Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ακυρότητα διαθήκης- Ψυχιατρική πραγμ-νη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ……./2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………….)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές … ……, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ……….., Πρωτοδίκη, …………., Πρωτοδίκη- Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα ………………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 21 Φεβρουάριου 2022, για να δικάσει την υπ’ αρ. κατάθεσης ………….. αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης και περί κλήρου.

ΕΝΑΓΟΥΣΕΣ:

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ: …

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει της από 21.02.2022 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή οι ενάγουσες εκθέτουν ότι την 21.04.2019 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη η ……………., κάτοικος εν ζωή Πυλαίας Θεσσαλονίκης, της οποίας τυγχάνουν εγγονές, τέκνα του προαποβιώσαντος τέκνου της, καταλείποντας πλησιέστερους συγγενείς τις ίδιες και τον εναγόμενο, γιο της. Ότι η ως άνω θανούσα κατέλιπε την με αριθμό 10.150/6-3-2019 δημόσια διαθήκη της, που συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ………….., με την οποία εγκατέστησε μοναδικούς κληρονόμους της τον εναγόμενο και τις ενάγουσες. Ότι ειδικότερα στον εναγόμενο αυτή κατέλιπε α) ποσοστό κυριότητας 14/64 εξ αδιαιρέτου από δύο ακίνητα, που περιγράφονται στην αγωγή, εκ των οποίων το δεύτερο από αυτά έχει απαλλοτριωθεί και οφείλεται η σχετική αποζημίωση και β) ένα οικόπεδο, που επίσης περιγράφεται στην αγωγή, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κινητή περιουσία υφίστατο κατά το χρόνο θανάτου της και στις ενάγουσες ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στην καθεμία επί ενός οικοπέδου, που περιγράφεται στην αγωγή. Ισχυρίζονται περαιτέρω οι ενάγουσες ότι η διαθέτης έπασχε από το έτος 2012 από ψυχική διαταραχή (καταθλιπτικό επεισόδιο με ψυχωτικά συμπτώματα, μη καθορισμένη οργανική διαταραχή προσωπικότητας και συμπεριφοράς), λόγω της οποίας λάμβανε επί πολλά έτη φαρμακευτική αγωγή η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών παρενεργειών (ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, αμνησία, κλπ) ενώ από τον Μάρτιο του 2019 διαγνώστηκε με χρόνια αγγειακή νόσο και μεταστατικό καρκίνο του εγκεφάλου με βλάβη στην περιοχή της γέφυρας αυτού, με αποτέλεσμα να προκληθεί μόνιμη έκπτωση των διανοητικών της λειτουργιών. Ότι συνακόλουθα, λόγω των παθήσεων αυτών η διαθέτης δεν είχε κατά το χρόνο σύνταξης της πιο πάνω διαθήκης συνείδηση των πράξεων της και έτσι αδυνατούσε να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόμενο των διατάξεων αυτής, με αποτέλεσμα η διαθήκη αυτή να είναι άκυρη. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενες έννομο συμφέρον ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της θανούσας, ζητούν, κατά την κύρια βάση της αγωγής, να αναγνωριστεί η ακυρότητα της με αριθμό 10.150/6-3-2019 δημόσιας διαθήκης της  και να αναγνωριστούν οι ίδιες ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της, κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου η καθεμία, καθώς και, ενόψει της άρνησης του εναγομένου να παράσχει πληροφορίες και κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομουμένης, να υποχρεωθεί αυτός, να καταθέσει στην γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου έγγραφο κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων, που αφορούν στην περιουσία της ως άνω κληρονομούμενης (κινητά και ακίνητα) και να τους παρέχει εγγράφως τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα αναφορικά με την κατάσταση της κληρονομιάς και την τύχη των αντικειμένων της, με την απειλή σε βάρος του χρηματικής ποινής ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός (1) έτους σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με την εκδοθησομένη απόφαση, κατά δε την επικουρική της βάση, αφού αναγνωρισθεί η ακυρότητα της διαθήκης κατά το μέρος που προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα τους, να αναγνωριστεί το δικαίωμα νόμιμης μοίρας τους, ως τέκνα του προαποβιώσαντος τέκνου της κληρονομούμενης, ανερχόμενης σε ποσοστό 6,5 % εξ αδιαιρέτου για την καθεμία επί κάθε περιουσιακού στοιχείου της κληρονομιάς, καθώς και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει στην καθεμία εξ αυτών το ανωτέρω ποσοστό επί των αναφερόμενων στην αγωγή ακινήτων που του έχουν καταληφθεί με την προσβαλλόμενη διαθήκη, καθώς και επί όλων των κινητών πραγμάτων της κληρονομίας. Ζητούν, τέλος, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις προαναφερόμενες καταψηφιστικές της διατάξεις και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά του έξοδα.

Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι η κληρονομούμενη ………έπασχε από το έτος 2012 από ψυχική διαταραχή και συγκεκριμένα ψύχωση και βαρύ καταθλιπτκό επεισόδιο με ψυχωτικά συμπτώματα, για την αντιμετώπιση των οποίων λάμβανε αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, η κληρονομούμενη διαγνώστηκε τον Μάρτιο του 2019 με χρόνια αγγειακή νόσο του εγκεφάλου (νόσο των μικρών αγγείων) και διαπλάτυνση του κοιλιακού συστήματος των υπαραχνοειδών χώρων και των αυλάκων της κυρτότητας, καθώς και των δεξαμενών της βάσης του εγκεφάλου, ενώ στο δεξιό της γέφυρας του εγκεφάλου διαπιστώθηκε βλάβη διαμέτρου 25 mm, με εκσεσημασμένο αγγειοκινητικό οίδημα που εκτείνεται στο άνω και έσω παρεγκεφαλιδικό σκέλος και στο δεξιό σκέλος που εμφανίζεται διογκωμένο. Κατά τους ισχυρισμούς των εναγουσών, για την ενίσχυση των οποίων προσκομίζεται η από 26-10-2020 ιατρική πραγματογνωμοσύνη του ……………….., νευρολόγου, η κληρονομούμενη, λόγω του διαγνωσθέντος μεταστατικού καρκίνου του εγκεφάλου της, εμφάνιζε εικόνα νοητικής διαταραχής, ενώ λόγω της προαναφερόμενης ψυχικής διαταραχής και της ένεκα αυτής χρόνιας λήψης αντίστοιχης έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών της, και ότι συνακόλουθα αυτή αδυνατούσε να έχει επίγνωση των πράξεων της κατά το χρόνο σύνταξης της προσβαλλόμενης διαθήκης. Αντιθέτως, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η χρόνια λήψη φαρμάκων προς αντιμετώπισης της πιο πάνω αναφερόμενης ψυχικής διαταραχής ουδόλως επηρέασε τις πνευματικές λειτουργίες της κληρονομούμενης, ενώ και ο μεταστατικός καρκίνος του εγκεφάλου της, που ανιχνεύθηκε την 4-3-2019, ουδόλως απέκλεισε την ψυχονοητική λειτουργικότητά της. Ενόψει αυτών και λόγω των αντικρουόμενων αποδεικτικών στοιχείων ως προς το εάν η κληρονομούμενη ήταν σε θέση να αντιληφθεί τις συνέπειες που απορρέουν από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης διαθήκης, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το γεγονός αυτό, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’, 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από ιατρό πραγματογνώμονα του καταλόγου των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ιατρό ……………………… το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ………………. ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτόν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, ιδιαίτερα δε το ιατρικό ιστορικό της κληρονομούμενης …………… (διαγνωστικές εξετάσεις και ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής), θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή του για το ακόλουθο ζήτημα: Εάν η λήψη εκ μέρους της κληρονομούμενης φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής της, που αναφέρεται στο σκεπτικό, καθώς και εάν η διαγνωσθείσα χρόνια αγγειακή νόσος του εγκεφάλου της (νόσο των μικρών αγγείων) και διαπλάτυνση του κοιλιακού συστήματος των υπαραχνοειδών χώρων και των αυλάκων της κυρτότητας, καθώς και των δεξαμενών της βάσης του εγκεφάλου, όπως επίσης και η βλάβη στη γέφυρα του εγκεφάλου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, είχαν ως συνέπεια την έκπτωση των διανοητικών της λειτουργιών και σε ποιο βαθμό, καθώς και εάν αυτή (έκπτωση διανοητικών λειτουργιών) είχε ήδη επέλθει κατά το χρόνο σύνταξης της προσβαλλόμενης διαθήκης και σε ποιο βαθμό, και τελικά να αποφανθεί εάν αυτή μπορούσε ή όχι να αντιληφθεί το περιεχόμενο και τις συνέπειες της προσβαλλόμενης διαθήκης, καθώς και (να αποφανθεί) για οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα, που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της ένδικης υπόθεσης). Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε κτλ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *