Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Δικαστική Συμπαράσταση-Ψυχιατρική Πραγμ-νη)-4

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 14/2022
(άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ)

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ Θ£ΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

……….
Πάρεδρος, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β’ και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 1/1/2022, υποθέσεις,

β) Το γεγονός ότι του παρόντος Δικαστηρίου νόμιμα εισάγονται προς συζήτηση η με αριθ. κατάθεσης 23977/20398/08-11-2021 αίτηση και η με αριθ. κατάθεσης 3201/2678/16-02-2022 κύρια παρέμβαση, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, αφού διεξάγονται ανάμεσα στους ίδιους διαδίκους, δικάζονται με την ίδια διαδικασία, τελούν σε σχέση κύριου και παρεπόμενου και με τη συνεκδίκασή τους αφενός μεν διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου επέρχεται μείωση των εξόδων αυτής, περαιτέρω δε αποτρέπεται το ενδεχόμενο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων (άρθρα 31, 246 και 741 ΚΠολΔ).

β) Το περιεχόμενο των συνεκδικασθεισών αιτήσεων και συγκεκριμένα: Α) ο Εισαγγελέας εκθέτει ότι η καθ’ ης η ……………….., ετών 87, πάσχει από άνοια επί εδάφους της νόσου Alzheimer, με απότομη φθίνουσα πορεία από το έτος 2021. Ειδικότερα εμφανίζει μειωμένη αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον και αδυνατεί να επιμεληθεί του προσώπου της και να διεκπεραιώσει τις καθημερινές της υποθέσεις. Ενόψει των παραπάνω, ζητεί να τεθεί η ανωτέρω σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστούν προσωρινός και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης και εποπτικό συμβούλιο τα κατονομαζόμενα στην κύρια αίτηση πρόσωπα. Β) Ο κυρίως παρεμβαίνων …………………., με την ασκηθείσα παρέμβασή του, εκθέτει ότι είναι ο μοναδικός εν ζωή γιος της καθ’ ης η αίτηση και παρέμβαση και, μολονότι συμφωνεί με τους ανωτέρω ισχυρισμούς του αιτούντος Εισαγγελέως, εντούτοις ζητεί να τεθεί η καθ’ ης η αίτηση μητέρα του σε καθεστώς μερικής στερητικής συμπαράστασης, ως αναλυτικά εκθέτει στην παρέμβασή του, καθώς να διοριστούν προσωρινός και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης και εποπτικό συμβούλιο πρόσωπα διαφορετικά από τα υποδεικνυόμενα στην κύρια αίτηση.

γ) την ανάγκη διεξαγωγής ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, κατά τα άρθρα 368, 369, 372, 375 § 1, 379-383 και 804 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας και ιδίως το γεγονός ότι δεν πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 804 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθώς δεν προσκομίζεται από τον αιτούντα Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ούτε από τον κυρίως παρεμβαίνοντα, βεβαίωση δημόσιας αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την κατάσταση της συμπαραστατέας.

ΔΙΑ ΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με αριθμό κατάθεσης      αίτησης, καθώς και της με αριθμό κατάθεσης                  κύριας παρέμβασης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διοριστεί ως πραγματογνώμονας ο …………………, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, …………………….., ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο τελευταίος, αφού δώσει τον νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του Δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη νόμιμη επίδοση της παρούσας απόφασης προς αυτόν, και αφού λάβει στη συνέχεια τη γνώση των αναγκαίων στοιχείων από τον φάκελο της δικογραφίας και εξετάσει την καθ’ ης η αίτηση και η κύρια παρέμβαση, ……………………, πρέπει να συντάξει έκθεση στην οποία με αιτιολογημένη σκέψη να γνωμοδοτήσει στα εξής ερωτήματα: 1) εάν η καθ’ ης πάσχει από κάποια ψυχική ή διανοητική νόσο και σε ποιον βαθμό, 2) αν ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης νόσου είναι μόνιμος και διαρκής ή παροδικός, καθώς και ποιες είναι οι προοπτικές δυσμενούς εξέλιξης ή, αντίθετα, θεραπείας της 3) εάν η συγκεκριμένη νόσος από την οποία πάσχει παρακωλύει πλήρως ή μερικώς την ελεύθερη διαμόρφωση της βούλησης ή της κρίσης της και αποκλείει την χρήση του λογικού της και σε καταφατική περίπτωση, και 4) ειδικότερα, αν αδυνατεί ολικώς ή μερικώς να συνάπτει δικαιοπραξίες και να ενεργεί διαχειριστικές πράξεις, σε δε περίπτωση μερικής ικανότητας, ποιες είναι οι πράξεις (π.χ. εκμίσθωση ακινήτων, επιχείρηση χαριστικών ή επαχθών δικαιοπραξιών, διάθεση χρηματικών πόρων, εκποίηση ακίνητης περιουσίας, εκτέλεση συνηθισμένων πράξεων διαβίωσης κλπ), κατά την επιχείρηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη η προηγούμενη συναίνεση επιτρόπου – κηδεμόνα, προκειμένου να αποφευχθεί περιουσιακή ή άλλη βλάβη, Η ανωτέρω έκθεση πραγματογνωμοσύνης πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα, που ο πραγματογνώμονας θα ορκιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

                                  Θεσσαλονίκη 06.06.2022

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *