Πράξη Εισηγητή Πτώχευσης μικρού αντικειμένου (καταχώριση ονόματος οφειλέτη στο Μητρώο Αφερεγγυότητας λόγω ανεπάρκειας περιουσίας)

Λήψη πράξης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

(μικρού αντικειμένου)

……/2022

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Βασίλειος Φούρκας, που ορίστηκε Εισηγητής Πτώχευσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ………/2022 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, του οφειλέτη ……………….. του …………, με ΑΦΜ ……………, κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ……………., αρ. …., ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης κατόπιν της, από ………, και με αρ. καταθ. ……/…/…… αίτησής του.

ΑΦΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

            Με βάση τα στοιχεία που παρέχεται πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία του οφειλέτη, συνιστάμενα σε ποσοστό 50% εξ αδιαρέτου ιδανικά μερίδια επί οικοπέδου έκτασης … τ.μ., στο Δήμο …………. της νήσου …… και σε ιδίο ποσοστό αγρού εκτάσεως ……. τ.μ. στον οικισμό «………» του ιδίου ως άνω Δήμου, δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, λόγω του εξ αδιαρέτου ποσοστού του αιτούντος που είναι δυσχερώς ρευστοποιήσιμο και σε λίαν χαμηλό τίμημα, ενώ και τα ετήσια εισοδήματά του για το έτος 2020, ποσού 2.600,00 ευρώ, πέραν των ευλόγων δαπανών διαβίωσής του, δεν υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αρ. 92 παρ. 5 ν. 4738/2020. Συνεπώς, δεν συντρέχει περίπτωση διορισμού συνδίκου, παρά μόνο καταχώρησης του ονόματος του αιτούντος οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειές της, κατά το αρ. 77 παρ. 4 ν. 4738/2020, μεταξύ των οποίων και η μεταγενέστερη απαλλαγή του από τα χρέη που δεν μπορεί να εκπληρώσει, ώστε να του δοθεί δεύτερη ευκαιρία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ

Διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Πράξη Εισηγητή Πτώχευσης μικρού αντικειμένου (αντικατάσταση συνδίκου)

Λήψη πράξης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

 

Αριθμός πράξης Εισηγητή

……../2022

            Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Φούρκας Βασίλειος, που ορίστηκε Εισηγητής Πτώχευσης, δυνάμει της με αριθμό 1/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί της με ΑΥΠ-ΗΜΦ ………., ΓΑΚ …………- ΕΑΚ …/………….. και ΑΔ-ΗΜΦ …………../………. αίτησης, με την οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση ο αιτών- οφειλέτης, …………………………………..του……., ΑΦΜ ………………, κάτοικος Αθηνών……………..

Κατόπιν της από …………….. με αριθμ. πρωτ. ………………… αίτησης αντικατάστασης, που υπέβαλλε ο …………………………… του……………., Δικηγόρος Αθηνών, ο οποίος είχε οριστεί σύνδικος με την με αριθμό …/…….. πράξη του Eισηγητή της πτώχευσης (ΑΔ-ΗΜΦ ………………../……….)

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

              Και κρίνει ότι ο παραπάνω παραιτήθηκε από σύνδικος για σπουδαίο λόγο, λόγω της αδυναμίας του από φόρτο εργασίας να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Διορίζει νέο σύνδικο πτώχευσης τον διαχειριστή Αφερεγγυότητας … Τάξης  ………………………………………………………………………………………………….. ………… ……… ………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

Εντέλει τον γραμματέα για την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

 

Αθήνα …/…/……

Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

 

Πράξη Εισηγητή Πτώχευσης μικρού αντικειμένου (άδεια σε σύνδικο για αποσφράγιση και απογραφή πτωχευτικής περιουσίας)

Λήψη πράξης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

(άδεια αποσφράγισης)

……/2022

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, Εισηγητής Πτώχευσης της ……………. του …….., κατοίκου …………Αττικής επί της οδού …………… αρ. …., με ΑΦΜ ……………., που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με την υπ’ αρ. …/2022 οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την, από …………, αίτηση του ………………………….του ………., Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Α’ Τάξης (ΑΜ ….), που διορίστηκε Σύνδικος της Πτώχευσης δυνάμει της υπ’ αρ. …/………. Πράξης μου, με την οποία ζητεί να του παρασχεθεί άδεια για την αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας η οποία σφραγίστηκε σύμφωνα με την, από ………., έκθεσή του.

ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Παρέχει την άδεια στον ……………………. του ………., Σύνδικο Πτώχευσης της …………………….. του …….., κατοίκου ………….. Αττικής επί της οδού ………….. αρ. …, με ΑΦΜ ………………, να προβεί στην αποσφράγιση και απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας.

Διατάσσει τη καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

         Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμενου φυσικού προσώπου-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ (μη προσκόμιση κατάστασης οικονομικών στοιχείων)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……., αίτηση τoυ ……………………… του ………., με ΑΦΜ ……………….., κατοίκου Αθηνών Αττικής επί της οδού ……………., αρ. ……….., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την …………………, κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό …………./……./………… και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του …………… (ΑΜ ΔΣΑ ……….).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Σημαντική μεταρρύθμιση και μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του νόμου, μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση της πτωχευτικής ικανότητας σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, κατά το αρ. 76 παρ. 1 εδ. α΄. Παράλληλα, αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, δηλαδή για πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014,  καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να ασκηθούν παρεμβάσεις. Το περιεχόμενό της, όμως, διαφοροποιείται αναλόγως των ενεργητικά νομιμοποιούμενων προσώπων. Εφόσον την αίτηση ασκεί οφειλέτης, μαζί με αυτήν συνυποβάλλονται, κατά το αρ. 174 ν. 4738/2020, η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεδομένου, ότι η επισύναψη των ανωτέρω απειλείται με ποινή απαραδέκτου, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, δεν είναι δυνατή η, κατ’ αρ. 227, 741 ΚΠολΔ, προσκόμισή τους κατόπιν καθοδηγητικής ενέργειας του Δικαστηρίου ή και επιμελεία του αιτούντος, κατόπιν μη οριστικής απόφαση του αρ. 254 ΚΠολΔ (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021, Επιτροπή Ειρηνοδικών της ΕΝΔΕ, Η απλοποιημένη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης μικρού αντικειμένου, www. ende.gr).

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, ζητεί δε να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, άλλως, να καταχωρισθεί το όνομά του στο ΗΜΦ, προκειμένου να απαλλαγεί αυτών και να του χορηγηθεί η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου, πλην, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί, πρωτίστως, ως απαράδεκτη, δοθέντος ότι ο αιτών συνυπέβαλε την τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός του ουχί, όμως, και κατάσταση οικονομικών του στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν κάνει λόγο, εμμένοντας στην πτωχευτική του ικανότητα ως φυσικό πρόσωπο, που δεν αρκεί, εν προκειμένω, για την προσήκουσα υποβολή της αίτησης, εφόσον από την προσκομιζόμενη κατάσταση των πιστωτών του για συνολικό φερόμενο χρέος ………………… ευρώ, προκύπτει επιχειρηματική δραστηριότητά του, όπως, ενδεικτικά, για χρέη σε «διάφορους προμηθευτές» …………. ευρώ. Ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση, το δε υπ’ αρ. ………/………. γραμμάτιο ΤΠΔ να επιστραφεί στον αιτούντα, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την επιστροφή στον αιτούντα του ποσού του υπ’ αρ. …………/…………… γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ΤΠΔ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                                    για τη δημοσίευση

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου- ΚΥΡΙΑ παρέμβαση- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αίτηση (μη προσκόμιση οικονομικών στοιχείων)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την υπόθεση:

Του αιτούντος – καθ΄ου η κύρια παρέμβαση …………… του ………., με ΑΦΜ ………….., κατοίκου ………. Αττικής επί της οδού …………… αρ. ……., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ……………… (ΑΜ ΔΣΑ ………) ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις.

Της κυρίως παρεμβαίνουσας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………………………. Α.Ε.», με ΑΦΜ ……………., που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής επί της οδού ………… αρ. ……. και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της ………………………………. (ΑΜ ΔΣΑ ………) ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Ο αιτών με την, από ………, αίτησή του, που κατατέθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό ……/…./………, ζητεί τα αναφερόμενα σε αυτή για τους λόγους που επικαλείται, η, δε, κυρίως παρεμβαίνουσα με την, από ………., κύρια παρέμβασή της, που κατατέθηκε, ομοίως, με αρ. ……../…../……….., ζητεί την απόρριψη της αίτησης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και στις, από ………., προτάσεις της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυόητητας και την συγκέντρωση της δικογραφίας.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Νομίμως φέρονται προς συζήτηση η αίτηση και η κύρια παρέμβαση, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι η ένωσή τους, λόγω της πρόδηλης συνάφειάς τους, συνεπάγονται τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης και επιφέρουν ταυτόχρονα τη μείωση των εξόδων της, κατ’ αρ. 31, 246, 741 KΠολΔ. Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Σημαντική μεταρρύθμιση και μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του νόμου, μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση της πτωχευτικής ικανότητας σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, κατά το αρ. 76 παρ. 1 εδ. α΄. Παράλληλα, αρμόδια δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, δηλαδή για πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014,  καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Η διαδικασία ενώπιον τους ορίζεται απλοποιημένη, που δικαιολογεί διαδικαστικές και άλλες παρεκκλίσεις από τη διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις της απλοποιημένης διαδικασίας ορίζονται στα αρ. 172 – 188, ενώ, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και οι διατάξεις των υπόλοιπων μερών του Δεύτερου Βιβλίου, σύμφωνα με το αρ. 78 παρ. 2 εδ. τελ. ν. 4738/2020. Εξάλλου, η κήρυξη προσώπου στην πτώχευση μικρού αντικειμένου ορίζεται ως υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας στο αρ. 130 παρ. 1 εδ. α’ ν. 4738/2020. Συνίσταται, δηλαδή, στο αίτημα παροχής δικαστικής προστασίας με τη μορφή της λήψης ρυθμιστικών μέτρων, προς ρευστοποίηση των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων προσώπου το οποίο έχει παύσει, κατά τεκμήριο, τις πληρωμές του. Περαιτέρω, η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να ασκηθούν παρεμβάσεις. Εφόσον την αίτηση ασκεί οφειλέτης, μαζί με αυτήν συνυποβάλλονται, κατά το αρ. 174 ν. 4738/2020, τα οικονομικά του στοιχεία, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του, βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο, γραμμάτιο κατάθεσης στο ΤΠΔ, ποσού 250,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης καθώς, και άλλα έγγραφα που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, η δε αίτηση περιλαμβάνει και συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η επισύναψη των οικονομικών καταστάσεων απειλείται με ποινή απαραδέκτου της αίτησης. Η διαδικαστική πορεία της αίτησης πτώχευσης διαφοροποιείται, εν μέρει, με την άσκηση ή μη παρεμβάσεων εντός της προθεσμίας δημοσιοποίησής της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στο Μητρώο Φερεγγυότητας, ενώ, οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν κύρια παρέμβαση αν ζητούν την απόρριψη της αίτησης. Με την άσκηση παρέμβασης αφετεριάζουν προθεσμίες ενέργειας για τα μετέχοντα πρόσωπα, η άπρακτη πάροδος των οποίων, λόγω ακριβώς της νομικής τους φύσης, συνέχεται με έκπτωση από το δικαίωμα της επιχειρητέας πράξης, κατ’ αρ. 151 ΚΠολΔ. Προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παρέμβασης για τον επισπεύδοντα τη διαδικασία να επιδώσει την αίτηση στα λοιπά διάδικα μέρη και προθεσμία εξήντα (60) ημερών για να καταθέσουν όλοι οι διάδικοι τις προτάσεις και τα αποδεικτικά τους μέσα, πλέον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για την προσθήκη αντίκρουση, από τον χρόνο αρχικής κατάθεσης της αίτησης. Αν ο αιτών οφειλέτης – καθ΄ου η κύρια παρέμβαση δεν καταθέσει προτάσεις, η διαδικασία προχωράει σα να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι όπως, προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 754, 741, 271 παρ. 2 ΚΠολΔ (Μακρίδου σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ Ι, 2000, άρθρο 271, αρ. 9, σ. 562 μ.π.π.). Με την πάροδο των προθεσμιών, συγκεντρώνεται ο φάκελος της δικογραφίας και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου, ή ο Προϊστάμενός του, όπου δεν υφίσταται Συμβούλιο, ορίζει τον Ειρηνοδίκη για την εκδίκαση της αίτησης. Η υπόθεση δεν εισάγεται σε δικάσιμο. Το γεγονός αυτό προκύπτει τόσο από το κείμενο του νόμου, κατά τον οποίο με την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 4 αρ. 177 ν. 4738/2020 «η διαδικασία ολοκληρώνεται», εξ αντιδιαστολής, δε, με την κήρυξη πτώχευσης μεγάλου οικονομικού αντικειμένου ενώπιον του Πρωτοδικείου, στην οποία προβλέπεται ο προσδιορισμός ρητής δικασίμου και προπαρασκευαστική αυτής προθεσμία για την άσκηση κύριας παρέμβασης, όσο και από την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του ν. 4738/2020, κατά την οποία αν ασκηθούν παρεμβάσεις η υπόθεση κρίνεται «βάσει εγγράφων χωρίς προφορική διαδικασία» (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).          Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, επίκειται, δε, αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του και ζητεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4738/2020 προκειμένου να ανασταλεί κάθε μέτρο εναντίον του και να του χορηγηθεί η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, μεν, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, πλην, και ανεξαρτήτως νομιμότητας των επιμέρους αιτημάτων της, πρέπει να απορριφθεί, πρωτίστως, ως απαράδεκτη, δοθέντος ότι ο αιτών δεν συνυπέβαλε, ούτε προσκόμισε, τα οικονομικά του στοιχεία, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του, βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο, καθώς, και γραμμάτιο κατάθεσης στο ΤΠΔ, ποσού 250,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, ως είχε το υποκειμενικό βάρος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, ενώ, το γεγονός αυτό, που σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη, ανέδειξε και η κυρίως παρεμβαίνουσα με την παρέμβασή της και τις, εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, η οποία είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και συνεκδικάζεται με την αίτηση, ωσεί παρόντος του αιτούντα που δεν κατέθεσε προτάσεις. Συνεπώς, πρέπει να συνεκδικαστούν τα ένδικα βοηθήματα και η μεν αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, η, δε κύρια παρέμβαση να γίνει δεκτή, τα δε δικαστικά έξοδα θα συμψηφιστούν μεταξύ των δαιδίκων ένεκα της δυσχέρειας στην ερμηνεία των κανόνων που εφαρμόστηκαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει ερήμην του αιτούντα την αίτηση και την κύρια παρέμβαση.

Απορρίπτει την αίτηση.

Δέχεται την κύρια παρέμβαση.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου- ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ τοπική (παραπέμπει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από …………, αίτηση τoυ ………. του ……….., με ΑΦΜ ………….., κατοίκου …………. Αττικής, επί της οδού …………., αρ. …,  η οποία δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την ………., κατατέθηκε μέσω αυτού στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό ……………/…/……… και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ………………….. (ΑΜ ΔΣΠ …….).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Σημαντική μεταρρύθμιση και μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις του νόμου, μεταξύ άλλων, είναι η επέκταση της πτωχευτικής ικανότητας σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, κατά το αρ. 76 παρ. 1 εδ. α΄. Παράλληλα, αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, δηλαδή για πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014,  καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου κατά τόπο αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, το οποίο μόνο κατόπιν αμφισβήτησης προσδιορίζεται από την αναφερόμενη ως κατοικία του στην τελευταία φορολογική δήλωσή του (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021, Επιτροπή Ειρηνοδικών της ΕΝΔΕ, Η απλοποιημένη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης μικρού αντικειμένου, www. ende.gr). Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης προκειμένου να απαλλαγεί αυτών, με τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, μεν, καθ’ ύλην, κατ΄αρ. 172 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 ν. 4738/2020, πλην, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, ουχί και κατά τόπο, δεδομένου ότι ο αιτών, κατά την αίτησή του, τυγχάνει κάτοικος …………….Αττικής και, ως εκ τούτου, αποκρυσταλλώνεται αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του και, δη, του Ειρηνοδικείου …………….. στο οποίο και πρέπει να παραπεμφθεί η έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά το άρθρο 741 ΚΠολΔ, ως εν προκειμένω.                                    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει εαυτό κατά τόπο αναρμόδιο.

Παραπέμπει την έκδοση απόφασης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ………….

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                                     για τη δημοσίευση

 

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου (χωρίς παρέμβαση)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ………., αίτηση της …………………….. του ……… και της ……., με ΑΦΜ ………. και αρ. ΓΕΜΗ ……………, κατοίκου …………. Αττικής, επί της οδού …………………, αρ. ….., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την …….., δημοσιεύθηκε με αρ. ………, κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό ……./…./……… και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της …………… (ΑΜ ΔΣΑ ……..).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι εκμεταλλεύεται ατομική επιχείρηση φροντίδας, περιποίησης και καλλωπισμού χεριών και ποδιών στο………… Αττικής, έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) κατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων από επιχειρηματική δραστηριότητα της αιτούσας ετών 2018, 2019 και 2020, με κύκλο εργασιών τελευταίου έτους …………. ευρώ και μέσο όρο απασχολούμενων …. άτομα, προς ικανοποίηση των κριτηρίων προσδιορισμού της ως πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος ιδίων φορολογικών ετών, γ) βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης 2020, 2021 και 2022, δ) η συνημμένη στην αίτηση κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της για συνολικές οφειλές ………….. ευρώ, ε) βεβαίωσεις για τα χρέη της προς το Δημόσιο και στ) το υπ’ αρ. ………/………. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ΄αρ. 173 παρ. 2 ν. 4738/2020. Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας της αιτούσας να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να διορίσει Σύνδικο, ο οποίος δεν υποδείχθηκε, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης την ……………. του ………. και της …………, με ΑΦΜ ……… και αρ. ΓΕΜΗ …………, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού …………, αρ. ….

Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Βασίλειο Φούρκα.

Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου φυσικού προσώπου (χωρίς παρέμβαση- μη καταβολή γραμματίου)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……………., αίτηση του ……………………………….., με ΑΦΜ ………………, κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ………………….., αρ. ….., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την …………, δημοσιεύθηκε με αρ. …………..και κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό …………/…./…………. και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ……………………. (ΑΜ ΔΣΑ ……..).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι δραστηριοποιούνταν εμπορικά στην εκμετάλλευση ατομικής επιχείρησης εμπορίας ………………., έχει, δε, παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, άλλως, να καταχωρισθεί το όνομά του στο ΗΜΦ λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του, προκειμένου να του χορηγηθεί δεύτερη ευκαιρία. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 με μηδενικά εισοδήματα, γ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, γ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών για συνολικές οφειλές στην ΑΑΔΕ ……………… ευρώ και σε Ιδιώτη ………. ευρώ, ε) βεβαίωσεις για τα χρέη της προς το Δημόσιο, ενώ, δεν κατατέθηκε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω επικαλούμενης περίπτωσης ανεπάρκειας της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 2, 178 ν. 4738/2020. Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του αιτούντος να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να διορίσει Σύνδικο, ο οποίος δεν υποδείχθηκε, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την τελευταία, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης τον …………………….. του ……………, με ΑΦΜ …………….., κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ………………., αρ. ….

Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Βασίλειο Φούρκα.

Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου ομόρρυθμης εταιρίας (χωρίς παρέμβαση)- ΔΕΚΤΗ

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……………, αίτηση της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «…………………………………. Ο.Ε.», με ΑΦΜ ………………… και αρ. ΓΕΜΗ ………………….., που εδρεύει στον ……………………………, επί της οδού …………………….., αρ….., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την ……………, δημοσιεύθηκε με αρ. ………… και αρ. πτωχ. ………, κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. ………/…./………….. και υπογράφεται από την πληρεξούσια Δικηγόρο της ………………………. (ΑΜ ΔΣΑ ……..).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

         Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ΄αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου, 249 επ. Ν. 4072/2012 ως ισχύει, και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) χρηματοιοικονομικές καταστάσεις για το φορολογικό έτος 2020, με κύκλο εργασιών ……………….. ευρώ, προς ικανοποίηση των κριτηρίων προσδιορισμού της αιτούσας ως πολύ μικρή οντότητα του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ιδίου φορολογικού έτους, γ) η, συνημμένη στην αίτηση, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της για οφειλές σε Τραπεζικό Ίδρυμα, ιδιώτες, στο Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, συνολικού ποσού ……………….. ευρώ, δ) καταστάσεις οφειλών προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ και ε) το υπ’ αρ. ………………/………….. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας της αιτούσας να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να διορίσει Σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος δεν υποδείχθηκε, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ΄αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την τελευταία, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………… Ο.Ε.», με ΑΦΜ ……………… και αρ. ΓΕΜΗ ………………, που εδρεύει στον ………….. Αττικής, επί της οδού …………., αρ. …., και εκπροσωπείται νόμιμα.

Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Βασίλειο Φούρκα.

Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                                   για τη δημοσίευση

Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου- ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ- παραπέμπει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο (δεν συνιστά πολύ μικρή οντότητα)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από ……………, αίτηση της ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «……………. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ΑΦΜ ……………….. και αρ. ΓΕΜΗ ………….., που εδρεύει στον ………………… Αττικής, επί της οδού ……………., αρ. …, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την ……….., δημοσιεύθηκε με αρ. ………….. και αρ. πτωχ. ………., κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. ……./…./………. και υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της …………………… (ΑΜ ΔΣΑ ……….).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

            Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/2020) συγκεντρώνει τις διαδικασίες που αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφερεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Στο Βιβλίο Δεύτερο του ως άνω νόμου εισάγεται ο θεσμός της πτώχευσης, που σκοπό, κατά το αρ. 75, έχει: Πρώτον, τη «συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη» με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του και, δεύτερον, την «επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις το συντομότερο δυνατόν». Κατά το αρ. 78 παρ. 1 ν. 4738/2020 αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του, ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου χωρίς εμπορική ιδιότητα, την κύρια κατοικία του, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση του οφειλέτη πριν από την κατάθεση αίτησης πτώχευσης. Παράλληλα, αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια για πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου καθίστανται τα ειρηνοδικεία. Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ορίζονταν, στο αρ. 78 παρ. 2, οι πτωχεύσεις στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιούσε ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. (Φούρκας Β., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο – ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021, Επιτροπή Ειρηνοδικών της ΕΝΔΕ, Η απλοποιημένη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης μικρού αντικειμένου, www. ende.gr). Ήδη, το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του αρ. 78 ν. 4738/2020 τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ.2 Ν. 4818/2021, με έναρξη ισχύος σύμφωνα με το αρ. 66 παρ. 2 αυτού από 1.7.2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021), και διαμορφώθηκε ως εξής: «Μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις ορίζονται αυτές στις οποίες ο οφειλέτης ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α` 251). Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ δεν θεωρούνται πολύ μικρή οντότητα». Τα κριτήρια που τίθενται στο αρ. 2 ν. 4308/2014, είναι: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ και γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 άτομα. Συνεπώς, προκειμένου να συντρέξει πτώχευση μικρού αντικειμένου και να θεμελιωθεί, εντεύθεν, αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, απαιτείται τα ανωτέρω τρία κριτήρια να πληρούνται σωρευτικά, ενώ, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν τυγχάνει εφαρμογής η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου και αρμόδιο καθ΄ ύλην πτωχευτικό Δικαστήριο καθίσταται το Πολυμελές Πρωτοδικείο (Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο, 9η, 2021, αρ. 1963 σημ. 893, Γιαννόπουλος, Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά το Ν. 4738/2020. Δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις, Αρμ 2021. 1649). Τέλος, κατ’άρθρο 46 του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται κατ’άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα και κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ύλην η κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι’αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση (Αρβανιτάκης σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ,άρθρο 740, αρ. 10, σ. 1474 μ.π.π.).             Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα, κατ΄εκτίμηση, ιστορεί ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση, για το παραδεκτό της οποία υποβλήθηκαν στο ΗΜΦ α) χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το φορολογικό έτος 2020, με κύκλο εργασιών …………. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό 70 μισθωτούς και 5 εποχιακούς υπαλλήλους, β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ιδίου φορολογικού έτους, γ) η, συνημμένη στην αίτηση, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της για οφειλές στη ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, προμηθευτές και εργαζόμενους ποσού ………….. ευρώ, δ) καταστάσεις οφειλών προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, ε) η υπ’ αρ. πρωτ. ……../……….. Βεβαίωση της ΑΑΔΕ/ΔΟΥ Ηλιούπολης  και ε) το υπ’ αρ. ………/……………. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, αναρμοδίως, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, εισήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, δεδομένου ότι από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της αιτούσας προκύπτει ότι απασχόλησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου προσωπικό 75 υπαλλήλων και, ως εκ τούτου, δεν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια της πολύ μικρής οντότητας του αρ. άρθρου 2 του ν. 4308/2014, μεταξύ των οποίων και ο αριθμός των απασχολούμενων να μην υπερβαίνει τα 10 άτομα, προκειμένου να συντρέξει πτώχευση μικρού αντικειμένου, η, δε, αίτηση πτώχευσής της υπάγεται στο αρμόδιο πτωχευτικό Δικαστήριο και, δη, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο πρέπει να παραπεμφθεί η έκδοση απόφασης, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο.

Παραπέμπει την έκδοση απόφασης στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις  – -2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

.                                                                                            για τη δημοσίευση