Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου- Αίτηση πιστωτή- ΔΕΚΤΗ

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

EΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός απόφασης

………/202…

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Φούρκα Βασίλειο, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης.

Επιλήφθηκε να δικάσει την με ΑΥΠ-ΗΜΦ …………../…………, ΓΑΚ ………..- ΕΑΚ …./……….. και ΑΔ-ΗΜΦ ……………/……………. αίτηση, που υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο ……………………

Του αιτούντος –πιστωτή …………………….., ΑΦΜ ……………., κατοίκου ……………………………………..

Κατά της εταιρείας «……………………………………………………….ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ΑΦΜ ………….. και ΓΕΜΗ ……………………….., που εδρεύει στην ……………………. ……….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή της …………………………., η οποία δεν παραστάθηκε (καθώς δεν κατέθεσε προτάσεις).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών ως πιστωτής επικαλείται, ότι η καθ’ ης  αίτηση εταιρεία οφείλει στον ίδιο το ποσό των 67.750,00 ευρώ και προς τρίτους μεγάλου ύψους χρηματικά ποσά, τα οποία αδυνατεί κατά τρόπο μόνιμο να αποπληρώσει και αιτείται να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.         Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση, καθότι κατά τα παρακάτω πληροί τα κριτήρια του εδ. β της παρ. 2 του άρθρ. 78 του ν. 4738/2020 της μικρής οντότητας, αρμοδίως εισάγεται να εκδικασθεί κατ’ άρθρ. 78 παρ 1 και 172 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού κατά τις ειδικές διατάξεις (άρθρ. 173-186 αυτού) για την απλοποιημένη διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου, στηριζόμενη στα αρθρ. 76, 77 και 176 του ιδίου παραπάνω νόμου. Ο αιτών- πιστωτής στις 4-2-2022, μέσα στην προθεσμία των εξήντα ημερών του άρθρ, 177 παρ. 3 του ν. 4738/2020, που ο οφειλέτης μετά τις τροποποιήσεις με την παρ. 19 του άρθρ. 35 του ν. 4818/2021 του άρθρ. 173 του ν. 4738/2020 έχει το δικαίωμα να καταθέσει προτάσεις προκειμένου ως διάδικος εκ του νόμου να ακουσθεί, κατέθεσε προτάσεις και προσκόμισε σχετικά έγγραφα, πέραν αυτών, που είχε επισυνάψει κατά την υποβολή της αίτησης στο ΗΜΦ. Προσκόμισε δε σχετικά και την με αριθμό ……………../…………..1 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών………………………………………………, από την οποία προκύπτει η εμπρόθεσμη (μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την δημοσιοποίηση της αίτησης κατά τις διατάξεις του εδ. β του άρθρ. 173 του ν. 4738/2020, που προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρ. 35 του ν. 4818/2021) επίδοση της αίτησης στον οφειλέτη. Πρέπει συνεπώς, παρά το ότι η παραπάνω κλήτευση δεν καταχωρήθηκε κατ’ άρθρ. 78 παρ. 5 εδ γ του ν. 4738/2020 στο ΗΜΦ, καθώς η παράλειψη αυτή δεν επιφέρει κάποια ακυρότητα η απαράδεκτο, αφού στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών προσκόμισε την παραπάνω σχετική έκθεση επίδοσης με τις προτάσεις του μέσα στην προθεσμία του άρθρ. 177 παρ. 3 να εξετασθεί η υπόθεση κατά τις διατάξεις του άρθρ. 754 εδ β του ΚΠολΔ και των άρθρ. 173 παρ 1 εδ γ’, δ’ και ε’ και 177 παρ. 3 του ν. 4738/2020 (που έχουν ανάλογη εφαρμογή μετά την προσθήκη εδ. β στην παραπάνω παράγραφο του παραπάνω άρθρου 173), ερήμην της καθ’ ης, η οποία δεν κατέθεσε προτάσεις.          Από έγγραφα, που έχουν υποβληθεί στο ΗΜΦ (επισυναπτόμενα στην αίτηση)  και αυτά που προσκομίσθηκαν με τις προτάσεις προέκυψε, ότι η καθ’ ης η αίτηση εταιρεία, που έχει πτωχευτική ικανότητα κατ’ αρθρ. 76 παρ. 1 εδ. α του  ν. 4738/2020, είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό ……………………. και εδρεύει, μετά από έξωσή της, στην ………………………στον τόπο κατοικίας του διαχειριστή της. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις στο ΓΕΜΗ και τις εκθέσεις διαχείρισης της περιόδου …………………. μέχρι ……………… (καθώς έκτοτε δεν έχουν δημοσιευθεί άλλες, έχοντας παραμείνει σε αδράνεια) δεν διαθέτει περιουσία, έχει μηδενικό κύκλο εργασιών και δεν απασχολεί κανένα εργαζόμενο. Πρέπει συνεπώς (μετά την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα ημερών από την δημοσιοποίηση της αίτησης, που τάσσεται στην παρ. 3 του άρθρ. 177, μέσα στην οποία ο οφειλέτης δύναται να προβάλλει ισχυρισμούς καταθέτοντας προτάσεις), σε συνδυασμό με τις διατάξεις παρ. 1 εδ. γ’, δ’ και ε’ του άρθρ. 173, να γίνει δεκτή η αίτηση και να οριστεί ειρηνοδίκης εισηγητής. Τέλος να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση της καθ’ η αίτηση εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με ΑΦΜ ………………… και ΓΕΜΗ …………………

Ορίζει εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Γεώργιο Δελή

Εντέλει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και τις απαραίτητες δημοσιεύσεις

             Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις ………..

 

Ο Ειρηνοδίκης                                                                       Και για την δημοσίευση

.                                                                                                       Η Γραμματέας