Σχέδια Ποινικών Αποφάσεων

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Επιμέλεια:

Αικατερίνη Ντόκα                                               Αικατερίνη Μάτση

            Εφέτης                                                   Αντεισαγγελέας Εφετών

 

Ιωάννα Ξυλιά                                            Μιχαήλ Τσέφας

           Εφέτης                                            Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης

Εφέτης

 

Το έργο που ακολουθεί είναι το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας που ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς κατά τη σύνταξη αποφάσεων, ποινικών διαταγών και πρακτικών διαπραγμάτευσης και παράλληλα να βοηθήσει στην καλύτερη αφομοίωση των νέων διατάξεων των ποινικών κωδίκων.

Κύριος κορμός του έργου είναι το σχέδιο με τίτλο «03- Σχέδιο απόφασης (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)», στο οποίο συστηματοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις και τα σκεπτικά που μπορεί να περιέχει μία τυπική επί της ουσίας απόφαση. Παράλληλα διαμορφώθηκαν ειδικά σχέδια για την αυτόφωρη διαδικασία για τη διαδικασία στο ΜΟΔ, για την απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης και για την αίτηση καθορισμού συνολικής ποινής, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των διαδικασιών αυτών. Επίσης συντάχθηκε σχέδιο Ποινικής Διαταγής με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή του νέου θεσμού. Ειδική αναφορά γίνεται σε δύο σχέδια τόσο για το πρακτικό διαπραγμάτευσης που συντάσσεται ενώπιον του Εισαγγελέα σε περίπτωση επιτυχίας της σχετικής διαδικασίας όσο και για την απόφαση που επιβάλλει ποινή μετά την σύνταξη πρακτικού διαπραγμάτευσης. Τέλος, παρατίθεται διάγραμμα εργασιών στο ΜΟΔ με βάση τις διατάξεις του νέου ΚΠΔ, καθώς και πίνακας αρμοδιότητας στο Μονομελές και Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Τα σχέδια των αποφάσεων παραπέμπουν για πολλά ζητήματα στο Παράρτημα, που έχει σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικότερα ορισμένες πτυχές της ποινικής διαδικασίας για την αποφυγή ακυροτήτων.

Το έργο αυτό θα εμπλουτίζεται και θα ενημερώνεται σε τακτική βάση σύμφωνα με τις νομοθετικές τροποποιήσεις και τις νομολογιακές τάσεις, αλλά και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

02. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

03. Σχέδιο Απόφασης (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

04. Σχέδιο Απόφασης (ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

05. Σχέδιο Απόφασης (Μ.Ο.Δ.)

06. Σχέδιο Απόφασης (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΕΦΕΣΗ ΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ)

07. Σχέδιο Απόφασης (ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ)

08. Ποινική Διαταγή

09. Πρακτικό Ποινικής Διαπραγμάτευσης

10. Πρακτικό Ποινικής Διαπραγμάτευσης (διαρκούσης της ανάκρισης- δεκτή κατ’ εξακολούθηση τέλεση πράξης και επιβολή μιας ποινής)

11. Πρακτικό Ποινικής Διαπραγμάτευσης (διαρκούσης της ανάκρισης- δεκτή φαινομενική συρροή και επιβολή μιας ποινής)

12. Πρακτικό Ποινικής Διαπραγμάτευσης (υποβολή αιτήματος στο ακροατήριο)

13. Σχέδιο Απόφασης (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ)

11. Διάγραμμα Εργασιών Μ.Ο.Δ.

12. Πίνακες Αρμοδιότητας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

 

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αγωγή-Παρέμβαση αναγνώρισης τέκνου – Πραγματογνωμοσύνη DNA)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ……../2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……….)
(Αριθμός κατάθεσης κύριας παρέμβασης…)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή …………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα …….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στό’ ακροατήριό του την 18η Φεβρουάριου 2022 για να δικάσει τη με αριθμό ……. αγωγή με αντικείμενο την αναγνώριση πατρότητας καθώς και τη με αριθμό ………….. κύρια παρέμβαση με αντικείμενο την αναγνώριση πατρότητας

ΕΝΑΓΩΝ : …………, κάτοικος …………….., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου ………….. (AM ……), η οποία κατέθεσε προτάσεις και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013.

ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:……..κάτοικος Θεσσαλονίκης, ……., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου ……. (ΑΜΔΣΘ ……), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν.

ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ: ………… του Αθανασίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης……………., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου ………….. (ΑΜΔΣΘ ………), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ζητεί να αναγνωριστεί ότι ο είναι πατέρας του ανηλίκου τέκνου που γέννησε η εναγόμενη την 25-6-2018 και ονομάζεται Θεόδωρος.

Με την υπό κρίση κύρια, παρέμβαση ο κυρίως παρεμβαίνων αμφισβητεί ότι ο ενάγων της με αριθμό ……………. αγωγής είναι ο πατέρας του τέκνου που γέννησε η εναγόμενη την 25-6-2018 και ζητεί να αναγνωριστεί ο ίδιος πατέρας του ως άνω τέκνου.

Ενόψει του γεγονότος ότι η εναγόμενη αρνείται την αγωγή και συνομολογεί την κύρια, παρέμβαση, το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο πραγματικό γεγονός, της σύλληψης ή όχι του ανωτέρω τέκνου από τον ενάγοντα ή τον κυρίως παρεμβαίνοντα, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων με την εξέταση του αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του κυρίως παρεμβαίνοντος και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, προκειμένου να διακριβωθεί αν το ανωτέρω ανήλικο τέκνο της εναγόμενης, που γεννήθηκε την 25-6-2018 είναι πράγματι ή όχι βιολογικό τέκνο του ενάγοντος ή του κυρίως παρεμβαίνοντος δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση για τη διερεύνηση της κρινόμενης υπόθεσης απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις της επιστήμης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τφυ’από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι. κατ’ άρθρ. 14 6 § Γ στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά to χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 383 και 607 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας γενετιστής από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, προκειμένου, με τη λήψη αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του κυρίως παρεμβαίνοντος και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, και την εξέτασή του με τη μέθοδο του υβριδισμού) DNA ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική μέθοδο, να γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή ο κυρίως παρεμβαίνων είναι ο φυσικός πατέρας του εν λόγω τέκνου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ………………. ο οποίος περιέχεται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο ως άνω πραγματογνώμονας, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή. πληροφορίες από τρίτους, λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση· της έγγραφο καθώς και δείγμα αίματος ή οποιοδήποτε άλλο δείγμα από τους διαδίκους και το ανήλικο τέκνο της εναγόμενης, που γεννήθηκε την 25-6-2018 θα προβεί σε ανάλυση των δειγμάτων, με τον έλεγχο διαφορετικών πολυμορφικών περιοχών εφαρμόζοντας όποια επιστημονική μέθοδο ήθελε ο ως άνω πραγματογνώμονας και κρίνει σκόπιμη ή και συνδυασμό περισσοτέρων μεθόδων και ακολούθως θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή ο κυρίως παρεμβαίνων είναι ο φυσικός πατέρας του ανηλίκου τέκνου της εναγομένης. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ. αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 13 Μαΐου 2022.

  Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ακυρότητα διαθήκης- Ψυχιατρική πραγμ-νη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ……./2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………….)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές … ……, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ……….., Πρωτοδίκη, …………., Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα ………………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 21 Φεβρουάριου 2022, για να δικάσει την υπ’ αρ. κατάθεσης ………….. αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης και περί κλήρου.

ΕΝΑΓΟΥΣΕΣ:

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ: …

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει της από 21.02.2022 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή οι ενάγουσες εκθέτουν ότι την 21.04.2019 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη η ……………., κάτοικος εν ζωή Πυλαίας Θεσσαλονίκης, της οποίας τυγχάνουν εγγονές, τέκνα του προαποβιώσαντος τέκνου της, καταλείποντας πλησιέστερους συγγενείς τις ίδιες και τον εναγόμενο, γιο της. Ότι η ως άνω θανούσα κατέλιπε την με αριθμό 10.150/6-3-2019 δημόσια διαθήκη της, που συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………….., με την οποία εγκατέστησε μοναδικούς κληρονόμους της τον εναγόμενο και τις ενάγουσες. Ότι ειδικότερα στον εναγόμενο αυτή κατέλιπε α) ποσοστό κυριότητας 14/64 εξ αδιαιρέτου από δύο ακίνητα, που περιγράφονται στην αγωγή, εκ των οποίων το δεύτερο από αυτά έχει απαλλοτριωθεί και οφείλεται η σχετική αποζημίωση και β) ένα οικόπεδο, που επίσης περιγράφεται στην αγωγή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κινητή περιουσία υφίστατο κατά το χρόνο θανάτου της και στις ενάγουσες ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στην καθεμία επί ενός οικοπέδου, που περιγράφεται στην αγωγή. Ισχυρίζονται περαιτέρω οι ενάγουσες ότι η διαθέτης έπασχε από το έτος 2012 από ψυχική διαταραχή (καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωτικά συμπτώματα, μη καθορισμένη οργανική διαταραχή προσωπικότητας και συμπεριφοράς), λόγω της οποίας λάμβανε επί πολλά έτη φαρμακευτική αγωγή η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών παρενεργειών (ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, αμνησία, κλπ) ενώ από τον Μάρτιο του 2019 διαγνώστηκε με χρόνια αγγειακή νόσο και μεταστατικό καρκίνο του εγκεφάλου με βλάβη στην περιοχή της γέφυρας αυτού, με αποτέλεσμα να προκληθεί μόνιμη έκπτωση των διανοητικών της λειτουργιών. Ότι συνακόλουθα, λόγω των παθήσεων αυτών η διαθέτης δεν είχε κατά το χρόνο σύνταξης της πιο πάνω διαθήκης συνείδηση των πράξεων της και έτσι αδυνατούσε να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόμενο των διατάξεων αυτής, με αποτέλεσμα η διαθήκη αυτή να είναι άκυρη. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενες έννομο συμφέρον ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της θανούσας, ζητούν, κατά την κύρια βάση της αγωγής, να αναγνωριστεί η ακυρότητα της με αριθμό 10.150/6-3-2019 δημόσιας διαθήκης της  και να αναγνωριστούν οι ίδιες ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της, κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου η καθεμία, καθώς και, ενόψει της άρνησης του εναγομένου να παράσχει πληροφορίες και κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομουμένης, να υποχρεωθεί αυτός, να καταθέσει στην γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου έγγραφο κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων, που αφορούν στην περιουσία της ως άνω κληρονομούμενης (κινητά και ακίνητα) και να τους παρέχει εγγράφως τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα αναφορικά με την κατάσταση της κληρονομιάς και την τύχη των αντικειμένων της, με την απειλή σε βάρος του χρηματικής ποινής ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός (1) έτους σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με την εκδοθησομένη απόφαση, κατά δε την επικουρική της βάση, αφού αναγνωρισθεί η ακυρότητα της διαθήκης κατά το μέρος που προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα τους, να αναγνωριστεί το δικαίωμα νόμιμης μοίρας τους, ως τέκνα του προαποβιώσαντος τέκνου της κληρονομούμενης, ανερχόμενης σε ποσοστό 6,5 % εξ αδιαιρέτου για την καθεμία επί κάθε περιουσιακού στοιχείου της κληρονομιάς, καθώς και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει στην καθεμία εξ αυτών το ανωτέρω ποσοστό επί των αναφερόμενων στην αγωγή ακινήτων που του έχουν καταληφθεί με την προσβαλλόμενη διαθήκη, καθώς και επί όλων των κινητών πραγμάτων της κληρονομίας. Ζητούν, τέλος, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις προαναφερόμενες καταψηφιστικές της διατάξεις και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά του έξοδα.

Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι η κληρονομούμενη ………έπασχε από το έτος 2012 από ψυχική διαταραχή και συγκεκριμένα ψύχωση και βαρύ καταθλιπτκό επεισόδιο με ψυχωτικά συμπτώματα, για την αντιμετώπιση των οποίων λάμβανε αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, η κληρονομούμενη διαγνώστηκε τον Μάρτιο του 2019 με χρόνια αγγειακή νόσο του εγκεφάλου (νόσο των μικρών αγγείων) και διαπλάτυνση του κοιλιακού συστήματος των υπαραχνοειδών χώρων και των αυλάκων της κυρτότητας, καθώς και των δεξαμενών της βάσης του εγκεφάλου, ενώ στο δεξιό της γέφυρας του εγκεφάλου διαπιστώθηκε βλάβη διαμέτρου 25 mm, με εκσεσημασμένο αγγειοκινητικό οίδημα που εκτείνεται στο άνω και έσω παρεγκεφαλιδικό σκέλος και στο δεξιό σκέλος που εμφανίζεται διογκωμένο. Κατά τους ισχυρισμούς των εναγουσών, για την ενίσχυση των οποίων προσκομίζεται η από 26-10-2020 ιατρική πραγματογνωμοσύνη του ……………….., νευρολόγου, η κληρονομούμενη, λόγω του διαγνωσθέντος μεταστατικού καρκίνου του εγκεφάλου της, εμφάνιζε εικόνα νοητικής διαταραχής, ενώ λόγω της προαναφερόμενης ψυχικής διαταραχής και της ένεκα αυτής χρόνιας λήψης αντίστοιχης έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών της, και ότι συνακόλουθα αυτή αδυνατούσε να έχει επίγνωση των πράξεων της κατά το χρόνο σύνταξης της προσβαλλόμενης διαθήκης. Αντιθέτως, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η χρόνια λήψη φαρμάκων προς αντιμετώπισης της πιο πάνω αναφερόμενης ψυχικής διαταραχής ουδόλως επηρέασε τις πνευματικές λειτουργίες της κληρονομούμενης, ενώ και ο μεταστατικός καρκίνος του εγκεφάλου της, που ανιχνεύθηκε την 4-3-2019, ουδόλως απέκλεισε την ψυχονοητική λειτουργικότητά της. Ενόψει αυτών και λόγω των αντικρουόμενων αποδεικτικών στοιχείων ως προς το εάν η κληρονομούμενη ήταν σε θέση να αντιληφθεί τις συνέπειες που απορρέουν από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης διαθήκης, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το γεγονός αυτό, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’, 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από ιατρό πραγματογνώμονα του καταλόγου των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ιατρό ……………………… το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ………………. ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτόν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, ιδιαίτερα δε το ιατρικό ιστορικό της κληρονομούμενης …………… (διαγνωστικές εξετάσεις και ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής), θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή του για το ακόλουθο ζήτημα: Εάν η λήψη εκ μέρους της κληρονομούμενης φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής της, που αναφέρεται στο σκεπτικό, καθώς και εάν η διαγνωσθείσα χρόνια αγγειακή νόσος του εγκεφάλου της (νόσο των μικρών αγγείων) και διαπλάτυνση του κοιλιακού συστήματος των υπαραχνοειδών χώρων και των αυλάκων της κυρτότητας, καθώς και των δεξαμενών της βάσης του εγκεφάλου, όπως επίσης και η βλάβη στη γέφυρα του εγκεφάλου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, είχαν ως συνέπεια την έκπτωση των διανοητικών της λειτουργιών και σε ποιο βαθμό, καθώς και εάν αυτή (έκπτωση διανοητικών λειτουργιών) είχε ήδη επέλθει κατά το χρόνο σύνταξης της προσβαλλόμενης διαθήκης και σε ποιο βαθμό, και τελικά να αποφανθεί εάν αυτή μπορούσε ή όχι να αντιληφθεί το περιεχόμενο και τις συνέπειες της προσβαλλόμενης διαθήκης, καθώς και (να αποφανθεί) για οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα, που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της ένδικης υπόθεσης). Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε κτλ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ακυρότητα διαθήκης-Γραφολογική πραγμ-νη)-1

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ: 15/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: …………..)
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές ………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών, ………….., Πρωτοδίκη, ………………., Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα ………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 16η Μάίου 2022, για να δικάσει την υπ’ αρ. κατάθεσης ……………… αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης και επικουρικά την ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς.

ΕΝΑΓΩΝ: …………….

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ: ……………………..

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει της από 15.02.2022 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή του, ο ενάγων εκθέτει ότι την απεβίωσε στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης η ………………….., κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης, της οποίας τυγχάνει τέκνο, καταλείποντας πλησιέστερους συγγενείς τον ίδιο, που κατά τον χρόνο εκείνο ήταν ανήλικος, καθόσον γεννήθηκε την 25η.02.1995, τον ……………………, σύζυγό της και πατέρα του ιδίου, και τους ……………………, τέκνα της από τον πρώτο γάμο της. Ότι την 09η.09.2020 του επιδόθηκε από τον εναγόμενο η αναφερόμενη ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την οποία τον καλούσε να ρυθμίσει ή να εξοφλήσει την οφειλή, ως εκ διαθήκης κληρονόμο της ως άνω θανούσας, ενώ ο ίδιος αγνοούσε μέχρι τότε την ύπαρξη τέτοιας διαθήκης. Ότι απευθύνθηκε σε δικηγόρο, ο οποίος, κατόπιν σχετικής έρευνας, τον ενημέρωσε την 14η. 10.2020 ότι την 18η.06.2020, όταν ο ίδιος ήταν 15 ετών, με ενέργειες του πατέρα του, …………………………, δημοσιεύθηκε η από 10.12.2000 ιδιόγραφη διαθήκη της θανούσας μητέρας του, η οποία κηρύχθηκε κυρία και με την οποία αυτή εγκατέστησε κληρονόμους της τον ίδιο και τον σύζυγό της και πατέρα του. Ότι ο πατέρας του, τα ως άνω αδέρφια του, ο παππούς του, ……………….., και ο υιός αυτού, ………….., αποποιήθηκαν εν συνεχεία την κληρονομιά. Ότι η διαθήκη αυτή είναι πλαστή, διότι δεν είναι γραμμένη και υπογεγραμμένη με το χέρι της διαθέτιδος, αλλά από τρίτο πρόσωπο, ήτοι είτε από τον πατέρα του είτε από τα αδέρφια του, οι οποίοι δεν αποποιήθηκαν την κληρονομιά εντός τεσσάρων μηνών από το χρόνο θανάτου της μητέρας του και, εάν δεν εμφανιζόταν η ως άνω διαθήκη, θα ευθύνονταν για τις οφειλές της θανούσας ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της. Ότι επικουρικά ο ίδιος, που κατά τον χρόνο δημοσίευσης της διαθήκης ήταν ανήλικος, 15 ετών, δεν προέβη σε αποποίηση της κληρονομιάς, λόγω άγνοιας των νομικών διατάξεων για την ύπαρξη προθεσμίας για την αποποίηση και τις έννομες συνέπειες από την παραμέληση της προθεσμίας, έχοντας ταυτόχρονα την εσφαλμένη εντύπωση ότι, εφόσον η θανούσα δεν είχε περιουσιακά στοιχεία, δεν τίθεται ζήτημα κληρονομικής διαδοχής, πλάνη που διατηρήθηκε μέχρι και την 14η. 10.2020, οπότε και ενημερώθηκε, κατά τα άνω από δικηγόρο. Ότι, κατόπιν τούτου, την 02α.02.2021 προέβη στην αναφερόμενη δήλωση αποποίησης κληρονομιάς. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενος ότι το εναγόμενο νομιμοποιείται παθητικά στην άσκηση της υπό κρίση αγωγής, ως δανειστής της κληρονομιάς, ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της από 10.12.2000 ιδιόγραφης διαθήκης της ……………………., επικουρικά δε, για την περίπτωση που γίνει δεκτό ότι ταύτη είναι έγκυρη, να ακυρωθεί, λόγω ουσιώδους πλάνης, η εκ μέρους του πλασματική αποδοχή της ανωτέρω κληρονομιάς και να καταδικαστεί το εναγόμενο στα δικαστικά του έξοδα.

Ενόψει των ισχυρισμών του εναγομένου, που αρνείται την αγωγή, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με την ιδιόχειρη γραφή και υπογραφή της επίδικης διαθήκης εκ μέρους της της θανούσας, ………………….., ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα γραφολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ειδική δικαστική γραφολόγο – δικηγόρο, ………….., κάτοικο Θεσσαλονίκης, ……………..το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη …………………… ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της επίδοσης σ’ αυτήν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, ιδιαίτερα δε οποιοδήποτε δείγμα γραφής της …………….., το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για το ακόλουθο ζήτημα, ήτοι: εάν η από 10.12.2000 ιδιόγραφη διαθήκη της αποβιώσασας την 27η.02.2001 …………….., νομίμως δημοσιευθείσα με το υπ’ αρ. ………….. πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, γράφηκε ολόκληρη με το χέρι της διαθέτιδος, χρονολογήθηκε και υπογράφηκε από αυτήν ή τρίτο πρόσωπο. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Θεσσαλονίκη, την 30η

Μάιου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Θεσσαλονίκη, την 8η Ιουνίου 2022, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, με την παρουσία και της Γραμματέως, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ακυρότητα διαθήκης-Γραφολογική πραγμ-νη)-2

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 1 /2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: …………………………)
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές …….., Πρόεδρο Πρωτοδικών, ………….., Πρωτοδίκη, …………………, Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα ……………………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 17 Ιανουάριου 2022, για να δικάσει την υπ’ αρ. κατάθεσης …………………….. αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης και περί κλήρου.

ΕΝΑΓΟΥΣΑ: …………………, που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσε προτάσεις διά της πληρεξούσιας δικηγόρου ……………….., δυνάμει του από 28.05.2021 πληρεξουσίου και υπ’ αρ. 24606/04.02.2022 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….. ………………….., προσκομισθέντος του τελευταίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατ’ άρθρ. 227 ΚΠολΔ.

ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ: 1) ………., και 2) ………….., που δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσαν προτάσεις διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους …………… δυνάμει του από 01.06.2021 πληρεξουσίου.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει της από 29.10.2021 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι την 15.09.2019 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ……………………….., κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης, της οποίας τυγχάνει τέκνο, καταλείποντας πλησιέστερους συγγενείς την ίδια και τις εναγόμενες εγγονές της, τέκνα της προαποβιωσάσης θυγατέρας της (θανούσας), …………….. Ότι, κατόπιν αίτησης των εναγομένων, δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία με το υπ’ αρ. ………… πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης η από 22.01.2018 ιδιόγραφη διαθήκη της ως άνω θανούσας μητέρας της, με την οποία εγκατέστησε μοναδικές κληρονόμους της τις εναγόμενες. Ότι η διαθήκη αυτή είναι πλαστή, διότι δεν είναι γραμμένη και υπογεγραμμένη με το χέρι της διαθέτιδος, αλλά από τρίτο πρόσωπο. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενη έννομο συμφέρον ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της θανούσας, ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της από 22.01.2018 ιδιόγραφης διαθήκης της ……………… του Δημητρίου και να αναγνωριστεί η ίδια ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της, κατά την πρώτη τάξη, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου σε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της, άλλως να αναγνωριστεί η νόμιμη μοίρα της σε όλη την περιουσία της θανούσας και το κληρονομικό της δικαίωμα κατά ποσοστό   ½ εξ αδιαιρέτου, καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενες στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών των εναγομένων, που αρνούνται την αγωγή, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με την ιδιόχειρη γραφή και υπογραφή της επίδικης διαθήκης εκ μέρους της της θανούσας ……………….. του Δημητρίου, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021,   δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα γραφολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμολία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ειδική δικαστική γραφολόγο-δικηγόρο ……………., κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός …… (τηλ. ……………..), το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ………………….. ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτήν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, ιδιαίτερα δε οποιοδήποτε δείγμα γραφής της ……………………., το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για το ακόλουθο ζήτημα: εάν η από 22.01.2018 ιδιόγραφη διαθήκη της αποβιώσασας την …….. στη Θεσσαλονίκη …………………….., νομίμως δημοσιευθείσα με το υπ’ αρ. ……………… πρακτικό του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και κηρυχθείσα κυρία, δυνάμει της υπ’ αρ. 450/2019 πράξης της Ειρηνοδίκη του ανωτέρω Δικαστηρίου, γράφηκε ολόκληρη με το χέρι της διαθέτιδος, χρονολογήθηκε και υπογράφηκε από αυτήν ή τρίτο πρόσωπο. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 21η Φεβρουάριου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε σε δημόσια  συνεδρίαση του Δικαστηρίου χωρίς την παρουσία των διαδίκων  την

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος -Πραγμ-νη για ψιλή κυριότητα)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 18/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………………)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή …………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τη Γραμματέα ………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 9η Δεκεμβρίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …..

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: .

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε δυνάμει της από 30.6.2021 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι την 3-10- 2028 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο πατέρας του…………., χωρίς να καταλείπει διαθήκη, αφήνοντας πλησιέστερους συγγενείς του τον ίδιο και την εναγομένη, τέκνα του, δεδομένου ότι η μητέρα τους είχε προαποβιώσει του πατέρα τους. Ότι η πραγματική κληρονομιαία αποτελούνταν από ιδανικό μερίδιο 10/16 ή 62,5 % επί ενός οικοπέδου, κείμενου στη θέση «………………, με της επ’ αυτού λυόμενης ισόγειας οικίας, εμβαδού 32 τμ, η αξία του οποίου ανερχόταν, κατά τον χρόνο του θανάτου, σε 12.500 €. Ότι στο άνω ακίνητο, ο ίδιος και η εναγομένη, είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου έκαστος, το οποίο απέκτησαν από κληρονομιά της αποβιώσασας το έτος 2001, μητέρας τους. Ότι ο αποβιώσας, με παροχή εν ζωή, διέθεσε την υπόλοιπη περιουσία του και δη με το υπ’ αρ. 737/2001 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ………….., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στον τόμο ………., μεταβίβασε στην εναγομένη, ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός οροφοδιαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας 2ου ορόφου, κείμενου στην …………, στο οποίο αντιστοιχεί εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο 22 %, παρακρατώντας την επικαρπία. Ότι η αξία του ιδανικού μεριδίου της ψιλής κυριότητας, κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η γονική παροχή, ανερχόταν στο ποσό των 60.000 €. Ότι η εναγομένη έχει υποχρέωση συνεισφοράς, η οποία συνεπάγεται τον μηδενισμό του μεριδίου της στην πραγματική κληρονομιά, καθόσον το πλασματικό κληρονομικό μερίδιο εκάστου των κληρονόμων, μετά τη συνεισφορά, ανέρχεται στο ποσό των [(12.500 + 60.000) / 2 =] 36.250 ευρώ, η εναγομένη έχει ήδη λάβει περιουσία αξίας 60.000 €, επομένως το ιδανικό μερίδιο του θανόντος στο οικόπεδο στα ………, πρέπει να περιέλθει στον ίδιο. Ότι, επιπλέον, ο ίδιος είναι και νόμιμος μεριδούχος του πατέρα του, η δε η νόμιμη μοίρα του ανέρχεται στο ποσό των [(12.500 + 60.000) / 2 / 2 =] 18.125 ευρώ, η οποία, κατά το ποσό των 5.625 €, δεν μπορεί να καλυφθεί από την πραγματική κληρονομιά, αξίας 12.500 €. Ότι, η γονική παροχή προς την εναγομένη συνιστά δωρεά στο σύνολό της, για τους λόγους που εκτίθενται στην αγωγή και, επειδή ως δωρεά ήταν άστοργη, καθόσον θίγει τη νόμιμη μοίρα του, πρέπει να ανατραπεί, εωσότου καλυφθεί η νόμιμη μοίρα του. Ιστορεί, τέλος, ότι η εναγομένη, που τυγχάνει συγκυρία κατά ποσοστό 3/16 του ακινήτου στα ……., τον έχει αποβάλει από το ακίνητο αυτό και τον έχει αποκλείσει από τη χρήση του, ήδη από το έτος 2002 και έπειτα, κάνοντας η ίδια αποκλειστική χρήση. Ότι η μισθωτική αξία του επίκοινου, ανερχόταν για τα έτη 2002 έως και 2009 στο ποσό των 1.500 € ετησίως, ενώ για τα έτη 2010 και έπειτα στο ποσό των 1.200 € ετησίως. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί: α) να αναγνωριστεί το κληρονομικό του δικαίωμα στο σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας, ήτοι ποσοστό 10/16 επί του οικοπέδου στα Νέα Κερδύλλια, β) να αναγνωριστεί συγκύριος κατά ποσοστό 13/16 εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου και να υποχρεωθεί η εναγομένη να του το αποδώσει κατά το άνω ιδανικό μερίδιο και να διαταχθεί η αποβολή της και η εγκατάσταση του ίδιου σε αυτό, γ) να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 5.200 € ευρώ, που αντιστοιχεί στα ωφελήματα που απέκτησε κάνοντας χρήση του ιδανικού του μεριδίου των 18,75 % επί του πιο πάνω ακινήτου, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, δ) αφού αναγνωριστεί ότι η γονική παροχή προς την εναγομένη συνιστά δωρεά, να ανατραπεί αυτή, έως το ποσό που υπολείπεται της νόμιμης μοίρας του, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,687 % επί του διαμερίσματος και ε) να καταδικαστεί η εναγομένη σε δήλωση βουλήσεως μεταβίβασης του άνω ποσοστού στο διαμέρισμα, στον ίδιο. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, αναφορικά με τα αιτήματα υπό στοιχεία β’ και γ’ και να καταδικαστεί η εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών της εναγομένης, που αρνείται την αγωγή, ιδίως αμφισβητώντας την αξία του διαμερίσματος στην ……., διατεινόμενη ότι η αξία του όλου ανερχόταν σε 60.000 €, η δε αξία της ψιλής κυριότητας, κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η παροχή, ανερχόταν στο ποσό των 15.000 €, της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού και του γεγονότος ότι για την εκτίμηση της αξίας του ιδανικού μεριδίου της ψιλής κυριότητας, που είναι και το μέγεθος που λαμβάνεται υπόψη εν προκειμένω (δεδομένου ότι αν δωρήθηκε η ψιλή κυριότητα πράγματος και παρακρατήθηκε η επικαρπία από τον δωρητή κληρονομούμενο, εφόρου ζωής του, λαμβάνεται υπόψη η αξία της ψιλής κυριότητας κατά τον χρόνο της δωρεάς και αν ακόμη η επικαρπία αποσβέστηκε προς όφελος του δωρεοδόχου ψιλού κυρίου – ΕφΠειρ 285/2014 ΝΟΜΟΣ, Κ. Παπαδόπουλου Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου τόμος Β’ §56, σελ.144), απαιτούνται ειδικές γνώσεις, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το άνω ζήτημα, το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα πολιτικό μηχανικό του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……….. Πολιτικό Μηχανικό, ……………., το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ……………… ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτήν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για το ακόλουθο ζήτημα: ποια ήταν η εμπορική αξία και ποια η αξία του ποσοστού 50 % της ψιλής κυριότητας, του ακινήτου που μεταβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 737/2001 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, …………….., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στον τόμο 189 με α/α 510, ήτοι ενός οροφοδιαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας 2ου ορόφου, κείμενου στην οδό ……………. Θεσσαλονίκης, στο οποίο αντιστοιχεί εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο 22 %: ί) κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και Η) κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, την 27 Ιουνίου 2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αναγνώριση Πατρότητας – Πραγματογνωμοσύνη DNA)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ                          2/2022

(γενικός αριθμός κατάθεσης αγωγής …….)
(ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής ….)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή …………., Πρωτοδίκη ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ……………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 19 Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση πατρότητας:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ……..

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: …………..

Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ζήτησε να γίνει δεκτή η από …….. αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την ίδια ημέρα, γράφτηκε στο πινάκιο και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα εκθέτει ότι στη Θεσσαλονίκη, την 23-02-2020, ούσα άγαμη, γέννησε ένα άρρεν τέκνο, τον Σταύρο, αποτέλεσα της ερωτικής συνάφειάς της με τον εναγόμενο κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος είναι πατέρας του γεννηθέντος ως άνω ανήλικου τέκνου της και να καταδικαστεί ο αντίδικός της στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών του εναγομένου, ο οποίος αρνείται την αγωγή, ισχυριζόμενος, περαιτέρω, ότι εκτός από τον ίδιο, η ενάγουσα είχε επαφές και με τρίτο πρόσωπο και δη τον πρώην σύντροφό της, γεγονός που γεννά σοβαρές αμφιβολίες ως προς την πατρότητα του ως άνω τέκνου (άρθρο 1482 ΑΚ), με αποτέλεσμα να αιτείται για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων (επιστημονική μέθοδος υβριδισμού DNA) και ενόψει της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της πατρότητας του ανωτέρω τέκνου της ενάγουσας, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), να διαταχθεί η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, με την επιστημονική μέθοδο υβριδισμού DNA, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας και η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα της ενάγουσας, ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……………….., βιολόγο – μοριακό γενετιστή, ………………………….το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη επίδοσης σ αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα εξετάσει δείγματα αίματος που θα λάβει από την ενάγουσα, τον εναγόμενο και από τον ανήλικο υιό της, ………………….., που γεννήθηκε στις 23-02- 2020, στη Θεσσαλονίκη. Η εξέταση αίματος θα γίνει κατά την ενδεδειγμένη ιατρική μέθοδο και ειδικότερα τη γενετική ταυτοποίηση με ανάλυση του DNA. Ο παραπάνω πραγματογνώμονας θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει, εάν ο εναγόμενος είναι ή όχι ο φυσικός πατέρας του παραπάνω ανηλίκου. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή του, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή του στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε  στις 28 Φεβρουάριου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αντικατάσταση Πραγματογνώμονα)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 26/2022

(γενικός αριθμός κατάθεσης πράξης …….)
(ειδικός αριθμός κατάθεσης πράξης ………..)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ……. ., Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2022, για να δικάσει την αίτηση (πράξη) με αντικείμενο την οίκοθεν αντικατάσταση πραγματογνώμονα, που διορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που εκδίκασε κατά την αυτή διαδικασία μεταξύ των κάτωθι διαδίκων:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: .

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ.

Η ΠΡΑΞΗ, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την 06-06-2022, γράφτηκε στο πινάκιο και  προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 εδ. ε’ και η’ του Κ.Πολ.Δ. «Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη στην οποία προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Ο δικαστής που έχει οριστεί ως εισηγητής ή ο πρωτόδικης ή ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα». Περαιτέρω, τους πραγματογνώμονες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 370 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., μπορεί να τους αντικαταστήσει για εύλογη αιτία το Δικαστήριο που τους διόρισε, με αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ιδίου Κώδικα. Κατά τα λοιπά, ακόμη και όταν το Δικαστήριο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αντικατάσταση του πραγματογνώμονα, βάσει της θεμελιακής αρχής του άρθρου 110 Κ.Πολ.Δ., θα πρέπει, με την επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου, να καλούνται οι διάδικοι κατά τη σχετική συζήτηση, καθώς και ο υπό αντικατάσταση πραγματογνώμονας, τουλάχιστον στην περίπτωση που δεν προβάλλονται από τον ίδιο λόγοι αντικαταστάσεως, προς ασφαλέστερη κρίση του Δικαστηρίου.

 Στην προκειμένη περίπτωση, με την προαναφερομένη αίτηση παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου η αυτεπάγγελτη αντικατάσταση του …………………………, που διορίσθηκε πραγματογνώμονας με την υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, λόγω φόρτου εργασίας αυτού.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για να δικασθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 237 παρ. 8, 591 παρ. 1, 592 παρ. 1 περ. α’, 593 έως 602 ΚΠολΔ, όπως τα προμνησθέντα άρθρα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) ισχύουν μετά από την αντικατάστασή τους με το Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’87/23-7-2015), ως ειδικότερη της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. Κ.Πολ.Δ.), που θέτει η διάταξη του άρθρου 370 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. για την αντικατάσταση του διορισθέντος με δικαστική απόφαση πραγματογνώμονος, διότι εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 του Κ.Πολ.Δ, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα, σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μείζονα πρόταση εκτεθέντα. Ακολούθως, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 8 και 370 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. και επομένως, πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι αντίγραφο της κρινόμενης πράξεως επιδόθηκε στους νομίμως οίκοθεν κλητευθέντες διαδίκους, κατά τα εκτιθέμενα στην αρχή της παρούσας (βλ. τις από 06-06-2022 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …………….).

Απ’ όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και διορίσθηκε πραγματογνώμονας ο …………………., βιολόγος – μοριακός γενετιστής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα, αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη, ζητήματα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί να διεξαγάγει την ανατεθείσα σ’ αυτόν πραγματογνωμοσύνη (βλ. την υπ’ αριθ. κατάθ. 88/2022 από 17-03-2022 δήλωση του ανωτέρω πραγματογνώμονος). Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, συντρέχει εύλογη αιτία για την αντικατάστασή του (ΑΠ 1080/1988 Δ/νη 31. 68) και πρέπει, συνεπώς, η αίτηση να γίνει δεκτή ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα και να διαταχθεί η αντικατάσταση του ανωτέρω πραγματογνώμονα με άλλον, όπως ειδικότερα στο διατακτικό ορίζεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ τον πραγματογνώμονα ………………….., βιολόγο – μοριακό γενετιστή, που διορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ νέο πραγματογνώμονα τον ………………, ………………… ……., το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, προς το σκοπό να διενεργήσει τη σχετική δικαστική πραγματογνωμοσύνη. Ο τελευταίος θα δώσει το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσας διάταξης προς αυτόν.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 26 Ιουλίου 2022

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 28 Ιουλίου 2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Απόδοση καταλοίπου- Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 6/2022

(άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ)

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ………….Πρωτοδίκης

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της απο τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

ΔΙΑ ΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της υπ’ αριθμ. Γ.Α.Κ. …….. και Ε.Α.Κ. …….. αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «………………», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στη ……, …………….. και εναγόμενη την ………. κάτοικος ……………………., προκειμένου να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο ………………, ………………………., ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο προαναφερόμενος πραγματογνώμονας αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν/αυτήν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………, Πρωτοδίκη ή κωλυομένης αυτής του αρμοδίως ορισθέντος προς τούτο Δικαστή και λάβει γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας (ενδεικτικά και ειδικότερα τις από 10-9-2020 αρχική και 4-12-2020 συμπληρωματική εκθέσεις ειδικού λογιστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ……….και , την από 25-2-202 λογιστική έκθεση του φοροτεχνικού ………, τα με αριθμούς σχετικών 33 εως 49 σχετικά έγγραφα που επικαλείται να προσκομίζει η εναγόμενη με τις προτάσεις της και αφορούν επίδικες αναλήψεις) ζητήσει δε κάθε πληροφορία, διευκρίνιση η σχετικό έγγραφο από τους διαδίκους αποφανθεί με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την ορκιση του στο γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, για τα ακόλουθα θέματα, συνταχθείσας σχετικής εκθέσεως: για κάθε ποσό που φέρεται ως αναληφθέν από την εναγόμενη στην κρινόμενη αγωγή, να αποφανθεί ποιος ενήργησε την ανάληψη, αν έγινε ανάληψη μετρητών ή μεταφορά σε λογαριασμό ή έκδοση επιταγής και αν ναι σε ποιο λογαριασμό μεταφέρθηκαν ή σε διαταγή ποιου εκδόθηκε ή οπισθογραφήθηκε η επιταγή, αν η μεταφορά των χρημάτων ή η έκδοση επιταγής εξυπηρετεί ή εξοφλεί κάποια οφειλή της ενάγουσας εταιρείας ή όχι, αν αντιστοιχεί τυχόν σε πληρωμή με βάση τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής του αντισυμβαλλόμενου μέρους.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αποκτήματα – Πραγματογνωμοσύνη για αξία ακινήτου)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Αριθμός Διάταξης 13/2022

Αριθμός κατάθεσης αγωγής:…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή ………………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα ………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 12η Νοεμβρίου 2021 για να δικάσει τη με αριθμό ……………… αγωγή με αντικείμενο την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

ΕΝΑΓΩΝ: .

ΕΝΑΓΌΜΕΝΗ: ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ζητεί να αναγνωριστεί α) ότι συνέβαλε κατά ποσοστό 61%, άλλως 1/3 στην επαύξηση της περιουσίας της εναγομένης μετά το γάμο, η οποία συνίσταται σε ένα διαμέρισμα επί της οδού ….…….στην Καλαμαριά, εμπορικής αξίας 170.000€ και β) η υποχρέωση της εναγόμενης να του καταβάλει το ποσό των 106.1406. άλλως το ποσό των 58.000€, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

Από τη μελέτη της δικογραφίας προκύπτει ότι το μόνο

περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου των διαδίκων είναι ένα αυτοτελές διαμέρισμα του πρώτου ορόφου οικοδομής επί της οδού ………………. Θεσσαλονίκης, εμβαδού 80’τμ, το οποίο αγόρασε η ενάγουσα το έτος 1978 έναντι καταβληθέντος τιμήματος. 1. 300.000 ευρώ. Ενόψει της άρνησης της εναγομένης ως προς την αξία του διαμερίσματος, της σημαντικής απόκλισης ως προς την εκτίμηση της αξίας του κατά τον κρίσιμο χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου τους, ήτοι την 18-9-2018 και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο πραγματικό γεγονός. Ενόψει δε του ότι περί του εν λόγω αμφισβητούμενου από τους διαδίκους ζητήματος απαιτούνται ειδικές γνώσεις της επιστήμης (άρθρο 36$ παρ. I ΚΠολΔ) πρέπει να διαταχθεί κατ’ άρθρο 237§8εδ.ε’ και 591§4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή του από τα άρθρ. 12 και 38. Ν. 4842/2021 δοθέντος ότι. κατ’ άρθρ. 116§ 1 στοιχ. β και 120§2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, με πρωτοβουλία του επιμελέστερου των διαδίκων ώστε να διευκρινιστούν με αιτιολογημένη έκθεση που θα συντάξει ο πραγματογνώμων που ορίζεται κατωτέρω τα ζητήματα που

αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

Δ1ΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από εκτιμητή ακινήτων, που θα διεξαχθεί με τη μέριμνα του επιμελέστερου των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ ως πράγματογνώμονα …..εκτιμητή ακινήτων,

το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον οικείο κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο τελευταίος θα δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας απόφασης. Στη συνέχεια” αφού λάβει υπόψη του την αγωγή, τις προτάσεις .και όλα τα έγγραφα της δικογραφίας (μεταξύ των οποίων και η έκθεση εκτίμησης και οι αγγελίες πώλησης ακινήτων στην περιοχή) , θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις α) θα περιγράφει αναλυτικά το επίδικο ακίνητο και τη σημερινή κατάστασή του με συνοδευτικές φωτογραφίες των χώρων του β) θα αποφαίνεται για πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου αυτού, κατά τον κρίσιμο χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου των διαδίκων, δηλαδή στις 18-9-2018. αναγόμενης της αξίας αυτής κατά το χρόνο παροχής έννομης προστασίας, δηλαδή κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αγωγής, εφόσον υφίσταται απόκλιση στην αξία κατά το χρόνο αυτό, λαμβανομένων υπόψη όλων των πρόσφορων συγκριτικών τοπικά και χρονικά στοιχείων (ήτοι μεταβιβάσεις παρακείμενων ομοειδών από πλευράς παλαιότητας, κατασκευαστικής κατάστασης, εμβαδού κλπ.)’ και των χαρακτηριστικών του ακινήτου (ενδεικτικά της ποιότητας της κατασκευής της οικοδομής, της παλαιότητάς της, της εμπορικότητας της περιοχής, της επιρροής των υφιστάμενων πολεοδομικών αυθαιρεσιών και του κόστους για την τακτοποίηση-νομιμοποίησή τους καθώς κ.λπ.) και ιδίως χωρίς να υπολογιστεί στην εμπορική αξία ον εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που εκτέλεσε η εναγόμενη δυνάμει του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» γ) για οποιαδήποτε άλλη επισήμανση και πληροφορία με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης  αυτής. και – η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του. στη Θεσσαλονίκη την 23 Μαΐου 2022.

          Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ