Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Επιμέλεια ανηλίκου-Ψυχιατρική πραγμ-νη γονέων)-2

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

Διάταξη 3/2022

(γενικός αριθμός κατάθεσης κλήσης αγωγής …….)

(ειδικός αριθμός κατάθεσης κλήσης αγωγής ……….)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από την Γραμματέα, …………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την ως άνω αγωγή, με αντικείμενο τη μεταρρύθμιση απόφασης που ρύθμισε την επιμέλεια του προσώπου ανηλίκου τέκνου:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ:

Ο ΕΝΑΓΩΝ ζήτησε να γίνει δεκτή η από ……. αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, την ίδια ημέρα, γράφτηκε στο πινάκιο και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώθηκε παραπάνω, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στο πρακτικό και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι, με την υπ’ αριθ. ………. απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου έχει ανατεθεί αποκλειστικά στην εναγόμενη, η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους. Ότι έκτοτε η εναγόμενη ασκεί με τρόπο αντίθετο προς το συμφέρον του τέκνου τους την επιμέλεια αυτού, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην αγωγή λόγους, με αποτέλεσμα να έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες, με βάσει τις οποίες εκδόθηκε η παραπάνω απόφαση. Οτι το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει τη μεταρρύθμιση της ανωτέρω απόφασης, λαμβανομένου υπόψη και της επιθυμίας αυτού (τέκνου), το οποίο επανειλημμένως έχει εκφράσει την επιθυμία του να ζήσει με τον ενάγοντα – πατέρα του, που είναι ο πλέον κατάλληλος για την άσκηση της επιμέλειας αυτού. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ζητεί, να μεταρρυθμισθεί η ως άνω απόφαση και να ανατεθεί αποκλειστικά σε αυτόν η άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του ως άνω ανηλίκου τέκνου. Περαιτέρω, ζητεί να διαταχθεί η εναγόμενη να αποδώσει το ανήλικο τέκνο τους στον ενάγοντα, να απειληθεί σε βάρος της χρηματική ποινή οκτακόσιων πενήντα (850) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας τριάντα (30) ημερών για κάθε παραβίαση των διατάξεων της αποφάσεως που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί η αντίδικός του στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Ενόψει των ισχυρισμών της εναγομένης, η οποία αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής, και της υπ’ αριθ. ………. έκθεσης κοινωνικής έρευνας, που έλαβε χώρα μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και το οικογενειακό περιβάλλον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, από την οποία προκύπτει ότι η αρμόδια κοινωνική λειτουργός κρίνει ότι για μια ολοκληρωμένη ψυχοδυναμική εκτίμηση απαιτείται: α) η πληρέστερη αξιολόγηση των γονέων του ανηλίκου, περί της καταλληλότητας εκάστου αναφορικά με την ανάθεση της επιμέλειας αυτού (του ανηλίκου), καθώς και της γονικής ικανότητας αυτών, με σκοπό να διασφαλιστεί το συμφέρον του ανηλίκου και β) η διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης του ανηλίκου, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη του με απώτερο στόχο την αυτοέκφραση και την αποκατάσταση της ψυχικής του ισορροπίας, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της ανάθεσης της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου και της γονικής ικανότητας των διαδίκων — γονέων αυτού, καθώς επίσης και της ακριβούς υφιστάμενης συναισθηματικής και ψυχολογικής κατάστασης του ανηλίκου, την τυχόν επιβάρυνσή του και το μέγεθος αυτής από τις διαφωνίες των γονέων του, το επίπεδο και οι ακριβείς συνθήκες της ζωής του ανηλίκου, ζητήματα τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε’ έως και η’ του ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρο 116 παρ 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, γενομένου δεκτού του αντίστοιχου αιτήματος του ενάγοντας, ως ουσιαστικά βάσιμου, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα (ψυχολόγο -παιδοψυχολόγο) του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας και η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ………, ψυχολόγο – παιδοψυχολόγο, ……….., το όνομα της οποίας περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, η οποία, αφού δώσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτήν της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, και στη συνέχεια, αφού λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα πρέπει να εξετάσει τον ανήλικο ………….. και τους γονείς αυτού, διαδίκους………………ακολούθως δε, καλείται με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, να αποφανθεί επί των εξής ερωτημάτων: α) ποια είναι η ακριβής, υφιστάμενη συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση του ανηλίκου και των γονέων αυτού (διάδικοι), β) εάν υφίσταται επιβάρυνση του ανήλικου και το μέγεθος αυτής από τις
διαφωνίες των γονέων του, γ) ποιο είναι το επίπεδο και ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες της ζωής του ανήλικου, δ) εάν οι διάδικοι γονείς του ανηλίκου ασκούν το γονεϊκό λειτουργικό καθήκον τους με επάρκεια, η δε εναγόμενη και ως προς την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου της, εάν είναι καθ’ όλα υγιείς και έχουν τη δυνατότητα άσκησης της επιμέλειας του και εξασφάλισης της σταθερότητας της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησης του τέκνου τους και ε) με δεδομένη την επιθυμία του ανηλίκου να ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του, ο ενάγων πατέρας του, ποια θα είναι η επίδραση στη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή του, τόσο η απόφαση να παραμένει η άσκηση της επιμελείας του προσώπου του στην εναγόμενη – μητέρα του, όσο η ενδεχόμενη ανάθεση αυτής (επιμέλειας) στον ενάγοντα – πατέρα του. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή της, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (60) ημερών από την όρκισή της στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε  στις 28 Φεβρουάριου 2022

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *