Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-3

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 21/2022

(άρθρο 237 παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 741 ΚΠολΔ)

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

…………………, Πάρεδρος, η οποία ορίσθηκε από την
Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του την 01-01-2022 υποθέσεις, και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζήτησης επί της με αριθμό κατάθεσης ………………… αίτησης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) με αιτούσα την ……………., κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός ……….), με Α.Φ.Μ. …….., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……………….. για την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση της …………….. του ……, κατοίκου Θεσσαλονίκης (οδός …………), με Α.Φ.Μ. …………., που παραστάθηκε αυτοπροσώπως, προκειμένου να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη με επιμέλεια της αιτούσας, για τον σκοπό της οποίας να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο ……… ……………, ψυχίατρος ……….. ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο τελευταίος θα δώσει τον νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του Δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσας διάταξης προς αυτόν. Στη συνέχεια, αφού λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων από τον φάκελο της δικογραφίας και εξετάσει τη συμπαραστατέα ……. …….. του …………., πρέπει να συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις να γνωμοδοτήσει επί των ακόλουθων θεμάτων που διατυπώνονται ενδεικτικώς, καθώς και επί κάθε άλλου ζητήματος που κρίνει ότι πρέπει να τεθεί υπ’ όψιν του Δικαστηρίου, ήτοι: α) αν η …………………… πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή και συγκεκριμένα από ποια και σε ποιο βαθμό, β) σε καταφατική περίπτωση, αν πρόκειται για διαρκή διαταραχή, δηλαδή να διευκρινισθεί αν είναι μόνιμη ή παροδική, ποιες οι προοπτικές δυσμενούς εξέλιξής της ή, αντίθετα, θεραπείας και βελτίωσής της, γ) εάν η συγκεκριμένη διαταραχή παρακωλύει την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και αποκλείει τη χρήση του λογικού της, δ) αν, εξαιτίας της διαταραχής αυτής, σε συνδυασμό με τη νοητική της κατάσταση, αδυνατεί να επιμεληθεί του εαυτού της και της περιουσίας της και σε ποιο βαθμό και ειδικότερα, αν αδυνατεί, ολικώς η μερικώς, να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, ε) σε περίπτωση μερικής ικανότητας, ποιες είναι οι πράξεις (π.χ. εκμίσθωση ακινήτων, επιχείρηση χαριστικών ή επαχθών δικαιοπραξιών, διάθεση χρηματικών πόρων, εκποίηση ακίνητης περιουσίας, εκτέλεση συνηθισμένων πράξεων διαβίωσης κ.λπ.), κατά την επιχείρηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη η προηγούμενη συναίνεση δικαστικού συμπαραστάτη, προκειμένου να αποφευχθεί περιουσιακή ή άλλη βλάβη. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης κατάθεσης.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *