Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Επιμέλεια ανηλίκου-Ψυχιατρική πραγμ-νη γονέων)-1

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 43/2022

γενικός- ειδικός αριθμός κατάθεσης υπό στοιχείο α’ αγωγής:

γενικός – ειδικός αριθμός κατάθεσης υπό στοιχείο β’ αγωγής:

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,

ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή …………….Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, ……………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Μαρτίου 2022, για να δικάσει τις με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης …………. υπό στοιχείο σ’ αγωγή και ………….. υπό στοιχείο β’ αγωγή, με αντικείμενο τη λύση του γάμου των διαδίκων, την ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκου, την ρύθμιση της επικοινωνίας του γονέα με αυτό και την επιδίκαση διατροφής υπέρ αυτού, μεταξύ των:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ (υπό στοιχείο σ’ αγωγής) – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ (υπό στοιχείο β’ αγωγής):

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ (υπό στοιχείο σ’ αγωγής) – ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ (υπό στοιχείο β’ αγωγής):

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως ανωτέρω αναφέρθηκεκαι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση οι με γενικούς – ειδικούς αριθμούς κατάθεσης …….. υπό στοιχείο σ’ αγωγή και 122/91/08-01-2021 υπό …………… με αντικείμενο την ανάθεση της αποκλειστικής γονικής μέριμνας και επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, άλλως της από κοινού ανάθεσης αυτών, άλλως της επικοινωνίας του γονέα με αυτό, την ονοματοδοσία ανηλίκου και την καταβολή διατροφής υπέρ αυτού, οι οποίες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 246 και 591 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., να συνεκδικασθούν γιατί είναι συναφείς μεταξύ τους, και έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται και μείωση των εξόδων

Με την κρινομένη υπό στοιχείο σ’ αγωγή του ο ενάγων αυτής εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο του με την εναγόμενη απέκτησαν ένα (1) εισέτι ανήλικο θήλυ τέκνο, το οποίο παραμένει αβάπτιστο. Ότι η έγγαμος συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά από λόγους που αφορούν στο πρόσωπο της εναγομένης, η οποία πάσχει από ψυχολογικές διαταραχές για την αντιμετώπιση των οποίων λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Ότι εν τέλει η έγγαμος συμβίωσή τους διεσπάσθη οριστικά τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, οπότε η εναγομένη μετοίκησε από την οικογενειακή τους στέγη στην ………. και εγκαταστάθηκε στην πατρική της οικία στο ……………. Θεσσαλονίκης. Ότι περαιτέρω η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας τους ανατέθηκε προσωρινά στην εναγομένη δυνάμει της με αριθμό ………. αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ότι έκτοτε η εναγομένη ασκεί πλημμελώς την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της, αδιαφορώντας για την ψυχική και σωματική της υγεία, ενώ δυσχεραίνει επί τούτου την επικοινωνία του ίδιου με το τέκνο του, επιδιώκοντας την πλήρη αποξένωσή του από αυτό. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί, μεταξύ άλλων, όπως ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας του αποκλειστικά στον ίδιο, άλλως και όλως επικουρικώς, όπως ανατεθεί η επιμέλεια αυτής από κοινού σε αμφότερους, κατά το σύστημα της εναλασσόμενης κατοικίας.

Με την κρινομένη υπό στοιχείο β’ αγωγή της η ενάγουσα αυτής εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο της με τον εναγόμενο απέκτησαν ένα (1) εισέτι ανήλικο θήλυ τέκνο, το οποίο παραμένει αβάπτιστο. Ότι η έγγαμος συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά από λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του εναγομένου, ο οποίος υπήρξε κατά την διάρκεια αυτής 9εγγάμου συμβιώσεως) βίαιος, επιθετικός, υβριστικός και υποτιμητικός απέναντι της, αλλά και απέναντι στο ανήλικο τέκνο τους. Ότι η συμπεριφορά του αυτή, η οποία εξελισσόταν επιδεινούμενη οδήγησε στην μετοίκησή της ιδίας και του ανήλικου τέκνου τους από την οικογενειακή τους στέγη στην …………… και την μετεγκατάστασή τους στην πατρική της οικία στο ………….. Θεσσαλονίκης. Ότι δυνάμει της με αριθμό …………….. αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικέιου Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων ανατέθηκε προσωρινά στην ίδια, ενώ ρυθμίσθηκε η επικοινωνία του εναγομένου με αυτό και του απαγορεύθηκε να προβαίνει σε οιασδήποτε μορφής επικοινωνία με την ενάγουσα. Ότι έκτοτε ο εναγόμενος δεν έχει παυσει να την παρενοχλεί με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, αποστέλλοντας σε αυτή, αλλά και σε μέλη της ευρύτερης οικογένειας της SMS και e-mail με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί, μεταξύ άλλων, όπως ανατεθεί η γονική μέριμνα και η επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας της αποκλειστικά στην ίδια.

Ενόψει των αντιφατικών ισχυρισμών των διαδίκων, έκαστος των οποίων αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής του άλλου, αλλά και της εικόνας που σχημάτισε το Δικαστήριο από την αυτοπρόσωπη εμφάνιση αμφοτέρων στο ακροατήριό του, κατά την άνω αναφερόμενη δικάσιμο, όπως αυτή περιγράφεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της ανάθεσης της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, αλλά και της γονικής ικανότητας των διαδίκων – γονέων αυτού, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ώς εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01-01- 2022 υποθέσεις), να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα (νευρολόγο – ψυχίατρο) του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας, με γνωμοδότηση η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……………. νευρολόγο – ψυχίατρο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ………………..το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να εξετάσει αμφότερους τους διαδίκους ……… και .. ……., ακολούθως δε, καλείται με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, να αποφανθεί επί του εξής ερωτήματος, ήτοι εάν οι διάδικοι γονείς του ανηλίκου ασκούν το γονεϊκό λειτουργικό καθήκον τους με επάρκεια, η δε εναγόμενη και ως προς την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου της, εάν είναι καθ’ όλα υγιείς και έχουν τη δυνατότητα άσκησης της επιμέλειας του, εγγυουμένης της ασφαλούς ανάπτυξής τους και εξασφάλισης της σταθερότητας της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησης του τέκνου τους. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή του, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή του στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *