Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Κτηματολόγιο- Αίτηση διόρθωσης)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ                     42/2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής: ….

(αριθμός κατάθεσης α’ πρόσθετης παρέμβασης…

(αριθμός κατάθεσης β’ πρόσθετης παρέμβασης:….

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ……………….. Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε Αναπληρωματική Κτηματολογική Δικαστής με την υπ’ αρ. 20/2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από το Γραμματέα …………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 9 Ιουνίου 2022, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ……………. αγωγή, με αντικείμενο τη διόρθωση ανακριβούς εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, καθώς και τις με αριθμό κατάθεσης ………….. (α’) και …………… (β’) πρόσθετες παρεμβάσεις.

ΕΝΑΓΟΝ- ΚΑΘ’ ΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσε προτάσεις διά της δικαστικής πληρεξούσιας του …………

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: ………………………..

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ Α’ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία .

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ Β’ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ..

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει των από 29.06.2021 πράξεων ορισμού Δικαστή και συζήτησης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή το ενάγον ισχυρίζεται ότι τυγχάνει αποκλειστικός κύριος του περιγραφόμενου, κατά θέση, έκταση και όρια, εδαφικού τμήματος εμβαδού 125,24 τ.μ. του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ….. κείμενου επί της οδού ………………. στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ότι το τμήμα αυτό αποτελεί μέρος του υπ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμου κτήματος, που περιήλθε στην κυριότητά του με πρωτότυπο τρόπο και δη δυνάμει της από 30.01.1923 Σύμβασης της Λωζάννης περί ανταλλαγής των ελληνοτουρκικών πληθυσμών. Ότι, κατά τον χρόνο έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή, το ίδιο υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας για το υπ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμο κτήμα, πλην όμως, αντί αυτό να καταχωρηθεί ως ενιαίο ακίνητο, κατακερματίστηκε σε περισσότερα, το δε επίδικο τμήμα καταχωρήθηκε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ ……………. εμβαδού 414 τ.μ., με φερόμενους ιδιοκτήτες τρίτα πρόσωπα. Ότι επί του οικοπέδου αυτού έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη από τις ακόλουθες οριζόντιες ιδιοκτησίες: την οριζόντια με ΚΑΕΚ …………. της οποίας αποκλειστική κυρία φέρεται η πρώτη εναγομένη, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ………….. της οποίας αποκλειστική κυρία φέρεται η δεύτερη εναγομένη, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ……………. της οποίας ψιλή κυρία φέρεται η τρίτη εναγομένη και επικαρπώτρια η τέταρτη αυτών, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ……….. της οποίας ψιλή κυρία φέρεται η πέμπτη εναγομένη και επικαρπώτρια η έκτη αυτών, την οριζόντια με ΚΑΕΚ …………….., της οποίας αποκλειστικός κύριος φέρεται ο έβδομος εναγόμενος, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ………… της οποίας αποκλειστική κυρία, κατά τις πρώτες εγγραφές, φέρεται η όγδοη εναγομένη, η οποία στη συνέχεια τη μεταβίβασε στον ένατο αυτών, την οριζόντια με ΚΑΕΚ …………….., της οποίας αποκλειστικός κύριος φέρεται ο δέκατος εναγόμενος, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ……………….., της οποίας ψιλός κύριος φέρεται ο ενδέκατος εναγόμενος και συνεπικαρπωτές κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου οι δωδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων και την οριζόντια με ΚΑΕΚ ………………. της οποίας αποκλειστικός κύριος κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου φέρεται ο έβδομος εναγόμενος, ψιλοί κύριοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος οι πέμπτη, πρώτη και τρίτη των εναγομένων και επικαρπωτές κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος φέρονται κατά τις πρώτες εγγραφές οι …….. …… και οι τέταρτη και έκτη των εναγομένων, μετά δε τον θάνατο του …… …… η πρώτη εναγόμενη κατέστη πλήρης κυρία ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου. Ότι η οριζόντια ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ …………. βαρύνεται, με βάση τις αρχικές εγγραφές, με προσημείωση υποθήκης υπέρ της δέκατης τέταρτης εναγομένης και με βάση τις μεταγενέστερες εγγραφές με έτερη προσημείωση υποθήκης υπέρ της δέκατης τέταρτης εναγόμενης, με προσημείωση υποθήκης υπέρ της …………Τράπεζας …………., οιονεί καθολική διάδοχος της οποίας τυγχάνει η δέκατη πέμπτη εναγομένη, και με προσημείωση υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …………………., ειδική διάδοχος της οποίας τυγχάνει η δέκατη έκτη εναγομένη. Ότι, εφόσον το επίδικο τμήμα δεν ανήκε κατά κυριότητα στους δικαιοπαρόχους των εναγομένων, η εκ μέρους τους σύσταση των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών είναι άκυρη. Ότι οι ανωτέρω κτηματολογικές εγγραφές είναι εσφαλμένες και προσβάλλουν το δικαίωμα κυριότητάς του επί του επιδίκου. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενο έννομο συμφέρον ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, ζητεί α) να αναγνωρισθεί αποκλειστικός κύριος του επίδικου εδαφικού τμήματος, β) να διορθωθούν σχετικά οι ανακριβείς εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, ώστε από το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ……….. να αποσπαστεί το επίδικο εδαφικό τμήμα, εμβαδού 125,24 τ.μ. και να δημιουργηθεί γι’ αυτό νέο κτηματολογικά φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, στο οποίο θα καταχωρηθεί το ίδιο ως αποκλειστικός κύριος, γ) να διαταχθεί η κατάργηση των κτηματολογικών φύλλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ ……………έως ……………. και δ) να διορθωθεί το σχήμα και το εμβαδόν του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ………………. με απόσπαση από αυτό του επίδικου τμήματος εμβαδού 125,24 τ.μ., καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά του έξοδα.

Με το ένδικο δικόγραφο της (α’) πρόσθετης παρέμβασης, η παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία, επικαλούμενη έννομο προς τούτο συμφέρον, όπως ειδικότερα περιγράφεται, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των 7ου και 14ης των εναγομένων της ως άνω αγωγής και ζητεί να απορριφθεί η αγωγή και να καταδικαστεί το αντίδικο στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Με το ένδικο δικόγραφο της (β’) πρόσθετης παρέμβασης, η παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία, επικαλούμενη έννομο προς τούτο συμφέρον, όπως ειδικότερα περιγράφεται, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της 16ης των εναγομένων της ως άνω αγωγής και ζητεί να απορριφθεί η αγωγή και να καταδικαστεί το αντίδικο στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Ενόψει των εκατέρωθεν αντίθετων ισχυρισμών των διαδίκων και δη των αντίθετων ισχυρισμών των εναγομένων, που αμφισβητούν ότι το επίδικο εδαφικό τμήμα αποτελεί τμήμα του υπ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμου κτήματος και επικαλούνται δικαίωμα κυριότητας επ’ αυτού των ιδίων και των δικαιοπαρόχων τους, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να οδηγηθεί σε βέβαιη κρίση περί του αντικειμένου της υπόθεσης και για τη διάγνωση της διαφοράς πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, κατά παραδοχή και του υποβληθέντος αιτήματος από τους 1η, 2η, 5η, 7ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12η και 13η των εναγομένων, δεδομένου ότι για τα ζητήματα επί των οποίων θα γνωμοδοτήσει ο πραγματογνώμονας, σύμφωνα με τα εκτενώς οριζόμενα στο διατακτικό, απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης (άρθρα 368 επ. ΚΠολΔ). Συνεπώς, για το σχηματισμό πλήρους και ασφαλούς δικανικής πεποίθησης επί της δικαζόμενης διαφοράς, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις υπ’ αρ. κατ. ……….. αγωγή, …………..0 (α’) και ….  (β’) πρόσθετες παρεμβάσεις.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ………………., αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ………………..το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη Αλεξάνδρας Γιαννακίδου ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση του στοιχείο, που θα θέσουν υπόψη του οι διάδικοι ή αυτός κρίνει αναγκαίο, μετά από επιτόπια μετάβασή του στο επίδικο ακίνητο και αυτοψία και μετά από εφαρμογή των επικαλουμένων από τους διαδίκους τίτλους των ιδίων και των δικαιοπαρόχων τους, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή του για τα ακόλουθα ζητήματα: εάν το επίδικο εδαφικό τμήμα εμβαδού 125,24 τ.μ., που έχει συμπεριληφθεί στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ………………. με συντεταγμένες κορυφών τις αναφερόμενες στο συνημμένο στην υπό κρίση αγωγή από 19.08.2020 τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών των υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης, …………………, αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, όπως περιγράφεται σ’ αυτό, εμπίπτει και κατά ποιο τμήμα (σε περίπτωση εν μέρει ταύτισης, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα εδαφικά τμήματα, που τυχόν ταυτίζονται ή αποκλίνουν μεταξύ τους) στο υττ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμο κτήμα ή στο ακίνητο (οικόπεδο), που περιήλθε στην κυριότητα των δεκατριών πρώτων εναγομένων και των δικαιοπαρόχων τους, με βάση τους επικαλούμενους εκ μέρους τους τίτλους, με αποτύπωση των ακινήτων, όπως κατά τα ανωτέρω θα έχουν αυτά προσδιοριστεί κατά θέση, έκταση και όρια, σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, που θα τα αποτυπώνει με τις συντεταγμένες κορυφών, σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) με ειδική σήμανση του επιδίκου τμήματος στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης μαζί με τα σχετικά τοπογραφικό διαγράμματα πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 13 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο

ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, την 13 Σεπτεμβρίου 2022

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Μίσθωση- Ζημίες στο μίσθιο- Πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 40/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……………..)

(Αριθμός Ανακοίνωσης Δίκης- Προσεπίκλησης – Παρεμπίπτουσας
Αγωγής)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή …………, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα ………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 20η Ιουνίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

(Α ΚΥΡΙΑ ΑΓΩΓΗ – Αρ. εκθ. κατ. ……………….)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ. Της εταιρίας με την επωνυμία «……………………….

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της εταιρίας με την επωνυμία ………………………

(Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ………………..

ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ – η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: ………………………….

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. εκθ. κατ. ………………. αγωγή της με αντικείμενο αξιώσεις εκ μισθωτικής σύμβασης και αδικοπραξίας, και η ανακοινώσασα τη δίκη – προσεπικαλούσα – παρεμπιπτόντως ενάγουσα να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……………… ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή της, οι οποία αρχικά συζητήθηκαν την 21-10-2021, δίχως να εκδοθεί οριστική απόφαση, προσδιορισθείσες να συζητηθούν εκ νέου στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ……………….. πράξης επανασυζήτησης της υπόθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι η παρούσα επαναλαμβανόμενη κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ συζήτηση συνιστά συνέχεια της από 21.10.2021 συζήτησης, στην οποία οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω και κατέθεσαν προτάσεις.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η διάταξη του άρθρου 237 παρ.8 ΚΠολΔ, όπως ισχύει με ν. 4842/2021 ορίζει «Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους, που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών, από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά, ή η εξέταση των διαδίκων, με απλή διάταξη του δικαστηρίου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, για την εξέταση των μαρτύρων ή των διαδίκων ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστή, στον τόπο και στην ημέρα και ώρα που ορίζεται με τη διάταξη αυτή μέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων δεν επαρκεί, επιτρέπεται μόνο διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα ενώπιον του ίδιου δικαστή, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν παρίστανται. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων οριστεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο επόμενο δικαστικό έτος και η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή, η υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του συγκεκριμένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για την εξέταση των μαρτύρων και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης, στον εισηγητή ή στον δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη υπόθεση. Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη στην οποία προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Η καταχώριση της διάταξης στο οικείο βιβλίο του δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η καταχώριση της διάταξης μπορεί επίσης να γνωστοποιείται με πρωτοβουλία του γραμματέα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. Ο δικαστής που έχει οριστεί ως εισηγητής ή ο πρωτόδικης ή ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή των διαδίκων ή την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας ή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης. Η άνω διάταξη ανακαλείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση των διαδίκων». Η δε διάταξη του άρθρου 591 παρ.4 ΚΠολΔ προβλέπει ότι «Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 237».

Η απαγόρευση μεταβολής της βάσης της αγωγής αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής και όχι της νομικής βάσης της. Ιστορική βάση της αγωγής είναι το σύνολο των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή, χωρίς την επίκληση των οποίων δεν είναι εφικτή η διάγνωση της επίδικης σχέσης. Αν με το δικόγραφο της αγωγής γίνεται επίκληση της αμέλειας του εναγομένου, που είναι μια ορισμένη νομική έννοια, είναι επιτρεπτή η διευκρίνιση και συγκεκριμενοποίηση αυτής (και ως προς τον ειδικότερο βαθμό της), με βάση τα ειδικότερα περιστατικά που προκύπτουν από την αποδεικτική διαδικασία και θεμελιώνουν την αμέλεια του εναγομένου, έστω και αν τα τελευταία δεν συμπίπτουν πλήρως με τα εκτιθέμενα στην αγωγή, αρκεί έτσι να μην μεταβάλλεται ριζικά η έννοια της αμέλειας και να προσδίδεται σε αυτή εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο σε σχέση με το αντίστοιχο περιεχόμενο της αγωγής (πάγια νομολογία, βλ. ενδεικτικά ΑΠ 753/2020 δημοσίευση σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 837/2019 δημοσίευση σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 517/2017 δημοσίευση σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1087/2014, ΑΠ 1009/2013, ΑΠ 1854/2011, ΑΠ 847/2010, ΑΠ 1958/2009, ΑΠ 1404/2008 δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος).

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση κύρια αγωγή η ενάγουσα αξιώνει κονδύλια από σύμβαση μισθώσεως και δη εκ πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου χώρου που μίσθωσε από την εναγόμενη εταιρία και εξ αδικοπραξίας για το συμβάν που έλαβε χώρα την 31-5-2019 και την 2-6- 2019 στο χώρο του …………….. και είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία διεξαγωγής της υπαίθριας εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία ……………….. για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (από 31-5-2019 έως την 2-6-2019) λόγω βροχόπτωσης και οφείλεται, κατ’ αυτήν, στις εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους και στην ανεπάρκεια του απαρχαιωμένου παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης, κατά το οποίο όμβρια ύδατα και λύματα καταλήγουν στους ίδιους αποχετευτικούς αγωγούς, σύμφωνα με την από 4-7-2019 τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανικός περιβάλλοντος ……………. Ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία διεξαγωγής της ως άνω προμνησθείσας εκδήλωσης δεν δικαιολογείται από την ποσότητα του νερού των βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα την 31-5-2019 (Παρασκευή) και την 2-6- 2019 (Κυριακή) και τα πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν εξαιτίας αυτής ιδίως έμπροσθεν του κτιρίου (…….) με αριθμό 14, …………., αλλά, αντιθέτως, οφείλεται στις προρρηθείσες εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους και σε ανεπάρκεια και δη ελλιπή συντήρηση της εξωτερικής ιδιωτικής διακλάδωσης του αποχετευτικού συστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και του αντίστοιχου υπονόμου για την οποία την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης και εν προκειμένω η εναγόμενη. Περαιτέρω με την ένδικη ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία …………………. αναφερόμενη στις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχει συνάψει με τις προσεπικαλούμενες – παρεμπιπτόντως εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρίες για την κάλυψη της αστικής ευθύνης της από ζημιές σε τρίτους ζητεί, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η κύρια αγωγή, να υποχρεωθούν οι παρεμπιπτόντως εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρίες να καταβάλουν οιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στην ενάγουσα, έντοκα από τον χρόνο της καταβολής.

Η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία ………………. ΑΕ» της κύριας αγωγής αρνείται την αγωγή, διατεινόμενη, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίσταται εσφαλμένη κλίση του εδάφους του ………………… και ότι οι αποχετευτικοί αγωγοί που εξυπηρετούν αυτό (……) ανήκουν στο αποχετευτικό δίκτυο της …….. ΑΕ, δεν είναι ελαττωματικοί, και σε κάθε περίπτωση η ίδια δεν έχει δικαίωμα επέμβασης σε αυτούς.

Το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τα κρίσιμα πραγματικά γεγονότα των αιτιών που οδήγησαν στη ματαίωση της προγραμματισθείσας εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία «………. Τα παραπάνω ζητήματα ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου ο διορισθείς πραγματογνώμονας, αφού λάβει υπόψη το σύνολο του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας (ιδίως την από 4-7-2019 τεχνική έκθεση του διπλωματούχου μηχανικού περιβάλλοντος ………. και το υπ’ αρ. πρωτ. 2384/28-8-2019 έγγραφο της εναγόμενης προς την …….. Α.Ε.) και οτιδήποτε άλλο θεωρεί κρίσιμο, να αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει α) περί των αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία ………………» το χρονικό διάστημα από 31-5-2019 έως την 2-6-2019, και δη περί του αν αυτά σχετίζονται 1) με τυχόν εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους ιδίως έμπροσθεν του κτιρίου (………) με αριθμό 14, πλησίον της αερογέφυρας του ………………., 2) με τυχόν ανεπάρκεια και δη ελλιπή συντήρηση της εξωτερικής ιδιωτικής διακλάδωσης του αποχετευτικού συστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και του αντίστοιχου υπονόμου για την οποία την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης (εν προκειμένω η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία «………………….., β) σε περίπτωση διαπιστωθείσας ανεπάρκειας του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης να αποφανθεί περί του σημείου που αυτή εντοπίζεται και περί του υπευθύνου (………. Α.Ε. ή ιδιοκτήτη του χώρου της έκθεσης) για την αποκατάσταση αυτού, γ) περί του αν δικαιολογείται η ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων από την ένταση και την ποσότητα της βροχής εκείνο το χρονικό διάστημα, ήτοι την 31-5-2019 και την 2-6-2019.

Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021 – ΦΕΚ A 190/13-10-2021), λαμβανομένου υπόψη ότι το άρθρο 591 παρ.4 ΚΠολΔ, όπως ισχύει με τον ν. 4842/2021 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, 368, 369, 372, 383 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας μηχανικό περιβάλλοντος από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……. αγωγής και της υπ’ αρ. εκθ. κατ…….. ανακοίνωσης δίκης – προσεπίκλησης – παρεμπίπτουσας αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον, …………, εργοδηγό – υδραυλικό, κάτοικο ……………, ο οποίος, αφού δώσει τον νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 385 ΚΠολΔ, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, και αφού συμβουλευθεί τα κρίσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία θα παραδοθούν σ’ αυτόν (ιδίως την από 4-7-2019 τεχνική έκθεση του διπλωματούχου μηχανικού περιβάλλοντος ……… και το υπ’ αρ. πρωτ. 2384/28-8-2019 έγγραφο της εναγόμενης προς την ……. Α.Ε.), και κάθε άλλο στοιχείο που οι διάδικοι θα προσκομίσουν σ’ αυτόν, προβαίνοντας και σε αυτοψία του χώρου της περιοχής του …………………., θα αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει, συμβουλευόμενος και επιστήμονες συναφών με τη δική του ειδικοτήτων για θέματα για τα οποία δεν δύναται να αποφανθεί (καταγράφοντας την προέλευση των πορισμάτων του σε μια τέτοια περίπτωση) α) περί των αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία «…………………. το χρονικό διάστημα από 31-5-2019 έως την 2-6- 2019, και δη περί του αν αυτά σχετίζονται 1) με τυχόν εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους ιδίως έμπροσθεν του κτιρίου (……….) με αριθμό 14, πλησίον της …………….., 2) με τυχόν ανεπάρκεια και δη ελλιπή συντήρηση της εξωτερικής ιδιωτικής διακλάδωσης του αποχετευτικού συστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και του αντίστοιχου υπονόμου για την οποία την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης (εν προκειμένω η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία «………………….»), β) σε περίπτωση διαπιστωθείσας ανεπάρκειας του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης να αποφανθεί περί του σημείου που αυτή εντοπίζεται και περί του υπευθύνου (…….. Α.Ε. ή ιδιοκτήτη του χώρου της έκθεσης) για την αποκατάσταση αυτού, γ) περί του αν δικαιολογείται η ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων από την ένταση και την ποσότητα της βροχής εκείνο το χρονικό διάστημα, ήτοι την 31-5-2019 και την 2-6-2019. Η έγγραφη γνωμοδότησή του θα κατατεθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκισή του στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, συντασσομένης προς τούτο σχετικής εκθέσεως.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 9η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Προσβολή και αναγνώριση πατρότητας-πραγμ-νη DNA)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 47 /2022

(Αριθμός κατάθεσης κλήσης: ……….)

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: …………….)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα ………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 27η Μάϊου 2022 για να δικάσει τη με αριθμό ………… αγωγή με αντικείμενο την προσβολή και την αναγνώριση πατρότητας

ΚΑΛΩΝ – ΕΝΑΓΩΝ:

ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΗΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ:

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ζητεί να κηρυχθεί το ανήλικο εισέτι χωρίς κύριο όνομα ανήλικο τέκνο που γέννησε η εναγόμενη την 18-11-2019 στα Γιαννιτσά μη γνήσιο τέκνο του δεύτερου εναγομένου και να αναγνωριστεί ο ίδιος πατέρας του ως άνω τέκνου

Το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο πραγματικό γεγονός της σύλληψης ή όχι του ανωτέρω τέκνου από τον ενάγοντα ή τον δεύτερο εναγόμενο, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων με την εξέταση του αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του δεύτερου εναγόμενου και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, προκειμένου να διακριβωθεί αν το ανωτέρω ανήλικο τέκνο της εναγομένης, που γεννήθηκε την 18-11-2019, είναι πράγματι ή όχι βιολογικό τέκνο του ενάγοντος ή του δεύτερου εναγομένου δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση για τη διερεύνηση της κρινόμενης υπόθεσης απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις της επιστήμης.

Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή του από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372. 383 και 607 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας γενετιστής, από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, προκειμένου, με τη λήψη αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του δεύτερου εναγόμενου και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, και την εξέτασή του με τη μέθοδο του υβριδισμού DNA ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική μέθοδο, να γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή δεύτερος εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας του εν λόγω τέκνου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνη, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ……. ………. η οποία περιέχεται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Η ως άνω πραγματογνώμονας, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτήν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο καθώς και δείγμα αίματος ή οποιοδήποτε άλλο δείγμα από τους διαδίκους και το ανήλικο τέκνο της ενάγουσας, που γεννήθηκε την 18-11-2019 θα προβεί σε ανάλυση των δειγμάτων, με τον έλεγχο διαφορετικών πολυμορφικών περιοχών, εφαρμόζοντας όποια επιστημονική μέθοδο ήθελε η ως άνω πραγματογνώμονας και κρίνει σκόπιμη ή και συνδυασμό περισσοτέρων μεθόδων και ακολούθως θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή ο δεύτερος εναγόμενο είναι ο φυσικός πατέρας του ανήλικου τέκνου της εναγομένης. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, την….9/2022

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Πώληση- Αγωγή για τίμημα-Ανταγωγή βάσει 904 ΑΚ)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 48 /2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής:……….)
(αριθμός κατάθεσης ανταγωγής: ……………)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ……………., Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη Γραμματέα …………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Ιουνίου 2022, για να δικάσει α)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ………….. και ειδικό αριθμό κατάθεσης …………. αγωγή, με αντικείμενο την καταβολή τιμήματος από συμβάσεις πώλησης και β) τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ……………… και ειδικό αριθμό κατάθεσης …………… ανταγωγή, με αντικείμενο αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό μεταξύ:

Α.ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:

Β.ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:

ΤΩΝ ΑΝΤΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει των από 20-1-2022 πράξεων ορισμού δικασίμου και δικαστή της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου φέρονται προς συζήτηση: …… οι οποίες πρέπει να ενωθούν και συνεκδικαστούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, αλλά και γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επιπλέον δε επέρχεται και μείωση των εξόδων της (άρθρα 31, 34 και 246 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας με αντικείμενο την κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων- ξηρών καρπών και συστημάτων συσκευασίας και δυνάμει του από 3-5-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης που καταρτίσθηκε στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αυτής και του εναγόμενου, που διατηρεί βιοτεχνία επεξεργασίας αμυγδάλου στο …………, πώλησε στον τελευταίο, τα λεπτομερώς περιγραφόμενα κατ’ είδος, ποσότητα και τιμή μονάδας εμπορεύματα , εκδίδοντας τα αντιστοίχως αναφερόμενα δελτία αποστολής, και ακολούθως, κατόπιν παραλαβής και υπογραφής τους από αυτόν άνευ επιφύλαξης, και το αναφερόμενο τιμολόγιο πώλησης , αντί του συνολικού τιμήματος των 66.960 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ότι επίσης ο εναγόμενος στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και της παραγωγής του, της ζήτησε στις αρχές του έτους 2019 να κατασκευάσει τα λεπτομερώς περιγραφόμενα μηχανήματα και να τα εγκαταστήσει προς δοκιμή στην επιχείρησή του για έναν μήνα, μετά την παρέλευση του οποίου και δεδομένης της μη επιστροφής τους, η ίδια προέβη στην έκδοση του αναφερόμενου τιμολογίου πώλησης αντί του συνολικού τιμήματος των 13.020 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ότι ο εναγόμενος μολονότι του παραδόθηκαν προσηκόντως τα εμπορεύματα που του πώλησε, τα οποία και παρέλαβε ανεπιφύλακτα και παρά τις επανειλημμένες εξώδικες οχλήσεις της προς αυτόν, αρνείται να καταβάλει το ποσό των 26.960 ευρώ που οφείλει έναντι του πρώτου τιμολογίου και το ποσό των 13.020 ευρώ από το δεύτερο τιμολόγιο, ώστε συνολικά της οφείλει το ποσό των 39.980 ευρώ. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος με προσωρινά εκτελεστή απόφαση να της καταβάλει το ποσό των 39.980 ευρώ νομιμοτόκως από τη δήλη ημέρα που το κάθε επιμέρους χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έκαστο τιμολόγιο έπρεπε να καταβληθεί (ήτοι από την επομένη της παρέλευσης της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επομένη της έκδοσης κάθε τιμολογίου) και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Με την υπό κρίση ανταγωγή ο αντενάγων εκθέτει ότι διατηρεί βιοτεχνία επεξεργασίας αμυγδάλου στο ………… και ότι με σκοπό την αναβάθμιση της γραμμής επεξεργασίας αμυγδάλων με την επίτευξη αύξησης της ωριαίας παραγωγής και μείωσης των εργατικών χεριών που απασχολούνται στο στάδιο της διαλογής, απευθύνθηκε στην πρώτη αντεναγόμενη, ομόρρυθμο εταίρο της οποίας συνιστά ο δεύτερος αντεναγόμενος. Ότι η πρώτη αντεναγόμενη αφού εξέτασε τα υπάρχοντα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του, πρότεινε την κατασκευή και εγκατάσταση διαφορετικού σχεδιασμού μηχανημάτων-μιας ενιαίας ολοκληρωμένης γραμμής-μονάδας διαλογής της αμυγδαλόψιχας αμέσως μετά τη θραύση από τον σπαστήρα και καταρτίστηκε μεταξύ τους το από 3-5-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, στο οποίο ως όροι μεταξύ άλλων αναγράφονται: α) η απόδοση των συμφωνημένων μηχανημάτων σε 1000-1500 κιλά ανά ώρα, β) τα λεπτομερώς αναγραφόμενα στην ανταγωγή ποσοστά καθαρής αμιγδαλόψιχας ανά ποικιλία αμυγδάλου. Ότι επίσης συμφωνήθηκε ότι τα μηχανήματα θα διέθεταν στο τέλος της

γραμμής δυο αυτόματες ζυγαριές ακρίβειας κάτω από τα τελικά σιλό παραλαβής και ενσάκισης. Ότι κατά τη θέση σε λειτουργία, ωστόσο, των μηχανημάτων την 12-10-2018 διαπιστώθηκε ότι η μονάδα δε λειτουργούσε σωστά και δεν ήταν σε θέση να επιτύχει τη συμφωνηθείσα απόδοση διαλογής, ότι το καθαρό ποσοστό αμιγδαλόψιχας που εξερχόταν ήταν μικρότερο του 50%, ότι οι κινήσεις των ταινιών διαλογής ήταν περιστροφικές , με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η χειρωνακτική διαλογή, ενώ επίσης η μονάδα διαλογής και ενσάκισης δεν διέθετε τις αυτόματες ζυγιστικές πλάστιγγες, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ακρίβεια βάρους κατά την ενσάκιση. Ότι στις έντονες διαμαρτυρίες του για την έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων και για τα πραγματικά ελαττώματα που παρουσίαζαν τα πωληθέντα, από βαριά αμέλεια της πρώτης αντεναγόμενης, η τελευταία υποσχέθηκε να βρει λύση, μη ανταποκρινόμενη ωστόσο τελικά στη δέσμευσή της, με αποτέλεσμα την 14-11-2018 να προβεί στην επίδοση προς αυτήν εξώδικης δήλωσης υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης που συνήψαν , με την οποία ταυτόχρονα την καλούσε να του επιστρέφει το ποσό των 40.000 ευρώ που ήδη της είχε καταβάλει. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό ζητεί , κατ’εκτίμηση του αιτήματος της ανταγωγής, αφού αναγνωριστεί η εγκυρότητα της από 14-11-2018 δηλωθείσας υπαναχώρησης από την επίδικη σύμβαση πώλησης, να υποχρεωθούν με προσωρινά εκτελεστή απόφαση οι εναγόμενοι εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, να του επιστρέφουν το καταβληθέν τίμημα των 40.000 ευρώ, νομιμοτόκως, κατά τις αναλυτικά αναφερόμενες διακρίσεις από την καταβολή κάθε επιμέρους ποσού , άλλως από την επομένη της επίδοσης της δήλωσης υπαναχώρησης, άλλως από την επίδοση της ανταγωγής, άλλως να του καταβάλουν ως αποζημίωση το ανωτέρω ποσό, καθώς και να καταδικαστούν στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Ενόψει αφενός των ισχυρισμών του αντενάγοντος περί έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων και πραγματικών ελαττωμάτων των πωληθέντων , αφετέρου των ισχυρισμών των αντεναγόμενων που αρνούνται την ανταγωγή, της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού και των αντικρουόμενων διαπιστώσεων που συνάγονται από τις τεχνικές εκθέσεις που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το αν τα πωληθέντα μηχανήματα γραμμής καθαρισμού και διαλογής αμυγδάλων παρουσίαζαν τις συνομολογημένες ιδιότητες σύμφωνα με το από 3-5-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των διαδίκων ή αν αυτές εξέλειπαν, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης ως προς αμφότερες τις συνεκδικαζόμενες αγωγή και ανταγωγή και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας κύριας αγωγής, και της ανταγωγής από πραγματογνώμονα μηχανολόγο μηχανικό του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων ……….

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……………….το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο ως άνω πραγματογνώμονας, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ……………. ή του νόμιμου αναπληρωτή της συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, αφού λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση του έγγραφο και μεταβεί στον τόπο όπου βρίσκονται τα πωληθέντα μηχανήματα και θέσει αυτά σε λειτουργία, ακολούθως θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει για τα ακόλουθα θέματα:α)εάν τα μηχανήματα γραμμής καθαρισμού και διαλογής αμυγδάλων που περιγράφονται στο από 3-5-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των διαδίκων έχουν παραδοθεί και βρίσκονται στη βιοτεχνία του εναγόμενου-αντενάγοντος και ειδικά εάν έχουν εγκατασταθεί οι ζυγαριές ακρίβειας στα σιλό παραλαβής και ενσάκισης- σε αποφατική περίπτωση να αποφανθεί εάν η μη τοποθέτηση ζυγαριών επιδρά και με ποιο τρόπο στη λειτουργικότητα των παραδοθέντων λοιπών μηχανημάτων , β) εάν έχουν επισυμβεί επεμβάσεις στα πωληθέντα μηχανήματα, κατόπιν της εγκατάστασής τους (πχ αποσυναρμολόγηση/ αντικατάσταση και ποιων μερών) γ) εάν η απόδοση των παραδοθέντων μηχανημάτων είναι η συμφωνηθείσα 1000-1500 κιλά την ώρα, με αναφορά σε αποφατική περίπτωση της αληθινής τους απόδοσης, δ) εάν το ποσοστό της καθαρής αμιγδαλόψιχας για τις ελαφροκέλυφες ποικιλίες ανέρχεται σε 98-100%, για τις ημίσκληρες ποικιλίες ανέρχεται σε 95-100% και για τις σκληρές ποικιλίες σε 90-98%, με αναφορά σε αποφατική περίπτωση των πραγματικά επιτευχθέντων ποσοστών ε) σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν επιτυγχάνονται οι συμφωνηθέντες όροι (κατά τα προαναφερόμενα υπό στοιχεία γ και δ ποσοστά) απόδοσης, πού οφείλεται η μειωμένη αποδοτικότητα και εάν αυτή συνδέεται και με ποια ελαττώματα των παραδοθέντων μηχανημάτων και ειδικά του προκαθαριστηρίου , της κοσκινάς διαλογής και των ταινιών διαλογής και στ) εάν ο σπαστήρας που προϋφίστατο των πωληθέντων μηχανημάτων στη γραμμή καθαρισμού ψίχας-φλοιών, λειτουργεί αποδοτικά ή αν φέρει ελαττώματα που επιδρούν και κατά ποιο τρόπο στην επιτευχθείσα απόδοση. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Συμμετοχή στα αποκτήματα-Πραγμ-νη για αξία αποκτημάτων)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 5 /2022

γενικός – ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής …………

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ………………., Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα ………………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 01 Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης …………………. αγωγή, με αντικείμενο την συμμετοχή σε αποκτήματα, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο, η οποία ορίσθηκε δυνάμει της με αριθμό …..πράξεως ορισμού δικασίμου της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση με την με αριθμό 1368/03-02-2021 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης 12321/10078/2020 πράξη της για την εκδίκαση της προαναφερομένης αγωγής, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 22-01-2021 οπότε αποσύρθηκε από το πινάκιο δυνάμει της με αριθμό ΔΙα/ΓΠ.Θικ.3060 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, προς αντιμετώπιση της διασποράς του C0VID-19 (ΦΕΚ 89/16-1-2021).

Με την υπό κρίση αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι με τον εναγόμενο τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 31-10-1987 στην Θεσσαλονίκη, από τον οποίο απέκτησαν ένα (1) θήλυ τέκνο, γεννηθέν στις 18-09-1998, ήδη ενήλικο. Ότι, ο γάμος τους λύθηκε δυνάμει της με αριθμό …….. απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που κατέστη αμετάκλητη μετά την έκδοση της με αριθμό ……….. αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 10-02- 2018, η οποία επεδόθη στην ενάγουσα στις 02-02-2018. Ότι περαιτέρω, κατά τον χρόνο τέλεσης του προαναφερόμενου γάμου τους, η ίδια δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία, ο δε εναγόμενος διέθετε στο όνομά του τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αγωγή περιουσιακά στοιχεία. Ότι περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του γάμου τους και μέχρι τον χρόνο της αμετάκλητης λύσης αυτού, ο εναγόμενος απέκτησε περιουσία, που σώζεται κατά την αμετάκλητη λύση του γάμου και εξακολουθεί να σώζεται και κατά τη συζήτηση της αγωγής, η αξία της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 580.000 ευρώ, συνιστάμενη στα εξής: clένα αυτοτελές και δηρημένο διαμέρισμα τρίτου (3ου) ορόφου, εμβαδού μικτού 106 τμ, στο οποίο αναλογεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, κείμενο επί της οδού …………………. στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, συνολικής αξίας 180.000 ευρώ, β. ολόκληρο το δικαίωμα της καθ’ ύψος επεκτάσεως (δικαίωμα υψούν) πάνω από τον πέμπτο (5ο) όροφο της οικοδομής όπου κείται το υπό στοιχείο σ’ ακίνητο, δικαίωμα το οποίο αναλώθηκε με την από μέρους των διαδίκων -κατά την διάρκεια του γάμου τους- ανέγερση κτίσματος αποτελούμενου από τουαλέτα, ημιυπαίθριο χώρο, κεραμοσκεπή και πάγκο κουζίνας, συνολικής αξίας 35.000 ευρώ, γ. ποσοστό κυριότητας 95% επί μίας εξοχικής κατοικίας (μεζονέτας) στην περιοχή …………… εντός οικισμού, εμβαδού 59,72 τμ, αξίας του ποσοστού του 155.000 ευρώ, δ. ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο,
εργοστασίου κατασκευής Alfa Romeo, τυπου 159, 2500 cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006, αξίας 10.000 ευρώ και ε. δύο (2) προθεσμιακές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στους ειδικότερα στην αγωγή αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους 100.000 ευρώ έκαστη. Εκθέτει στη συνέχεια η ενάγουσα, ότι η ίδια συνέβαλε στην προπεριγραφόμενη αύξηση της περιουσίας του εναγομένου κατά ποσοστό 1/3 κατ’ ελάχιστον το οποίο αποτιμώμενο σε χρήματα ανέρχεται στο ποσό των 193.333 ευρώ, συνεισφέροντας α. με τα εισοδήματά της από την εργασία της, β. με τις δωρεές των γονιών της, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στο δικόγραφο και ε. με την παροχή των υπηρεσιών της στην λειτουργία του συζυγικού τους οίκου και την ανατροφή του τέκνου τους. Βάσει των ανωτέρω ιστορουμένων δε, η ενάγουσα ζητεί με απόφαση που θα κυρηχθεί προσωρινά εκτελεστή, όπως α. αναγνωρισθεί ότι η συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του εναγόμενου ανέρχεται α. σε ποσοστό 100%, αποτιμώμενο στο χρηματικό ποσό των 497.023,75 ευρώ, άλλως στο τεκμαρτό ποσοστό του 1/3, β. υποχρεωθεί ο εναγόμενος σε δήλωση βουλήσεως, κατά την οποία θα μεταβιβάσει στην ίδια κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου την κυριότητα επί του συνόλου των ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων και κινητών περιουσιακών του στοιχείων, άλλως όπως γ. υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην μεταβίβαση της πλήρους αποκλειστικής κυριότητας του υπό στοιχείο α’, ως άνω περιγράφεται, διαμερίσματος τρίτου ορόφου επί της οδού …………………στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει μικρότερη αξία αυτής της συνεισφοράς της στην επαύξηση της περιουσίας του, δ. άλλως και άλως επικουρικώς όπως υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των 193.333 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό του 1/3 της συνεισφοράς της στην επαύξηση της περιουσίας του, η οπία ως ανεφέρθη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 580.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της κρινομένης αγωγής και έως την πλήρη εξόφληση Ζητεί τέλος, όπως καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Ο εναγόμενος αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής στο σύνολό της και ειδικότερα αντιλέγει ως προς την εκτιμητέα και αναφερόμενη από την ενάγουσα οικονομική αξία εκάστου περιουσιακού στοιχείου, που περιλαμβάνεται στο αγωγικό δικόγραφο και αποκτήθηκε μετά τον γάμο των διαδίκων. Ισχυρίζεται δε, τουλάχιστον αναφορικά με το άνω υπό στοιχείο β’ περιγραφόμενο περιουσιακό στοιχείο (ολόκληρο το δικαίωμα της καθ’ ύψος επεκτάσεως πάνω από τον πέμπτο (5ο) όροφο οικοδομής), ότι το επ’ αυτού κείμενο κτίσμα (δώμα) προϋπήρχε της αγοράς του σχετικού δικαιώματος (δικαίωμα υψούν), καθόσον αποτελούσε την απόληξη του κλιμακοστασίου και δεν ανεγέρθη από τους διαδίκους, αλλά από τον εργολάβο της οικοδομής. Ότι περαιτέρω το εν λόγω ακίνητο (δώμα) ανακαινίσθηκε από τον ίδιο και η αξία του κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής ανέρχεται στο ποσό 15.000 έως 20.000 ευρώ κατ’ εκτίμηση και όχι σε αυτό των 35.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα. Ενόψει δε των αντιφατικών ισχυρισμών των διαδίκων, αναφορικά με την πραγματική -κατα το χρονικόσημείο της άσκησης της αγωγής- αξία των επίδικων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και της μη περιγραφής του δώματος στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας του δικαιώματος υψούν από τον εναγόμενο, όπως αυτό προέκυψε από την επισκόπιση του σχετικού εγγράφου που προσκομίσθηκε από τον τελευταίο, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση αναφορικά α. με την πραγματική αξία των επίδικων περιουσιακών στοιχείων, κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής, β. με την συνολική αξία του υπό στοιχείο β περιουσιακού στοιχείου, ήτοι του δικαιώματος υψούν πάνω από τον 5ο όροφο της οικοδομής που κείται επί της οδού ……………. στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, όπως αυτή διαμορφώνεται με τον συνυπολογισμό της επί μέρους αξίας του δώματος και των λοιπών εγκαταστάσεων (κεραμοσκεπή – τουαλέτα – πάγκος κουζίνας), αλλά και την επί μέρους αξία εκάστου αυτών, γ. τον χρόνο ανέγερσης του δώματος και το υποκείμενο της σχετικής ενέργειας, ήτοι ζητήματα, τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη την συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής διάγνωση της διαφοράς και η μόρφωση πλήρους δικανικής πεποίθησης. Επομένως, πρέπει κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 εδ. ε’ έως και η’ ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του ν. 4842/2021, δοθέντος ότι κατ’ άρθρο 116 παρ. 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 ν. 4842/2021 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του την 01- 01-2022, υποθέσεις) να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα του καταλόγου των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας και θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υποθέσεις, προκειμένου να διενεργηθεί επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ………….. Πολιτικό Μηχανικό, ….. ……….. το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου, που τηρείται στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος αφού δώσει σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αντιγράφου της παρούσας Διάταξης ρών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και στην συνέχεια αφού λάβει υπ’ όψιν του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα συντάξει έκθεση στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει σχετικά α. με την πραγματική αξία, κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής (Ιούλιος του έτους 2020) των επίδικων περιουσιακών στοιχείων, ήτοι 1. ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος τρίτου (3ου) ορόφου, εμβαδού μικτού 106 τμ, στο οποίο αναλογεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, κείμενου επί της ……………… στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, 2. ολόκληρου του δικαιώματος της καθ’ ύψος επεκτάσεως (δικαίωμα υψούν) πάνω από τον πέμπτο (5ο) όροφο της οικοδομής, όπου κείται το υπό στοιχείο Γ ακίνητο και του επ’ αυτού κείμενου ακινήτου (δώματος), αποτελούμενου από τουαλέτα, ημιυπαίθριο χώρο, κεραμοσκεπή και πάγκο κουζίνας, 3. ποσοστού κυριότητας 95% επί μίας εξοχικής κατοικίας (μεζονέτας) στην περιοχή ………….., εντός οικισμού, εμβαδού 59,72 τμ, β, την συνολική αξία του υπό στοιχείο 2′ περιουσιακού στοιχείου, ήτοι του δικαιώματος υψούν πάνω από τον 5ο όροφο της οικοδομής που κείται επί της οδού ……………………στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, όπως αυτή διαμορφώνεται με τον συνυπολογισμό της επί μέρους αξίας του δώματος και των λοιπών εγκαταστάσεων (κεραμοσκεπή – τουαλέτα – πάγκος κουζίνας), αλλά και την επιμέρους αξία εκάστου αυτών, τον χρόνο ανέγερσης του δώματος και το υποκείμενο της σχετικής ενέργειας, ήτοι το πρόσωπο που προκάλεσε την ανέγερση. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή του, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την όρκισή του στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 15/4/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Τροχαίο – Ιατρική Πραγμ-νη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 12/2022

(άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ)

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
………………., Πρωτοδίκης

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με γενικό/ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………… αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με ενάγουσα την ……………….., κατοίκου …………………., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της Δικηγόρου …………………. ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και εναγόμενους τους: 1) ………………………., κατοίκου ….. Θεσσαλονίκης και 2) της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «…………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την εταιρία με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στο ……………………., που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας ……………….. ….. η οποία κατέθεσε προτάσεις, προκειμένου να διοριστούν ως πραγματογνώμονες ο ………………, Ορθοπεδικός……………… και η ……………, Ψυχίατρος, ………………….., οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Οι προαναφερόμενοι πραγματογνώμονες αφού δώσουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, ζητήσουν δε κάθε πληροφορία, διευκρίνιση ή σχετικό έγγραφο από τους διαδίκους και εξετάσουν την ενάγουσα, να αποφανθούν με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσουν μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την όρκισή τους, στο γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, για τα ακόλουθα θέματα, συνταχθείσας σχετικής εκθέσεως και δη έκαστος ως προς το γνωστικό πεδίο ειδίκευσής του: 1) Ποιο το είδος και η έκταση των σωματικών κακώσεων που υπέστη η ενάγουσα από το περιγραφόμενο στην παρούσα απόφαση αυτοκινητικό ατύχημα, καθώς και ποιο το είδος και η έκταση των ψυχολογικών επιπτώσεων του τραυματισμού της. 2) Ποια η σημερινή κατάσταση των σωματικών βλαβών που οφείλονται στο ένδικο αυτοκινητικό ατύχημα, ιδίως δε να προσδιορισθούν οι συνέπειες των κακώσεων στην κατάσταση της σωματικής καθώς και της ψυχολογικής υγείας της ενάγουσας, και ιδίως: α. Αν εξαιτίας των σχετικών σωματικών και ψυχολογικών βλαβών που τυχόν υπέστη από το ατύχημα, αυτή υπέστη μόνιμη και ισόβια αναπηρία, και σε θετική απάντηση ποιου είδους και ποιου βαθμού ή αντίθετα προσωρινή και στην τελευταία περίπτωση, ποιες είναι οι δυνατότητες θεραπείας και εν γένει ολικής ή μερικής αποκατάστασής της, β. ποια ακριβώς θα είναι η έκταση και ένταση της κατάστασης αυτής (αναπηρίας σωματικής ή ψυχικής) και των συνεπειών της στο μέλλον, γ. ποια η επίδραση της ως άνω κατάστασης της υγείας της ενάγουσας στην ικανότητά της για εργασία μετά το ατύχημα και μάλιστα για την άσκηση του επαγγέλματος της νοσηλεύτριας, καθώς και ποιες ακριβώς είναι και θα είναι οι επιπτώσεις στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ασχολίες και εν γένει κοινωνικές δραστηριότητες.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2022

Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Τροχαίο- αναπηρία- Ιατρική πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 29/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………….
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα …………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 15η Ιουνίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ………..

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1……………

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……………. αγωγή του με αντικείμενο αξιώσεις από τροχαίο ατύχημα, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων και κατά την εκφώνησή τους από το πινάκιο, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω, οι πληρεξούσιοι δε δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η διάταξη του άρθρου 237 παρ.8 ΚΠολΔ, όπως ισχύει με ν. 4842/2021 ορίζει «Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους, που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών, από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά, ή η εξέταση των διαδίκων, με απλή διάταξη του δικαστηρίου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, για την εξέταση των μαρτύρων ή των διαδίκων ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστή, στον τόπο και στην ημέρα και ώρα που ορίζεται με τη διάταξη αυτή μέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων δεν επαρκεί, επιτρέπεται μόνο διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα ενώπιον του ίδιου δικαστή, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν παρίστανται. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων οριστεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο επόμενο δικαστικό έτος και η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή, η υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του συγκεκριμένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για την εξέταση των μαρτύρων και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης, στον εισηγητή ή στον δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη υπόθεση. Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη στην οποία προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Η καταχώριση της διάταξης στο οικείο βιβλίο του δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η καταχώριση της διάταξης μπορεί επίσης να γνωστοποιείται με πρωτοβουλία του γραμματέα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. Ο δικαστής που έχει οριστεί ως εισηγητής ή ο πρωτόδικης ή ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή των διαδίκων ή την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας ή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης. Η άνω διάταξη ανακαλείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση των διαδίκων». Η δε διάταξη του άρθρου 591 παρ.4 ΚΠολΔ προβλέπει ότι «Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 237».

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων αξιώνει κονδύλια εκ τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τα υποστηριζόμενα από αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου ……………………, μεταξύ των οποίων είναι η δαπάνη για μελλοντικές χειρουργικές επεμβάσεις, η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και η ειδική αποζημίωση της διάταξης του άρθρου 931 ΑΚ, που προϋποθέτει μόνιμη αναπηρία. Η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία αρνείται την αγωγή, διατεινόμενη ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 1,5 έτους από τη στιγμή του ατυχήματος, δίχως ο ενάγων να έχει προβεί στην πραγματοποίηση κάποιας αναγκαίας χειρουργικής επέμβασης από αυτές που αναφέρει, ενώ αμφισβητεί και τη μονιμότητα της επικληθείσας αναπηρίας του, υποστηρίζοντας ότι τα αναφερόμενα στην ιατρική γνωμάτευση του ορθοπεδικού χειρουργού …………….. διαψεύδονται από το γεγονός της έλλειψης πιστοποίησης της επικληθείσας αναπηρίας του ενάγοντας από σχετική απόφαση του αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΙΊΑ και από το γεγονός ότι δεκατρείς (13) μήνες μετά το ατύχημα αυτός επανήλθε στην εργασία του (διανομέας). Το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τα κρίσιμα πραγματικά γεγονότα της ανάγκης διενέργειας μελλοντικών επεμβάσεων στο πρόσωπο του ενάγοντας και της ύπαρξης ή μη κατάστασης μόνιμης αναπηρίας στο πρόσωπο του, καθότι ο ίδιος επικαλείται προς απόδειξη του ισχυρισμού του την από 9-9-2021 ιατρική γνωμάτευση του χειρουργού ορθοπεδικού ……….., στην οποία  γίνεται λόγος για ανάγκη διενέργειας α) χειρουργικής επέμβασης αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης, β) χειρουργικής επέμβασης βράχυνσης της κερκίδας (κατά την οποία αφαιρείται ένας οστικός δακτύλιος περίπου 5 mm, ούτως ώστε να μεταφερθεί κεντρικότερα η αρθρική επιφάνεια της κερκίδας και αφού οστεοσυντεθεί δια πλακός και κοχλιών, να διευρυνθεί ο χώρος της άρθρωσης προκειμένου να επιτευχθεί η φυσιολογική κινητικότητα αυτής και να μειωθούν τα άλγη), γ) αποκατάστασης ευμεγεθών, δύσμορφων ουλών που κατέλειπε η επέμβαση οστεοσύνθεσης του μηριαίου στην εξωτερική πλευρά του μηρού, δίχως έως σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί κάποια, και για μόνιμο ποσοστό αναπηρίας του 51%, προερχόμενο από τις βαριές αρθρίτιδες της δεξιάς πηχεοκαρπικής, του αριστερού ισχίου και του αριστερού γόνατος, που είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες, και αδυναμία εκτέλεσης εργασίας του ως διανομέας, δίχως όμως να υφίσταται στο δικόγραφο έγγραφο πιστοποίησης τέτοιου είδους αναπηρίας από την αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ, ενώ υφίσταται και επιστροφή του ενάγοντας στην εργασία του (διανομέας) 13 μήνες μετά το ατύχημα, έστω και αν εργάζεται λιγότερες ώρες πλέον σε αυτήν. Τα παραπάνω ζητήματα ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης στο πρόσωπο του ενάγοντας, προκειμένου ο διορισθείς πραγματογνώμονας να αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει α) κατά πόσο είναι απαραίτητες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αναφέρονται στην αγωγή του και εκτέθηκαν ανωτέρω προς αποκατάσταση της υγείας του, προσδιορίζοντας το κόστος αυτών, β) κατά πόσο υφίσταται αναπηρία του ενάγοντας της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……………… αγωγής που οφείλεται στο επίδικο ατύχημα, ποιας μορφής και σε ποιο ποσοστό, αν αυτή υφίσταται έως σήμερα, εάν (η αναπηρία αυτή) είναι μόνιμη ή μπορεί να αποκατασταθεί και με ποιο τρόπο, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξής της ποιος είναι ο βαθμός λειτουργικότητας του ενάγοντας στις καθημερινές και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021), 368, 369, 372,     383 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής

πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας χειρουργός ορθοπεδικός από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……………… αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον Χειρουργό Ορθοπεδικό, ………………… κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Αγ. Σοφίας αρ.43, ΤΚ. 54622, τηλ. 6973809865, ο οποίος, αφού δώσει το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 385 ΚΠολΔ, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, και αφού συμβουλευθεί τα κρίσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία θα παραδοθούν σ’ αυτόν, και κάθε άλλο στοιχείο που οι διάδικοι θα προσκομίσουν σ’ αυτόν (ιδίως πάσης φύσεως ιατρικές εξετάσεις του ενάγοντος …………………), προβαίνοντας και στην κλινική εξέταση του παθόντος ενάγοντας, θα αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει α) αν είναι απαραίτητες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αναφέρονται στην αγωγή του και σε καταφατική περίπτωση ποιο το κόστος αυτών (αναφορά λεπτομερώς κάθε επιμέρους κονδυλίου, π.χ. νοσήλια, φάρμακα, κλινική, αμοιβή ιατρού, αμοιβή αναισθησιολόγου κλπ.), β) κατά πόσο υπάρχει αναπηρία στο πρόσωπο του ενάγοντας που οφείλεται στο επίδικο ατύχημα, ποιας μορφής και σε ποιο ποσοστό, αν αυτή υφίσταται έως σήμερα, εάν (η αναπηρία αυτή) είναι μόνιμη ή μπορεί να αποκατασταθεί και με ποιο τρόπο, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξής της, ποιος είναι ο βαθμός λειτουργικότητας του ενάγοντας στις καθημερινές και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Η έγγραφη γνωμοδότησή του θα κατατεθεί εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την όρκισή του στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, συντασσομένης προς τούτο σχετικής εκθέσεως.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο διατάξεων του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 4η Αυγούστου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προληπτικά μέτρα ενόψει κατάθεσης αίτησης για πτώχευση μικρού αντικειμένου- ΔΕΚΤΗ

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν. 4738/2020

 

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Γεώργιο Δελή, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα.

  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την ………………. για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος ……………………………………., κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ……………………, αρ. …………., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του …………………… (ΑΜ ΔΣΑ ……….).

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η, από …………………… αίτησή του, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό …………../…./………….., και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, οπότε και εκφωνήθηκε από τη σειρά του σχετικού εκθέματος, για τους λόγους που επικαλείται.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4738/2020 μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 78 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ενδεικτικά μπορεί να διαταχθεί: α) η απαγόρευση διάθεσης περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) η ολική ή μερική ή υπό όρους αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και γ) δικαστική μεσεγγύηση. Όπως προκύπτει, όμως, από τις διατάξεις των άρθρ. 86 παρ 2 και 174 του ν. 4738/2020, η αναστολή των ατομικών διώξεων δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση, καθώς στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου κατ’ άρθρ. 186 ακολουθείται μόνο η κατ΄ιδίαν εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του κεφαλαίου Γ’ και δεν μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα για εκποίηση επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου, ενώ, περαιτέρω στην παρ. 3 του άρθρ. 86 προβλέπεται: 1) στο εδ. α’ ότι τα μέτρα δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης. Η έννοια της παροχής της χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι μια υπερκείμενη έννοια στην οποία υπάγονται, ως υποκείμενες έννοιες, όλοι οι αναγνωρισμένοι από την εθνική έννομη τάξη, τρόποι μεταβίβασης κυριότητας και ενεχυρίασης χρημάτων, τίτλων και απαιτήσεων με σκοπό την εμπράγματη ασφάλεια (ενεχύραση απαιτήσεων), και 2) στο εδ. β’ της παραπάνω παρ. 3, ότι δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, αιτείται, προ της εκδόσεως αποφάσεως επί της, από ……….. με ΑΠ ΗΜΦ …………/………… και ΑΔ ΗΜΦ …………, αίτησής του για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. …………………., να ληφθούν προληπτικά μέτρα που θα απαγορεύουν τις ατομικές καταδιώξεις και κάθε διαδικασία ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.          Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτό η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των αρ. 682 επ. ΚΠολΔ, είναι, δε, νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του αρ. 86 του ν 4738/2020, και, ως εκ τούτου, πρέπει, προ του κινδύνου να μεταβληθεί προς το χείρον η νομική και περιουσιακή κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος – οφειλέτη, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ληφθούν, υπό την επιφύλαξη των άρθρ. 174 και 86 παρ. 2 και 3 του ν. 4738/2020, τα οριζόμενα στο διατακτικό προληπτικά μέτρα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την λήψη προληπτικών μέτρων και συγκεκριμένα: α) την αναστολή, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της εκκρεμούς αίτησης πτωχεύσεως, όλων των μέτρων, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών και των εν γένει δανειστών χρηματικών αξιώσεων, που στρέφονται κατά του αιτούντος – οφειλέτη, ή τη συνέχιση τυχόν τέτοιων εκκρεμών μέτρων, καθώς, και όλων των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εν γένει σε βάρος του, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διαταγής πληρωμής, της λήψης μέτρων διοικητικής εκτέλεσης και λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, και β) την απαγόρευση διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου από ή προς τον αιτούντα – οφειλέτη.

Η λήψη των προληπτικών μέτρων α) δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του αιτούντος – οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση. β) Από αυτή δεν μπορούν να  θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης. Και γ) από αυτή δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο αιτών – οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία διαδίκων και πληρεξουσίων δικηγόρων στις ………….

 

Ο Ειρηνοδίκης                                                για τη δημοσίευση

.                                                                                Η Γραμματέας

 

Πράξη Εισηγητή Πτώχευσης μικρού αντικειμένου (για Ο.Ε.-ορισμός ημέρας παύσης πληρωμών, διορισμός συνδίκου, σφράγιση πτωχευτικής περιουσίας)

Λήψη πράξης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

(μικρού αντικειμένου)

……/2022

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Βασίλειος Φούρκας, που ορίστηκε Εισηγητής Πτώχευσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ………/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………………….. Ο.Ε.», με ΑΦΜ ……………….. και αρ. ΓΕΜΗ ……………………, που εδρεύει στον ………………….. Αττικής, επί της οδού ………………………., αρ….., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης κατόπιν της, από …………….., και με αρ. καταθ.  ……………/…./…………. αίτησής της.

ΑΦΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

          Με βάση τα στοιχεία που παρέχεται πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείας, συνιστάμενα στον επαγγελματικό της εξοπλισμό, εκτιμώμενης αξίας 25.490,00 ευρώ, και στα υπ’ αρ. κυκλ. …………. και ……………. φορτηγά αυτοκίνητα, εκτιμώμενης αξίας 5.000,00 ευρώ, επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

Ορίζει ημέρα παύσης των πληρωμών της αιτούσας οφειλέτριας την …………

Διορίζει Σύνδικο της Πτώχευσης την ………………. του …… και της ……., Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών επί της οδού ……………, αρ. ….., ΤΚ ……….., τηλ. …………………., διεύθυνση e mail ……….@…….., εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, με ΑΜ …

Διατάσσει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Πράξη Εισηγητή Πτώχευσης μικρού αντικειμένου (ορισμός ημέρας παύσης πληρωμών, διορισμός συνδίκου, σφράγιση πτωχευτικής περιουσίας)

Λήψη πράξης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

(μικρού αντικειμένου)

……/2022

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Βασίλειος Φούρκας, που ορίστηκε Εισηγητής Πτώχευσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ………/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, της οφειλέτριας ………………….. του ……… και της ………., με ΑΦΜ …………. και αρ. ΓΕΜΗ ……….., κατοίκου ………… Αττικής, επί της οδού ……….., αρ. …., η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης κατόπιν της, από …………, και με αρ. καταθ. …………/…/………… αίτησής του.

ΑΦΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

          Με βάση τα στοιχεία που παρέχεται πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της οφειλέτριας, συνιστάμενα στον επαγγελματικό της εξοπλισμό και στα υπ’ αρ. κυκλ. …………….. και …………….. ΙΧΕ αυτοκίνητα, επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

Ορίζει ημέρα παύσης των πληρωμών της αιτούσας οφειλέτριας την ………….

Διορίζει Σύνδικο της Πτώχευσης τον ……………… του ………. και της ……….., Δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών επί της …………., αρ. …….., ΤΚ ………, τηλ. ……….., διεύθυνση e mail ……….@………., εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, με ΑΜ ……

Διατάσσει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ