Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Εκουσία-Αίτηση Προσδιορσμού Εταιρικής μερίδας-Λογιστική Πραγμ-νη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Αριθμός Διάταξης: 4/2022

(Αριθμός κατάθεσης αίτησης: ………)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ………………., Πάρεδρο, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα ……………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη, την 20η Ιανουάριου 2022, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ……………….. αίτηση, με αντικείμενο την αποτίμηση αξίας εταιρικής μερίδας ομόρρυθμης εταιρείας, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ……….

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε κατά τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι ήταν ομόρρυθμη εταίρος της πρώτης των καθ’ ων, ότι με τη με αριθμό …………….. απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, που έχει καταστεί τελεσίδικη, διατάχθηκε ο αποκλεισμός της από την εν λόγω εταιρεία, μετά από αίτηση που ασκήθηκε από τον δεύτερο των καθ’ ων, και ότι πρέπει να υποχρεωθούν οι καθ’ ων να της καταβάλουν την αξία της εταιρικής της μερίδας, συνεπεία του αποκλεισμού της. Ενόψει των ανωτέρω, μετά από νόμιμο περιορισμό του δεύτερου αιτήματος της επίδικης αίτησης από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, καθώς και μετά από νόμιμη παραίτηση της αιτούσας τόσο από το αίτημα απαγγελίας προσωπικής κράτησης όσο και κήρυξης της εκδοθησόμενης απόφασης προσωρινά εκτελεστής, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και περιέχεται στις νομίμως κατατεθειμένες έγγραφες προτάσεις του (άρθρ. 294 εδ. α’, 295 § 1 εδ. β’, 297, 741 και 751 ΚΠολΔ), ζητεί: α) να αναγνωριστεί ότι η συνολική αξία της ομόρρυθμης εταιρείας-πρώτης των καθ’ ων ανέρχονταν στις 30/10/2019, δηλαδή κατά την ημέρα δημοσίευσης της οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε ο αποκλεισμός της αιτούσας από την εν λόγω εταιρεία, στο ποσό των 2.561.861 ευρώ και ότι το μερίδιο της αιτούσας ανέρχονταν στο ποσό των 768.000 ευρώ, β) να αναγνωριστεί η υποχρέωση των καθ’ ων να καταβάλουν στην αιτούσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 768.000 ευρώ, νομιμότοκα από τις 30/10/2019 μέχρι πλήρους εξόφλησης και γ) να καταδικαστούν οι καθ’ ων στη δικαστική της δαπάνη.

Ενόψει των ισχυρισμών των καθ’ ων, που αρνούνται την αίτηση, ιδίως ότι ζητούν την απόρριψη αυτής στο σύνολό της, άλλως την αποτίμηση της αξίας της εταιρικής μερίδας της αιτούσας στο ποσό των 19.408,60 ευρώ, ενώ αποτιμούν την αξία της εταιρείας στο ποσό των 577.409 ευρώ, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με την αξία της εταιρείας ως σύνολο και συνακόλουθα της εταιρικής μερίδας της αιτούσας στις 30/10/2019, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ και η’ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β’ και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του την 1/1/2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1, 379-383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα οικονομολόγο του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……., οικονομολόγο – σύμβουλο επιχειρήσεων, ……….., το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον του Παρέδρου …………. ή του νόμιμου αναπληρωτή του, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση του έγγραφο, ιδιαίτερα δε τις μελέτες αξίας της επιχείρησης που προσκομίζουν οι διάδικοι, το οποίο όμως πρέπει να αναφέρει ειδικά στη γνωμοδότησή του, καθώς και την προέλευση αυτού, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή του για τα ακόλουθα ζητήματα: α) ποια ήταν η συνολική αξία της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……………..»-πρώτης των καθ’ ων ως επιχείρησης στις 30/10/2019, β) ποια ήταν η αξία της εταιρικής συμμετοχής (μερίδας) της αιτούσας στην εν λόγω εταιρεία στις 30/10/2019, γ) αν η αξία τόσο της ανωτέρω εταιρείας όσο και της συμμετοχής της αιτούσας σε αυτήν διαφοροποιήθηκε από την αξία, που είχαν αυτές στις 31/12/2019, κατά ποιο ποσό και για ποιο λόγο, δ) για ποιο λόγο παρουσιάζουν τόσο μεγάλη απόκλιση οι προσκομιζόμενες από τους διαδίκους αποτιμήσεις της αξίας της εταιρείας και της εταιρικής συμμετοχής της αιτούσας, από τη μία πλευρά της εταιρείας ορκωτών λογιστών με την επωνυμία «………………», από την άλλη πλευρά της εταιρείας με την επωνυμία «…………….», ιδίως δε αν υπάρχουν παράγοντες που λήφθηκαν υπ’ όψιν από τη μία και όχι από την άλλη, ποιοι είναι αυτοί και πόσο διαφοροποιούν την τελική αποτίμηση των δύο μεγεθών, και ε) αν οι μακροχρόνια τεταμένες σχέσεις των διαδίκων επηρεάζουν τις ανωτέρω αποτιμήσεις και σε τι βαθμό, κατά ποσοστό και αξία. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 15/4/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *