Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Ιατρική αμέλεια – Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 46 /2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……)
(αριθμός κατάθεσης ανακοίνωσης δίκης-προσεπίκλησης-παρεμπίπτουσας αγωγής:)

(αριθμός κατάθεσης πρόσθετης παρέμβασης:…..)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ………… Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη Γραμματέα ……….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Μαίου 2022, για να δικάσει α)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ……. και ειδικό αριθμό κατάθεσης ……αγωγή, με αντικείμενο αποζημίωση από αδικοπραξία, β) τη με γενικό αριθμό κατάθεσης …… και ειδικό αριθμό κατάθεσης …….. ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπίπτουσα αγωγή και γ)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης …. και ειδικό αριθμό κατάθεσης …. πρόσθετη παρέμβαση μεταξύ:

Α.ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ-ΚΑΘΉΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1)

Β.ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΔΙΚΗ- ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:…………………..

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ- ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ:

Γ.ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: …….

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου φέρονται προς συζήτηση: ………….. οι οποίες πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 § 1, 80,88, 246 και 285 εδ. α ΚΠολΔ, να συνεκδικαστούν, καθώς έχουν σχέση κυρίου και παρεπομένου, υπάγονται στην αυτή διαδικασία και επιπροσθέτως διότι με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων.

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι την 28- 2-2019 εισήχθη στην κλινική που διατηρεί η δεύτερη εναγόμενη στην Θεσσαλονίκη, λόγω διάγνωσής της με πολυοζώδη βρογχοκήλη, προκειμένου να υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή, η οποία διενεργήθηκε αυθημερόν, από τον πρώτο εναγόμενο γενικό χειρουργό. Ότι έλαβε εξιτήριο την επόμενη ημέρα, πλην όμως κατά το αμέσως μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ένιωθε συνεχή κόπωση και δυσχέρεια στην ομιλία, δύσπνοια και εισπνευστικό συριγμό, ενώ παρά τις διαβεβαιώσεις του πρώτου εναγομένου ότι επρόκειτο για συμπτώματα που σταδιακά θα αποκαθίσταντο, δεν επήλθε βελτίωσή τους. Ότι τελικά περί τα τέλη Μάϊου 2020 διαγνώστηκε με αμφοτερόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών και υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση την 17-6-2020 από χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο επί της οπίσθιας χορδεκτομής δεξιά , κατά την οποία πραγματοποιήθηκε άνοιγμα στο επίπεδο των φωνητικών της χορδών 5 χιλιοστά, ενώ ενημερώθηκε και για την πιθανότητα συμπληρωματικής επέμβασης στο μέλλον είτε στην ίδια χορδή είτε σε άλλη. Ότι η αμφοτερόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών που παρουσίασε οφείλεται σε αμέλεια του πρώτου εναγόμενου ιατρού, που τελούσε σε σχέση ελεύθερης συνεργασίας με την δεύτερη εναγόμενη κλινική, ο οποίος ενώ με βάσει την ιδιότητά του είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μεριμνήσει για τη θεραπεία και νοσηλεία της, παρά ταύτα ενήργησε παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, και ειδικότερα η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι α)η αμφοτερόπλευρη βλάβη των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων που επέφερε την παράλυση και των δυο φωνητικών της χορδών, επήλθε από διεγχειρητικό τραυματισμό τους και θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν ο πρώτος εναγόμενος είχε προβεί σε αναγνώριση και παρασκευή του νεύρου στον κάτω πόλο του αδένα ή είχε χρησιμοποιήσει νευροδιεγέρτη κατά την επέμβαση για διαρκή έλεγχο της ακεραιότητας του νεύρου β)εφόσον δεν παρουσίαζε κακοήθεια, δεν υφίστατο ανάγκη εκτεταμένης-βαριάς επέμβασης, αλλά θα έπρεπε η επέμβαση να μετατραπεί σε υφολική θυρεοειδεκτομή, ενώ σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να έχει επιλεγεί και η χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου αντί της επέμβασης για την αντιμετώπιση της πάθησής της και γ) οι μετεγχειρητικές επιπλοκές της δύσπνοιας, δυσκαταποσίας , δυσφωνίας και εισπνευστικού συριγμού δεν αναγνωρίστηκαν και δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από τον πρώτο εναγόμενο. Ότι η αναπηρία της λόγω της χορδεκτομής και των διαταραχών λόγου που παρουσιάζει ανέρχεται σε ποσοστό 40% σύμφωνα με τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας και δυσχεραίνει σημαντικά την δυνατότητα ανάμειξης της στην οικονομική και κοινωνική ζωή, με συνέπεια να δικαιούται να αξιώσει α) το ποσό των 125.000 ευρώ ως πρόσθετη χρηματική παροχή κατά το άρθρο 931 ΑΚ, καθώς και β) το ποσό των 125.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης,που υπέστη από την περιγραφόμενη αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγόμενων. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό με τις νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις της, να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να της καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 125.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη και το ποσό των 125.000 ευρώ ως πρόσθετη χρηματική παροχή κατά το άρθρο 931 ΑΚ , και τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησόμενης απόφασης σε βάρος του πρώτου εναγόμενου και του νόμιμου εκπροσώπου της δεύτερης εναγόμενης και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη.

Με την υπό κρίση ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση- παρεμπίπτουσα αγωγή ο πρώτος εναγόμενος της ως άνω κύριας αγωγής, εκθέτει ότι σε βάρος του ασκήθηκε η ανωτέρω κύρια αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας παραθέτει αυτούσιο, επικαλούμενος δε έγκυρη σύμβαση ασφάλισης της έναντι τρίτων γενικής αστικής ευθύνης του ίδιου, που κατήρτισε με την (παρεμπιπτόντως) εναγόμενη πρώτη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία, για ζημίες που θα προξενούσε σε τρίτους με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των 600.000 ευρώ και, μολονότι αρνείται την ύπαρξη αστικής του ευθύνης, προσεπικαλεί αυτήν να παρέμβει υπέρ αυτού στην κύρια δίκη και ζητεί, σε περίπτωση εκεί ήττας του, να υποχρεωθεί αυτή, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλει, οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει στην ενάγουσα της κύριας αγωγής, νομιμοτόκως από την καταβολή τυχόν επιδικασθέντος ποσού προς αυτήν μέχρι την πλήρη εξόφληση και να καταδικαστεί η αντίδικός του στη δικαστική του δαπάνη. Σημειώνεται ότι ο παρεμπιπτόντως ενάγων με το με αριθμό κατάθεσης …….. δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και επισυνάφθηκε στο φάκελο της δικογραφίας, δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο της υπό κρίση ανακοίνωσης δίκης-παρεμπίπτουσας αγωγής- προσεπίκλησης ως προς τη δεύτερη παρεμπιπτόντως εναγόμενη-προσεπικαλούμενη-καθ’ής η ανακοίνωση , ενώ επίσης επέδωσε στην τελευταία το ανωτέρω δικόγραφο , όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο φάκελο της δικογραφίας υπ’αρ…….έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συνεπώς, η παρεμπίπτουσα αγωγή-προσεπίκληση-ανακοίνωση δίκης θεωρείται ως προς αυτήν ως μη ασκηθείσα (άρθρα 294 εδ. α, 295 § 1 εδ. α, 297 ΚΠολΔ).

Η πρώτη καθ’ης η ανακοίνωση-προσεπικαλούμενη- παρεμπιπτόντως εναγόμενη με την υπό κρίση πρόσθετη παρέμβασή της, συνομολογώντας την ασφαλιστική κάλυψη της έναντι των τρίτων αστικής ευθύνης του πρώτου εναγόμενου της κύριας αγωγής, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ανωτέρω διαδίκου της κύριας αγωγής, με αίτημα την απόρριψη της (κύριας) αγωγής.

Ενόψει των ισχυρισμών των εναγομένων και της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ αυτών, που αρνούνται την αγωγή, της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού και των αντικρουόμενων ιατρικών διαπιστώσεων στις ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων ειδικών ιατρών και στις ιατρικές γνωμοδοτήσεις που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το εάν ο εναγόμενος ιατρός ενήργησε ορθώς και σύμφωνα με τους κοινώς αποδεκτούς και αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και ειδικά ως προς την κατάφαση εσφαλμένων ή μη διεγχειρητικών χειρισμών του πρώτου εναγόμενου και της μετεγχειρητικής από μέρους του παρακολούθησης της ενάγουσας, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του  αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας κύριας αγωγής, της παρεμπίπτουσας αγωγής-προσεπίκλησης-ανακοίνωσης δίκης και της πρόσθετης παρέμβασης από πραγματογνώμονες ιατρούς του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, οι οποίοι θα γνωμοδοτήσουν για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ……… και ειδικό αριθμό κατάθεσης ….. ανακοίνωση δίκης- προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση-παρεμπίπτουσα αγωγή μη ασκηθείσα κατά το μέρος που στρέφεται κατά της δεύτερης καθής η ανακοίνωση-προσεπικαλούμενης- παρεμπιπτόντως εναγόμενης.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων α)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 1974/10-2-2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1620/10-2-2021 αγωγή, β) τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 3564/12-3-2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2951/12-3-2021 ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση- παρεμπίπτουσα αγωγή και γ)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης 4262/31-3-2021 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3490/31-3-2021 πρόσθετη παρέμβαση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονες, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονες: α)τον …………. ιατρό-χειρουργό και β)τον ……………. ιατρό-ωτορινολαρυγγολόγο, τα ονόματα των οποίων περιέχονται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Οι ως άνω πραγματογνώμονες, αφού δώσουν τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 Κι ιολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη …………… ή του νόμιμου αναπληρωτή της συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτούς αντιγράφου της παρούσας διάταξης, αφού προβούν σε εξέταση της ενάγουσας , ………….., λάβουν υπόψη τους όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσουν κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους και λάβουν υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση τους έγγραφο, ακολούθως θα συντάξουν έκαστος έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσουν για τα ακόλουθα θέματα: α) ο πρώτος πραγματογνώμονας ιατρός χειρουργός: ΐ)ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της πολυοζώδους βρογχοκήλης, εάν οι επιπλοκές που παρουσιάζονται στην ολική θυρεοειδεκτομή είναι περισσότερες σε σχέση με τη υφολική θυρεοειδεκτομή και εάν μέσα στις πιθανές επιπλοκές της ολικής θυρεοειδεκτομής εντάσσεται και η πάρεση φωνητικών χορδών και η δύσπνοια και σε καταφατική περίπτωση εντός ποιου χρονικού διαστήματος αναμένεται η εμφάνισή τους ως επιπλοκών της επέμβασης, ϋ) εάν στην περίπτωση της ενάγουσας ήταν ενδεδειγμένη για την αντιμετώπιση της πάθησής της η υποβολή της σε ολική θυρεοειδεκτομή, ίϋ)κατά τη διενέργεια επέμβασης ολικής θυρεοειδεκτομής ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των λαρυγγικών νεύρων και εάν μέσα σε αυτά εντάσσεται και η χρήση νευροδιεγερτών, ΐν) τι ενέργειες (φαρμακευτική αγωγή, εξετάσεις) περιλαμβάνει η μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενούς που έχει υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή, για πόσο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση και από ιατρό ποιας ειδικότητας, ν) στην περίπτωση της ενάγουσας ποια ήταν η ενδεδειγμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση, ενόψει και των συμπτωμάτων δυσκαταποσίας, δυσφωνίας και δύσπνοιας με εισπνευστικό συριγμό που επικαλείται ότι παρουσίασε και νί) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα κρίνει ότι είναι αναγκαίο με βάσει τις ειδικές του γνώσεις εν σχέση και με τους ισχυρισμούς των διαδίκων ,β) ο δεύτερος πραγματογνώμονας ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος: ί)εάν ο αμφοτερόπλευρος τραυματισμός των παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων μπορεί να προκληθει διεγχειρητικά κατά την επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής και σε καταφατική περίπτωση ποιες συνέπειες επιφέρει για τον ασθενή και σε πόσο χρονικό διάστημα από την επέμβαση αναμένεται η εκδήλωση σχετικών συμπτωμάτων-επιπλοκών, ϋ) εάν η φλεγμονή των λαρυγγικών νεύρων συνεπεία παραγωγής ινώδους συνδετικού ιστού στην περιοχή της θυρεοειδεκτομής αποτελεί επιπλοκή διενέργειας ολικής θυρεοειδεκτομής, iii) εάν στην προκειμένη περίπτωση της ενάγουσας η παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού σχετίζεται με την επέμβαση θυρεοειδεκτομής στην οποία αυτή υποβλήθηκε ή συνιστά δευτεροπαθή ιδιοπαθή αντίδραση του οργανισμού της, ΐν)εάν θα μπορούσε και με ποιον τρόπο (φαρμακευτική αγωγή , εξετάσεις) να προληφθεί/αντιμετωπιστεί η παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού στην περίπτωση της ενάγουσας και ν) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα κρίνει ότι είναι αναγκαίο με βάσει τις ειδικές του γνώσεις εν σχέση και με τους ισχυρισμούς των διαδίκων και γ) αμφότεροι οι πραγματογνώμονες; ΐ) αν οι επικαλούμενες σωματικές βλάβες της ενάγουσας, σε περίπτωση κατάφασής τους, συνιστούν κάποιας μορφής αναπηρία και, αν ναι, σε ποιο βαθμό και ποσοστό σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, ϋ) αν η κατάστασή της αυτή θα είναι μόνιμη και, αν όχι, πόσο θα διαρκέσει στο μέλλον και ποιες είναι οι δυνατότητες θεραπείας και εν γένει ολικής ή μερικής αποκατάστασής της, iii) ποια ακριβώς θα είναι η έκταση και ένταση της κατάστασης αυτής και των συνεπειών της στο μέλλον, ΐν) ποιες ακριβώς είναι και θα είναι οι επιπτώσεις στην ικανότητα της ενάγουσας για εργασία, ν) ποιες ακριβώς είναι και θα είναι οι επιπτώσεις στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ασχολίες και εν γένει δραστηριότητες. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση των πραγματογνωμόνων στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *