Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Μίσθωση- Ζημίες στο μίσθιο- Πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 40/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……………..)

(Αριθμός Ανακοίνωσης Δίκης- Προσεπίκλησης – Παρεμπίπτουσας
Αγωγής)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή …………, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα ………………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 20η Ιουνίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

(Α ΚΥΡΙΑ ΑΓΩΓΗ – Αρ. εκθ. κατ. ……………….)

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ. Της εταιρίας με την επωνυμία «……………………….

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της εταιρίας με την επωνυμία ………………………

(Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ………………..

ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ – η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ: ………………………….

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. εκθ. κατ. ………………. αγωγή της με αντικείμενο αξιώσεις εκ μισθωτικής σύμβασης και αδικοπραξίας, και η ανακοινώσασα τη δίκη – προσεπικαλούσα – παρεμπιπτόντως ενάγουσα να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……………… ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή της, οι οποία αρχικά συζητήθηκαν την 21-10-2021, δίχως να εκδοθεί οριστική απόφαση, προσδιορισθείσες να συζητηθούν εκ νέου στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ……………….. πράξης επανασυζήτησης της υπόθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι η παρούσα επαναλαμβανόμενη κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ συζήτηση συνιστά συνέχεια της από 21.10.2021 συζήτησης, στην οποία οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω και κατέθεσαν προτάσεις.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η διάταξη του άρθρου 237 παρ.8 ΚΠολΔ, όπως ισχύει με ν. 4842/2021 ορίζει «Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους, που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών, από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά, ή η εξέταση των διαδίκων, με απλή διάταξη του δικαστηρίου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, για την εξέταση των μαρτύρων ή των διαδίκων ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστή, στον τόπο και στην ημέρα και ώρα που ορίζεται με τη διάταξη αυτή μέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων δεν επαρκεί, επιτρέπεται μόνο διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα ενώπιον του ίδιου δικαστή, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν παρίστανται. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων οριστεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο επόμενο δικαστικό έτος και η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή, η υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του συγκεκριμένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για την εξέταση των μαρτύρων και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης, στον εισηγητή ή στον δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη υπόθεση. Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη στην οποία προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Η καταχώριση της διάταξης στο οικείο βιβλίο του δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η καταχώριση της διάταξης μπορεί επίσης να γνωστοποιείται με πρωτοβουλία του γραμματέα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. Ο δικαστής που έχει οριστεί ως εισηγητής ή ο πρωτόδικης ή ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή των διαδίκων ή την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας ή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης. Η άνω διάταξη ανακαλείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση των διαδίκων». Η δε διάταξη του άρθρου 591 παρ.4 ΚΠολΔ προβλέπει ότι «Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 237».

Η απαγόρευση μεταβολής της βάσης της αγωγής αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής και όχι της νομικής βάσης της. Ιστορική βάση της αγωγής είναι το σύνολο των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή, χωρίς την επίκληση των οποίων δεν είναι εφικτή η διάγνωση της επίδικης σχέσης. Αν με το δικόγραφο της αγωγής γίνεται επίκληση της αμέλειας του εναγομένου, που είναι μια ορισμένη νομική έννοια, είναι επιτρεπτή η διευκρίνιση και συγκεκριμενοποίηση αυτής (και ως προς τον ειδικότερο βαθμό της), με βάση τα ειδικότερα περιστατικά που προκύπτουν από την αποδεικτική διαδικασία και θεμελιώνουν την αμέλεια του εναγομένου, έστω και αν τα τελευταία δεν συμπίπτουν πλήρως με τα εκτιθέμενα στην αγωγή, αρκεί έτσι να μην μεταβάλλεται ριζικά η έννοια της αμέλειας και να προσδίδεται σε αυτή εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο σε σχέση με το αντίστοιχο περιεχόμενο της αγωγής (πάγια νομολογία, βλ. ενδεικτικά ΑΠ 753/2020 δημοσίευση σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 837/2019 δημοσίευση σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 517/2017 δημοσίευση σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1087/2014, ΑΠ 1009/2013, ΑΠ 1854/2011, ΑΠ 847/2010, ΑΠ 1958/2009, ΑΠ 1404/2008 δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος).

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση κύρια αγωγή η ενάγουσα αξιώνει κονδύλια από σύμβαση μισθώσεως και δη εκ πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου χώρου που μίσθωσε από την εναγόμενη εταιρία και εξ αδικοπραξίας για το συμβάν που έλαβε χώρα την 31-5-2019 και την 2-6- 2019 στο χώρο του …………….. και είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία διεξαγωγής της υπαίθριας εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία ……………….. για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (από 31-5-2019 έως την 2-6-2019) λόγω βροχόπτωσης και οφείλεται, κατ’ αυτήν, στις εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους και στην ανεπάρκεια του απαρχαιωμένου παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης, κατά το οποίο όμβρια ύδατα και λύματα καταλήγουν στους ίδιους αποχετευτικούς αγωγούς, σύμφωνα με την από 4-7-2019 τεχνική έκθεση που συνέταξε ο μηχανικός περιβάλλοντος ……………. Ότι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία διεξαγωγής της ως άνω προμνησθείσας εκδήλωσης δεν δικαιολογείται από την ποσότητα του νερού των βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα την 31-5-2019 (Παρασκευή) και την 2-6- 2019 (Κυριακή) και τα πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν εξαιτίας αυτής ιδίως έμπροσθεν του κτιρίου (…….) με αριθμό 14, …………., αλλά, αντιθέτως, οφείλεται στις προρρηθείσες εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους και σε ανεπάρκεια και δη ελλιπή συντήρηση της εξωτερικής ιδιωτικής διακλάδωσης του αποχετευτικού συστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και του αντίστοιχου υπονόμου για την οποία την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης και εν προκειμένω η εναγόμενη. Περαιτέρω με την ένδικη ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία …………………. αναφερόμενη στις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχει συνάψει με τις προσεπικαλούμενες – παρεμπιπτόντως εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρίες για την κάλυψη της αστικής ευθύνης της από ζημιές σε τρίτους ζητεί, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η κύρια αγωγή, να υποχρεωθούν οι παρεμπιπτόντως εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρίες να καταβάλουν οιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στην ενάγουσα, έντοκα από τον χρόνο της καταβολής.

Η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία ………………. ΑΕ» της κύριας αγωγής αρνείται την αγωγή, διατεινόμενη, μεταξύ άλλων, ότι δεν υφίσταται εσφαλμένη κλίση του εδάφους του ………………… και ότι οι αποχετευτικοί αγωγοί που εξυπηρετούν αυτό (……) ανήκουν στο αποχετευτικό δίκτυο της …….. ΑΕ, δεν είναι ελαττωματικοί, και σε κάθε περίπτωση η ίδια δεν έχει δικαίωμα επέμβασης σε αυτούς.

Το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τα κρίσιμα πραγματικά γεγονότα των αιτιών που οδήγησαν στη ματαίωση της προγραμματισθείσας εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία «………. Τα παραπάνω ζητήματα ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου ο διορισθείς πραγματογνώμονας, αφού λάβει υπόψη το σύνολο του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας (ιδίως την από 4-7-2019 τεχνική έκθεση του διπλωματούχου μηχανικού περιβάλλοντος ………. και το υπ’ αρ. πρωτ. 2384/28-8-2019 έγγραφο της εναγόμενης προς την …….. Α.Ε.) και οτιδήποτε άλλο θεωρεί κρίσιμο, να αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει α) περί των αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία ………………» το χρονικό διάστημα από 31-5-2019 έως την 2-6-2019, και δη περί του αν αυτά σχετίζονται 1) με τυχόν εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους ιδίως έμπροσθεν του κτιρίου (………) με αριθμό 14, πλησίον της αερογέφυρας του ………………., 2) με τυχόν ανεπάρκεια και δη ελλιπή συντήρηση της εξωτερικής ιδιωτικής διακλάδωσης του αποχετευτικού συστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και του αντίστοιχου υπονόμου για την οποία την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης (εν προκειμένω η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία «………………….., β) σε περίπτωση διαπιστωθείσας ανεπάρκειας του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης να αποφανθεί περί του σημείου που αυτή εντοπίζεται και περί του υπευθύνου (………. Α.Ε. ή ιδιοκτήτη του χώρου της έκθεσης) για την αποκατάσταση αυτού, γ) περί του αν δικαιολογείται η ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων από την ένταση και την ποσότητα της βροχής εκείνο το χρονικό διάστημα, ήτοι την 31-5-2019 και την 2-6-2019.

Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021 – ΦΕΚ A 190/13-10-2021), λαμβανομένου υπόψη ότι το άρθρο 591 παρ.4 ΚΠολΔ, όπως ισχύει με τον ν. 4842/2021 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις, 368, 369, 372, 383 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας μηχανικό περιβάλλοντος από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……. αγωγής και της υπ’ αρ. εκθ. κατ…….. ανακοίνωσης δίκης – προσεπίκλησης – παρεμπίπτουσας αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον, …………, εργοδηγό – υδραυλικό, κάτοικο ……………, ο οποίος, αφού δώσει τον νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 385 ΚΠολΔ, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, και αφού συμβουλευθεί τα κρίσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία θα παραδοθούν σ’ αυτόν (ιδίως την από 4-7-2019 τεχνική έκθεση του διπλωματούχου μηχανικού περιβάλλοντος ……… και το υπ’ αρ. πρωτ. 2384/28-8-2019 έγγραφο της εναγόμενης προς την ……. Α.Ε.), και κάθε άλλο στοιχείο που οι διάδικοι θα προσκομίσουν σ’ αυτόν, προβαίνοντας και σε αυτοψία του χώρου της περιοχής του …………………., θα αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει, συμβουλευόμενος και επιστήμονες συναφών με τη δική του ειδικοτήτων για θέματα για τα οποία δεν δύναται να αποφανθεί (καταγράφοντας την προέλευση των πορισμάτων του σε μια τέτοια περίπτωση) α) περί των αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης φαγητού με την επωνυμία «…………………. το χρονικό διάστημα από 31-5-2019 έως την 2-6- 2019, και δη περί του αν αυτά σχετίζονται 1) με τυχόν εσφαλμένες διαμορφωμένες κλίσεις του εδάφους ιδίως έμπροσθεν του κτιρίου (……….) με αριθμό 14, πλησίον της …………….., 2) με τυχόν ανεπάρκεια και δη ελλιπή συντήρηση της εξωτερικής ιδιωτικής διακλάδωσης του αποχετευτικού συστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και του αντίστοιχου υπονόμου για την οποία την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης (εν προκειμένω η εναγόμενη εταιρία με την επωνυμία «………………….»), β) σε περίπτωση διαπιστωθείσας ανεπάρκειας του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης να αποφανθεί περί του σημείου που αυτή εντοπίζεται και περί του υπευθύνου (…….. Α.Ε. ή ιδιοκτήτη του χώρου της έκθεσης) για την αποκατάσταση αυτού, γ) περί του αν δικαιολογείται η ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων από την ένταση και την ποσότητα της βροχής εκείνο το χρονικό διάστημα, ήτοι την 31-5-2019 και την 2-6-2019. Η έγγραφη γνωμοδότησή του θα κατατεθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκισή του στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, συντασσομένης προς τούτο σχετικής εκθέσεως.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 9η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *