Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Κτηματολόγιο- Αίτηση διόρθωσης)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ                     42/2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής: ….

(αριθμός κατάθεσης α’ πρόσθετης παρέμβασης…

(αριθμός κατάθεσης β’ πρόσθετης παρέμβασης:….

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ……………….. Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε Αναπληρωματική Κτηματολογική Δικαστής με την υπ’ αρ. 20/2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από το Γραμματέα …………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 9 Ιουνίου 2022, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ……………. αγωγή, με αντικείμενο τη διόρθωση ανακριβούς εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, καθώς και τις με αριθμό κατάθεσης ………….. (α’) και …………… (β’) πρόσθετες παρεμβάσεις.

ΕΝΑΓΟΝ- ΚΑΘ’ ΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και κατέθεσε προτάσεις διά της δικαστικής πληρεξούσιας του …………

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: ………………………..

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ Α’ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία .

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ Β’ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ..

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει των από 29.06.2021 πράξεων ορισμού Δικαστή και συζήτησης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή το ενάγον ισχυρίζεται ότι τυγχάνει αποκλειστικός κύριος του περιγραφόμενου, κατά θέση, έκταση και όρια, εδαφικού τμήματος εμβαδού 125,24 τ.μ. του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ….. κείμενου επί της οδού ………………. στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ότι το τμήμα αυτό αποτελεί μέρος του υπ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμου κτήματος, που περιήλθε στην κυριότητά του με πρωτότυπο τρόπο και δη δυνάμει της από 30.01.1923 Σύμβασης της Λωζάννης περί ανταλλαγής των ελληνοτουρκικών πληθυσμών. Ότι, κατά τον χρόνο έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή, το ίδιο υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας για το υπ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμο κτήμα, πλην όμως, αντί αυτό να καταχωρηθεί ως ενιαίο ακίνητο, κατακερματίστηκε σε περισσότερα, το δε επίδικο τμήμα καταχωρήθηκε στο ακίνητο με ΚΑΕΚ ……………. εμβαδού 414 τ.μ., με φερόμενους ιδιοκτήτες τρίτα πρόσωπα. Ότι επί του οικοπέδου αυτού έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδομή αποτελούμενη από τις ακόλουθες οριζόντιες ιδιοκτησίες: την οριζόντια με ΚΑΕΚ …………. της οποίας αποκλειστική κυρία φέρεται η πρώτη εναγομένη, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ………….. της οποίας αποκλειστική κυρία φέρεται η δεύτερη εναγομένη, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ……………. της οποίας ψιλή κυρία φέρεται η τρίτη εναγομένη και επικαρπώτρια η τέταρτη αυτών, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ……….. της οποίας ψιλή κυρία φέρεται η πέμπτη εναγομένη και επικαρπώτρια η έκτη αυτών, την οριζόντια με ΚΑΕΚ …………….., της οποίας αποκλειστικός κύριος φέρεται ο έβδομος εναγόμενος, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ………… της οποίας αποκλειστική κυρία, κατά τις πρώτες εγγραφές, φέρεται η όγδοη εναγομένη, η οποία στη συνέχεια τη μεταβίβασε στον ένατο αυτών, την οριζόντια με ΚΑΕΚ …………….., της οποίας αποκλειστικός κύριος φέρεται ο δέκατος εναγόμενος, την οριζόντια με ΚΑΕΚ ……………….., της οποίας ψιλός κύριος φέρεται ο ενδέκατος εναγόμενος και συνεπικαρπωτές κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου οι δωδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων και την οριζόντια με ΚΑΕΚ ………………. της οποίας αποκλειστικός κύριος κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου φέρεται ο έβδομος εναγόμενος, ψιλοί κύριοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος οι πέμπτη, πρώτη και τρίτη των εναγομένων και επικαρπωτές κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος φέρονται κατά τις πρώτες εγγραφές οι …….. …… και οι τέταρτη και έκτη των εναγομένων, μετά δε τον θάνατο του …… …… η πρώτη εναγόμενη κατέστη πλήρης κυρία ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου. Ότι η οριζόντια ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ …………. βαρύνεται, με βάση τις αρχικές εγγραφές, με προσημείωση υποθήκης υπέρ της δέκατης τέταρτης εναγομένης και με βάση τις μεταγενέστερες εγγραφές με έτερη προσημείωση υποθήκης υπέρ της δέκατης τέταρτης εναγόμενης, με προσημείωση υποθήκης υπέρ της …………Τράπεζας …………., οιονεί καθολική διάδοχος της οποίας τυγχάνει η δέκατη πέμπτη εναγομένη, και με προσημείωση υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία …………………., ειδική διάδοχος της οποίας τυγχάνει η δέκατη έκτη εναγομένη. Ότι, εφόσον το επίδικο τμήμα δεν ανήκε κατά κυριότητα στους δικαιοπαρόχους των εναγομένων, η εκ μέρους τους σύσταση των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών είναι άκυρη. Ότι οι ανωτέρω κτηματολογικές εγγραφές είναι εσφαλμένες και προσβάλλουν το δικαίωμα κυριότητάς του επί του επιδίκου. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, επικαλούμενο έννομο συμφέρον ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος, ζητεί α) να αναγνωρισθεί αποκλειστικός κύριος του επίδικου εδαφικού τμήματος, β) να διορθωθούν σχετικά οι ανακριβείς εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, ώστε από το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ……….. να αποσπαστεί το επίδικο εδαφικό τμήμα, εμβαδού 125,24 τ.μ. και να δημιουργηθεί γι’ αυτό νέο κτηματολογικά φύλλο με ξεχωριστό ΚΑΕΚ, στο οποίο θα καταχωρηθεί το ίδιο ως αποκλειστικός κύριος, γ) να διαταχθεί η κατάργηση των κτηματολογικών φύλλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ ……………έως ……………. και δ) να διορθωθεί το σχήμα και το εμβαδόν του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ………………. με απόσπαση από αυτό του επίδικου τμήματος εμβαδού 125,24 τ.μ., καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά του έξοδα.

Με το ένδικο δικόγραφο της (α’) πρόσθετης παρέμβασης, η παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία, επικαλούμενη έννομο προς τούτο συμφέρον, όπως ειδικότερα περιγράφεται, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των 7ου και 14ης των εναγομένων της ως άνω αγωγής και ζητεί να απορριφθεί η αγωγή και να καταδικαστεί το αντίδικο στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Με το ένδικο δικόγραφο της (β’) πρόσθετης παρέμβασης, η παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία, επικαλούμενη έννομο προς τούτο συμφέρον, όπως ειδικότερα περιγράφεται, ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της 16ης των εναγομένων της ως άνω αγωγής και ζητεί να απορριφθεί η αγωγή και να καταδικαστεί το αντίδικο στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Ενόψει των εκατέρωθεν αντίθετων ισχυρισμών των διαδίκων και δη των αντίθετων ισχυρισμών των εναγομένων, που αμφισβητούν ότι το επίδικο εδαφικό τμήμα αποτελεί τμήμα του υπ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμου κτήματος και επικαλούνται δικαίωμα κυριότητας επ’ αυτού των ιδίων και των δικαιοπαρόχων τους, και την ανεπάρκεια του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού, το Δικαστήριο αδυνατεί να οδηγηθεί σε βέβαιη κρίση περί του αντικειμένου της υπόθεσης και για τη διάγνωση της διαφοράς πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, κατά παραδοχή και του υποβληθέντος αιτήματος από τους 1η, 2η, 5η, 7ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12η και 13η των εναγομένων, δεδομένου ότι για τα ζητήματα επί των οποίων θα γνωμοδοτήσει ο πραγματογνώμονας, σύμφωνα με τα εκτενώς οριζόμενα στο διατακτικό, απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης (άρθρα 368 επ. ΚΠολΔ). Συνεπώς, για το σχηματισμό πλήρους και ασφαλούς δικανικής πεποίθησης επί της δικαζόμενης διαφοράς, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372, 375 § 1 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής, από πραγματογνώμονα από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις υπ’ αρ. κατ. ……….. αγωγή, …………..0 (α’) και ….  (β’) πρόσθετες παρεμβάσεις.

ΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ………………., αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ………………..το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη Αλεξάνδρας Γιαννακίδου ή του νόμιμου αναπληρωτή της, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σ’ αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση του στοιχείο, που θα θέσουν υπόψη του οι διάδικοι ή αυτός κρίνει αναγκαίο, μετά από επιτόπια μετάβασή του στο επίδικο ακίνητο και αυτοψία και μετά από εφαρμογή των επικαλουμένων από τους διαδίκους τίτλους των ιδίων και των δικαιοπαρόχων τους, θα αποφανθεί στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή του για τα ακόλουθα ζητήματα: εάν το επίδικο εδαφικό τμήμα εμβαδού 125,24 τ.μ., που έχει συμπεριληφθεί στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ………………. με συντεταγμένες κορυφών τις αναφερόμενες στο συνημμένο στην υπό κρίση αγωγή από 19.08.2020 τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών των υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης, …………………, αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, όπως περιγράφεται σ’ αυτό, εμπίπτει και κατά ποιο τμήμα (σε περίπτωση εν μέρει ταύτισης, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα εδαφικά τμήματα, που τυχόν ταυτίζονται ή αποκλίνουν μεταξύ τους) στο υττ’ αρ. ΑΚ 5283 ανταλλάξιμο κτήμα ή στο ακίνητο (οικόπεδο), που περιήλθε στην κυριότητα των δεκατριών πρώτων εναγομένων και των δικαιοπαρόχων τους, με βάση τους επικαλούμενους εκ μέρους τους τίτλους, με αποτύπωση των ακινήτων, όπως κατά τα ανωτέρω θα έχουν αυτά προσδιοριστεί κατά θέση, έκταση και όρια, σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, που θα τα αποτυπώνει με τις συντεταγμένες κορυφών, σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) με ειδική σήμανση του επιδίκου τμήματος στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης μαζί με τα σχετικά τοπογραφικό διαγράμματα πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε την 13 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο

ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, την 13 Σεπτεμβρίου 2022

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *