Διάταξη πραγματογνωμοσύνης (Τροχαίο – Ιατρική Πραγμ-νη)

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΔΙΑΤΑΞΗ 12/2022

(άρθρο 237 παρ. 8 ΚΠολΔ)

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
………………., Πρωτοδίκης

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

α) Τη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της από τα άρθρα 12 και 120 ν. 4842/2021 και

β) την ανάγκη διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, όπως προέκυψε από τη μελέτη της δικογραφίας

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ

Την επανάληψη της συζητήσεως επί της με γενικό/ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης …………… αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με ενάγουσα την ……………….., κατοίκου …………………., που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της Δικηγόρου …………………. ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και εναγόμενους τους: 1) ………………………., κατοίκου ….. Θεσσαλονίκης και 2) της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «…………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την εταιρία με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στο ……………………., που παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας ……………….. ….. η οποία κατέθεσε προτάσεις, προκειμένου να διοριστούν ως πραγματογνώμονες ο ………………, Ορθοπεδικός……………… και η ……………, Ψυχίατρος, ………………….., οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων, που τηρείται στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου. Οι προαναφερόμενοι πραγματογνώμονες αφού δώσουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτούς της παρούσας διάταξης, τον προβλεπόμενο νόμιμο όρκο ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, ζητήσουν δε κάθε πληροφορία, διευκρίνιση ή σχετικό έγγραφο από τους διαδίκους και εξετάσουν την ενάγουσα, να αποφανθούν με επαρκώς αιτιολογημένη έγγραφη γνωμοδότηση, που θα καταθέσουν μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την όρκισή τους, στο γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, για τα ακόλουθα θέματα, συνταχθείσας σχετικής εκθέσεως και δη έκαστος ως προς το γνωστικό πεδίο ειδίκευσής του: 1) Ποιο το είδος και η έκταση των σωματικών κακώσεων που υπέστη η ενάγουσα από το περιγραφόμενο στην παρούσα απόφαση αυτοκινητικό ατύχημα, καθώς και ποιο το είδος και η έκταση των ψυχολογικών επιπτώσεων του τραυματισμού της. 2) Ποια η σημερινή κατάσταση των σωματικών βλαβών που οφείλονται στο ένδικο αυτοκινητικό ατύχημα, ιδίως δε να προσδιορισθούν οι συνέπειες των κακώσεων στην κατάσταση της σωματικής καθώς και της ψυχολογικής υγείας της ενάγουσας, και ιδίως: α. Αν εξαιτίας των σχετικών σωματικών και ψυχολογικών βλαβών που τυχόν υπέστη από το ατύχημα, αυτή υπέστη μόνιμη και ισόβια αναπηρία, και σε θετική απάντηση ποιου είδους και ποιου βαθμού ή αντίθετα προσωρινή και στην τελευταία περίπτωση, ποιες είναι οι δυνατότητες θεραπείας και εν γένει ολικής ή μερικής αποκατάστασής της, β. ποια ακριβώς θα είναι η έκταση και ένταση της κατάστασης αυτής (αναπηρίας σωματικής ή ψυχικής) και των συνεπειών της στο μέλλον, γ. ποια η επίδραση της ως άνω κατάστασης της υγείας της ενάγουσας στην ικανότητά της για εργασία μετά το ατύχημα και μάλιστα για την άσκηση του επαγγέλματος της νοσηλεύτριας, καθώς και ποιες ακριβώς είναι και θα είναι οι επιπτώσεις στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ασχολίες και εν γένει κοινωνικές δραστηριότητες.

Γίνεται μνεία ότι η καταχώρηση στο οικείο βιβλίο Διατάξεων άρθρου 237 παρ. 8 ΚΠολΔ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2022

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *