Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αγωγή-Παρέμβαση αναγνώρισης τέκνου – Πραγματογνωμοσύνη DNA)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ……../2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……….)
(Αριθμός κατάθεσης κύριας παρέμβασης…)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή …………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα …….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στό’ ακροατήριό του την 18η Φεβρουάριου 2022 για να δικάσει τη με αριθμό ……. αγωγή με αντικείμενο την αναγνώριση πατρότητας καθώς και τη με αριθμό ………….. κύρια παρέμβαση με αντικείμενο την αναγνώριση πατρότητας

ΕΝΑΓΩΝ : …………, κάτοικος …………….., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου ………….. (AM ……), η οποία κατέθεσε προτάσεις και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013.

ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ:……..κάτοικος Θεσσαλονίκης, ……., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου ……. (ΑΜΔΣΘ ……), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν.

ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ: ………… του Αθανασίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης……………., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου ………….. (ΑΜΔΣΘ ………), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και προκατέβαλε τις εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 4194/2013.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ζητεί να αναγνωριστεί ότι ο είναι πατέρας του ανηλίκου τέκνου που γέννησε η εναγόμενη την 25-6-2018 και ονομάζεται Θεόδωρος.

Με την υπό κρίση κύρια, παρέμβαση ο κυρίως παρεμβαίνων αμφισβητεί ότι ο ενάγων της με αριθμό ……………. αγωγής είναι ο πατέρας του τέκνου που γέννησε η εναγόμενη την 25-6-2018 και ζητεί να αναγνωριστεί ο ίδιος πατέρας του ως άνω τέκνου.

Ενόψει του γεγονότος ότι η εναγόμενη αρνείται την αγωγή και συνομολογεί την κύρια, παρέμβαση, το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο πραγματικό γεγονός, της σύλληψης ή όχι του ανωτέρω τέκνου από τον ενάγοντα ή τον κυρίως παρεμβαίνοντα, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων με την εξέταση του αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του κυρίως παρεμβαίνοντος και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, προκειμένου να διακριβωθεί αν το ανωτέρω ανήλικο τέκνο της εναγόμενης, που γεννήθηκε την 25-6-2018 είναι πράγματι ή όχι βιολογικό τέκνο του ενάγοντος ή του κυρίως παρεμβαίνοντος δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση για τη διερεύνηση της κρινόμενης υπόθεσης απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις της επιστήμης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τφυ’από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι. κατ’ άρθρ. 14 6 § Γ στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά to χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 383 και 607 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας γενετιστής από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, προκειμένου, με τη λήψη αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του κυρίως παρεμβαίνοντος και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, και την εξέτασή του με τη μέθοδο του υβριδισμού) DNA ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική μέθοδο, να γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή ο κυρίως παρεμβαίνων είναι ο φυσικός πατέρας του εν λόγω τέκνου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ………………. ο οποίος περιέχεται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο ως άνω πραγματογνώμονας, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή. πληροφορίες από τρίτους, λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση· της έγγραφο καθώς και δείγμα αίματος ή οποιοδήποτε άλλο δείγμα από τους διαδίκους και το ανήλικο τέκνο της εναγόμενης, που γεννήθηκε την 25-6-2018 θα προβεί σε ανάλυση των δειγμάτων, με τον έλεγχο διαφορετικών πολυμορφικών περιοχών εφαρμόζοντας όποια επιστημονική μέθοδο ήθελε ο ως άνω πραγματογνώμονας και κρίνει σκόπιμη ή και συνδυασμό περισσοτέρων μεθόδων και ακολούθως θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή ο κυρίως παρεμβαίνων είναι ο φυσικός πατέρας του ανηλίκου τέκνου της εναγομένης. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ. αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 13 Μαΐου 2022.

  Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *