Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-1

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ

7/2022

(άρθρο 237 παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ)

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

…………, Πάρεδρος

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ. …………….. αίτησης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με αιτούσα την ………………., …………….., για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση του υιού της, ………………………, προκειμένου να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη με επιμέλεια της αιτούσας για τον σκοπό της οποίας να διοριστεί ως πραγματογνώμονας, ο ………….., ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο προαναφερόμενος πραγματογνώμονας αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη συνέχεια δε, αφού εξετάσει τον συμπαραστατέο και λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων της δικογραφίας, ζητήσει δε κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση ή πληροφορία από τους  διαδίκους, αποφανθεί με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την όρκισή του, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης, για τα ακόλουθα θέματα: α) αν ο υπέρ’ ου πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή που να αποκλείει τη χρήση του λογικού ή να παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης του και σε ποιο βαθμό, καθώς και αν η κατάσταση της υγείας του είναι μόνιμη ή αν χρήζει βελτίωσης, β) αν εξαιτίας της νόσου από την οποία πάσχει και της διανοητικής του κατάστασης, αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να επιμελείται του εαυτού του και της περιουσίας του, και ειδικότερα αν αδυνατεί ολικώς ή μερικώς να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, γ) σε περίπτωση που αδυνατεί να φροντίζει τις υποθέσεις του μερικώς, ποιες από αυτές μπορεί να φροντίζει μόνη του (αν υπάρχουν), ποιες με βοήθεια τρίτου προσώπου (αν υπάρχουν) και ποιες δεν μπορεί να φροντίζει καθόλου (αν υπάρχουν), δ) αν ο υπέρ’ ου κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ και σε καταφατική απάντηση αν αυτός έχει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ, προσδιορίζοντας παράλληλα το είδος και τη βαρύτητα της εξάρτησης και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για αυτόν, καθώς και αν λόγω της ως άνω έξης εκθέτει στον κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του ή τους οικείους του (ανιόντες του), ε) αν υπάρχει βάσιμος κίνδυνος για την υγεία του ή εάν ο υπέρ’ ου βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να επικοινωνήσει με το περιβάλλον.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 9 Μάϊου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *