Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αντικατάσταση Πραγματογνώμονα)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 26/2022

(γενικός αριθμός κατάθεσης πράξης …….)
(ειδικός αριθμός κατάθεσης πράξης ………..)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ……. ., Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2022, για να δικάσει την αίτηση (πράξη) με αντικείμενο την οίκοθεν αντικατάσταση πραγματογνώμονα, που διορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που εκδίκασε κατά την αυτή διαδικασία μεταξύ των κάτωθι διαδίκων:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: .

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ.

Η ΠΡΑΞΗ, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την 06-06-2022, γράφτηκε στο πινάκιο και  προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 εδ. ε’ και η’ του Κ.Πολ.Δ. «Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη στην οποία προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Ο δικαστής που έχει οριστεί ως εισηγητής ή ο πρωτόδικης ή ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα». Περαιτέρω, τους πραγματογνώμονες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 370 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., μπορεί να τους αντικαταστήσει για εύλογη αιτία το Δικαστήριο που τους διόρισε, με αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ιδίου Κώδικα. Κατά τα λοιπά, ακόμη και όταν το Δικαστήριο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αντικατάσταση του πραγματογνώμονα, βάσει της θεμελιακής αρχής του άρθρου 110 Κ.Πολ.Δ., θα πρέπει, με την επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου, να καλούνται οι διάδικοι κατά τη σχετική συζήτηση, καθώς και ο υπό αντικατάσταση πραγματογνώμονας, τουλάχιστον στην περίπτωση που δεν προβάλλονται από τον ίδιο λόγοι αντικαταστάσεως, προς ασφαλέστερη κρίση του Δικαστηρίου.

 Στην προκειμένη περίπτωση, με την προαναφερομένη αίτηση παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου η αυτεπάγγελτη αντικατάσταση του …………………………, που διορίσθηκε πραγματογνώμονας με την υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, λόγω φόρτου εργασίας αυτού.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για να δικασθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 237 παρ. 8, 591 παρ. 1, 592 παρ. 1 περ. α’, 593 έως 602 ΚΠολΔ, όπως τα προμνησθέντα άρθρα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) ισχύουν μετά από την αντικατάστασή τους με το Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’87/23-7-2015), ως ειδικότερη της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (686 επ. Κ.Πολ.Δ.), που θέτει η διάταξη του άρθρου 370 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. για την αντικατάσταση του διορισθέντος με δικαστική απόφαση πραγματογνώμονος, διότι εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 του Κ.Πολ.Δ, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα, σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μείζονα πρόταση εκτεθέντα. Ακολούθως, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 8 και 370 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. και επομένως, πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι αντίγραφο της κρινόμενης πράξεως επιδόθηκε στους νομίμως οίκοθεν κλητευθέντες διαδίκους, κατά τα εκτιθέμενα στην αρχή της παρούσας (βλ. τις από 06-06-2022 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης …………….).

Απ’ όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και διορίσθηκε πραγματογνώμονας ο …………………., βιολόγος – μοριακός γενετιστής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα, αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη, ζητήματα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί να διεξαγάγει την ανατεθείσα σ’ αυτόν πραγματογνωμοσύνη (βλ. την υπ’ αριθ. κατάθ. 88/2022 από 17-03-2022 δήλωση του ανωτέρω πραγματογνώμονος). Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, συντρέχει εύλογη αιτία για την αντικατάστασή του (ΑΠ 1080/1988 Δ/νη 31. 68) και πρέπει, συνεπώς, η αίτηση να γίνει δεκτή ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα και να διαταχθεί η αντικατάσταση του ανωτέρω πραγματογνώμονα με άλλον, όπως ειδικότερα στο διατακτικό ορίζεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ τον πραγματογνώμονα ………………….., βιολόγο – μοριακό γενετιστή, που διορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/2022 Διάταξης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ νέο πραγματογνώμονα τον ………………, ………………… ……., το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, προς το σκοπό να διενεργήσει τη σχετική δικαστική πραγματογνωμοσύνη. Ο τελευταίος θα δώσει το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσας διάταξης προς αυτόν.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 26 Ιουλίου 2022

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 28 Ιουλίου 2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *