Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Απόδοση καταλοίπου- Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 6/2022

(άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ)

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ………….Πρωτοδίκης

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της απο τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

ΔΙΑ ΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της υπ’ αριθμ. Γ.Α.Κ. …….. και Ε.Α.Κ. …….. αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «………………», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στη ……, …………….. και εναγόμενη την ………. κάτοικος ……………………., προκειμένου να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο ………………, ………………………., ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο προαναφερόμενος πραγματογνώμονας αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν/αυτήν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………, Πρωτοδίκη ή κωλυομένης αυτής του αρμοδίως ορισθέντος προς τούτο Δικαστή και λάβει γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας (ενδεικτικά και ειδικότερα τις από 10-9-2020 αρχική και 4-12-2020 συμπληρωματική εκθέσεις ειδικού λογιστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ……….και , την από 25-2-202 λογιστική έκθεση του φοροτεχνικού ………, τα με αριθμούς σχετικών 33 εως 49 σχετικά έγγραφα που επικαλείται να προσκομίζει η εναγόμενη με τις προτάσεις της και αφορούν επίδικες αναλήψεις) ζητήσει δε κάθε πληροφορία, διευκρίνιση η σχετικό έγγραφο από τους διαδίκους αποφανθεί με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την ορκιση του στο γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, για τα ακόλουθα θέματα, συνταχθείσας σχετικής εκθέσεως: για κάθε ποσό που φέρεται ως αναληφθέν από την εναγόμενη στην κρινόμενη αγωγή, να αποφανθεί ποιος ενήργησε την ανάληψη, αν έγινε ανάληψη μετρητών ή μεταφορά σε λογαριασμό ή έκδοση επιταγής και αν ναι σε ποιο λογαριασμό μεταφέρθηκαν ή σε διαταγή ποιου εκδόθηκε ή οπισθογραφήθηκε η επιταγή, αν η μεταφορά των χρημάτων ή η έκδοση επιταγής εξυπηρετεί ή εξοφλεί κάποια οφειλή της ενάγουσας εταιρείας ή όχι, αν αντιστοιχεί τυχόν σε πληρωμή με βάση τιμολόγιο ή απόδειξη πληρωμής του αντισυμβαλλόμενου μέρους.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *