Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ακυρότητα διαθήκης-Γραφολογική πραγμ-νη)-2

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 1 /2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: …………………………)
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές …….., Πρόεδρο Πρωτοδικών, ………….., Πρωτοδίκη, …………………, Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα ……………………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 17 Ιανουάριου 2022, για να δικάσει την υπ’ αρ. κατάθεσης …………………….. αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης και περί κλήρου.

ΕΝΑΓΟΥΣΑ: …………………, που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσε προτάσεις διά της πληρεξούσιας δικηγόρου ……………….., δυνάμει του από 28.05.2021 πληρεξουσίου και υπ’ αρ. 24606/04.02.2022 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ….. ………………….., προσκομισθέντος του τελευταίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατ’ άρθρ. 227 ΚΠολΔ.

ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ: 1) ………., και 2) ………….., που δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσαν προτάσεις διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους …………… δυνάμει του από 01.06.2021 πληρεξουσίου.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει της από 29.10.2021 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι την 15.09.2019 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ……………………….., κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης, της οποίας τυγχάνει τέκνο, καταλείποντας πλησιέστερους συγγενείς την ίδια και τις εναγόμενες εγγονές της, τέκνα της προαποβιωσάσης θυγατέρας της (θανούσας), …………….. Ότι, κατόπιν αίτησης των εναγομένων, δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία με το υπ’ αρ. ………… πρακτικό δημοσίευσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης η από 22.01.2018 ιδιόγραφη διαθήκη της ως άνω θανούσας μητέρας της, με την οποία εγκατέστησε μοναδικές κληρονόμους της τις εναγόμενες. Ότι η διαθήκη αυτή είναι πλαστή, διότι δεν είναι γραμμένη και υπογεγραμμένη με το χέρι της διαθέτιδος, αλλά από τρίτο πρόσωπο. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενη έννομο συμφέρον ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της θανούσας, ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της από 22.01.2018 ιδιόγραφης διαθήκης της ……………… του Δημητρίου και να αναγνωριστεί η ίδια ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της, κατά την πρώτη τάξη, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου σε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της, άλλως να αναγνωριστεί η νόμιμη μοίρα της σε όλη την περιουσία της θανούσας και το κληρονομικό της δικαίωμα κατά ποσοστό   ½ εξ αδιαιρέτου, καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενες στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών των εναγομένων, που αρνούνται την αγωγή, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με την ιδιόχειρη γραφή και υπογραφή της επίδικης διαθήκης εκ μέρους της της θανούσας ……………….. του Δημητρίου, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021,   δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα γραφολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμολία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ειδική δικαστική γραφολόγο-δικηγόρο ……………., κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός …… (τηλ. ……………..), το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ………………….. ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτήν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, ιδιαίτερα δε οποιοδήποτε δείγμα γραφής της ……………………., το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για το ακόλουθο ζήτημα: εάν η από 22.01.2018 ιδιόγραφη διαθήκη της αποβιώσασας την …….. στη Θεσσαλονίκη …………………….., νομίμως δημοσιευθείσα με το υπ’ αρ. ……………… πρακτικό του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και κηρυχθείσα κυρία, δυνάμει της υπ’ αρ. 450/2019 πράξης της Ειρηνοδίκη του ανωτέρω Δικαστηρίου, γράφηκε ολόκληρη με το χέρι της διαθέτιδος, χρονολογήθηκε και υπογράφηκε από αυτήν ή τρίτο πρόσωπο. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 21η Φεβρουάριου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύτηκε σε δημόσια  συνεδρίαση του Δικαστηρίου χωρίς την παρουσία των διαδίκων  την

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *