/areiospagos με τους κωδικούς του TAXIS NET (ΓΓΠΣ). Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ads.aitisi@areiospagos.gr, ή έγχαρτα, έως και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.
Η προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.
Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Σε περίπτωση που η αίτηση σταλεί μέσω e-mail, παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία, καθώς και να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά η λήψη της (210 6419104 – 106 – 168), την επομένη της αποστολής.
Επισημαίνουμε ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ανάκλησή τους) και παρακαλείσθε να τις επικαιροποιήσετε μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε τα προσωπικά στοιχεία σας στην καρτέλα «Πληροφορίες Προσωπικού Μητρώου» στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς αυτά αποτελούν μέρος του ατομικού σας φακέλου, από όπου ενημερώνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Με εντολή της Προέδρου του Αρείου Πάγου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

 

 

Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 169/24.2.2023 η Απόφαση 7890/24.2.2023 του Υπουργού Δικαιοσύνης για την “Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών”

 

Αριθμ. 7890

Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 55Β του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 5001/2022 «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 227) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 5016/2023 (Α’ 21) και β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

  1. Την υπ΄αρ. 2/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Τοποθετούμε τη Σοφία Μαντζακίδου του Ναπολέοντος (ΑΔΤ: ΑΗ 105324), Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, ως Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με μερική απασχόληση, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και με μειωμένη κατά το ήμισυ άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης της. Η τοποθέτησή της αφορά σε μία (1) μόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης του νέου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΔΣΑ: Αναστολή αποχής από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας από 16-2-2023 έως 31-3-2023

Το ΔΣ του ΔΣΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 14.2.2023 λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 8.2.2023, αποφάσισε την αναστολή της αποχής από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και της μη έκδοσης γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας από τη Πέμπτη 16.2.2023 έως και την 31.3.2023, οπότε και θα επανεξετασθεί η θέση του δικηγορικού σώματος ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στη διάταξη του άρθρου 69 του ν. 5016/2023, από το Yπουργείο Δικαιοσύνης

Ορισμοί Ανακριτών και Ανακριτών Ανηλίκων (ΦΕΚ Γ΄ 334/10.2.2023)

Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 2023, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ορίστηκαν Ανακριτές και Ανακριτές Ανηλίκων.

 

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

 

Προαγωγές και μεταθέσεις Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Γ΄ 3143/17.12.2022 που αφορά σε προαγωγές και μεταθέσεις Δικαστικών Λειτουργών .

 

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf

 

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων (ΦΕΚ Β΄ 6456/17.12.2022)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6456/17.12.2022 η Απόφαση 64443οίκ./15.12.2022 του Υπουργού Δικαιοσύνης για την Συγκρότηση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων.

 

Λήψη ΦΕΚ σε μορφή pdf