Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Τροχαίο- αναπηρία- Ιατρική πραγματογνωμοσύνη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 29/2022

(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ………….
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ……………, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και από τη Γραμματέα …………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 15η Ιουνίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ………..

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1……………

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……………. αγωγή του με αντικείμενο αξιώσεις από τροχαίο ατύχημα, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων και κατά την εκφώνησή τους από το πινάκιο, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω, οι πληρεξούσιοι δε δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η διάταξη του άρθρου 237 παρ.8 ΚΠολΔ, όπως ισχύει με ν. 4842/2021 ορίζει «Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους, που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών, από τους προτεινόμενους από κάθε πλευρά, ή η εξέταση των διαδίκων, με απλή διάταξη του δικαστηρίου, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, για την εξέταση των μαρτύρων ή των διαδίκων ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστή, στον τόπο και στην ημέρα και ώρα που ορίζεται με τη διάταξη αυτή μέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων δεν επαρκεί, επιτρέπεται μόνο διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα ενώπιον του ίδιου δικαστή, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν παρίστανται. Αν ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων οριστεί για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο επόμενο δικαστικό έτος και η εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή, η υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του συγκεκριμένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για την εξέταση των μαρτύρων και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης, στον εισηγητή ή στον δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη υπόθεση. Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη στην οποία προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόματα των πραγματογνωμόνων, το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, η προθεσμία για την κατάθεση της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60) ημέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Η καταχώριση της διάταξης στο οικείο βιβλίο του δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η καταχώριση της διάταξης μπορεί επίσης να γνωστοποιείται με πρωτοβουλία του γραμματέα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. Ο δικαστής που έχει οριστεί ως εισηγητής ή ο πρωτόδικης ή ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή των διαδίκων ή την κατάθεση της έκθεσης αυτοψίας ή της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης. Η άνω διάταξη ανακαλείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση των διαδίκων». Η δε διάταξη του άρθρου 591 παρ.4 ΚΠολΔ προβλέπει ότι «Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 237».

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων αξιώνει κονδύλια εκ τροχαίου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τα υποστηριζόμενα από αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγόμενου ……………………, μεταξύ των οποίων είναι η δαπάνη για μελλοντικές χειρουργικές επεμβάσεις, η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και η ειδική αποζημίωση της διάταξης του άρθρου 931 ΑΚ, που προϋποθέτει μόνιμη αναπηρία. Η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία αρνείται την αγωγή, διατεινόμενη ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 1,5 έτους από τη στιγμή του ατυχήματος, δίχως ο ενάγων να έχει προβεί στην πραγματοποίηση κάποιας αναγκαίας χειρουργικής επέμβασης από αυτές που αναφέρει, ενώ αμφισβητεί και τη μονιμότητα της επικληθείσας αναπηρίας του, υποστηρίζοντας ότι τα αναφερόμενα στην ιατρική γνωμάτευση του ορθοπεδικού χειρουργού …………….. διαψεύδονται από το γεγονός της έλλειψης πιστοποίησης της επικληθείσας αναπηρίας του ενάγοντας από σχετική απόφαση του αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΙΊΑ και από το γεγονός ότι δεκατρείς (13) μήνες μετά το ατύχημα αυτός επανήλθε στην εργασία του (διανομέας). Το Δικαστήριο αδυνατεί λόγω ανεπάρκειας του αποδεικτικού υλικού να σχηματίσει ασφαλή κρίση σχετικά με τα κρίσιμα πραγματικά γεγονότα της ανάγκης διενέργειας μελλοντικών επεμβάσεων στο πρόσωπο του ενάγοντας και της ύπαρξης ή μη κατάστασης μόνιμης αναπηρίας στο πρόσωπο του, καθότι ο ίδιος επικαλείται προς απόδειξη του ισχυρισμού του την από 9-9-2021 ιατρική γνωμάτευση του χειρουργού ορθοπεδικού ……….., στην οποία  γίνεται λόγος για ανάγκη διενέργειας α) χειρουργικής επέμβασης αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης, β) χειρουργικής επέμβασης βράχυνσης της κερκίδας (κατά την οποία αφαιρείται ένας οστικός δακτύλιος περίπου 5 mm, ούτως ώστε να μεταφερθεί κεντρικότερα η αρθρική επιφάνεια της κερκίδας και αφού οστεοσυντεθεί δια πλακός και κοχλιών, να διευρυνθεί ο χώρος της άρθρωσης προκειμένου να επιτευχθεί η φυσιολογική κινητικότητα αυτής και να μειωθούν τα άλγη), γ) αποκατάστασης ευμεγεθών, δύσμορφων ουλών που κατέλειπε η επέμβαση οστεοσύνθεσης του μηριαίου στην εξωτερική πλευρά του μηρού, δίχως έως σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί κάποια, και για μόνιμο ποσοστό αναπηρίας του 51%, προερχόμενο από τις βαριές αρθρίτιδες της δεξιάς πηχεοκαρπικής, του αριστερού ισχίου και του αριστερού γόνατος, που είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες, και αδυναμία εκτέλεσης εργασίας του ως διανομέας, δίχως όμως να υφίσταται στο δικόγραφο έγγραφο πιστοποίησης τέτοιου είδους αναπηρίας από την αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ, ενώ υφίσταται και επιστροφή του ενάγοντας στην εργασία του (διανομέας) 13 μήνες μετά το ατύχημα, έστω και αν εργάζεται λιγότερες ώρες πλέον σε αυτήν. Τα παραπάνω ζητήματα ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και για την αντίληψή τους χρειάζονται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης στο πρόσωπο του ενάγοντας, προκειμένου ο διορισθείς πραγματογνώμονας να αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει α) κατά πόσο είναι απαραίτητες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αναφέρονται στην αγωγή του και εκτέθηκαν ανωτέρω προς αποκατάσταση της υγείας του, προσδιορίζοντας το κόστος αυτών, β) κατά πόσο υφίσταται αναπηρία του ενάγοντας της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ……………… αγωγής που οφείλεται στο επίδικο ατύχημα, ποιας μορφής και σε ποιο ποσοστό, αν αυτή υφίσταται έως σήμερα, εάν (η αναπηρία αυτή) είναι μόνιμη ή μπορεί να αποκατασταθεί και με ποιο τρόπο, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξής της ποιος είναι ο βαθμός λειτουργικότητας του ενάγοντας στις καθημερινές και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του.Επομένως, πρέπει, κατ’ άρθρ. 237§8εδ.ε’ και η’, 591 §4 (ως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρ. 12 και 38 Ν. 4842/2021), 368, 369, 372,     383 ΚΠολΔ να διαταχθεί η διενέργεια σχετικής

πραγματογνωμοσύνης και να διοριστεί ως πραγματογνώμονας χειρουργός ορθοπεδικός από τον πίνακα πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπ’ αρ. εκθ. κατ. ……………… αγωγής, προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη, με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων, από πραγματογνώμονα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον Χειρουργό Ορθοπεδικό, ………………… κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Αγ. Σοφίας αρ.43, ΤΚ. 54622, τηλ. 6973809865, ο οποίος, αφού δώσει το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 385 ΚΠολΔ, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη επίδοση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, και αφού συμβουλευθεί τα κρίσιμα για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία θα παραδοθούν σ’ αυτόν, και κάθε άλλο στοιχείο που οι διάδικοι θα προσκομίσουν σ’ αυτόν (ιδίως πάσης φύσεως ιατρικές εξετάσεις του ενάγοντος …………………), προβαίνοντας και στην κλινική εξέταση του παθόντος ενάγοντας, θα αποφανθεί με σαφήνεια, αιτιολογημένα και χωρίς υποθέσεις με έγγραφη έκθεση, που θα συντάξει α) αν είναι απαραίτητες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αναφέρονται στην αγωγή του και σε καταφατική περίπτωση ποιο το κόστος αυτών (αναφορά λεπτομερώς κάθε επιμέρους κονδυλίου, π.χ. νοσήλια, φάρμακα, κλινική, αμοιβή ιατρού, αμοιβή αναισθησιολόγου κλπ.), β) κατά πόσο υπάρχει αναπηρία στο πρόσωπο του ενάγοντας που οφείλεται στο επίδικο ατύχημα, ποιας μορφής και σε ποιο ποσοστό, αν αυτή υφίσταται έως σήμερα, εάν (η αναπηρία αυτή) είναι μόνιμη ή μπορεί να αποκατασταθεί και με ποιο τρόπο, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξής της, ποιος είναι ο βαθμός λειτουργικότητας του ενάγοντας στις καθημερινές και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Η έγγραφη γνωμοδότησή του θα κατατεθεί εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την όρκισή του στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, συντασσομένης προς τούτο σχετικής εκθέσεως.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο διατάξεων του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στη Θεσσαλονίκη την 4η Αυγούστου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *