Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Πώληση- Αγωγή για τίμημα-Ανταγωγή βάσει 904 ΑΚ)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 48 /2022

(αριθμός κατάθεσης αγωγής:……….)
(αριθμός κατάθεσης ανταγωγής: ……………)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ……………., Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη Γραμματέα …………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Ιουνίου 2022, για να δικάσει α)τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ………….. και ειδικό αριθμό κατάθεσης …………. αγωγή, με αντικείμενο την καταβολή τιμήματος από συμβάσεις πώλησης και β) τη με γενικό αριθμό κατάθεσης ……………… και ειδικό αριθμό κατάθεσης …………… ανταγωγή, με αντικείμενο αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό μεταξύ:

Α.ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:

Β.ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:

ΤΩΝ ΑΝΤΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ορίστηκε, δυνάμει των από 20-1-2022 πράξεων ορισμού δικασίμου και δικαστή της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου φέρονται προς συζήτηση: …… οι οποίες πρέπει να ενωθούν και συνεκδικαστούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, αλλά και γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επιπλέον δε επέρχεται και μείωση των εξόδων της (άρθρα 31, 34 και 246 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας με αντικείμενο την κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων- ξηρών καρπών και συστημάτων συσκευασίας και δυνάμει του από 3-5-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης που καταρτίσθηκε στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αυτής και του εναγόμενου, που διατηρεί βιοτεχνία επεξεργασίας αμυγδάλου στο …………, πώλησε στον τελευταίο, τα λεπτομερώς περιγραφόμενα κατ’ είδος, ποσότητα και τιμή μονάδας εμπορεύματα , εκδίδοντας τα αντιστοίχως αναφερόμενα δελτία αποστολής, και ακολούθως, κατόπιν παραλαβής και υπογραφής τους από αυτόν άνευ επιφύλαξης, και το αναφερόμενο τιμολόγιο πώλησης , αντί του συνολικού τιμήματος των 66.960 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ότι επίσης ο εναγόμενος στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και της παραγωγής του, της ζήτησε στις αρχές του έτους 2019 να κατασκευάσει τα λεπτομερώς περιγραφόμενα μηχανήματα και να τα εγκαταστήσει προς δοκιμή στην επιχείρησή του για έναν μήνα, μετά την παρέλευση του οποίου και δεδομένης της μη επιστροφής τους, η ίδια προέβη στην έκδοση του αναφερόμενου τιμολογίου πώλησης αντί του συνολικού τιμήματος των 13.020 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ότι ο εναγόμενος μολονότι του παραδόθηκαν προσηκόντως τα εμπορεύματα που του πώλησε, τα οποία και παρέλαβε ανεπιφύλακτα και παρά τις επανειλημμένες εξώδικες οχλήσεις της προς αυτόν, αρνείται να καταβάλει το ποσό των 26.960 ευρώ που οφείλει έναντι του πρώτου τιμολογίου και το ποσό των 13.020 ευρώ από το δεύτερο τιμολόγιο, ώστε συνολικά της οφείλει το ποσό των 39.980 ευρώ. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος με προσωρινά εκτελεστή απόφαση να της καταβάλει το ποσό των 39.980 ευρώ νομιμοτόκως από τη δήλη ημέρα που το κάθε επιμέρους χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έκαστο τιμολόγιο έπρεπε να καταβληθεί (ήτοι από την επομένη της παρέλευσης της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επομένη της έκδοσης κάθε τιμολογίου) και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Με την υπό κρίση ανταγωγή ο αντενάγων εκθέτει ότι διατηρεί βιοτεχνία επεξεργασίας αμυγδάλου στο ………… και ότι με σκοπό την αναβάθμιση της γραμμής επεξεργασίας αμυγδάλων με την επίτευξη αύξησης της ωριαίας παραγωγής και μείωσης των εργατικών χεριών που απασχολούνται στο στάδιο της διαλογής, απευθύνθηκε στην πρώτη αντεναγόμενη, ομόρρυθμο εταίρο της οποίας συνιστά ο δεύτερος αντεναγόμενος. Ότι η πρώτη αντεναγόμενη αφού εξέτασε τα υπάρχοντα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του, πρότεινε την κατασκευή και εγκατάσταση διαφορετικού σχεδιασμού μηχανημάτων-μιας ενιαίας ολοκληρωμένης γραμμής-μονάδας διαλογής της αμυγδαλόψιχας αμέσως μετά τη θραύση από τον σπαστήρα και καταρτίστηκε μεταξύ τους το από 3-5-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, στο οποίο ως όροι μεταξύ άλλων αναγράφονται: α) η απόδοση των συμφωνημένων μηχανημάτων σε 1000-1500 κιλά ανά ώρα, β) τα λεπτομερώς αναγραφόμενα στην ανταγωγή ποσοστά καθαρής αμιγδαλόψιχας ανά ποικιλία αμυγδάλου. Ότι επίσης συμφωνήθηκε ότι τα μηχανήματα θα διέθεταν στο τέλος της

γραμμής δυο αυτόματες ζυγαριές ακρίβειας κάτω από τα τελικά σιλό παραλαβής και ενσάκισης. Ότι κατά τη θέση σε λειτουργία, ωστόσο, των μηχανημάτων την 12-10-2018 διαπιστώθηκε ότι η μονάδα δε λειτουργούσε σωστά και δεν ήταν σε θέση να επιτύχει τη συμφωνηθείσα απόδοση διαλογής, ότι το καθαρό ποσοστό αμιγδαλόψιχας που εξερχόταν ήταν μικρότερο του 50%, ότι οι κινήσεις των ταινιών διαλογής ήταν περιστροφικές , με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η χειρωνακτική διαλογή, ενώ επίσης η μονάδα διαλογής και ενσάκισης δεν διέθετε τις αυτόματες ζυγιστικές πλάστιγγες, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ακρίβεια βάρους κατά την ενσάκιση. Ότι στις έντονες διαμαρτυρίες του για την έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων και για τα πραγματικά ελαττώματα που παρουσίαζαν τα πωληθέντα, από βαριά αμέλεια της πρώτης αντεναγόμενης, η τελευταία υποσχέθηκε να βρει λύση, μη ανταποκρινόμενη ωστόσο τελικά στη δέσμευσή της, με αποτέλεσμα την 14-11-2018 να προβεί στην επίδοση προς αυτήν εξώδικης δήλωσης υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης που συνήψαν , με την οποία ταυτόχρονα την καλούσε να του επιστρέφει το ποσό των 40.000 ευρώ που ήδη της είχε καταβάλει. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό ζητεί , κατ’εκτίμηση του αιτήματος της ανταγωγής, αφού αναγνωριστεί η εγκυρότητα της από 14-11-2018 δηλωθείσας υπαναχώρησης από την επίδικη σύμβαση πώλησης, να υποχρεωθούν με προσωρινά εκτελεστή απόφαση οι εναγόμενοι εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, να του επιστρέφουν το καταβληθέν τίμημα των 40.000 ευρώ, νομιμοτόκως, κατά τις αναλυτικά αναφερόμενες διακρίσεις από την καταβολή κάθε επιμέρους ποσού , άλλως από την επομένη της επίδοσης της δήλωσης υπαναχώρησης, άλλως από την επίδοση της ανταγωγής, άλλως να του καταβάλουν ως αποζημίωση το ανωτέρω ποσό, καθώς και να καταδικαστούν στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Ενόψει αφενός των ισχυρισμών του αντενάγοντος περί έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων και πραγματικών ελαττωμάτων των πωληθέντων , αφετέρου των ισχυρισμών των αντεναγόμενων που αρνούνται την ανταγωγή, της ανεπάρκειας του υφιστάμενου αποδεικτικού υλικού και των αντικρουόμενων διαπιστώσεων που συνάγονται από τις τεχνικές εκθέσεις που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το αν τα πωληθέντα μηχανήματα γραμμής καθαρισμού και διαλογής αμυγδάλων παρουσίαζαν τις συνομολογημένες ιδιότητες σύμφωνα με το από 3-5-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των διαδίκων ή αν αυτές εξέλειπαν, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης ως προς αμφότερες τις συνεκδικαζόμενες αγωγή και ανταγωγή και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης, και ως εκ τούτου κρίνει επιβεβλημένη τη συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού για την ασφαλή διάγνωση της διαφοράς και τη μόρφωση της πλήρους δικανικής του πεποίθησης. Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237 § 8 εδ. ε και η (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 12 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372 και 383 ΚΠολΔ, να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας κύριας αγωγής, και της ανταγωγής από πραγματογνώμονα μηχανολόγο μηχανικό του καταλόγου των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα, που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων ……….

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ……………….το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Ο ως άνω πραγματογνώμονας, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, ενώπιον της Πρωτόδικη ……………. ή του νόμιμου αναπληρωτή της συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, αφού λάβει υπόψη του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους και λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση του έγγραφο και μεταβεί στον τόπο όπου βρίσκονται τα πωληθέντα μηχανήματα και θέσει αυτά σε λειτουργία, ακολούθως θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει για τα ακόλουθα θέματα:α)εάν τα μηχανήματα γραμμής καθαρισμού και διαλογής αμυγδάλων που περιγράφονται στο από 3-5-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των διαδίκων έχουν παραδοθεί και βρίσκονται στη βιοτεχνία του εναγόμενου-αντενάγοντος και ειδικά εάν έχουν εγκατασταθεί οι ζυγαριές ακρίβειας στα σιλό παραλαβής και ενσάκισης- σε αποφατική περίπτωση να αποφανθεί εάν η μη τοποθέτηση ζυγαριών επιδρά και με ποιο τρόπο στη λειτουργικότητα των παραδοθέντων λοιπών μηχανημάτων , β) εάν έχουν επισυμβεί επεμβάσεις στα πωληθέντα μηχανήματα, κατόπιν της εγκατάστασής τους (πχ αποσυναρμολόγηση/ αντικατάσταση και ποιων μερών) γ) εάν η απόδοση των παραδοθέντων μηχανημάτων είναι η συμφωνηθείσα 1000-1500 κιλά την ώρα, με αναφορά σε αποφατική περίπτωση της αληθινής τους απόδοσης, δ) εάν το ποσοστό της καθαρής αμιγδαλόψιχας για τις ελαφροκέλυφες ποικιλίες ανέρχεται σε 98-100%, για τις ημίσκληρες ποικιλίες ανέρχεται σε 95-100% και για τις σκληρές ποικιλίες σε 90-98%, με αναφορά σε αποφατική περίπτωση των πραγματικά επιτευχθέντων ποσοστών ε) σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν επιτυγχάνονται οι συμφωνηθέντες όροι (κατά τα προαναφερόμενα υπό στοιχεία γ και δ ποσοστά) απόδοσης, πού οφείλεται η μειωμένη αποδοτικότητα και εάν αυτή συνδέεται και με ποια ελαττώματα των παραδοθέντων μηχανημάτων και ειδικά του προκαθαριστηρίου , της κοσκινάς διαλογής και των ταινιών διαλογής και στ) εάν ο σπαστήρας που προϋφίστατο των πωληθέντων μηχανημάτων στη γραμμή καθαρισμού ψίχας-φλοιών, λειτουργεί αποδοτικά ή αν φέρει ελαττώματα που επιδρούν και κατά ποιο τρόπο στην επιτευχθείσα απόδοση. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στη Θεσσαλονίκη στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *