Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος -Πραγμ-νη για ψιλή κυριότητα)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 18/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………………)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή …………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τη Γραμματέα ………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 9η Δεκεμβρίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: …..

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: .

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε δυνάμει της από 30.6.2021 πράξης ορισμού δικασίμου και σύνθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι την 3-10- 2028 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο πατέρας του…………., χωρίς να καταλείπει διαθήκη, αφήνοντας πλησιέστερους συγγενείς του τον ίδιο και την εναγομένη, τέκνα του, δεδομένου ότι η μητέρα τους είχε προαποβιώσει του πατέρα τους. Ότι η πραγματική κληρονομιαία αποτελούνταν από ιδανικό μερίδιο 10/16 ή 62,5 % επί ενός οικοπέδου, κείμενου στη θέση «………………, με της επ’ αυτού λυόμενης ισόγειας οικίας, εμβαδού 32 τμ, η αξία του οποίου ανερχόταν, κατά τον χρόνο του θανάτου, σε 12.500 €. Ότι στο άνω ακίνητο, ο ίδιος και η εναγομένη, είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου έκαστος, το οποίο απέκτησαν από κληρονομιά της αποβιώσασας το έτος 2001, μητέρας τους. Ότι ο αποβιώσας, με παροχή εν ζωή, διέθεσε την υπόλοιπη περιουσία του και δη με το υπ’ αρ. 737/2001 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, ………….., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στον τόμο ………., μεταβίβασε στην εναγομένη, ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας ενός οροφοδιαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας 2ου ορόφου, κείμενου στην …………, στο οποίο αντιστοιχεί εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο 22 %, παρακρατώντας την επικαρπία. Ότι η αξία του ιδανικού μεριδίου της ψιλής κυριότητας, κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η γονική παροχή, ανερχόταν στο ποσό των 60.000 €. Ότι η εναγομένη έχει υποχρέωση συνεισφοράς, η οποία συνεπάγεται τον μηδενισμό του μεριδίου της στην πραγματική κληρονομιά, καθόσον το πλασματικό κληρονομικό μερίδιο εκάστου των κληρονόμων, μετά τη συνεισφορά, ανέρχεται στο ποσό των [(12.500 + 60.000) / 2 =] 36.250 ευρώ, η εναγομένη έχει ήδη λάβει περιουσία αξίας 60.000 €, επομένως το ιδανικό μερίδιο του θανόντος στο οικόπεδο στα ………, πρέπει να περιέλθει στον ίδιο. Ότι, επιπλέον, ο ίδιος είναι και νόμιμος μεριδούχος του πατέρα του, η δε η νόμιμη μοίρα του ανέρχεται στο ποσό των [(12.500 + 60.000) / 2 / 2 =] 18.125 ευρώ, η οποία, κατά το ποσό των 5.625 €, δεν μπορεί να καλυφθεί από την πραγματική κληρονομιά, αξίας 12.500 €. Ότι, η γονική παροχή προς την εναγομένη συνιστά δωρεά στο σύνολό της, για τους λόγους που εκτίθενται στην αγωγή και, επειδή ως δωρεά ήταν άστοργη, καθόσον θίγει τη νόμιμη μοίρα του, πρέπει να ανατραπεί, εωσότου καλυφθεί η νόμιμη μοίρα του. Ιστορεί, τέλος, ότι η εναγομένη, που τυγχάνει συγκυρία κατά ποσοστό 3/16 του ακινήτου στα ……., τον έχει αποβάλει από το ακίνητο αυτό και τον έχει αποκλείσει από τη χρήση του, ήδη από το έτος 2002 και έπειτα, κάνοντας η ίδια αποκλειστική χρήση. Ότι η μισθωτική αξία του επίκοινου, ανερχόταν για τα έτη 2002 έως και 2009 στο ποσό των 1.500 € ετησίως, ενώ για τα έτη 2010 και έπειτα στο ποσό των 1.200 € ετησίως. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί: α) να αναγνωριστεί το κληρονομικό του δικαίωμα στο σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας, ήτοι ποσοστό 10/16 επί του οικοπέδου στα Νέα Κερδύλλια, β) να αναγνωριστεί συγκύριος κατά ποσοστό 13/16 εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου και να υποχρεωθεί η εναγομένη να του το αποδώσει κατά το άνω ιδανικό μερίδιο και να διαταχθεί η αποβολή της και η εγκατάσταση του ίδιου σε αυτό, γ) να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 5.200 € ευρώ, που αντιστοιχεί στα ωφελήματα που απέκτησε κάνοντας χρήση του ιδανικού του μεριδίου των 18,75 % επί του πιο πάνω ακινήτου, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, δ) αφού αναγνωριστεί ότι η γονική παροχή προς την εναγομένη συνιστά δωρεά, να ανατραπεί αυτή, έως το ποσό που υπολείπεται της νόμιμης μοίρας του, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,687 % επί του διαμερίσματος και ε) να καταδικαστεί η εναγομένη σε δήλωση βουλήσεως μεταβίβασης του άνω ποσοστού στο διαμέρισμα, στον ίδιο. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, αναφορικά με τα αιτήματα υπό στοιχεία β’ και γ’ και να καταδικαστεί η εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών της εναγομένης, που αρνείται την αγωγή, ιδίως αμφισβητώντας την αξία του διαμερίσματος στην ……., διατεινόμενη ότι η αξία του όλου ανερχόταν σε 60.000 €, η δε αξία της ψιλής κυριότητας, κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η παροχή, ανερχόταν στο ποσό των 15.000 €, της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού και του γεγονότος ότι για την εκτίμηση της αξίας του ιδανικού μεριδίου της ψιλής κυριότητας, που είναι και το μέγεθος που λαμβάνεται υπόψη εν προκειμένω (δεδομένου ότι αν δωρήθηκε η ψιλή κυριότητα πράγματος και παρακρατήθηκε η επικαρπία από τον δωρητή κληρονομούμενο, εφόρου ζωής του, λαμβάνεται υπόψη η αξία της ψιλής κυριότητας κατά τον χρόνο της δωρεάς και αν ακόμη η επικαρπία αποσβέστηκε προς όφελος του δωρεοδόχου ψιλού κυρίου – ΕφΠειρ 285/2014 ΝΟΜΟΣ, Κ. Παπαδόπουλου Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου τόμος Β’ §56, σελ.144), απαιτούνται ειδικές γνώσεις, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το άνω ζήτημα, το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα πολιτικό μηχανικό του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……….. Πολιτικό Μηχανικό, ……………., το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ……………… ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτήν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για το ακόλουθο ζήτημα: ποια ήταν η εμπορική αξία και ποια η αξία του ποσοστού 50 % της ψιλής κυριότητας, του ακινήτου που μεταβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 737/2001 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, …………….., νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, στον τόμο 189 με α/α 510, ήτοι ενός οροφοδιαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας 2ου ορόφου, κείμενου στην οδό ……………. Θεσσαλονίκης, στο οποίο αντιστοιχεί εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο 22 %: ί) κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και Η) κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, την 27 Ιουνίου 2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *