Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Συμμετοχή στα αποκτήματα-Πραγμ-νη για αξία αποκτημάτων)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 5 /2022

γενικός – ειδικός αριθμός κατάθεσης αγωγής …………

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ………………., Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα ………………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 01 Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει την με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης …………………. αγωγή, με αντικείμενο την συμμετοχή σε αποκτήματα, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης στο ακροατήριο, η οποία ορίσθηκε δυνάμει της με αριθμό …..πράξεως ορισμού δικασίμου της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως ανωτέρω αναφέρθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση με την με αριθμό 1368/03-02-2021 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η με γενικό – ειδικό αριθμό κατάθεσης 12321/10078/2020 πράξη της για την εκδίκαση της προαναφερομένης αγωγής, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 22-01-2021 οπότε αποσύρθηκε από το πινάκιο δυνάμει της με αριθμό ΔΙα/ΓΠ.Θικ.3060 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, προς αντιμετώπιση της διασποράς του C0VID-19 (ΦΕΚ 89/16-1-2021).

Με την υπό κρίση αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι με τον εναγόμενο τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 31-10-1987 στην Θεσσαλονίκη, από τον οποίο απέκτησαν ένα (1) θήλυ τέκνο, γεννηθέν στις 18-09-1998, ήδη ενήλικο. Ότι, ο γάμος τους λύθηκε δυνάμει της με αριθμό …….. απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που κατέστη αμετάκλητη μετά την έκδοση της με αριθμό ……….. αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 10-02- 2018, η οποία επεδόθη στην ενάγουσα στις 02-02-2018. Ότι περαιτέρω, κατά τον χρόνο τέλεσης του προαναφερόμενου γάμου τους, η ίδια δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία, ο δε εναγόμενος διέθετε στο όνομά του τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αγωγή περιουσιακά στοιχεία. Ότι περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του γάμου τους και μέχρι τον χρόνο της αμετάκλητης λύσης αυτού, ο εναγόμενος απέκτησε περιουσία, που σώζεται κατά την αμετάκλητη λύση του γάμου και εξακολουθεί να σώζεται και κατά τη συζήτηση της αγωγής, η αξία της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 580.000 ευρώ, συνιστάμενη στα εξής: clένα αυτοτελές και δηρημένο διαμέρισμα τρίτου (3ου) ορόφου, εμβαδού μικτού 106 τμ, στο οποίο αναλογεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, κείμενο επί της οδού …………………. στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, συνολικής αξίας 180.000 ευρώ, β. ολόκληρο το δικαίωμα της καθ’ ύψος επεκτάσεως (δικαίωμα υψούν) πάνω από τον πέμπτο (5ο) όροφο της οικοδομής όπου κείται το υπό στοιχείο σ’ ακίνητο, δικαίωμα το οποίο αναλώθηκε με την από μέρους των διαδίκων -κατά την διάρκεια του γάμου τους- ανέγερση κτίσματος αποτελούμενου από τουαλέτα, ημιυπαίθριο χώρο, κεραμοσκεπή και πάγκο κουζίνας, συνολικής αξίας 35.000 ευρώ, γ. ποσοστό κυριότητας 95% επί μίας εξοχικής κατοικίας (μεζονέτας) στην περιοχή …………… εντός οικισμού, εμβαδού 59,72 τμ, αξίας του ποσοστού του 155.000 ευρώ, δ. ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο,
εργοστασίου κατασκευής Alfa Romeo, τυπου 159, 2500 cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006, αξίας 10.000 ευρώ και ε. δύο (2) προθεσμιακές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στους ειδικότερα στην αγωγή αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους 100.000 ευρώ έκαστη. Εκθέτει στη συνέχεια η ενάγουσα, ότι η ίδια συνέβαλε στην προπεριγραφόμενη αύξηση της περιουσίας του εναγομένου κατά ποσοστό 1/3 κατ’ ελάχιστον το οποίο αποτιμώμενο σε χρήματα ανέρχεται στο ποσό των 193.333 ευρώ, συνεισφέροντας α. με τα εισοδήματά της από την εργασία της, β. με τις δωρεές των γονιών της, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στο δικόγραφο και ε. με την παροχή των υπηρεσιών της στην λειτουργία του συζυγικού τους οίκου και την ανατροφή του τέκνου τους. Βάσει των ανωτέρω ιστορουμένων δε, η ενάγουσα ζητεί με απόφαση που θα κυρηχθεί προσωρινά εκτελεστή, όπως α. αναγνωρισθεί ότι η συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του εναγόμενου ανέρχεται α. σε ποσοστό 100%, αποτιμώμενο στο χρηματικό ποσό των 497.023,75 ευρώ, άλλως στο τεκμαρτό ποσοστό του 1/3, β. υποχρεωθεί ο εναγόμενος σε δήλωση βουλήσεως, κατά την οποία θα μεταβιβάσει στην ίδια κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου την κυριότητα επί του συνόλου των ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων και κινητών περιουσιακών του στοιχείων, άλλως όπως γ. υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην μεταβίβαση της πλήρους αποκλειστικής κυριότητας του υπό στοιχείο α’, ως άνω περιγράφεται, διαμερίσματος τρίτου ορόφου επί της οδού …………………στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει μικρότερη αξία αυτής της συνεισφοράς της στην επαύξηση της περιουσίας του, δ. άλλως και άλως επικουρικώς όπως υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των 193.333 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό του 1/3 της συνεισφοράς της στην επαύξηση της περιουσίας του, η οπία ως ανεφέρθη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 580.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της κρινομένης αγωγής και έως την πλήρη εξόφληση Ζητεί τέλος, όπως καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Ο εναγόμενος αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής στο σύνολό της και ειδικότερα αντιλέγει ως προς την εκτιμητέα και αναφερόμενη από την ενάγουσα οικονομική αξία εκάστου περιουσιακού στοιχείου, που περιλαμβάνεται στο αγωγικό δικόγραφο και αποκτήθηκε μετά τον γάμο των διαδίκων. Ισχυρίζεται δε, τουλάχιστον αναφορικά με το άνω υπό στοιχείο β’ περιγραφόμενο περιουσιακό στοιχείο (ολόκληρο το δικαίωμα της καθ’ ύψος επεκτάσεως πάνω από τον πέμπτο (5ο) όροφο οικοδομής), ότι το επ’ αυτού κείμενο κτίσμα (δώμα) προϋπήρχε της αγοράς του σχετικού δικαιώματος (δικαίωμα υψούν), καθόσον αποτελούσε την απόληξη του κλιμακοστασίου και δεν ανεγέρθη από τους διαδίκους, αλλά από τον εργολάβο της οικοδομής. Ότι περαιτέρω το εν λόγω ακίνητο (δώμα) ανακαινίσθηκε από τον ίδιο και η αξία του κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής ανέρχεται στο ποσό 15.000 έως 20.000 ευρώ κατ’ εκτίμηση και όχι σε αυτό των 35.000 ευρώ, όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα. Ενόψει δε των αντιφατικών ισχυρισμών των διαδίκων, αναφορικά με την πραγματική -κατα το χρονικόσημείο της άσκησης της αγωγής- αξία των επίδικων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και της μη περιγραφής του δώματος στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας του δικαιώματος υψούν από τον εναγόμενο, όπως αυτό προέκυψε από την επισκόπιση του σχετικού εγγράφου που προσκομίσθηκε από τον τελευταίο, το Δικαστήριο αδυνατεί να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση αναφορικά α. με την πραγματική αξία των επίδικων περιουσιακών στοιχείων, κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής, β. με την συνολική αξία του υπό στοιχείο β περιουσιακού στοιχείου, ήτοι του δικαιώματος υψούν πάνω από τον 5ο όροφο της οικοδομής που κείται επί της οδού ……………. στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, όπως αυτή διαμορφώνεται με τον συνυπολογισμό της επί μέρους αξίας του δώματος και των λοιπών εγκαταστάσεων (κεραμοσκεπή – τουαλέτα – πάγκος κουζίνας), αλλά και την επί μέρους αξία εκάστου αυτών, γ. τον χρόνο ανέγερσης του δώματος και το υποκείμενο της σχετικής ενέργειας, ήτοι ζητήματα, τα οποία προφανώς ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει επιβεβλημένη την συμπλήρωση του αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής διάγνωση της διαφοράς και η μόρφωση πλήρους δικανικής πεποίθησης. Επομένως, πρέπει κατ’ άρθρο 237 παρ. 8 εδ. ε’ έως και η’ ΚΠολΔ (ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του ν. 4842/2021, δοθέντος ότι κατ’ άρθρο 116 παρ. 1 στοιχ. β’ και 120 παρ. 2 ν. 4842/2021 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του την 01- 01-2022, υποθέσεις) να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί από πραγματογνώμονα του καταλόγου των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο αυτό, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για τα ζητήματα που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας και θα συνεκτιμηθεί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα από το Δικαστήριο, μετά την επανάληψη της συζήτησης της παρούσας αγωγής.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υποθέσεις, προκειμένου να διενεργηθεί επιμελεία του επιμελέστερου των διαδίκων πραγματογνωμοσύνη.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ………….. Πολιτικό Μηχανικό, ….. ……….. το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου, που τηρείται στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος αφού δώσει σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αντιγράφου της παρούσας Διάταξης ρών από την επομένη επίδοσης σε αυτόν, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και στην συνέχεια αφού λάβει υπ’ όψιν του όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και όσα άλλα έγγραφα προσκομίσουν οι διάδικοι, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία ή διευκρίνιση, θα συντάξει έκθεση στην οποία με αιτιολογημένες σκέψεις θα γνωμοδοτήσει σχετικά α. με την πραγματική αξία, κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής (Ιούλιος του έτους 2020) των επίδικων περιουσιακών στοιχείων, ήτοι 1. ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος τρίτου (3ου) ορόφου, εμβαδού μικτού 106 τμ, στο οποίο αναλογεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, κείμενου επί της ……………… στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, 2. ολόκληρου του δικαιώματος της καθ’ ύψος επεκτάσεως (δικαίωμα υψούν) πάνω από τον πέμπτο (5ο) όροφο της οικοδομής, όπου κείται το υπό στοιχείο Γ ακίνητο και του επ’ αυτού κείμενου ακινήτου (δώματος), αποτελούμενου από τουαλέτα, ημιυπαίθριο χώρο, κεραμοσκεπή και πάγκο κουζίνας, 3. ποσοστού κυριότητας 95% επί μίας εξοχικής κατοικίας (μεζονέτας) στην περιοχή ………….., εντός οικισμού, εμβαδού 59,72 τμ, β, την συνολική αξία του υπό στοιχείο 2′ περιουσιακού στοιχείου, ήτοι του δικαιώματος υψούν πάνω από τον 5ο όροφο της οικοδομής που κείται επί της οδού ……………………στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, όπως αυτή διαμορφώνεται με τον συνυπολογισμό της επί μέρους αξίας του δώματος και των λοιπών εγκαταστάσεων (κεραμοσκεπή – τουαλέτα – πάγκος κουζίνας), αλλά και την επιμέρους αξία εκάστου αυτών, τον χρόνο ανέγερσης του δώματος και το υποκείμενο της σχετικής ενέργειας, ήτοι το πρόσωπο που προκάλεσε την ανέγερση. Την αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότησή του, θα την καταθέσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την όρκισή του στον αρμόδιο Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, όπου θα συνταχθεί και η σχετική έκθεση καταθέσεως.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 15/4/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *