Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Προσβολή και αναγνώριση πατρότητας-πραγμ-νη DNA)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 47 /2022

(Αριθμός κατάθεσης κλήσης: ……….)

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: …………….)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα ………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 27η Μάϊου 2022 για να δικάσει τη με αριθμό ………… αγωγή με αντικείμενο την προσβολή και την αναγνώριση πατρότητας

ΚΑΛΩΝ – ΕΝΑΓΩΝ:

ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΗΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ:

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ζητεί να κηρυχθεί το ανήλικο εισέτι χωρίς κύριο όνομα ανήλικο τέκνο που γέννησε η εναγόμενη την 18-11-2019 στα Γιαννιτσά μη γνήσιο τέκνο του δεύτερου εναγομένου και να αναγνωριστεί ο ίδιος πατέρας του ως άνω τέκνου

Το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με το κρίσιμο πραγματικό γεγονός της σύλληψης ή όχι του ανωτέρω τέκνου από τον ενάγοντα ή τον δεύτερο εναγόμενο, ζήτημα το οποίο προφανώς ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή του χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων με την εξέταση του αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του δεύτερου εναγόμενου και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, προκειμένου να διακριβωθεί αν το ανωτέρω ανήλικο τέκνο της εναγομένης, που γεννήθηκε την 18-11-2019, είναι πράγματι ή όχι βιολογικό τέκνο του ενάγοντος ή του δεύτερου εναγομένου δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση για τη διερεύνηση της κρινόμενης υπόθεσης απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις της επιστήμης.

Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή του από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021, δοθέντος ότι, κατ’ άρθρ. 116 § 1 στοιχ. β και 120 § 2 Ν. 4842/2021, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του την 01.01.2022, υποθέσεις), 368, 369, 372. 383 και 607 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας γενετιστής, από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, προκειμένου, με τη λήψη αίματος του ενάγοντος, της εναγομένης, του δεύτερου εναγόμενου και του ανήλικου τέκνου της εναγομένης, και την εξέτασή του με τη μέθοδο του υβριδισμού DNA ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική μέθοδο, να γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή δεύτερος εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας του εν λόγω τέκνου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνη, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την ……. ………. η οποία περιέχεται στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Η ως άνω πραγματογνώμονας, αφού δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα, κατά το άρθρ. 385 ΚΠολΔ, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη επίδοσης σε αυτήν αντιγράφου της παρούσας διάταξης, και στη συνέχεια λάβει υπόψη της όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, που είναι χρήσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης, ζητήσει κάθε τυχόν απαιτούμενη διευκρίνιση από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τρίτους, λάβει υπόψη κάθε χρήσιμο για την κρίση της έγγραφο καθώς και δείγμα αίματος ή οποιοδήποτε άλλο δείγμα από τους διαδίκους και το ανήλικο τέκνο της ενάγουσας, που γεννήθηκε την 18-11-2019 θα προβεί σε ανάλυση των δειγμάτων, με τον έλεγχο διαφορετικών πολυμορφικών περιοχών, εφαρμόζοντας όποια επιστημονική μέθοδο ήθελε η ως άνω πραγματογνώμονας και κρίνει σκόπιμη ή και συνδυασμό περισσοτέρων μεθόδων και ακολούθως θα συντάξει έκθεση, στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει αν ο ενάγων ή ο δεύτερος εναγόμενο είναι ο φυσικός πατέρας του ανήλικου τέκνου της εναγομένης. Η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης αυτής και η κατάθεση της έγγραφης γνωμοδότησης πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την όρκιση της πραγματογνώμονα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, συντασσομένης προς τούτο σχετικής έκθεσης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη, την….9/2022

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *