Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ακυρότητα διαθήκης-Γραφολογική πραγμ-νη)-1

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ: 15/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: …………..)
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές ………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών, ………….., Πρωτοδίκη, ………………., Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα ………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 16η Μάίου 2022, για να δικάσει την υπ’ αρ. κατάθεσης ……………… αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης και επικουρικά την ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς.

ΕΝΑΓΩΝ: …………….

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ: ……………………..

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει της από 15.02.2022 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή του, ο ενάγων εκθέτει ότι την απεβίωσε στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης η ………………….., κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης, της οποίας τυγχάνει τέκνο, καταλείποντας πλησιέστερους συγγενείς τον ίδιο, που κατά τον χρόνο εκείνο ήταν ανήλικος, καθόσον γεννήθηκε την 25η.02.1995, τον ……………………, σύζυγό της και πατέρα του ιδίου, και τους ……………………, τέκνα της από τον πρώτο γάμο της. Ότι την 09η.09.2020 του επιδόθηκε από τον εναγόμενο η αναφερόμενη ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την οποία τον καλούσε να ρυθμίσει ή να εξοφλήσει την οφειλή, ως εκ διαθήκης κληρονόμο της ως άνω θανούσας, ενώ ο ίδιος αγνοούσε μέχρι τότε την ύπαρξη τέτοιας διαθήκης. Ότι απευθύνθηκε σε δικηγόρο, ο οποίος, κατόπιν σχετικής έρευνας, τον ενημέρωσε την 14η. 10.2020 ότι την 18η.06.2020, όταν ο ίδιος ήταν 15 ετών, με ενέργειες του πατέρα του, …………………………, δημοσιεύθηκε η από 10.12.2000 ιδιόγραφη διαθήκη της θανούσας μητέρας του, η οποία κηρύχθηκε κυρία και με την οποία αυτή εγκατέστησε κληρονόμους της τον ίδιο και τον σύζυγό της και πατέρα του. Ότι ο πατέρας του, τα ως άνω αδέρφια του, ο παππούς του, ……………….., και ο υιός αυτού, ………….., αποποιήθηκαν εν συνεχεία την κληρονομιά. Ότι η διαθήκη αυτή είναι πλαστή, διότι δεν είναι γραμμένη και υπογεγραμμένη με το χέρι της διαθέτιδος, αλλά από τρίτο πρόσωπο, ήτοι είτε από τον πατέρα του είτε από τα αδέρφια του, οι οποίοι δεν αποποιήθηκαν την κληρονομιά εντός τεσσάρων μηνών από το χρόνο θανάτου της μητέρας του και, εάν δεν εμφανιζόταν η ως άνω διαθήκη, θα ευθύνονταν για τις οφειλές της θανούσας ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της. Ότι επικουρικά ο ίδιος, που κατά τον χρόνο δημοσίευσης της διαθήκης ήταν ανήλικος, 15 ετών, δεν προέβη σε αποποίηση της κληρονομιάς, λόγω άγνοιας των νομικών διατάξεων για την ύπαρξη προθεσμίας για την αποποίηση και τις έννομες συνέπειες από την παραμέληση της προθεσμίας, έχοντας ταυτόχρονα την εσφαλμένη εντύπωση ότι, εφόσον η θανούσα δεν είχε περιουσιακά στοιχεία, δεν τίθεται ζήτημα κληρονομικής διαδοχής, πλάνη που διατηρήθηκε μέχρι και την 14η. 10.2020, οπότε και ενημερώθηκε, κατά τα άνω από δικηγόρο. Ότι, κατόπιν τούτου, την 02α.02.2021 προέβη στην αναφερόμενη δήλωση αποποίησης κληρονομιάς. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενος ότι το εναγόμενο νομιμοποιείται παθητικά στην άσκηση της υπό κρίση αγωγής, ως δανειστής της κληρονομιάς, ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της από 10.12.2000 ιδιόγραφης διαθήκης της ……………………., επικουρικά δε, για την περίπτωση που γίνει δεκτό ότι ταύτη είναι έγκυρη, να ακυρωθεί, λόγω ουσιώδους πλάνης, η εκ μέρους του πλασματική αποδοχή της ανωτέρω κληρονομιάς και να καταδικαστεί το εναγόμενο στα δικαστικά του έξοδα.

Ενόψει των ισχυρισμών του εναγομένου, που αρνείται την αγωγή, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με την ιδιόχειρη γραφή και υπογραφή της επίδικης διαθήκης εκ μέρους της της θανούσας, ………………….., ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα γραφολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ειδική δικαστική γραφολόγο – δικηγόρο, ………….., κάτοικο Θεσσαλονίκης, ……………..το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη …………………… ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της επίδοσης σ’ αυτήν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, ιδιαίτερα δε οποιοδήποτε δείγμα γραφής της …………….., το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για το ακόλουθο ζήτημα, ήτοι: εάν η από 10.12.2000 ιδιόγραφη διαθήκη της αποβιώσασας την 27η.02.2001 …………….., νομίμως δημοσιευθείσα με το υπ’ αρ. ………….. πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, γράφηκε ολόκληρη με το χέρι της διαθέτιδος, χρονολογήθηκε και υπογράφηκε από αυτήν ή τρίτο πρόσωπο. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Θεσσαλονίκη, την 30η

Μάιου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Θεσσαλονίκη, την 8η Ιουνίου 2022, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, με την παρουσία και της Γραμματέως, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *