Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική Συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-2

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ: 19/2022

(άρθρο 237 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 741 ΚΠολΔ)

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

…………………, Πάρεδρος

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 παρ.1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 01-01-2022, υποθέσεις

β) Το γεγονός ότι ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου νόμιμα εισάγεται προς συζήτηση η με αριθ. κατάθεσης …………. κλήση με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η με αριθμ. κατάθεσης …………… αίτηση, κατόπιν έκδοσης της υπ’αριθμ…………… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της.

γ) Το περιεχόμενο της αιτήσεως και συγκεκριμένα ότι: ……………..εκθέτει ότι η καθ’ ης η αίτηση …………….., το γένος …………, ετών 79, πάσχει από άνοια μέτριου έως προχωρημένου σταδίου, με απότομη επιδείνωση αυτής την τελευταία διετία. Ειδικότερα, εμφανίζει μειωμένη αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον και αδυνατεί να επιμεληθεί του προσώπου της και να διεκπεραιώσει τις καθημερινές της υποθέσεις. Ενόψει των παραπάνω, ζητεί να τεθεί η ανωτέρω σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστεί προσωρινός και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης και εποπτικό συμβούλιο τα κατονομαζόμενα στην κύρια αίτηση πρόσωπα δ) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, κατά τα άρθρα 368, 369, 372, 375 παρ. 1, 379-383 και 804 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας και ιδίως το γεγονός ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 804 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθώς δεν προσκομίζεται βεβαίωση δημόσιας αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την κατάσταση της συμπαραστατέας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με Γ.Α.Κ./Ε.Α.Κ …………. αίτησης, η οποία επαναφέρεται νομότυπα με την με αριθμ. κατάθεσης …………… κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με αιτούσα την ……………, για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση της ……………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, και προσωρινά διαμένουσας στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «……………….., προκειμένου να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη με επιμέλεια της διορισθείσας με την από 27-05-2021 προσωρινή διαταγή του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, προσωρινής δικαστικής συμπαραστάτριας και κόρης της καθ’ης, ………., για τον σκοπό της οποίας να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο …………………… ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο προαναφερόμενος πραγματογνώμονας αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη συνέχεια δε, αφού εξετάσει τη συμπαραστατέα και λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων της δικογραφίας, ζητήσει δε κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση ή πληροφορία από τους διαδίκους, να αποφανθεί με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την όρκισή του, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης, για τα ακόλουθα θέματα: α) αν η καθ’ης πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή που να αποκλείει τη χρήση του λογικού ή να παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και σε ποιο βαθμό, καθώς και αν η κατάσταση της υγείας της είναι μόνιμη ή αν χρήζει βελτίωσης και ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης της, β) εάν η συγκεκριμένη νόσος παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και αποκλείει τη χρήση του λογικού της, γ) αν εξαιτίας της νόσου από την οποία πάσχει και της διανοητικής της κατάστασης, αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να επιμελείται του εαυτού της και της περιουσίας της, και ειδικότερα αν αδυνατεί ολικώς ή μερικώς να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, δ) σε περίπτωση που αδυνατεί να φροντίζει τις υποθέσεις της μερικώς, ποιες από αυτές μπορεί να φροντίζει μόνη της (αν υπάρχουν), ποιες με βοήθεια τρίτου προσώπου (αν υπάρχουν) και ποιες δεν μπορεί να φροντίζει καθόλου (αν υπάρχουν).

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *