Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Αποκτήματα – Πραγματογνωμοσύνη για αξία ακινήτου)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Αριθμός Διάταξης 13/2022

Αριθμός κατάθεσης αγωγής:…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή ………………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα ………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 12η Νοεμβρίου 2021 για να δικάσει τη με αριθμό ……………… αγωγή με αντικείμενο την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

ΕΝΑΓΩΝ: .

ΕΝΑΓΌΜΕΝΗ: ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ζητεί να αναγνωριστεί α) ότι συνέβαλε κατά ποσοστό 61%, άλλως 1/3 στην επαύξηση της περιουσίας της εναγομένης μετά το γάμο, η οποία συνίσταται σε ένα διαμέρισμα επί της οδού ….…….στην Καλαμαριά, εμπορικής αξίας 170.000€ και β) η υποχρέωση της εναγόμενης να του καταβάλει το ποσό των 106.1406. άλλως το ποσό των 58.000€, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

Από τη μελέτη της δικογραφίας προκύπτει ότι το μόνο

περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου των διαδίκων είναι ένα αυτοτελές διαμέρισμα του πρώτου ορόφου οικοδομής επί της οδού ………………. Θεσσαλονίκης, εμβαδού 80’τμ, το οποίο αγόρασε η ενάγουσα το έτος 1978 έναντι καταβληθέντος τιμήματος. 1. 300.000 ευρώ. Ενόψει της άρνησης της εναγομένης ως προς την αξία του διαμερίσματος, της σημαντικής απόκλισης ως προς την εκτίμηση της αξίας του κατά τον κρίσιμο χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου τους, ήτοι την 18-9-2018 και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο πραγματικό γεγονός. Ενόψει δε του ότι περί του εν λόγω αμφισβητούμενου από τους διαδίκους ζητήματος απαιτούνται ειδικές γνώσεις της επιστήμης (άρθρο 36$ παρ. I ΚΠολΔ) πρέπει να διαταχθεί κατ’ άρθρο 237§8εδ.ε’ και 591§4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή του από τα άρθρ. 12 και 38. Ν. 4842/2021 δοθέντος ότι. κατ’ άρθρ. 116§ 1 στοιχ. β και 120§2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, με πρωτοβουλία του επιμελέστερου των διαδίκων ώστε να διευκρινιστούν με αιτιολογημένη έκθεση που θα συντάξει ο πραγματογνώμων που ορίζεται κατωτέρω τα ζητήματα που

αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

Δ1ΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από εκτιμητή ακινήτων, που θα διεξαχθεί με τη μέριμνα του επιμελέστερου των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ ως πράγματογνώμονα …..εκτιμητή ακινήτων,

το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον οικείο κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο τελευταίος θα δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας απόφασης. Στη συνέχεια” αφού λάβει υπόψη του την αγωγή, τις προτάσεις .και όλα τα έγγραφα της δικογραφίας (μεταξύ των οποίων και η έκθεση εκτίμησης και οι αγγελίες πώλησης ακινήτων στην περιοχή) , θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις α) θα περιγράφει αναλυτικά το επίδικο ακίνητο και τη σημερινή κατάστασή του με συνοδευτικές φωτογραφίες των χώρων του β) θα αποφαίνεται για πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου αυτού, κατά τον κρίσιμο χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου των διαδίκων, δηλαδή στις 18-9-2018. αναγόμενης της αξίας αυτής κατά το χρόνο παροχής έννομης προστασίας, δηλαδή κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αγωγής, εφόσον υφίσταται απόκλιση στην αξία κατά το χρόνο αυτό, λαμβανομένων υπόψη όλων των πρόσφορων συγκριτικών τοπικά και χρονικά στοιχείων (ήτοι μεταβιβάσεις παρακείμενων ομοειδών από πλευράς παλαιότητας, κατασκευαστικής κατάστασης, εμβαδού κλπ.)’ και των χαρακτηριστικών του ακινήτου (ενδεικτικά της ποιότητας της κατασκευής της οικοδομής, της παλαιότητάς της, της εμπορικότητας της περιοχής, της επιρροής των υφιστάμενων πολεοδομικών αυθαιρεσιών και του κόστους για την τακτοποίηση-νομιμοποίησή τους καθώς κ.λπ.) και ιδίως χωρίς να υπολογιστεί στην εμπορική αξία ον εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που εκτέλεσε η εναγόμενη δυνάμει του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» γ) για οποιαδήποτε άλλη επισήμανση και πληροφορία με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης  αυτής. και – η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του. στη Θεσσαλονίκη την 23 Μαΐου 2022.

          Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *