Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Διανομή – Πραγμ-νη για αυτούσια διανομή και αξία)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ :                        44/2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………….)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ……………….. Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα ………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 14-4- 2022 για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ……………. αγωγή, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ:

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι ο ίδιος και οι εναγόμενοι τυγχάνουν συγκύριοι, κατά ποσοστό 2/6 εξ αδιαιρέτου έκαστος από τους ίδιο και πρώτο των εναγομένων και κατά ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστος από τους δεύτερη και τρίτο των εναγομένων, ενός αγροτεμαχίου, έκτασης 8.107,50 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην θέση …. της κτηματικής περιοχής της τέως Κοινότητας ……. και τώρα κοινότητος ……., της δημοτικής ενότητος …., του Δήμου ……., της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, που ευρίσκεται όπισθεν και μακράν του ………………, όπως λεπτομερώς περιγράφεται κατά όρια. Ότι ειδικότερα το προαναφερθέν ποσοστό συγκυριότητας επί του επιδίκου περιήλθε σε αυτόν και στον πρώτο των εναγομένων δυνάμει του με αριθμ. ……… συμβολαίου γονικής παροχής και δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο …….., και στους δεύτερη και τρίτο των εναγομένων δυνάμει της με αριθμ. ……. περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου, της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …… που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως στον τόμο ………… Ισχυρίζεται δε, ότι οι εναγόμενοι δεν συναινούν σε εξώδικη διανομή του επίκοινου ακινήτου, αξίας 54.000 ευρώ και ζητεί τη λύση της κοινωνίας με την πώλησή του διά δημοσίου πλειστηριασμού, ενόψει της ανέφικτης αυτούσιας διανομής του, ώστε κάθε κοινωνός να λάβει το μερίδιο που του αναλογεί από το εκπλειστηρίασμα, να ορισθεί υπάλληλος επί του πλειστηριασμού καθώς και τη καταψήφιση της δικαστικής δαπάνης σε βάρος της διανεμητέας περιουσίας.

Ενόψει του γεγονότος ότι οι εναγόμενοι αρνούνται την αγωγή και αμφισβητούν την αξία του επιδίκου ακινήτου, το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τα κρίσιμα πραγματικά γεγονότα αφενός της αξίας του επίδικου ακινήτου και αφετέρου της δυνατότητας της αυτούσιας ή μη διανομής του, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα γραφολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα από τον οικείο κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου, την ……….., πολιτικό μηχανικό, κάτοικο ………. η οποία αφού δώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από τότε που θα επιδοθεί σε αυτήν νόμιμα η παρούσα διάταξη, τον όρκο του πραγματογνώμονα, θα επισκεφθεί το

επίδικο ακίνητο, μετά δε από την επιτόπια εξέταση, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο, το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή της, καθώς και την προέλευση αυτού, καθώς και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για τα ακόλουθα ζητήματα: Α) ποια είναι η εμπορική αξία του επίκοινου αγροτεμαχίου, εμβαδού 8.107,50 τ.μ., και σύμφωνα με νεότερη εμβαδομέτρηση 8.014,72 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην θέση «…..» της κτηματικής περιοχής της τέως Κοινότητας …… και τώρα κοινότητας ….., της δημοτικής ενότητος ….., του Δήμου ……., της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, που ευρίσκεται όπισθεν και μακράν του ………….., στην οδό …………. και παραπλεύρως περιφραγμένου αγροκτήματος, το οποίο (περιφραγμένο) φέρει αριθμό οδικής αριθμήσεως 22, όπως αυτό αποτυπώνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ- …,Χ-Ψ-Α στο από Ιούλιο του 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ………… και συνορεύει βόρεια με άλλο τμήμα αγρού, νότια με άλλο τμήμα αγρού, ανατολικά με δημόσιο ρέμα και δυτικά με την οδό ………. και Β) Αν είναι εφικτή και συμφέρουσα η αυτούσια διανομή του ανωτέρω ακινήτου σε τέσσερις ιδιοκτησίες, ώστε καθένας από τους διαδίκους-συγκοινωνούς να λάβει την ανάλογη στο ποσοστό συγκυριότητάς του ιδιοκτησία. Σε καταφατική περίπτωση περί αυτούσιας και συμφέρουσας διανομής του κοινού ακινήτου, η πραγματογνώμων αφενός θα προβεί στη σύνταξη τεχνικής μελέτης για τον τρόπο διαχωρισμού του κοινού ακινήτου, η οποία θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα, αφετέρου θα προσδιορίσει επιπλέον και το χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αυτούσια διανομή και το χρηματικό ποσό που ενδεχομένως θα απαιτηθεί για την εξίσωση των μερίδων, το οποίο (ποσό) θα πρέπει να καταβληθεί από τον κοινωνό που θα λάβει μερίδα μεγαλύτερη εκείνης που του αναλογεί. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο

ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *