Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Διανομή – Πραγμ-νη για αυτούσια διανομή και αξία)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ :                        44/2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………….)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ……………….. Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα ………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 14-4- 2022 για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ……………. αγωγή, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ:

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι ο ίδιος και οι εναγόμενοι τυγχάνουν συγκύριοι, κατά ποσοστό 2/6 εξ αδιαιρέτου έκαστος από τους ίδιο και πρώτο των εναγομένων και κατά ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστος από τους δεύτερη και τρίτο των εναγομένων, ενός αγροτεμαχίου, έκτασης 8.107,50 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην θέση …. της κτηματικής περιοχής της τέως Κοινότητας ……. και τώρα κοινότητος ……., της δημοτικής ενότητος …., του Δήμου ……., της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, που ευρίσκεται όπισθεν και μακράν του ………………, όπως λεπτομερώς περιγράφεται κατά όρια. Ότι ειδικότερα το προαναφερθέν ποσοστό συγκυριότητας επί του επιδίκου περιήλθε σε αυτόν και στον πρώτο των εναγομένων δυνάμει του με αριθμ. ……… συμβολαίου γονικής παροχής και δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο …….., και στους δεύτερη και τρίτο των εναγομένων δυνάμει της με αριθμ. ……. περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου, της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …… που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως στον τόμο ………… Ισχυρίζεται δε, ότι οι εναγόμενοι δεν συναινούν σε εξώδικη διανομή του επίκοινου ακινήτου, αξίας 54.000 ευρώ και ζητεί τη λύση της κοινωνίας με την πώλησή του διά δημοσίου πλειστηριασμού, ενόψει της ανέφικτης αυτούσιας διανομής του, ώστε κάθε κοινωνός να λάβει το μερίδιο που του αναλογεί από το εκπλειστηρίασμα, να ορισθεί υπάλληλος επί του πλειστηριασμού καθώς και τη καταψήφιση της δικαστικής δαπάνης σε βάρος της διανεμητέας περιουσίας.

Ενόψει του γεγονότος ότι οι εναγόμενοι αρνούνται την αγωγή και αμφισβητούν την αξία του επιδίκου ακινήτου, το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τα κρίσιμα πραγματικά γεγονότα αφενός της αξίας του επίδικου ακινήτου και αφετέρου της δυνατότητας της αυτούσιας ή μη διανομής του, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα γραφολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα από τον οικείο κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου, την ……….., πολιτικό μηχανικό, κάτοικο ………. η οποία αφού δώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από τότε που θα επιδοθεί σε αυτήν νόμιμα η παρούσα διάταξη, τον όρκο του πραγματογνώμονα, θα επισκεφθεί το

επίδικο ακίνητο, μετά δε από την επιτόπια εξέταση, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, καθώς και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για τα ακόλουθα ζητήματα: Α) ποια είναι η εμπορική αξία του επίκοινου αγροτεμαχίου, εμβαδού 8.107,50 τ.μ., και σύμφωνα με νεότερη εμβαδομέτρηση 8.014,72 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην θέση «…..» της κτηματικής περιοχής της τέως Κοινότητας …… και τώρα κοινότητας ….., της δημοτικής ενότητος ….., του Δήμου ……., της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, που ευρίσκεται όπισθεν και μακράν του ………….., στην οδό …………. και παραπλεύρως περιφραγμένου αγροκτήματος, το οποίο (περιφραγμένο) φέρει αριθμό οδικής αριθμήσεως 22, όπως αυτό αποτυπώνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ- …,Χ-Ψ-Α στο από Ιούλιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ………… και συνορεύει βόρεια με άλλο τμήμα αγρού, νότια με άλλο τμήμα αγρού, ανατολικά με δημόσιο ρέμα και δυτικά με την οδό ………. και Β) Αν είναι εφικτή και συμφέρουσα η αυτούσια διανομή του ανωτέρω ακινήτου σε τέσσερις ιδιοκτησίες, ώστε καθένας από τους διαδίκους-συγκοινωνούς να λάβει την ανάλογη στο ποσοστό συγκυριότητάς του ιδιοκτησία. Σε καταφατική περίπτωση περί αυτούσιας και συμφέρουσας διανομής του κοινού ακινήτου, η πραγματογνώμων αφενός θα προβεί στη σύνταξη τεχνικής μελέτης για τον τρόπο διαχωρισμού του κοινού ακινήτου, η οποία θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα, αφετέρου θα προσδιορίσει επιπλέον και το χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αυτούσια διανομή και το χρηματικό ποσό που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την εξίσωση των μερίδων, το οποίο (ποσό) θα πρέπει να καταβληθεί από τον κοινωνό που θα λάβει μερίδα μεγαλύτερη εκείνης που του αναλογεί. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο

ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-1

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ

7/2022

(άρθρο 237 παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ)

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

…………, Πάρεδρος

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. …………….. αίτησης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με αιτούσα την ………………., …………….., για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση του υιού της, ………………………, προκειμένου να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη με επιμέλεια της αιτούσας για τον σκοπό της οποίας να διοριστεί ως πραγματογνώμονας, ο ………….., ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο προαναφερόμενος πραγματογνώμονας αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη συνέχεια δε, αφού εξετάσει τον συμπαραστατέο και λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων της δικογραφίας, ζητήσει δε κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση ή πληροφορία από τους  διαδίκους, αποφανθεί με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την όρκισή του, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης, για τα ακόλουθα θέματα: α) αν ο υπέρ’ ου πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή που να αποκλείει τη χρήση του λογικού ή να παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης του και σε ποιο βαθμό, καθώς και αν η κατάσταση της υγείας του είναι μόνιμη ή αν χρήζει βελτίωσης, β) αν εξαιτίας της νόσου από την οποία πάσχει και της διανοητικής του κατάστασης, αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να επιμελείται του εαυτού του και της περιουσίας του, και ειδικότερα αν αδυνατεί ολικώς ή μερικώς να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, γ) σε περίπτωση που αδυνατεί να φροντίζει τις υποθέσεις του μερικώς, ποιες από αυτές μπορεί να φροντίζει μόνη του (αν υπάρχουν), ποιες με βοήθεια τρίτου προσώπου (αν υπάρχουν) και ποιες δεν μπορεί να φροντίζει καθόλου (αν υπάρχουν), δ) αν ο υπέρ’ ου κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ και σε καταφατική απάντηση αν αυτός έχει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ, προσδιορίζοντας παράλληλα το είδος και τη βαρύτητα της εξάρτησης και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για αυτόν, καθώς και αν λόγω της ως άνω έξης εκθέτει στον κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του ή τους οικείους του (ανιόντες του), ε) αν υπάρχει βάσιμος κίνδυνος για την υγεία του ή εάν ο υπέρ’ ου βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να επικοινωνήσει με το περιβάλλον.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 9 Μάϊου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική Συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-2

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ: 19/2022

(άρθρο 237 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 741 ΚΠολΔ)

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

…………………, Πάρεδρος

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 παρ.1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 01-01-2022, υποθέσεις

β) Το γεγονός ότι ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου νόμιμα εισάγεται προς συζήτηση η με αριθ. κατάθεσης …………. κλήση με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η με αριθμ. κατάθεσης …………… αίτηση, κατόπιν έκδοσης της υπ’αριθμ…………… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της.

γ) Το περιεχόμενο της αιτήσεως και συγκεκριμένα ότι: ……………..εκθέτει ότι η καθ’ ης η αίτηση …………….., το γένος …………, ετών 79, πάσχει από άνοια μέτριου έως προχωρημένου σταδίου, με απότομη επιδείνωση αυτής την τελευταία διετία. Ειδικότερα, εμφανίζει μειωμένη αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον και αδυνατεί να επιμεληθεί του προσώπου της και να διεκπεραιώσει τις καθημερινές της υποθέσεις. Ενόψει των παραπάνω, ζητεί να τεθεί η ανωτέρω σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστεί προσωρινός και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης και εποπτικό συμβούλιο τα κατονομαζόμενα στην κύρια αίτηση πρόσωπα δ) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, κατά τα άρθρα 368, 369, 372, 375 παρ. 1, 379-383 και 804 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας και ιδίως το γεγονός ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 804 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθώς δεν προσκομίζεται βεβαίωση δημόσιας αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την κατάσταση της συμπαραστατέας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ …………. αίτησης, η οποία επαναφέρεται νομότυπα με την με αριθμ. κατάθεσης …………… κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με αιτούσα την ……………, για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση της ……………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, και προσωρινά διαμένουσας στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «……………….., προκειμένου να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη με επιμέλεια της διορισθείσας με την από 27-05-2021 προσωρινή διαταγή του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, προσωρινής δικαστικής συμπαραστάτριας και κόρης της καθ’ης, ………., για τον σκοπό της οποίας να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο …………………… ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο προαναφερόμενος πραγματογνώμονας αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη συνέχεια δε, αφού εξετάσει τη συμπαραστατέα και λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων της δικογραφίας, ζητήσει δε κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση ή πληροφορία από τους διαδίκους, να αποφανθεί με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την όρκισή του, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης, για τα ακόλουθα θέματα: α) αν η καθ’ης πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή που να αποκλείει τη χρήση του λογικού ή να παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και σε ποιο βαθμό, καθώς και αν η κατάσταση της υγείας της είναι μόνιμη ή αν χρήζει βελτίωσης και ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης της, β) εάν η συγκεκριμένη νόσος παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και αποκλείει τη χρήση του λογικού της, γ) αν εξαιτίας της νόσου από την οποία πάσχει και της διανοητικής της κατάστασης, αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να επιμελείται του εαυτού της και της περιουσίας της, και ειδικότερα αν αδυνατεί ολικώς ή μερικώς να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, δ) σε περίπτωση που αδυνατεί να φροντίζει τις υποθέσεις της μερικώς, ποιες από αυτές μπορεί να φροντίζει μόνη της (αν υπάρχουν), ποιες με βοήθεια τρίτου προσώπου (αν υπάρχουν) και ποιες δεν μπορεί να φροντίζει καθόλου (αν υπάρχουν).

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-3

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 21/2022

(άρθρο 237 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 741 ΚΠολΔ)

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

…………………, Πάρεδρος, η οποία ορίσθηκε από την
Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του την 01-01-2022 υποθέσεις, και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζήτησης επί της με αριθμό κατάθεσης ………………… αίτησης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με αιτούσα την ……………., κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός ……….), με Α.Φ.Μ. …….., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……………….. για την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση της …………….. του ……, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός …………), με Α.Φ.Μ. …………., που παραστάθηκε αυτοπροσώπως, προκειμένου να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη με επιμέλεια της αιτούσας, για τον σκοπό της οποίας να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο ……… ……………, ψυχίατρος ……….. ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο τελευταίος θα δώσει τον νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του Δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσας διάταξης προς αυτόν. Στη συνέχεια, αφού λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων από τον φάκελο της δικογραφίας και εξετάσει τη συμπαραστατέα ……. …….. του …………., πρέπει να συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις να γνωμοδοτήσει επί των ακόλουθων θεμάτων που διατυπώνονται ενδεικτικώς, καθώς και επί κάθε άλλου ζητήματος που κρίνει ότι πρέπει να τεθεί υπ’ όψιν του Δικαστηρίου, ήτοι: α) αν η …………………… πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή και συγκεκριμένα από ποια και σε ποιο βαθμό, β) σε καταφατική περίπτωση, αν πρόκειται για διαρκή διαταραχή, δηλαδή να διευκρινισθεί αν είναι μόνιμη ή παροδική, ποιες οι προοπτικές δυσμενούς εξέλιξής της ή, αντίθετα, θεραπείας και βελτίωσής της, γ) εάν η συγκεκριμένη διαταραχή παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και αποκλείει τη χρήση του λογικού της, δ) αν, εξαιτίας της διαταραχής αυτής, σε συνδυασμό με τη νοητική της κατάσταση, αδυνατεί να επιμεληθεί του εαυτού της και της περιουσίας της και σε ποιο βαθμό και ειδικότερα, αν αδυνατεί, ολικώς η μερικώς, να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, ε) σε περίπτωση μερικής ικανότητας, ποιες είναι οι πράξεις (π.χ. εκμίσθωση ακινήτων, επιχείρηση χαριστικών ή επαχθών δικαιοπραξιών, διάθεση χρηματικών πόρων, εκποίηση ακίνητης περιουσίας, εκτέλεση συνηθισμένων πράξεων διαβίωσης κ.λπ.), κατά την επιχείρηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη η προηγούμενη συναίνεση δικαστικού συμπαραστάτη, προκειμένου να αποφευχθεί περιουσιακή ή άλλη βλάβη. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης κατάθεσης.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική Συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-4

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 14/2022
(άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ)

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Θ£ΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

……….
Πάρεδρος, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β’ και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 1/1/2022, υποθέσεις,

β) Το γεγονός ότι του παρόντος Δικαστηρίου νόμιμα εισάγονται προς συζήτηση η με αριθ. κατάθεσης 23977/20398/08-11-2021 αίτηση και η με αριθ. κατάθεσης 3201/2678/16-02-2022 κύρια παρέμβαση, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, αφού διεξάγονται ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους, δικάζονται με την ίδια διαδικασία, τελούν σε σχέση κύριου και παρεπόμενου και με τη συνεκδίκασή τους αφενός μεν διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου επέρχεται μείωση των εξόδων αυτής, περαιτέρω δε αποτρέπεται το ενδεχόμενο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων (άρθρα 31, 246 και 741 ΚΠολΔ).

β) Το περιεχόμενο των συνεκδικασθεισών αιτήσεων και συγκεκριμένα: Α) ο Εισαγγελέας εκθέτει ότι η καθ’ ης η ……………….., ετών 87, πάσχει από άνοια επί εδάφους της νόσου Alzheimer, με απότομη φθίνουσα πορεία από το έτος 2021. Ειδικότερα εμφανίζει μειωμένη αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον και αδυνατεί να επιμεληθεί του προσώπου της και να διεκπεραιώσει τις καθημερινές της υποθέσεις. Ενόψει των παραπάνω, ζητεί να τεθεί η ανωτέρω σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστούν προσωρινός και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης και εποπτικό συμβούλιο τα κατονομαζόμενα στην κύρια αίτηση πρόσωπα. Β) Ο κυρίως παρεμβαίνων …………………., με την ασκηθείσα παρέμβασή του, εκθέτει ότι είναι ο μοναδικός εν ζωή γιος της καθ’ ης η αίτηση και παρέμβαση και, μολονότι συμφωνεί με τους ανωτέρω ισχυρισμούς του αιτούντος Εισαγγελέως, εντούτοις ζητεί να τεθεί η καθ’ ης η αίτηση μητέρα του σε καθεστώς μερικής στερητικής συμπαράστασης, ως αναλυτικά εκθέτει στην παρέμβασή του, καθώς να διοριστούν προσωρινός και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης και εποπτικό συμβούλιο πρόσωπα διαφορετικά από τα υποδεικνυόμενα στην κύρια αίτηση.

γ) την ανάγκη διεξαγωγής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, κατά τα άρθρα 368, 369, 372, 375 § 1, 379-383 και 804 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας και ιδίως το γεγονός ότι δεν πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 804 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθώς δεν προσκομίζεται από τον αιτούντα Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ούτε από τον κυρίως παρεμβαίνοντα, βεβαίωση δημόσιας αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την κατάσταση της συμπαραστατέας.

ΔΙΑ ΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με αριθμό κατάθεσης      αίτησης, καθώς και της με αριθμό κατάθεσης                  κύριας παρέμβασης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο …………………, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, …………………….., ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο τελευταίος, αφού δώσει τον νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του Δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσας απόφασης προς αυτόν, και αφού λάβει στη συνέχεια τη γνώση των αναγκαίων στοιχείων από τον φάκελο της δικογραφίας και εξετάσει την καθ’ ης η αίτηση και η κύρια παρέμβαση, ……………………, πρέπει να συντάξει έκθεση στην οποία με αιτιολογημένη σκέψη να γνωμοδοτήσει στα εξής ερωτήματα: 1) εάν η καθ’ ης πάσχει από κάποια ψυχική ή διανοητική νόσο και σε ποιον βαθμό, 2) αν ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης νόσου είναι μόνιμος και διαρκής ή παροδικός, καθώς και ποιες είναι οι προοπτικές δυσμενούς εξέλιξης ή, αντίθετα, θεραπείας της 3) εάν η συγκεκριμένη νόσος από την οποία πάσχει παρακωλύει πλήρως ή μερικώς την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και αποκλείει την χρήση του λογικού της και σε καταφατική περίπτωση, και 4) ειδικότερα, αν αδυνατεί ολικώς ή μερικώς να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, σε δε περίπτωση μερικής ικανότητας, ποιες είναι οι πράξεις (π.χ. εκμίσθωση ακινήτων, επιχείρηση χαριστικών ή επαχθών δικαιοπραξιών, διάθεση χρηματικών πόρων, εκποίηση ακίνητης περιουσίας, εκτέλεση συνηθισμένων πράξεων διαβίωσης κλπ), κατά την επιχείρηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη η προηγούμενη συναίνεση επιτρόπου – κηδεμόνα, προκειμένου να αποφευχθεί περιουσιακή ή άλλη βλάβη, Η ανωτέρω έκθεση πραγματογνωμοσύνης πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα, που ο πραγματογνώμονας θα ορκιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

                                  Θεσσαλονίκη 06.06.2022

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Εκουσία-Αίτηση Προσδιορσμού Εταιρικής μερίδας-Λογιστική Πραγμ-νη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Αριθμός Διάταξης: 4/2022

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ………)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ………………., Πάρεδρο, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα ……………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη, την 20η Ιανουάριου 2022, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ……………….. αίτηση, με αντικείμενο την αποτίμηση αξίας εταιρικής μερίδας ομόρρυθμης εταιρείας, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ……….

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε κατά τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι ήταν ομόρρυθμη εταίρος της πρώτης των καθ’ ων, ότι με τη με αριθμό …………….. απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, που έχει καταστεί τελεσίδικη, διατάχθηκε ο αποκλεισμός της από την εν λόγω εταιρεία, μετά από αίτηση που ασκήθηκε από τον δεύτερο των καθ’ ων, και ότι πρέπει να υποχρεωθούν οι καθ’ ων να της καταβάλουν την αξία της εταιρικής της μερίδας, συνεπεία του αποκλεισμού της. Ενόψει των ανωτέρω, μετά από νόμιμο περιορισμό του δεύτερου αιτήματος της επίδικης αίτησης από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, καθώς και μετά από νόμιμη παραίτηση της αιτούσας τόσο από το αίτημα απαγγελίας προσωπικής κράτησης όσο και κήρυξης της εκδοθησόμενης απόφασης προσωρινά εκτελεστής, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και περιέχεται στις νομίμως κατατεθειμένες έγγραφες προτάσεις του (άρθρ. 294 εδ. α’, 295 § 1 εδ. β’, 297, 741 και 751 ΚΠολΔ), ζητεί: α) να αναγνωριστεί ότι η συνολική αξία της ομόρρυθμης εταιρείας-πρώτης των καθ’ ων ανέρχονταν στις 30/10/2019, δηλαδή κατά την ημέρα δημοσίευσης της οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε ο αποκλεισμός της αιτούσας από την εν λόγω εταιρεία, στο ποσό των 2.561.861 ευρώ και ότι το μερίδιο της αιτούσας ανέρχονταν στο ποσό των 768.000 ευρώ, β) να αναγνωριστεί η υποχρέωση των καθ’ ων να καταβάλουν στην αιτούσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 768.000 ευρώ, νομιμότοκα από τις 30/10/2019 μέχρι πλήρους εξόφλησης και γ) να καταδικαστούν οι καθ’ ων στη δικαστική της δαπάνη.

Ενόψει των ισχυρισμών των καθ’ ων, που αρνούνται την αίτηση, ιδίως ότι ζητούν την απόρριψη αυτής στο σύνολό της, άλλως την αποτίμηση της αξίας της εταιρικής μερίδας της αιτούσας στο ποσό των 19.408,60 ευρώ, ενώ αποτιμούν την αξία της εταιρείας στο ποσό των 577.409 ευρώ, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με την αξία της εταιρείας ως σύνολο και συνακόλουθα της εταιρικής μερίδας της αιτούσας στις 30/10/2019, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ και η’ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β’ και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 1/1/2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1, 379-383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα οικονομολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……., οικονομολόγο – σύμβουλο επιχειρήσεων, ……….., το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον του Παρέδρου …………. ή του νόμιμου αναπληρωτή του, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση του έγγραφο, ιδιαίτερα δε τις μελέτες αξίας της επιχείρησης που προσκομίζουν οι διάδικοι, το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή του, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή του για τα ακόλουθα ζητήματα: α) ποια ήταν η συνολική αξία της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……………..»-πρώτης των καθ’ ων ως επιχείρησης στις 30/10/2019, β) ποια ήταν η αξία της εταιρικής συμμετοχής (μερίδας) της αιτούσας στην εν λόγω εταιρεία στις 30/10/2019, γ) αν η αξία τόσο της ανωτέρω εταιρείας όσο και της συμμετοχής της αιτούσας σε αυτήν διαφοροποιήθηκε από την αξία, που είχαν αυτές στις 31/12/2019, κατά ποιο ποσό και για ποιο λόγο, δ) για ποιο λόγο παρουσιάζουν τόσο μεγάλη απόκλιση οι προσκομιζόμενες από τους διαδίκους αποτιμήσεις της αξίας της εταιρείας και της εταιρικής συμμετοχής της αιτούσας, από τη μία πλευρά της εταιρείας ορκωτών λογιστών με την επωνυμία «………………», από την άλλη πλευρά της εταιρείας με την επωνυμία «…………….», ιδίως δε αν υπάρχουν παράγοντες που λήφθηκαν υπ’ όψιν από τη μία και όχι από την άλλη, ποιοι είναι αυτοί και πόσο διαφοροποιούν την τελική αποτίμηση των δύο μεγεθών, και ε) αν οι μακροχρόνια τεταμένες σχέσεις των διαδίκων επηρεάζουν τις ανωτέρω αποτιμήσεις και σε τι βαθμό, κατά ποσοστό και αξία. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 15/4/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Επιμέλεια ανηλίκου-Ψυχιατρική πραγμ-νη γονέων)-1

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 43/2022

γενικός- ειδικός αριθμός κατάθεσης υπό στοιχείο α’ αγωγής:

γενικός – ειδικός αριθμός κατάθεσης υπό στοιχείο β’ αγωγής:

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,

ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή …………….Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ……………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Μαρτίου 2022, για να δικάσει τις με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης …………. υπό στοιχείο σ’ αγωγή και ………….. υπό στοιχείο β’ αγωγή, με αντικείμενο τη λύση του γάμου των διαδίκων, την ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκου, την ρύθμιση της επικοινωνίας του γονέα με αυτό και την επιδίκαση διατροφής υπέρ αυτού, μεταξύ των:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ (υπό στοιχείο σ’ αγωγής) – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ (υπό στοιχείο β’ αγωγής):

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ (υπό στοιχείο σ’ αγωγής) – ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ (υπό στοιχείο β’ αγωγής):

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως ανωτέρω αναφέρθηκεκαι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση οι με γενικούς – ειδικούς αριθμούς κατάθεσης …….. υπό στοιχείο σ’ αγωγή και 122/91/08-01-2021 υπό …………… με αντικείμενο την ανάθεση της αποκλειστικής γονικής μέριμνας και επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, άλλως της από κοινού ανάθεσης αυτών, άλλως της επικοινωνίας του γονέα με αυτό, την ονοματοδοσία ανηλίκου και την καταβολή διατροφής υπέρ αυτού, οι οποίες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 246 και 591 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., να συνεκδικασθούν γιατί είναι συναφείς μεταξύ τους, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται και μείωση των εξόδων

Με την κρινομένη υπό στοιχείο σ’ αγωγή του ο ενάγων αυτής εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο του με την εναγόμενη απέκτησαν ένα (1) εισέτι ανήλικο θήλυ τέκνο, το οποίο παραμένει αβάπτιστο. Ότι η έγγαμος συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά από λόγους που αφορούν στο πρόσωπο της εναγομένης, η οποία πάσχει από ψυχολογικές διαταραχές για την αντιμετώπιση των οποίων λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Ότι εν τέλει η έγγαμος συμβίωσή τους διεσπάσθη οριστικά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, οπότε η εναγομένη μετοίκησε από την οικογενειακή τους στέγη στην ………. και εγκαταστάθηκε στην πατρική της οικία στο ……………. Θεσσαλονίκης. Ότι περαιτέρω η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας τους ανατέθηκε προσωρινά στην εναγομένη δυνάμει της με αριθμό ………. αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ότι έκτοτε η εναγομένη ασκεί πλημμελώς την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της, αδιαφορώντας για την ψυχική και σωματική της υγεία, ενώ δυσχεραίνει επί τούτου την επικοινωνία του ίδιου με το τέκνο του, επιδιώκοντας την πλήρη αποξένωσή του από αυτό. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί, μεταξύ άλλων, όπως ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας του αποκλειστικά στον ίδιο, άλλως και όλως επικουρικώς, όπως ανατεθεί η επιμέλεια αυτής από κοινού σε αμφότερους, κατά το σύστημα της εναλασσόμενης κατοικίας.

Με την κρινομένη υπό στοιχείο β’ αγωγή της η ενάγουσα αυτής εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο της με τον εναγόμενο απέκτησαν ένα (1) εισέτι ανήλικο θήλυ τέκνο, το οποίο παραμένει αβάπτιστο. Ότι η έγγαμος συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά από λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εναγομένου, ο οποίος υπήρξε κατά την διάρκεια αυτής 9εγγάμου συμβιώσεως) βίαιος, επιθετικός, υβριστικός και υποτιμητικός απέναντι της, αλλά και απέναντι στο ανήλικο τέκνο τους. Ότι η συμπεριφορά του αυτή, η οποία εξελισσόταν επιδεινούμενη οδήγησε στην μετοίκησή της ιδίας και του ανήλικου τέκνου τους από την οικογενειακή τους στέγη στην …………… και την μετεγκατάστασή τους στην πατρική της οικία στο ………….. Θεσσαλονίκης. Ότι δυνάμει της με αριθμό …………….. αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικέιου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων ανατέθηκε προσωρινά στην ίδια, ενώ ρυθμίσθηκε η επικοινωνία του εναγομένου με αυτό και του απαγορεύθηκε να προβαίνει σε οιασδήποτε μορφής επικοινωνία με την ενάγουσα. Ότι έκτοτε ο εναγόμενος δεν έχει παυσει να την παρενοχλεί με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, αποστέλλοντας σε αυτή, αλλά και σε μέλη της ευρύτερης οικογένειας της SMS και e-mail με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί, μεταξύ άλλων, όπως ανατεθεί η γονική μέριμνα και η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της αποκλειστικά στην ίδια.

Ενόψει των αντιφατικών ισχυρισμών των διαδίκων, έκαστος των οποίων αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής του άλλου, αλλά και της εικόνας που σχημάτισε το Δικαστήριο από την αυτοπρόσωπη εμφάνιση αμφοτέρων στο ακροατήριό του, κατά την άνω αναφερόμενη δικάσιμο, όπως αυτή περιγράφεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, αλλά και της γονικής ικανότητας των διαδίκων – γονέων αυτού, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ώς εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01-01- 2022 υποθέσεις), να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα (νευρολόγο – ψυχίατρο) του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας, με γνωμοδότηση η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……………. νευρολόγο – ψυχίατρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ………………..το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να εξετάσει αμφότερους τους διαδίκους ……… και .. ……., ακολούθως δε, καλείται με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, να αποφανθεί επί του εξής ερωτήματος, ήτοι εάν οι διάδικοι γονείς του ανηλίκου ασκούν το γονεϊκό λειτουργικό καθήκον τους με επάρκεια, η δε εναγόμενη και ως προς την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου της, εάν είναι καθ’ όλα υγιείς και έχουν τη δυνατότητα άσκησης της επιμέλειας του, εγγυουμένης της ασφαλούς ανάπτυξής τους και εξασφάλισης της σταθερότητας της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησης του τέκνου τους. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή του, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή του στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Επιμέλεια ανηλίκου-Ψυχιατρική πραγμ-νη γονέων)-2

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Διάταξη 3/2022

(γενικός αριθμός κατάθεσης κλήσης αγωγής …….)

(ειδικός αριθμός κατάθεσης κλήσης αγωγής ……….)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, …………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την ως άνω αγωγή, με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση απόφασης που ρύθμισε την επιμέλεια του προσώπου ανηλίκου τέκνου:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:

Ο ΕΝΑΓΩΝ ζήτησε να γίνει δεκτή η από ……. αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, την ίδια ημέρα, γράφτηκε στο πινάκιο και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώθηκε παραπάνω, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στο πρακτικό και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι, με την υπ’ αριθ. ………. απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου έχει ανατεθεί αποκλειστικά στην εναγόμενη, η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους. Ότι έκτοτε η εναγόμενη ασκεί με τρόπο αντίθετο προς το συμφέρον του τέκνου τους την επιμέλεια αυτού, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην αγωγή λόγους, με αποτέλεσμα να έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες, με βάσει τις οποίες εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση. Οτι το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει τη μεταρρύθμιση της ανωτέρω απόφασης, λαμβανομένου υπόψη και της επιθυμίας αυτού (τέκνου), το οποίο επανειλημμένως έχει εκφράσει την επιθυμία του να ζήσει με τον ενάγοντα – πατέρα του, που είναι ο πλέον κατάλληλος για την άσκηση της επιμέλειας αυτού. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί, να μεταρρυθμισθεί η ως άνω απόφαση και να ανατεθεί αποκλειστικά σε αυτόν η άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του ως άνω ανηλίκου τέκνου. Περαιτέρω, ζητεί να διαταχθεί η εναγόμενη να αποδώσει το ανήλικο τέκνο τους στον ενάγοντα, να απειληθεί σε βάρος της χρηματική ποινή οκτακόσιων πενήντα (850) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας τριάντα (30) ημερών για κάθε παραβίαση των διατάξεων της αποφάσεως που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί η αντίδικός του στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών της εναγομένης, η οποία αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής, και της υπ’ αριθ. ………. έκθεσης κοινωνικής έρευνας, που έλαβε χώρα μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και το οικογενειακό περιβάλλον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, από την οποία προκύπτει ότι η αρμόδια κοινωνική λειτουργός κρίνει ότι για μια ολοκληρωμένη ψυχοδυναμική εκτίμηση απαιτείται: α) η πληρέστερη αξιολόγηση των γονέων του ανηλίκου, περί της καταλληλότητας εκάστου αναφορικά με την ανάθεση της επιμέλειας αυτού (του ανηλίκου), καθώς και της γονικής ικανότητας αυτών, με σκοπό να διασφαλιστεί το συμφέρον του ανηλίκου και β) η διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης του ανηλίκου, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη του με απώτερο στόχο την αυτοέκφραση και την αποκατάσταση της ψυχικής του ισορροπίας, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της ανάθεσης της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου και της γονικής ικανότητας των διαδίκων — γονέων αυτού, καθώς επίσης και της ακριβούς υφιστάμενης συναισθηματικής και ψυχολογικής κατάστασης του ανηλίκου, την τυχόν επιβάρυνσή του και το μέγεθος αυτής από τις διαφωνίες των γονέων του, το επίπεδο και οι ακριβείς συνθήκες της ζωής του ανηλίκου, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, γενομένου δεκτού του αντίστοιχου αιτήματος του ενάγοντας, ως ουσιαστικά βάσιμου, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα (ψυχολόγο -παιδοψυχολόγο) του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας και η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ………, ψυχολόγο – παιδοψυχολόγο, ……….., το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να εξετάσει τον ανήλικο ………….. και τους γονείς αυτού, διαδίκους………………ακολούθως δε, καλείται με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, να αποφανθεί επί των εξής ερωτημάτων: α) ποια είναι η ακριβής, υφιστάμενη συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση του ανηλίκου και των γονέων αυτού (διάδικοι), β) εάν υφίσταται επιβάρυνση του ανήλικου και το μέγεθος αυτής από τις
διαφωνίες των γονέων του, γ) ποιο είναι το επίπεδο και ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες της ζωής του ανήλικου, δ) εάν οι διάδικοι γονείς του ανηλίκου ασκούν το γονεϊκό λειτουργικό καθήκον τους με επάρκεια, η δε εναγόμενη και ως προς την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου της, εάν είναι καθ’ όλα υγιείς και έχουν τη δυνατότητα άσκησης της επιμέλειας του και εξασφάλισης της σταθερότητας της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησης του τέκνου τους και ε) με δεδομένη την επιθυμία του ανηλίκου να ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του, ο ενάγων πατέρας του, ποια θα είναι η επίδραση στη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή του, τόσο η απόφαση να παραμένει η άσκηση της επιμελείας του προσώπου του στην εναγόμενη – μητέρα του, όσο η ενδεχόμενη ανάθεση αυτής (επιμέλειας) στον ενάγοντα – πατέρα του. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή της, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή της στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε  στις 28 Φεβρουάριου 2022

 

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Επιμέλεια ανηλίκου-Ψυχιατρική πραγμ-νη μητέρας)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 51/2022

γενικός- ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής…….

γενικός – ειδικός αριθμός κατάθεσης ανταγωγής:

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,

ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ………………, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ……………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 04 Μαΐου 2022, για να δικάσει τις με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης ..…………..αγωγή και ………………… ανταγωγή, με αντικείμενο την ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκου και την επιδίκαση διατροφής υπέρ αυτού, μεταξύ των:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ – ΑΝΤΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ……

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ – ΑΝΤΕΝΑΓΟΥΣΑΣ. …….

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση οι με γενικούς – ειδικούς αριθμούς κατάθεσης …………. αγωγή και ,,,,,,,,,,,,,ανταγωγή με αντικείμενο την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, άλλως της από κοινού ανάθεσης της επιμέλειας αυτού και την καταβολή διατροφής υπέρ αυτού, οι οποίες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 246 και 591 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., να συνεκδικασθούν γιατί είναι συναφείς μεταξύ τους, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται και μείωση των εξόδων

Με την κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων αυτής εκθέτει ότι από τον εκτός γάμου συναισθηματικό δεσμό του με την εναγόμενη απέκτησαν ένα (1), εισέτι ανήλικο, θήλυ τέκνο την Ιριδα, το οποίο ο ίδιος αναγνώρισε εκουσίως το άνω ανήλικο τέκνο του, δυνάμει της με αριθμό 4281/29-04-2020 πράξης αναγνώρισης τέκνου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …., αμέσως μετά τη γέννησή του. Ότι κατά την διάρκεια της κύησης του άνω τέκνου του και ενώ αμφότεροι οι διάδικοι συζούσαν στην ιδιόκτητη κατοικία του ενάγοντας, ο τελευταίος ανακάλυψε ότι η εναγόμενη έπασχε από ψυχική νόσο, γεγονός που η ίδια απέκρυψε από τον ίδιο προς της συλλήψεως του ανηλίκου τέκνου τους, ενώ ένεκα της εν λόγω διαταραχής της, η οποία επιδεινώθηκε καταφανώς κατά την διάρκεια της κύησης, η εναγόμενη οδηγήθηκε σε πρόωρο τοκετό στις 05-04-2020. Ότι η ενάγουσα έναν περίπου μήνα μετά την γέννηση του τέκνου τους εγκατέλειψε την οικία όπου συνοικούσαν, αλλά και το τέκνο της και απείχε σχεδόν από κάθε επαφή και επικοινωνία μαζί του, διαμένουσα στην οικία της αδελφής της. Ότι έκτοτε, ο ίδιος ανέλαβε την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους, εκδοθησομένης προς τούτο και της με αριθμό 10413/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου τούτου, την μεταρρύθμιση της οποίας επεδίωξε και επέτυχε η εναγόμενη, περίπου ένα έτος αργότερα, δυνάμει της με αριθμό 16200/2021 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ότι περαιτέρω, σύμφωνα με την τελευταία αυτή δικαστική απόφαση, η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ανατέθηκε από κοινού σε αμφότερους, οριζομένου ότι ο ενάγων θα λαμβάνει το τέκνο του από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου μηνός, έως ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, ενώ η εναγόμενη θα λαμβάνει το τέκνο της από ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 της 1ης ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μηνός. Πλην όμως, ο ίδιος αμφισβητεί την ικανότητα της ενάγουσας να επιμελείται του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους, ένεκα της ψυχικής αστάθειας στην οποία αυτή βρίσκεται, ενώ ο ίδιος από την πρώτη ημέρα γέννησης του τέκνου τους, ασκεί επιμελώς κάθε πράξη συναφή με την επιμέλεια του προσώπου του, κατά τρόπον ώστε να έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ τους ισχυρός συναισθηματικός και ψυχικός δεσμός. Με βάση τα ανωτέρω ιστορούμενα πραγματικά περιστατικά ο ενάγων ζητεί μεταξύ άλλων, αφού προηγουμένως λάβει χώρα διατασσομένη από το Δικαστήριο ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της εναγομένης από ειδικό πραγματογνώμονα – ψυχίατρο, αναφορικά με την ψυχική της κατάσταση και την ικανότητά της να ασκεί πράξεις επιμέλειας, όπως ανατεθεί αποκλειστικά στον ίδιο η άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης θυγατέρας του, άλλως και όλως επικουρικώς να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της άνω ανήλικης από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους, κατά τρόπον ώστε ο ενάγων να λαμβάνει το ανήλικο τέκνο του -κατά τα 2/3 του συνολικού χρόνου-, ήτοι από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός έως ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός και η εναγόμενη να λαμβάνει αυτό -κατά το 1/3 του συνολικού χρόνου- από ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 πμ της 1η ημέρας του επόμενου μηνός.

Με την κρινόμενη ανταγωγή της η αντενάγουσα αυτής εκθέτει, ότι από τον εκτός γάμου συναισθηματικό δεσμό της με τον αντεναγόμενο απέκτησαν ένα (1), εισέτι ανήλικο θήλυ τέκνο, την Ίριδα, το οποίο ο αντεναγόμενος αναγνώρισε εκουσίως, δυνάμει της με αριθμό 4281/2020 πράξης εκούσιας αναγνώρισης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Αθηνάς Νικολαϊδου. Ότι διαρκούσης της κύησης και ενώ αμφότεροι συζούσαν στην ιδιόκτητη κατοικία του αντεναγομένου, ο τελευταίος ανέπτυξε απότομη, νευρική, προσβλητική και υποτιμητική συμπεριφορά προς το πρόσωπό της, ενώ λόγω του οξύθυμου χαρακτήρα του η ίδια αποκόπηκε από το κοινωνικό της περιβάλλον. Ότι η συμπεριφορά αυτή του αντεναγόμενου συνέπεσε με την επιβολή του πρώτου lockdown, ένεκα της επιδημίας Covid 19, συνθήκες που προκάλεσαν τον έντονο εγκλεισμό της και την ψυχολογική της επιβάρυνση, λόγοι που οδήγησαν εν τέλει στον πρόωρο τοκετό της, καθόσον κατά την διάρκεια της άνω χρονικής περιόδου εμφάνισε διαβήτη της κύησης. Ότι αμέσως μετά την γέννηση του τέκνου του η ίδια εμφάνισε επιλόχειο κατάθλιψη, η οποία επιδεινώθηκε από την συνεχιζόμενη άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά του αντεναγόμενου και απαιτήθηκε εν τέλει η ιατροφαρμακευτική της περίθαλψη. Ότι η αντενάγουσα επιδίωξε να διακόψει την συνοίκησή της με τον αντεναγόμενο, προκειμένου ν’ αποφύγει τις μεταξύ τους προστριβές και διενέξεις, πλην όμως αυτός αρνούνταν να συναινέσει στο ενδεχόμενο να απομακρυνθεί το ανήλικο τέκνο τους από την οικία τους, επιδιδόμενος σε σειρά απειλών και εκβιασμών. Ότι εν τέλει, μη δυνάμενη ν’ αντέξει την προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του και υπό το βάρος της διαταραγμένης ψυχολογικής της κατάστασης, άρχισε να διαμένει στην οικία της αδελφής της, όπου εν τέλει εγκαταστάθηκε χωρίς το ανήλικο τέκνο της και να επικοινωνεί με το τελευταίο μόνο στην οικία του αντεναγομένου. Οτι ο τελευταίος επιτυγχάνοντας την έκδοση της με αριθμό 10413/2020 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, που δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανέλαβε αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας τους, ενώ με την ίδια ως άνω απόφαση ρυθμίσθηκε η επικοινωνία της ιδίας με το τέκνο της. Οτι εν τέλει, η ίδια επέτυχε αργότερα την έκδοση της με αριθμό 16200/2021 απόφασης του ίδιου Δικαστηρίου, το οποίο δικάζοντας με την ίδια ως άνω διαδικασία, μεταρρύθμισε την προγενέστερη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και ανάθεση την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων σε αμφότερους αυτών, κατά τρόπον ώστε ο αντεναγόμενος να λαμβάνει το τέκνο του από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου μηνός, έως ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, ενώ η αντενάγουσα να Λαμβάνει το τέκνο της από ώρα 10.00 της 11ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 της 1ης ημέρας του επόμενου ημερολογιακού μηνός. Πλην όμως, η ίδια αμφισβητεί την ικανότητα του αντεναγομένου ν’ ασκεί πράξεις επιμέλειας υπέρ του ανηλίκου τέκνου τους, αφενός μεν διότι για τον ίδιο προέχει η προσωπική του ζωή και οι κοινωνικές του συναναστροφές, ώστε κατ’ αποτέλεσμα να μην επιδεικνύει την ανάλογη υπευθυνότητα αναφορικά με την ανατροφή του τέκνου τους, αφετέρου δε διότι η ίδια διαβιώνει σε καλύτερες συνθήκες από τον αντεναγόμενο και διαθέτει όλα τα εχέγγυα, ώστε να εγγυηθεί την ομαλή ανάπτυξη του και εκ τρίτου διότι ο αντεναγόμενος επιχειρεί με την συμπεριφορά του, ν’ αποξενώσει το τέκνο τους από την μητέρα του. Με βάση τα ανωτέρω ιστορούμενα πραγματικά περιστατικά δε, η αντενάγουσα ζητεί, μεταξύ άλλων, όπως ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της αποκλειστικά στην ίδια, άλλως και όλως επικουρικώς να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της άνω ανήλικης από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους, κατά τρόπον ώστε η αντενάγουσα να λαμβάνει το ανήλικο τέκνο της από ώρα 10.00 πμ της 1ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός έως ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός και ο αντεναγόμενος να λαμβάνει αυτό από ώρα 10.00 πμ της 21ης ημέρας εκάστου ημερολογιακού μηνός, έως ώρα 10.00 πμ της 1η ημέρας του επόμενου μηνός.

Ενόψει των αντιφατικών ισχυρισμών των διαδίκων, έκαστος των οποίων αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής του άλλου, του γεγονότος ότι ο ενάγων – αντεναγόμενος αμφισβητεί την αξιοπιστία των ιατρικών βεβαιώσεων που προσκομίζει η εναγόμενη – αντενάγουσα, επικαλούμενος με δήλωση του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, κατά την διάρκεια της κατ άρθρο 611 ΚΠολΔ προσπάθειας του Δικαστηρίου να επιχειρήσει την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ότι αυτές χορηγήθηκαν από ιατρούς που διατηρούν φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με την μητέρα της εναγομένης – αντενάγουσας, ένεκα της πολυετούς εργασίας της πρώτης στο Ψυχιατρείο, αλλά και του γεγονότος, ότι από την επισκόπηση της δικογραφίας προέκυψε ως ενδεχόμενο η εναγομένη – αντεγάνουσα να φέρει ψυχιατρικό ιστορικό προ της συλλήψεως και κυοφορίας του ανήλικου τέκνου της, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, αλλά και της γονικής ικανότητας της εναγομένης – αντενάγουσας, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ώς εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01-01-2022 υποθέσεις), να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα (ψυχίατρο) του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας, με γνωμοδότηση η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την Ελισάβετ Χατζή, ψυχίατρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Αλεξανδρείας 110, τηλ. 6976678880, το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να εξετάσει την εναγομένη – αντενάγουσα Δέσποινα Οργιανέλη, ακολούθως δε, καλείται με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, να αποφανθεί επί των εξής ερωτημάτων, ήτοι α. ποια η ψυχολογική κατάσταση της εναγομένης – αντενάγουσας κατά το χρόνο επικοινωνίας της πραγματογνώμονος μαζί της, β. αν η επιλόχειος κατάθλιψη με την οποία διαγνώσθηκε αυτή μετά την γέννηση του ανήλικου τέκνου της βρίσκεται σε αποδρομή ή αν υπήρξε μετεξέλιξή της σε άλλη ψυχική νόσο, γ. αν είναι απαραίτητη η συνεχής λήψη φαρμακευτικής αγωγής και τα αποτελέσματα της αυτόβουλης παύσης αυτής, δ. αν -σε περίπτωση ύφιστάμενης ψυχικής νόσου- η εναγόμενη – αντενάγουσα είναι απολύτως λειτουργική, ώστε να αναλάβει το σύνολο ή μέρος της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της αποκλειστικά η ίδια ή αν απαιτείται η συνδρομή άλλου προς τούτο προσώπου, εγγυουμένης της ασφαλούς ανάπτυξής του και εξασφάλισης της σταθερότητας της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησης του τέκνου της και ε. εάν η εναγόμενη – αντενάγουσα φέρει ψυχιατρικό ιστορικό, με ποιά διάγνωση, ποιά χρονική περίοδο, αν έλαβε για την αιτία αυτή φαρμακευτική αγωγή, αν η φαρμακευτική αγωγή έπαυσε ένεκα αποδρομής της νόσου ή με πρωτοβουλία της ιδίας και αν η ψυχολογική επιβάρυνσή της, κατά την διάρκεια της κύησης, υπήρξε απότοκος της νόσου αυτής. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή της, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή της στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 17 Οκτωβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ιατρική αμέλεια – Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 46 /2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……)
(αριθμός κατάθεσης ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης-παρεμπίπτουσας αγωγής:)

(αριθμός κατάθεσης πρόσθετης παρέμβασης:…..)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ………… Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη Γραμματέα ……….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Μαίου 2022, για να δικάσει α)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ……. και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……αγωγή, με αντικείμενο αποζημίωση από αδικοπραξία, β) τη με γενικό αριθμό κατάθεσης …… και ειδικό αριθμό κατάθεσης …….. ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπίπτουσα αγωγή και γ)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης …. και ειδικό αριθμό κατάθεσης …. πρόσθετη παρέμβαση μεταξύ:

Α.ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ-ΚΑΘΉΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1)

Β.ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΔΙΚΗ- ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:…………………..

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ- ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ:

Γ.ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: …….

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου φέρονται προς συζήτηση: ………….. οι οποίες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 § 1, 80,88, 246 και 285 εδ. α ΚΠολΔ, να συνεκδικαστούν, καθώς έχουν σχέση κυρίου και παρεπομένου, υπάγονται στην αυτή διαδικασία και επιπροσθέτως διότι με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων.

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι την 28- 2-2019 εισήχθη στην κλινική που διατηρεί η δεύτερη εναγόμενη στην Θεσσαλονίκη, λόγω διάγνωσής της με πολυοζώδη βρογχοκήλη, προκειμένου να υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή, η οποία διενεργήθηκε αυθημερόν, από τον πρώτο εναγόμενο γενικό χειρουργό. Ότι έλαβε εξιτήριο την επόμενη ημέρα, πλην όμως κατά το αμέσως μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ένιωθε συνεχή κόπωση και δυσχέρεια στην ομιλία, δύσπνοια και εισπνευστικό συριγμό, ενώ παρά τις διαβεβαιώσεις του πρώτου εναγομένου ότι επρόκειτο για συμπτώματα που σταδιακά θα αποκαθίσταντο, δεν επήλθε βελτίωσή τους. Ότι τελικά περί τα τέλη Μάϊου 2020 διαγνώστηκε με αμφοτερόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών και υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση την 17-6-2020 από χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο επί της οπίσθιας χορδεκτομής δεξιά , κατά την οποία πραγματοποιήθηκε άνοιγμα στο επίπεδο των φωνητικών της χορδών 5 χιλιοστά, ενώ ενημερώθηκε και για την πιθανότητα συμπληρωματικής επέμβασης στο μέλλον είτε στην ίδια χορδή είτε σε άλλη. Ότι η αμφοτερόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών που παρουσίασε οφείλεται σε αμέλεια του πρώτου εναγόμενου ιατρού, που τελούσε σε σχέση ελεύθερης συνεργασίας με την δεύτερη εναγόμενη κλινική, ο οποίος ενώ με βάσει την ιδιότητά του είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μεριμνήσει για τη θεραπεία και νοσηλεία της, παρά ταύτα ενήργησε παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, και ειδικότερα η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι α)η αμφοτερόπλευρη βλάβη των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων που επέφερε την παράλυση και των δυο φωνητικών της χορδών, επήλθε από διεγχειρητικό τραυματισμό τους και θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν ο πρώτος εναγόμενος είχε προβεί σε αναγνώριση και παρασκευή του νεύρου στον κάτω πόλο του αδένα ή είχε χρησιμοποιήσει νευροδιεγέρτη κατά την επέμβαση για διαρκή έλεγχο της ακεραιότητας του νεύρου β)εφόσον δεν παρουσίαζε κακοήθεια, δεν υφίστατο ανάγκη εκτεταμένης-βαριάς επέμβασης, αλλά θα έπρεπε η επέμβαση να μετατραπεί σε υφολική θυρεοειδεκτομή, ενώ σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να έχει επιλεγεί και η χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου αντί της επέμβασης για την αντιμετώπιση της πάθησής της και γ) οι μετεγχειρητικές επιπλοκές της δύσπνοιας, δυσκαταποσίας , δυσφωνίας και εισπνευστικού συριγμού δεν αναγνωρίστηκαν και δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από τον πρώτο εναγόμενο. Ότι η αναπηρία της λόγω της χορδεκτομής και των διαταραχών λόγου που παρουσιάζει ανέρχεται σε ποσοστό 40% σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας και δυσχεραίνει σημαντικά την δυνατότητα ανάμειξης της στην οικονομική και κοινωνική ζωή, με συνέπεια να δικαιούται να αξιώσει α) το ποσό των 125.000 ευρώ ως πρόσθετη χρηματική παροχή κατά το άρθρο 931 ΑΚ, καθώς και β) το ποσό των 125.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης,που υπέστη από την περιγραφόμενη αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγόμενων. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό με τις νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις της, να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να της καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 125.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη και το ποσό των 125.000 ευρώ ως πρόσθετη χρηματική παροχή κατά το άρθρο 931 ΑΚ , και τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησόμενης απόφασης σε βάρος του πρώτου εναγόμενου και του νόμιμου εκπροσώπου της δεύτερης εναγόμενης και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη.

Με την υπό κρίση ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση- παρεμπίπτουσα αγωγή ο πρώτος εναγόμενος της ως άνω κύριας αγωγής, εκθέτει ότι σε βάρος του ασκήθηκε η ανωτέρω κύρια αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας παραθέτει αυτούσιο, επικαλούμενος δε έγκυρη σύμβαση ασφάλισης της έναντι τρίτων γενικής αστικής ευθύνης του ίδιου, που κατήρτισε με την (παρεμπιπτόντως) εναγόμενη πρώτη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, για ζημίες που θα προξενούσε σε τρίτους με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των 600.000 ευρώ και, μολονότι αρνείται την ύπαρξη αστικής του ευθύνης, προσεπικαλεί αυτήν να παρέμβει υπέρ αυτού στην κύρια δίκη και ζητεί, σε περίπτωση εκεί ήττας του, να υποχρεωθεί αυτή, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλει, οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει στην ενάγουσα της κύριας αγωγής, νομιμοτόκως από την καταβολή τυχόν επιδικασθέντος ποσού προς αυτήν μέχρι την πλήρη εξόφληση και να καταδικαστεί η αντίδικός του στη δικαστική του δαπάνη. Σημειώνεται ότι ο παρεμπιπτόντως ενάγων με το με αριθμό κατάθεσης …….. δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και επισυνάφθηκε στο φάκελο της δικογραφίας, δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο της υπό κρίση ανακοίνωσης δίκης-παρεμπίπτουσας αγωγής- προσεπίκλησης ως προς τη δεύτερη παρεμπιπτόντως εναγόμενη-προσεπικαλούμενη-καθ’ής η ανακοίνωση , ενώ επίσης επέδωσε στην τελευταία το ανωτέρω δικόγραφο , όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο φάκελο της δικογραφίας υπ’αρ…….έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συνεπώς, η παρεμπίπτουσα αγωγή-προσεπίκληση-ανακοίνωση δίκης θεωρείται ως προς αυτήν ως μη ασκηθείσα (άρθρα 294 εδ. α, 295 § 1 εδ. α, 297 ΚΠολΔ).

Η πρώτη καθ’ης η ανακοίνωση-προσεπικαλούμενη- παρεμπιπτόντως εναγόμενη με την υπό κρίση πρόσθετη παρέμβασή της, συνομολογώντας την ασφαλιστική κάλυψη της έναντι των τρίτων αστικής ευθύνης του πρώτου εναγόμενου της κύριας αγωγής, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ανωτέρω διαδίκου της κύριας αγωγής, με αίτημα την απόρριψη της (κύριας) αγωγής.

Ενόψει των ισχυρισμών των εναγομένων και της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ αυτών, που αρνούνται την αγωγή, της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού και των αντικρουόμενων ιατρικών διαπιστώσεων στις ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ειδικών ιατρών και στις ιατρικές γνωμοδοτήσεις που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το εάν ο εναγόμενος ιατρός ενήργησε ορθώς και σύμφωνα με τους κοινώς αποδεκτούς και αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και ειδικά ως προς την κατάφαση εσφαλμένων ή μη διεγχειρητικών χειρισμών του πρώτου εναγόμενου και της μετεγχειρητικής από μέρους του παρακολούθησης της ενάγουσας, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του  αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας κύριας αγωγής, της παρεμπίπτουσας αγωγής-προσεπίκλησης-ανακοίνωσης δίκης και της πρόσθετης παρέμβασης από πραγματογνώμονες ιατρούς του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, οι οποίοι θα γνωμοδοτήσουν για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ……… και ειδικό αριθμό κατάθεσης ….. ανακοίνωση δίκης- προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπίπτουσα αγωγή μη ασκηθείσα κατά το μέρος που στρέφεται κατά της δεύτερης καθής η ανακοίνωση-προσεπικαλούμενης- παρεμπιπτόντως εναγόμενης.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων α)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 1974/10-2-2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1620/10-2-2021 αγωγή, β) τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 3564/12-3-2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2951/12-3-2021 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση- παρεμπίπτουσα αγωγή και γ)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 4262/31-3-2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3490/31-3-2021 πρόσθετη παρέμβαση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονες, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονες: α)τον …………. ιατρό-χειρουργό και β)τον ……………. ιατρό-ωτορινολαρυγγολόγο, τα ονόματα των οποίων περιέχονται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Οι ως άνω πραγματογνώμονες, αφού δώσουν τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 Κι ιολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη …………… ή του νόμιμου αναπληρωτή της συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτούς αντιγράφου της παρούσας διάταξης, αφού προβούν σε εξέταση της ενάγουσας , ………….., λάβουν υπόψη τους όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσουν κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους και λάβουν υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση τους έγγραφο, ακολούθως θα συντάξουν έκαστος έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσουν για τα ακόλουθα θέματα: α) ο πρώτος πραγματογνώμονας ιατρός χειρουργός: ΐ)ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της πολυοζώδους βρογχοκήλης, εάν οι επιπλοκές που παρουσιάζονται στην ολική θυρεοειδεκτομή είναι περισσότερες σε σχέση με τη υφολική θυρεοειδεκτομή και εάν μέσα στις πιθανές επιπλοκές της ολικής θυρεοειδεκτομής εντάσσεται και η πάρεση φωνητικών χορδών και η δύσπνοια και σε καταφατική περίπτωση εντός ποιου χρονικού διαστήματος αναμένεται η εμφάνισή τους ως επιπλοκών της επέμβασης, ϋ) εάν στην περίπτωση της ενάγουσας ήταν ενδεδειγμένη για την αντιμετώπιση της πάθησής της η υποβολή της σε ολική θυρεοειδεκτομή, ίϋ)κατά τη διενέργεια επέμβασης ολικής θυρεοειδεκτομής ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των λαρυγγικών νεύρων και εάν μέσα σε αυτά εντάσσεται και η χρήση νευροδιεγερτών, ΐν) τι ενέργειες (φαρμακευτική αγωγή, εξετάσεις) περιλαμβάνει η μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενούς που έχει υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή, για πόσο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση και από ιατρό ποιας ειδικότητας, ν) στην περίπτωση της ενάγουσας ποια ήταν η ενδεδειγμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση, ενόψει και των συμπτωμάτων δυσκαταποσίας, δυσφωνίας και δύσπνοιας με εισπνευστικό συριγμό που επικαλείται ότι παρουσίασε και νί) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα κρίνει ότι είναι αναγκαίο με βάσει τις ειδικές του γνώσεις εν σχέση και με τους ισχυρισμούς των διαδίκων ,β) ο δεύτερος πραγματογνώμονας ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος: ί)εάν ο αμφοτερόπλευρος τραυματισμός των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων μπορεί να προκληθει διεγχειρητικά κατά την επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής και σε καταφατική περίπτωση ποιες συνέπειες επιφέρει για τον ασθενή και σε πόσο χρονικό διάστημα από την επέμβαση αναμένεται η εκδήλωση σχετικών συμπτωμάτων-επιπλοκών, ϋ) εάν η φλεγμονή των λαρυγγικών νεύρων συνεπεία παραγωγής ινώδους συνδετικού ιστού στην περιοχή της θυρεοειδεκτομής αποτελεί επιπλοκή διενέργειας ολικής θυρεοειδεκτομής, iii) εάν στην προκειμένη περίπτωση της ενάγουσας η παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού σχετίζεται με την επέμβαση θυρεοειδεκτομής στην οποία αυτή υποβλήθηκε ή συνιστά δευτεροπαθή ιδιοπαθή αντίδραση του οργανισμού της, ΐν)εάν θα μπορούσε και με ποιον τρόπο (φαρμακευτική αγωγή , εξετάσεις) να προληφθεί/αντιμετωπιστεί η παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού στην περίπτωση της ενάγουσας και ν) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα κρίνει ότι είναι αναγκαίο με βάσει τις ειδικές του γνώσεις εν σχέση και με τους ισχυρισμούς των διαδίκων και γ) αμφότεροι οι πραγματογνώμονες; ΐ) αν οι επικαλούμενες σωματικές βλάβες της ενάγουσας, σε περίπτωση κατάφασής τους, συνιστούν κάποιας μορφής αναπηρία και, αν ναι, σε ποιο βαθμό και ποσοστό σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, ϋ) αν η κατάστασή της αυτή θα είναι μόνιμη και, αν όχι, πόσο θα διαρκέσει στο μέλλον και ποιες είναι οι δυνατότητες θεραπείας και εν γένει ολικής ή μερικής αποκατάστασής της, iii) ποια ακριβώς θα είναι η έκταση και ένταση της κατάστασης αυτής και των συνεπειών της στο μέλλον, ΐν) ποιες ακριβώς είναι και θα είναι οι επιπτώσεις στην ικανότητα της ενάγουσας για εργασία, ν) ποιες ακριβώς είναι και θα είναι οι επιπτώσεις στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ασχολίες και εν γένει δραστηριότητες. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση των πραγματογνωμόνων στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ