Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αναγνώριση Πατρότητας – Πραγματογνωμοσύνη DNA)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ                          2/2022

(γενικός αριθμός κατάθεσης αγωγής …….)
(ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής ….)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή …………., Πρωτοδίκη ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ……………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 19 Νοεμβρίου 2021, για να δικάσει την αγωγή, με αντικείμενο την αναγνώριση πατρότητας:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ……..

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: …………..

Η ΕΝΑΓΟΥΣΑ ζήτησε να γίνει δεκτή η από …….. αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την ίδια ημέρα, γράφτηκε στο πινάκιο και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα εκθέτει ότι στη Θεσσαλονίκη, την 23-02-2020, ούσα άγαμη, γέννησε ένα άρρεν τέκνο, τον Σταύρο, αποτέλεσα της ερωτικής συνάφειάς της με τον εναγόμενο κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος είναι πατέρας του γεννηθέντος ως άνω ανήλικου τέκνου της και να καταδικαστεί ο αντίδικός της στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών του εναγομένου, ο οποίος αρνείται την αγωγή, ισχυριζόμενος, περαιτέρω, ότι εκτός από τον ίδιο, η ενάγουσα είχε επαφές και με τρίτο πρόσωπο και δη τον πρώην σύντροφό της, γεγονός που γεννά σοβαρές αμφιβολίες ως προς την πατρότητα του ως άνω τέκνου (άρθρο 1482 ΑΚ), με αποτέλεσμα να αιτείται για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων (επιστημονική μέθοδος υβριδισμού DNA) και ενόψει της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της πατρότητας του ανωτέρω τέκνου της ενάγουσας, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), να διαταχθεί η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, με την επιστημονική μέθοδο υβριδισμού DNA, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας και η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα της ενάγουσας, ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……………….., βιολόγο – μοριακό γενετιστή, ………………………….το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη επίδοσης σ αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα εξετάσει δείγματα αίματος που θα λάβει από την ενάγουσα, τον εναγόμενο και από τον ανήλικο υιό της, ………………….., που γεννήθηκε στις 23-02- 2020, στη Θεσσαλονίκη. Η εξέταση αίματος θα γίνει κατά την ενδεδειγμένη ιατρική μέθοδο και ειδικότερα τη γενετική ταυτοποίηση με ανάλυση του DNA. Ο παραπάνω πραγματογνώμονας θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει, εάν ο εναγόμενος είναι ή όχι ο φυσικός πατέρας του παραπάνω ανηλίκου. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή του, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή του στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε  στις 28 Φεβρουάριου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *