Γ.Πλαγάκος, Οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο ως διατυπώσεις δημοσιότητας στην αναγκαστική εκτέλεση

Λήψη μελέτης σε μορφή pdf

Λήψη μελέτης σε μορφή word

 

Οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο ως διατυπώσεις δημοσιότητας στην αναγκαστική εκτέλεση.

 

Γεώργιος Πλαγάκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Συνοπτικό διάγραμμα

 1. Εισαγωγικά
 2. Η δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.
 3. Η ανάρτηση των πληροφοριακών στοιχείων του πλειστηριασμού.
 4. Η ανάρτηση της κατ’ άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ εκδιδόμενης απόφασης.
 5. Η υποβολή καταλόγου των υποψήφιων πλειοδοτών στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.
 6. Η ανάρτηση της περίληψης της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού.
 7. Οι αναρτήσεις επί άγονων πλειστηριασμών.
 8. Η ανάρτηση επί διακοπής του πλειστηριασμού λόγω τεχνικής βλάβης.
 9. Η ανάρτηση της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού.
 10. Επίλογος.

 

 

 1. Εισαγωγικά

Η ενσωμάτωση της χρήσης του διαδικτύου στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με κορύφωση τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα επέδρασε εμφανώς στις διατυπώσεις δημοσιότητας που τηρούνται στην εκτελεστική διαδικασία. Ως δημοσίευση κάποιας πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης νοείται πλέον η ανάρτηση στο διαδίκτυο ενώ προβλέπονται και επιπλέον αναρτήσεις, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από τον νόμο ως δημοσιεύσεις. Στο παρόν κείμενο θα ασχοληθούμε με τις δημοσιεύσεις/αναρτήσεις που πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ, να γίνουν κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και δη με το πρόσωπο που υποχρεούται να προβεί στην κάθε ανάρτηση, την προθεσμία κάθε ανάρτησης, το περιεχόμενό της και τις έννομες συνέπειες από τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση της σχετικής υποχρέωσης (τι αναρτάται, ποιος, που, πότε το αναρτά και ποιες οι συνέπειες από την παραβίαση των σχετικών διατάξεων).

 1. Η δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

α. Η πρώτη χρονικά ανάρτηση στην εκτελεστική διαδικασία είναι αυτή του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, κατ’ άρθρο 955 παρ.2β για τα κινητά και 995 παρ.4γ ΚΠολΔ για τα ακίνητα. Τόσο επί κατάσχεσης κινητών όσο και επί κατάσχεσης ακινήτων το απόσπασμα το συντάσσει (εκδίδει κατά τη διατύπωση του νόμου) ο δικαστικός επιμελητής και δημοσιεύεται με επιμέλειά του. Η γραμματική διατύπωση του νόμου είναι διαφοροποιημένη, αναλόγως εάν πρόκειται για κατάσχεση κινητών ή ακινήτων. Στην πρώτη περίπτωση (κατάσχεση κινητών) ορίζεται ότι το απόσπασμα πρέπει να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων[1]. Στη δεύτερη περίπτωση (κατάσχεση ακινήτων) ορίζεται ότι το απόσπασμα πρέπει να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται ο όρος αναρτάται αλλά δημοσιεύεται τόσο λόγω της προγενέστερης χρήσης του όρου και της εξοικείωσης με αυτόν όσο και επειδή δεν πρόκειται απλώς για ιστοσελίδα αλλά για την ηλεκτρονική μορφή προϋπάρχοντος εντύπου.

β. Επί κατάσχεσης κινητών τόσο η έκδοση όσο και η ηλεκτρονική δημοσίευση του αποσπάσματος πρέπει να γίνουν μέχρι τη δέκατη ημέρα από την κατάσχεση ενώ επί κατάσχεσης ακινήτων οι δύο αυτές πράξεις (έκδοση και ηλεκτρονική δημοσίευση του αποσπάσματος) πρέπει να γίνουν μέχρι και τη δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση[2]. Ως κατάσχεση νοείται η ολοκλήρωσή της, δηλαδή η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης.

γ (επί κινητών). Ως προς το περιεχόμενο του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, ο νόμος (άρθρο 955 παρ.2 ΚΠολΔ) ορίζει ρητά ότι επί κατάσχεσης κινητών πραγμάτων πρέπει αυτό να περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσόν για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνεται η τυχόν βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή σχετικά με τη αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης. Σημειωτέον ότι δεν απαιτείται να μνημονεύεται στο απόσπασμα η τυχόν διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 ΚΠολΔ, διότι η φράση αυτή απαλείφθηκε από το κείμενο του άρθρου 955 παρ.2 ΚΠολΔ με το άρθρο 207 ν.4512/2018. Άλλωστε, πλέον ο πλειστηριασμός μόνο ηλεκτρονικά επιτρέπεται να διεξάγεται.

Από τη διατύπωση του νόμου ότι εντός της ίδιας (δεκαήμερης από την ολοκλήρωση της κατάσχεσης) προθεσμίας το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον ενεχυρούχο δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο, συνάγεται ότι για την εγκυρότητα της επίδοσης σε αυτόν δεν απαιτείται να έχει ήδη δημοσιευθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, δηλαδή η δημοσίευση στην ιστοσελίδα αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμότητα της επίδοσης στον ενεχυρούχο δανειστή ούτε άλλωστε για τη νομιμότητα οποιασδήποτε άλλης επίδοσης από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 955 ΚΠολΔ.

δ (επί ακινήτων). Ως προς το περιεχόμενο του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, ο νόμος (άρθρο 995 παρ.4 ΚΠολΔ) ορίζει ρητά ότι επί κατάσχεσης ακινήτων πρέπει αυτό να περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και, αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσόν για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού, που θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στον δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνεται η τυχόν βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή σχετικά με την αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης.

Ως προς το ότι το απόσπασμα πρέπει εντός της ίδιας (δεκαπενθήμερης από την ολοκλήρωση της κατάσχεσης) προθεσμίας να επιδοθεί στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές, ισχύουν κατ’ αναλογία όσα αναφέρονται παραπάνω υπό στοιχείο γ.

ε. Εάν ο δικαστικός επιμελητής δεν τηρήσει τις διατυπώσεις του άρθρου 955 (επί κατάσχεσης κινητών) και 995 (επί κατάσχεσης ακινήτων) ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί με ποινή ακυρότητας. Αυτό ορίζεται στα άρθρα 955 παρ.2 εδ.τελευταίο και 995 παρ.4στ ΚΠολΔ. Επομένως, η μη ανάρτηση-δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης επιφέρει ακυρότητα του πλειστηριασμού χωρίς την επίκληση και απόδειξη δικονομικής ή περιουσιακής βλάβης, διότι πρόκειται για διατύπωση, για την παραβίαση της οποίας ο νομοθέτης ρητά ορίζει ως ποινή την ακυρότητα[3]. Η μη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης στη οριζόμενη ιστοσελίδα δεν επιφέρει την ακυρότητα της αναγκαστικής κατάσχεσης ούτε του ιδίου του αποσπάσματος, το περιεχόμενο και η έκδοση του οποίου μπορεί να μην πάσχουν από οποιοδήποτε ελάττωμα. Η παράλειψη της δημοσίευσης πλήττει με ακυρότητα μόνο τον πλειστηριασμό λόγω μη τήρησης της νόμιμης προδικασίας και προβάλλεται με λόγο ανακοπής στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1β ΚΠολΔ[4]. Με παράλειψη δημοσίευσης εξομοιώνεται και η εκπρόθεσμη δημοσίευση του αποσπάσματος στην οριζόμενη ιστοσελίδα[5]. Επομένως, και η εκπρόθεσμη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης άγει σε ακυρότητα του πλειστηριασμού χωρίς την επίκληση βλάβης τόσο επί κινητών όσο και επί ακινήτων. Αντίθετα, εάν η ηλεκτρονική δημοσίευση του αποσπάσματος έγινε εμπρόθεσμα αλλά εντοπίζονται πλημμέλειες, π.χ. στο περιεχόμενό του, τότε πλήττεται με ακυρότητα μόνο η επίμαχη πράξη, δηλαδή η δημοσίευση του αποσπάσματος και δη μόνο με την επίκληση βλάβης. Ο σχετικός λόγος της ανακοπής προβάλλεται στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.1α ΚΠολΔ), η οποία, σύμφωνα με τη ρητή γραμματική διατύπωση του άρθρου αυτού, καταλαμβάνει και ελαττώματα της εκτελεστικής διαδικασίας μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης κατ’ άρθρο 955 και 995 ΚΠολΔ[6]. Εάν βεβαίως το σφάλμα ή η έλλειψη του ηλεκτρονικά δημοσιευθέντος αποσπάσματος μπορεί να διορθωθεί με την άσκηση ανακοπής κατ’ άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ, τότε δεν επέρχεται ακυρότητα αλλά χωρεί διόρθωση του αποσπάσματος. Τέλος, εάν παρά τη μη τήρηση των σχετικών με την ηλεκτρονική δημοσιότητα διατυπώσεων, δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή, ο πλειστηριασμός καθίσταται απρόσβλητος, έστω και αν η παραβίαση των διατυπώσεων, εγκαίρως προβαλλόμενη με λόγο ανακοπής θα οδηγούσε στην ακύρωσή του χωρίς την επίκληση βλάβης.

 1. Η ανάρτηση των πληροφοριακών στοιχείων του πλειστηριασμού.

α. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού υποχρεούται να αναρτήσει τα πληροφοριακά στοιχεία του πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού. Η σχετική υποχρέωση πηγάζει από τα άρθρα 959 παρ.3 όταν πρόκειται για πλειστηριασμό κινητών και 995 παρ.4 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ όταν πρόκειται για πλειστηριασμό ακινήτων. Υπάρχει, όμως μία ουσιώδης διαφορά. Επί πλειστηριασμού κινητών η ανάρτηση των πληροφοριακών στοιχείων δεν ορίζεται ρητά ως διατύπωση της προδικασίας του πλειστηριασμού[7]. Αντίθετα, αυτό συμβαίνει στον πλειστηριασμό ακινήτων (άρθρο 995 παρ.4 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ).

Η ιστοσελίδα, στην οποία αναρτά ο συμβολαιογράφος τα πληροφοριακά στοιχεία άλλοτε αναφέρεται στις οικίες διατάξεις του ΚΠολΔ ως ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού (άρθρο 995 παρ.4 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ) και άλλοτε ως ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού (άρθρο 959 παρ.3 ΚΠολΔ) ή πλειστηριασμών (άρθρο 959 παρ.6). Πάντως, πρόκειται για την ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα-διαδικτυακή πύλη με τη συντομογραφία ΗΛ.ΣΥ. ΠΛΕΙΣ., την οποία (συντομογραφία) χρησιμοποιεί ο ίδιος ο νομοθέτης. Αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι γνωστή και ως ιστοσελίδα eauction. Επομένως, ο μεν δικαστικός επιμελητής δημοσιεύει το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης στην ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προαναφερθέντα, ο δε συμβολαιογράφος αναρτά τα πληροφοριακά στοιχεία του πλειστηριασμού στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. (eauction).

β (επί κινητών). Για τον πλειστηριασμό των κινητών πραγμάτων ισχύει το άρθρο 959 παρ.3 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης. Ούτε στο άρθρο 955 ΚΠολΔ ορίζεται οτιδήποτε σχετικό ούτε η διατύπωση του άρθρου 959 παρ.3 ΚΠολΔ είναι τέτοια, ώστε να συνάγεται ότι η ανάρτηση αυτή αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της προδικασίας του πλειστηριασμού. Πρόκειται μάλλον για νομοθετική αβλεψία. Του ΚΠολΔ μη ορίζοντος το περιεχόμενο της ανάρτησης, ισχύει μόνο το άρθρο 5 της ΥΑ 41756/2017 (Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού), σύμφωνα με το οποίο ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: Ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο του πλειστηριασμού, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης. Με τη χρήση του όρου περίληψη προφανώς εννοείται το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, αφού πλέον αυτός είναι ο χρησιμοποιούμενος στον ΚΠολΔ όρος. Επισημάνθηκε ορθά ότι, αν και δεν το ορίζει ο νόμος, στην αναγγελία του πλειστηριασμού πρέπει να αναφέρεται και η ώρα διεξαγωγής του, δηλαδή αν πρόκειται να διεξαχθεί από ώρα 10:00 έως ώρα 12:00 ή από ώρα 14:00 έως ώρα 16:00[8]. Στην αναγγελία μπορούν να προσαρτώνται φωτογραφίες του αντικειμένου που εκπλειστηριάζεται και κάθε σχετικό έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του συμβολαιογράφου.

γ (επί ακινήτων). Για τον πλειστηριασμό των ακινήτων ισχύει το άρθρο 995 παρ.4 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο ο δικαστικός επιμελητής εντός είκοσι ημερών από την κατάσχεση οφείλει να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, μεταξύ άλλων, την έκθεση εκτίμησης του κατασχεθέντος, που συνέταξε ο πιστοποιημένος εκτιμητής του π.δ. 59/2016, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, παραδίδει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου, τις οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σε αυτό. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη σχετική έκθεση, στην οποία μνημονεύει την παράδοση όλων των εγγράφων, περιλαμβανομένων: α) της έκθεσης εκτίμησης του κατασχεθέντος ακινήτου και σε ψηφιακή μορφή και β) των φωτογραφιών του κατασχεθέντος σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτά ορίζονται ρητά στο άρθρο 995 παρ.4 εδ.α, β, ζ και η ΚΠολΔ. Έπειτα, ο συμβολαιογράφος αναρτά στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, την έκθεση εκτίμησης του κατασχεθέντος, που συνέταξε ο πιστοποιημένος εκτιμητής και τις φωτογραφίες (άρθρο 995 παρ.4 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ).

Η γραμματική διατύπωση του άρθρου 995 παρ.4 ΚΠολΔ δεν πρέπει να οδηγήσει στην κρίση ότι στο άρθρο αυτό ορίζεται αυτοτελώς το περιεχόμενο της ανάρτησης του συμβολαιογράφου στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Η μνεία στα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, δεν αποτελεί επαρκή προσδιορισμό του περιεχομένου αλλά μάλλον παραπομπή στο άρθρο 5 της προαναφερθείσας ΥΑ 41756/2017, σύμφωνα με το οποίο η αναρτώμενη από τον συμβολαιογράφο αναγγελία του πλειστηριασμού πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα ανωτέρω αναφερόμενα (ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο του πλειστηριασμού, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, ποσό εγγύησης και υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης). Επομένως, η ανάρτηση του συμβολαιογράφου στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. πρέπει και επί πλειστηριασμού ακινήτων να περιλαμβάνει το περιεχόμενο της αναγγελίας του πλειστηριασμού, όπως αυτό ορίζεται κατ’ άρθρο 5 ΥΑ 41756/2017[9], πλέον της έκθεσης εκτίμησης του κατασχεθέντος, που συνέταξε ο πιστοποιημένος εκτιμητής και των φωτογραφιών που παρέδωσε ο δικαστικός επιμελητής στον συμβολαιογράφο. Η επισήμανση για την ανάγκη μνείας της ώρας διενέργειας του πλειστηριασμού ισχύει και εδώ.

δ. Η εξεταζόμενη ανάρτηση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. έχει διαφορετική προθεσμία από τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, η οποία εξετάσθηκε παραπάνω. Στον ΚΠολΔ δεν ορίζεται προθεσμία για την ανάρτηση αυτή ούτε για τον πλειστηριασμό κινητών ούτε για τον πλειστηριασμό ακινήτων. Γι’ αυτό γίνεται ερμηνευτικά δεκτό ότι η προθεσμία για την ανάρτηση του συμβολαιογράφου στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. είναι δεκαήμερη κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 208 παρ.2 ν.4512/2018 και αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση του αποσπάσματος κατ’ άρθρο 955 παρ.2β για τα κινητά και 995 παρ.4γ ΚΠολΔ για τα ακίνητα στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων/του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)[10]. Υπό τη φράση ότι η δεκαήμερη προθεσμία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση του αποσπάσματος προφανώς εννοείται ότι το δεκαήμερο αρχίζει ήδη από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του αποσπάσματος και όχι όταν λήξει η προθεσμία για τη δημοσίευσή του, η οποία μπορεί να μην εξαντλείται. Επομένως, η δεκαήμερη προθεσμία για την εκ μέρους του συμβολαιογράφου ανάρτηση των πληροφοριακών στοιχείων στο ΗΛ.ΣΥ. ΠΛΕΙΣ. δεν έχει σταθερή κάθε φορά αφετηρία αλλά εξαρτάται από τον χρόνο δημοσίευσης του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Εάν πρόκειται για ευπαθή προϊόντα, που υπόκεινται σε φθορά, τότε ο υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν απαλλάσσεται μεν από την υποχρέωση αναγγελίας του πλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ. ΠΛΕΙΣ. αλλά η σχετική ανάρτηση μπορεί να γίνει ακόμη και αυθημερόν, δηλαδή πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού. Αυτό ίσχυε και πριν από την τροποποίηση του άρθρου 962 ΚΠολΔ[11] με την προσθήκη δεύτερης παραγράφου, η οποία αναφέρεται στην ανάρτηση του άρθρου 959 παρ.6 ΚΠολδ και όχι της αναγγελίας του πλειστηριασμού.

ε. Μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί, με έρεισμα τη διατύπωση του νόμου, ότι η εκ μέρους του συμβολαιογράφου παραβίαση των διατάξεων σχετικά με την ανάρτηση των πληροφοριακών στοιχείων του πλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ, επιφέρει διαφορετικές συνέπειες, αναλόγως εάν πρόκειται για πλειστηριασμό κινητών ή ακινήτων.

i) Επί κινητών, όπως ήδη επισημάνθηκε, ο ΚΠολΔ δεν ορίζει την ανάρτηση στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. ως απαραίτητη διατύπωση της προδικασίας του πλειστηριασμού ούτε το απαραίτητο περιεχόμενό της ανάρτησης και κατά μείζονα λόγο ούτε ότι η ανάρτηση επιβάλλεται με ποινή ακυρότητας. Επίσης, η προθεσμία της ανάρτησης δεν ορίζεται εκ του νόμου και επομένως, δεν επιβάλλεται με ποινή ακυρότητας, αλλά συνάγεται ερμηνευτικά. Επομένως, με βάση τη γραμματική διατύπωση του νόμου (ορθότερα την παράλειψή της) επί πλειστηριασμού κινητών, η ολοσχερής παράλειψη της ανάρτησης αλλά και η εκπρόθεσμη ανάρτηση ή η έλλειψη κάποιου στοιχείου του περιεχομένου της ανάρτησης άγει σε ακυρότητα μόνο με την επίκληση και απόδειξη δικονομικής ή περιουσιακής βλάβης του ανακόπτοντος. Αυτές οι παραλείψεις ή πλημμέλειες προβάλλονται με λόγο ανακοπής εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.1β ΚΠολΔ, αφού η προθεσμία του προηγούμενου σταδίου (934 παρ.1α) καταλαμβάνει μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης πλην όμως η εδώ εξεταζόμενη ανάρτηση έπεται της ως άνω δημοσίευσης. Ασφαλώς, η ανωτέρω θέση για τη συνέπεια της ολοσχερούς παράλειψης της ανάρτησης (ακυρότητα με επίκληση και απόδειξη βλάβης) αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό τον σκοπό, για τον οποίο θεσπίσθηκε αυτή η διατύπωση. Ως αντίβαρο θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι επί παράλειψης της ανάρτησης αναιρείται θεμελιωδώς ο σκοπός του νομοθέτη για την επίτευξη δημοσιότητας μέσω της εξεταζόμενης ανάρτησης και γι’ αυτό η βλάβη του καθ’ ου η εκτέλεση είναι αυταπόδεικτη. Η αντίθετη θέση, δηλαδή ότι με βάση τις μέχρι πρότινος ισχύουσες παραδοχές για την τήρηση των διατυπώσεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, η ολοσχερής παράλειψη ορισμένης εκ του νόμου επιβαλλόμενης διατύπωσης, συνεπώς και της ανάρτησης στο ΗΛ.ΣΥ. ΠΛΕΙΣ. επιφέρει άνευ ετέρου ακυρότητα, είναι αμφίβολης ορθότητας ελλείψει θεμελίωσης στο κείμενο του νόμου.

ii) Επί ακινήτων, η ανάρτηση των πληροφοριακών στοιχείων του πλειστηριασμού ορίζεται ρητά ως διατύπωση της προδικασίας του πλειστηριασμού. Επομένως, η ολοσχερής παράλειψη της ανάρτησης επιφέρει ακυρότητα του πλειστηριασμού χωρίς την επίκληση και απόδειξη βλάβης. Ως προς την εκπρόθεσμη ανάρτηση, θεωρούμε ότι το ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι άγει σε ακυρότητα μόνο με την επίκληση και απόδειξη δικονομικής ή περιουσιακής βλάβης του ανακόπτοντος, αφού και εδώ δεν θα ήταν ορθό να θεμελιωθεί μία άνευ ετέρου ακυρότητα (χωρίς την επίκληση και απόδειξη βλάβης) στην παραβίαση μίας προθεσμίας, η οποία δεν ορίζεται ρητά αλλά συνάγεται ερμηνευτικά. Το ίδιο συμβαίνει, αν λείπει κάποιο πληροφοριακό στοιχείο από το περιεχόμενο της ανάρτησης, όπως επίσης και αν παραλείπεται η ανάρτηση στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. της έκθεσης εκτίμησης του κατασχεθέντος, που συνέταξε ο πιστοποιημένος εκτιμητής, και των φωτογραφιών του ακινήτου. Τούτο διότι τα σχετικά εδάφια του άρθρου 995 παρ.4 ΚΠολΔ βρίσκονται μετά το εδάφιο ε΄ της παραγράφου αυτής, σύμφωνα με το οποίο ο πλειστηριασμός είναι άκυρος εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων, δηλαδή των τεσσάρων πρώτων εδαφίων. Επομένως, η ρητή απειλή της παραβίασης των νομίμων διατυπώσεων των ανωτέρω εδαφίων με ακυρότητα χωρίς την επίκληση βλάβης, δεν καταλαμβάνει το περιεχόμενο της ανάρτησης των πληροφοριακών στοιχείων στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. ούτε το ενδεχόμενο της μη ανάρτησης της έκθεσης εκτίμησης του κατασχεθέντος, που συνέταξε ο πιστοποιημένος εκτιμητής, και των φωτογραφιών του ακινήτου. Και εν προκειμένω οι λόγοι της ανακοπής προβάλλονται εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.1β ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Εάν η ανάρτηση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ. ΠΛΕΙΣ. δεν θεωρηθεί πράξη εκτέλεσης αλλά προπαρασκευαστική πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας, δεν επέρχεται ακυρότητα, αν γίνει σε ημέρα αργίας ή κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου.

στ. Η δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης από τον δικαστικό επιμελητή είναι τελείως διακριτή πράξη από την ανάρτηση εκ μέρους του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Κάθε πράξη γίνεται από διαφορετικό πρόσωπο, σε διαφορετική ιστοσελίδα, με διαφορετικό περιεχόμενο και εντός διαφορετικής προθεσμίας. Επομένως, κατά την αντιμετώπιση των λόγων της ανακοπής που αναφέρονται στην τήρηση των τύπων και του περιεχομένου κάθε δημοσίευσης/ανάρτησης, πρέπει να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ των δύο διαφορετικών διατυπώσεων και η νομιμότητα έκαστης να κρίνεται μόνο δυνάμει των διατάξεων, που ρυθμίζουν την ίδια και όχι την άλλη δημοσίευση/ανάρτηση.

 1. Η ανάρτηση της κατ’ άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ εκδιδόμενης απόφασης.

α. Άλλη ανάρτηση στο διαδίκτυο, η οποία αποτελεί διατύπωση δημοσιότητας της αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι η ανάρτηση της απόφασης, η οποία εκδίδεται επί της ανακοπής με αίτημα τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και του αποσπάσματός της κατ’ άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ. Η απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται έως ώρα 12:00 το μεσημέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Αυτό ορίζεται ρητά στο άρθρο 954 παρ.4γ ΚΠολΔ[12]. Η ανάρτηση αυτή είναι απαραίτητη για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων προσώπων, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψιν ότι η αποδοχή, εν όλω ή εν μέρει, της ανακοπής δεν άγει σε μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του πλειστηριασμού αλλά σε διεξαγωγή του κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία, οπότε είναι απαραίτητο να καθίσταται γνωστό εγκαίρως, εάν η κατασχετήρια έκθεση και το απόσπασμά της διορθώθηκαν και ποιο το ειδικότερο περιεχόμενο της διόρθωσης[13]. Όπως καθίσταται αντιληπτό, αυτή η ανάρτηση δεν λαμβάνει χώρα οπωσδήποτε σε κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά εξαρτάται από την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής που χορηγείται κατ’ άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ.

β. Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση του νόμου αναρτητέα είναι ολόκληρη η απόφαση και όχι μόνο το διατακτικό της. Η γραμματική διατύπωση της διάταξης είναι γενική, δηλαδή κατά νόμο απαιτείται ανάρτηση τόσο της απορριπτικής απόφασης όσο και αυτής που δέχεται την ανακοπή αλλά υποστηρίχθηκε ότι ο σκοπός της ανάρτησης, δηλαδή η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, ήτοι των υποψήφιων πλειοδοτών, επιβάλλει τη συσταλτική ερμηνεία της διάταξης. Έτσι, κατά την άποψή αυτή, απαραίτητη πρέπει να θεωρείται η ανάρτηση μόνο της απόφασης που δέχεται την ανακοπή και όχι της απορριπτικής απόφασης, αφού η μη ανάρτηση της τελευταίας δεν προκαλεί βλάβη[14]. Στην πράξη, μάλλον αναρτώνται όλες οι αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν με αυτές γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η ανακοπή, αφού η ανάρτησή τους, ανεξαρτήτως αποτελέσματος της δίκης, συνάδει με τη γραμματική διατύπωση της νομοθετικής διάταξης.

Ουσιώδης διαφορά με τις άλλες αναρτήσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση γίνεται με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου της εκτέλεσης και όχι με ενέργεια ή επιμέλεια κάποιου οργάνου της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο διατακτικό της απόφασης που εκδίδεται κατ’ άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ, περιλαμβάνεται διάταξη για την ανάρτησή της, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η ανάρτηση θα γίνει και δεν θα διαφύγει της προσοχής της γραμματείας αλλά η υποχρέωση ανάρτησης υπάρχει ακόμη και αν δεν περιέχεται η σχετική διάταξη στο διατακτικό της απόφασης, διότι πρόκειται για υποχρέωση που πηγάζει από τον νόμο και όχι από την εκδιδόμενη δικαστική απόφαση. Εξ αυτού συνάγεται ότι δεν είναι απαραίτητο ο ανακόπτων να διατυπώνει στο δικόγραφό της κατ’ άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ ασκούμενης ανακοπής αίτημα ανάρτησης της απόφασης που θα εκδοθεί.

γ. Η απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ είναι διαπλαστική αλλά υποστηρίζεται ότι αναπτύσσει την ενέργειά της από τον χρόνο της ανάρτησής της στην παραπάνω ιστοσελίδα κατ’ αναλογία αυτού που γινόταν δεκτό παλαιότερα, ότι δηλαδή ανέπτυσσε την ισχύ της από την κατάθεση αντιγράφου της στον υπάλληλο του πλειστηριασμού[15].

δ. Η ανάρτηση γίνεται εντός της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας, όχι απαραίτητα μέχρι ώρα 12.00 το μεσημέρι, αφού κατά τη διατύπωση του νόμου μέχρι την ώρα αυτή πρέπει η απόφαση να έχει δημοσιευθεί αλλά όχι και να έχει αναρτηθεί. Η ημέρα του πλειστηριασμού δεν υπολογίζεται στην οκταήμερη προθεσμία αλλά περιλαμβάνεται σε αυτήν η ημέρα της δημοσίευσης και ανάρτησης της απόφασης. Ο νόμος δεν απαιτεί να είναι οι ημέρες εργάσιμες και επομένως, στο οκταήμερο περιλαμβάνονται τα Σάββατα, οι Κυριακές και όλες οι αργίες. Έτσι, εάν ο πλειστηριασμός διεξάγεται την Τετάρτη, την Πέμπτη ή την Παρασκευή η απόφαση επί της ανακοπής πρέπει να δημοσιευθεί και να αναρτηθεί μέχρι την προηγούμενη Τρίτη, Τετάρτη ή Πέμπτη αντίστοιχα.

ε. Ούτε από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ ούτε από άλλη διάταξη προκύπτει ότι η ανάρτηση της απόφασης με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου της εκτέλεσης τάσσεται ως διατύπωση, η παραβίαση της οποίας επιφέρει άνευ ετέρου ακυρότητα της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι η παράλειψη ανάρτησης της απόφασης ή ακόμη και η εκπρόθεσμη ανάρτησή της, δηλαδή μετά την πάροδο της όγδοης προ του πλειστηριασμού ημέρας, προσβάλλεται με ανακοπή με την επίκληση και απόδειξη βλάβης του ανακόπτοντος. Η εκπρόθεσμη ανάρτηση μπορεί να οφείλεται είτε σε αμέλεια της γραμματείας, η οποία δεν προέβη εγκαίρως σε αυτήν, παρότι διέθετε τον απαραίτητο προς τούτο χρόνο, είτε στην ανυπαρξία του χρόνου των οκτώ ημερών προ του πλειστηριασμού. Η τελευταία περίπτωση νοείται όταν η ανακοπή κατατέθηκε μεν εμπρόθεσμα αλλά προσδιορίσθηκε και δικάσθηκε σε χρόνο μικρότερο των οκτώ ημερών προ του πλειστηριασμού ή δικάσθηκε σε χρόνο μεγαλύτερο των οκτώ ημερών πλην όμως η απόφαση εκδόθηκε μετά την πάροδο της όγδοης ημέρας προ του πλειστηριασμού. Τότε, εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή η ανάρτηση της απόφασης εντός της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας. Ο λόγος της ανακοπής που βάλλει κατά της μη ανάρτησης της απόφασης ή κατά της εκπρόθεσμης ανάρτησής της κατά κανόνα, δηλαδή σύμφωνα με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, μπορεί να προβληθεί εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.1β ΚΠολΔ. Δεν αποκλείεται, όμως, έστω και θεωρητικά, εάν η ανακοπή του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ ασκηθεί, δικασθεί αμέσως και εκδοθεί η απόφαση πολύ νωρίς, να απομένει προθεσμία προσβολής αυτής της παρατυπίας και εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 παρ.1α ΚΠολΔ.

στ. Υποστηρίζεται ότι, αν και δεν ορίζεται από το νόμο, η απόφαση, με την οποία διορθώνεται η κατασχετήρια έκθεση και το απόσπασμά της, πρέπει να αναρτάται και από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η ενημέρωση των υποψηφίων πλειοδοτών. Ακόμη και αν ήθελε γίνει ερμηνευτικά δεκτή μία τέτοια υποχρέωση, η παράλειψη αυτής της ανάρτησης δεν θα μπορούσε να επιφέρει την ακυρότητα της διαδικασίας[16].   

ζ. Παρόμοια με του άρθρου 954 παρ.4 είναι η ρύθμιση του άρθρου 1011Α παρ.3 ΚΠολΔ, που αναφέρεται στον πλειστηριασμό των πλοίων. Η τελευταία διάταξη παραπέμπει στην τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 954 παρ.4 (1011Α παρ.3β ΚΠολΔ). Γι’ αυτό ισχύουν και εν προκειμένω όσα διαλαμβάνονται ανωτέρω με τη ρητή εκ του νόμου διαφοροποίηση ότι στον πλειστηριασμό πλοίων η ημερομηνία του πλειστηριασμού δεν παραμένει αμετάβλητη αλλά με την απόφαση επί της ανακοπής του άρθρου 954 παρ.4 ΚΠολΔ ορίζεται ως νέα ημέρα πλειστηριασμού η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

 1. Η υποβολή καταλόγου των υποψήφιων πλειοδοτών στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Μια επιπλέον διατύπωση ελάχιστα πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού επιβάλλεται από το άρθρο 959 παρ.6 ΚΠολΔ. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μετά το πέρας της πιστοποίησης και δήλωσης συμμετοχής από τους υποψήφιους πλειοδότες στο ΗΛ.ΣΥ. ΠΛΕΙΣ. και τον διορισμό αντικλήτου εκ μέρους τους ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία, διαπιστώνει με πράξη του την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος. Αυτό συμβαίνει από ώρα 15.00 της δεύτερης εργάσιμης ημέρας πριν από την ορισθείσα ημερομηνία του πλειστηριασμού μέχρι ώρα 17:00 της προηγούμενης του πλειστηριασμού ημέρας. Δεν πρόκειται για ανάρτηση κατά κυριολεξία αλλά για υποβολή στοιχείων πλην όμως περιλαμβάνουμε αυτή τη διαδικαστική πτυχή στην παρούσα καταγραφή για λόγους συστηματικής πληρότητας. Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για πλειστηριασμό ευπαθών προϊόντων, υποκειμένων σε φθορά, η υποβολή του καταλόγου των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στον πλειστηριασμό επιτρέπεται να γίνει και αυθημερόν (άρθρο 962 παρ.2 ΚΠολΔ). Σε μεγάλο βαθμό όμοιο είναι το περιεχόμενο του άρθρου 8 παρ.4 ΥΑ 41756/2017, κατά το οποίο μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ελέγχει τα υποβληθέντα αρχεία, διαπιστώνει με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει στα συστήματα κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν και ενεργοποιεί στη διαδικτυακή πύλη την πρόσβαση στον πλειστηριασμό για τους υποψήφιους πλειοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η παράλειψη σύνταξης της διαπιστωτικής πράξης άγει σε ακυρότητα με την επίκληση και απόδειξη βλάβης, μη υπάρχουσας γραμματικής διατύπωσης στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, η οποία να συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου. Ομοίως και η μη υποβολή στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. καταλόγου των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν. Η μη ενεργοποίηση στη διαδικτυακή πύλη της πρόσβασης στον πλειστηριασμό για τους υποψήφιους πλειοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής οδηγεί σε αδυναμία διενέργεια του πλειστηριασμού για τεχνικό λόγο.

 

 1. Η ανάρτηση της περίληψης της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού.

α. Περαιτέρω ανάρτηση στο διαδίκτυο ως διατύπωση της αναγκαστικής εκτέλεσης ορίζεται στο άρθρο 965 παρ.5θ ΚΠολΔ. Πρόκειται για την περίπτωση που επισπεύδεται αναπλειστηριασμός, επειδή ο υπερθεματιστής αρνείται να καταβάλει το πλειστηρίασμα, ακόμη και μετά την εξώδικη πρόσκλησή του από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού,  ο οποίος με τη σειρά του κρίνει ότι η πρόσκληση των επόμενων πλειοδοτών να καταβάλουν το ποσόν που είχαν προσφέρει, είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής ή αν τους προσκάλεσε αλλά η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε. Τότε, επισπεύδεται ο αναπλειστηριασμός είτε με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού είτε του υπέρ ου είτε του καθ’ ου η εκτέλεση ή από κάθε δανειστή που έχει αναγγελθεί με εκτελεστό τίτλο και συντάσσεται η σχετική πράξη από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Περίληψη της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού, με οποιουδήποτε πρωτοβουλία και αν έχει συνταχθεί, δημοσιεύεται με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η περίληψη αυτή, που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, πρέπει να περιέχει και όσα πρέπει να περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης.

β. Το πρώτο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η ηλεκτρονική δημοσίευση γίνεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού όχι όμως στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. αλλά στην ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ. Δηλαδή, ο συμβολαιογράφος προβαίνει σε ηλεκτρονική δημοσίευση, λειτουργικά αντίστοιχη με τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, η οποία γίνεται επί του αρχικού πλειστηριασμού με επιμέλεια του δικαστικού επιμελητή. Εν προκειμένω, επειδή ο νόμος δεν απονέμει σχετική αρμοδιότητα στον δικαστικό επιμελητή, ώστε να δικαιολογείται η ηλεκτρονική δημοσίευση με δική του επιμέλεια, αλλά η εκτελεστική διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο, στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει ο συμβολαιογράφος, αυτός επιμελείται την εκ του νόμου επιβαλλόμενη δημοσίευση.

γ. Η ηλεκτρονικά δημοσιευόμενη περίληψη της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού πρέπει να περιέχει κατ’ αρχήν το διαδικαστικό ιστορικό, στο οποίο στηρίζεται η επίσπευση του αναπλειστηριασμού, δηλαδή τη διενέργεια του πλειστηριασμού, τη μη εμπρόθεσμη καταβολή του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή, την εξώδικη όχλησή του εντός των δύο επόμενων εργάσιμων ημερών, τη μη καταβολή του πλειστηριάσματος εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών και την πρόσκληση των επόμενων πλειοδοτών, η οποία απέβη ατελέσφορη ή την παράλειψη της πρόκλησής τους, επειδή κατά την ελεύθερη πλην όμως αιτιολογημένη κρίση του συμβολαιογράφου είναι αδύνατη ή δυσχερής. Πρόκειται για τα διαδικαστικά γεγονότα που πληρούν το πραγματικό του κανόνα του άρθρου 965 παρ.5ζ ΚΠολΔ ΚΠολΔ, δηλαδή σε αυτά θεμελιώνεται η επίσπευση του αναπλειστηριασμού. Η μνεία τους στην περίληψη της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού δεν επιβάλλεται ρητά από τον νόμο όμως συνάγεται με βεβαιότητα όχι μόνο από τη φύση της ηλεκτρονικά δημοσιευόμενης περίληψης, η οποία καθορίζει και το περιεχόμενό της, αλλά ιδίως από τη χρήση του συνδέσμου και (Περίληψη της πράξης, η οποία περιέχει και όσα πρέπει να περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, δημοσιεύεται…). Επομένως, από τη γραμματική διατύπωση του νόμου καθίσταται σαφές ότι, σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη, η ηλεκτρονικά δημοσιευόμενη περίληψη δεν περιλαμβάνει μόνο όσα περιέχει το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης αλλά και επιπλέον στοιχεία, τα οποία δεν ορίζονται ρητά στον νόμο. Ο λόγος, για τον οποίο δεν ορίζονται ρητά, είναι προφανώς ότι προκύπτουν ευχερώς από τα προηγούμενα εδάφια της ίδιας παραγράφου, τα οποία ορίζουν τη διαδικαστική πορεία, η οποία οδηγεί στην επίσπευση του αναπλειστηριασμού.

Όπως προαναφέρθηκε, η ως άνω ηλεκτρονικά δημοσιευόμενη περίληψη πρέπει να περιέχει και όσα πρέπει να περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης. Επ’ αυτού ισχύουν όσα ορίζονται για το περιεχόμενο του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης στα άρθρα 955 παρ.2β για τον πλειστηριασμό κινητών και 995 παρ.4 ΚΠολΔ για τον πλειστηριασμό ακινήτων και τα οποία αναπτύσσονται ανωτέρω υπό τα στοιχεία 1γ και δ του παρόντος κειμένου.

δ. Ούτε στο άρθρο 965 ούτε σε άλλο άρθρο του ΚΠολΔ ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας οφείλει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού να προβεί στην ηλεκτρονική δημοσίευση της περίληψης της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού. Ορίζεται, όμως, στο άρθρο 965 παρ.5ι  ΚΠολΔ ότι η σχετική προθεσμία υπολογίζεται αφ’ ότου συνταχθεί η πράξη. Επομένως, ναι μεν δεν ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία αλλά ορίζεται ρητά ότι η προθεσμία αφετηριάζεται από τη σύνταξη της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού. Γι’ αυτό προσφέρεται έδαφος για την υποστήριξη διαφορετικών απόψεων. Υποστηρίχθηκε ότι κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 955 παρ.2β και 995 παρ.4γ ΚΠολΔ, τα οποία αναφέρονται στην έκδοση και ηλεκτρονική δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, η προθεσμία για την ηλεκτρονική δημοσίευση της περίληψης της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού είναι δέκα ή δεκαπέντε ημερών από τη σύνταξη της πράξης, αναλόγως εάν πρόκειται για αναπλειστηριασμό κινητών ή ακινήτων[17]. Κατ’ άλλη άποψη, η προθεσμία για την εξεταζόμενη δημοσίευση καθορίζεται με ανάλογη εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 973 παρ.1 ΚΠολΔ, οπότε, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για αναπλειστηριασμό κινητών ή ακινήτων, η ηλεκτρονική δημοσίευση της περίληψης αυτής πρέπει να γίνεται εντός πέντε ημερών από τη σύνταξη της πράξης[18]. Υπέρ της πρώτης άποψης συνηγορεί το επιχείρημα ότι, εφ’ όσον η πράξη επίσπευσης του αναπλειστηριασμού είναι το λειτουργικό ισοδύναμο της κατασχετήριας έκθεσης, πρέπει για τη δημοσίευση της περίληψής της να ισχύει η προθεσμία, η οποία ισχύει για τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Υπέρ της δεύτερης άποψης μπορεί να επιστρατευθεί το επιχείρημα ότι η διαδικασία του αναπλειστηριασμού είναι απλουστευμένη σε σχέση με αυτήν του αρχικού πλειστηριασμού. Κατά την άποψη του γράφοντος πειστικότερη είναι η πρώτη άποψη.

ε. Ο νόμος δεν το ορίζει αλλά λόγω της ταυτότητας του σκοπού της διαδικασίας πρέπει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού να προβαίνει στην αναγγελία του αναπλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., όπως πράττει για τον αρχικό πλειστηριασμό, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα ματαιωνόταν ο σκοπός της αναγγελίας. Η προθεσμία της ανάρτησης αυτής θα είναι και πάλι δεκαήμερη (βλ. ανωτέρω στοιχείο 2δ) με αφετηρία την επομένη της ηλεκτρονικής δημοσίευσης της περίληψης της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού.

στ. Από τη γραμματική διατύπωση του νόμου δεν προκύπτει ότι η παραβίαση του άρθρου 965 παρ.5θ και ι ΚΠολΔ επισύρει ως ποινή την ακυρότητα, Ούτε ο νόμος την ορίζει ρητά ως συνέπεια για την παραβίαση των διατάξεων σχετικά με τη δημοσίευση της περίληψης της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού ούτε η διατύπωση των σχετικών διατάξεων είναι τόσο επιτακτική, ώστε να συνάγεται ότι η βούληση του νομοθέτη είναι η παραβίαση των διατάξεων επιφέρει την ακυρότητα του αναπλειστηριασμού. Επομένως, οι παραβιάσεις των οριζόμενων σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση της περίληψης της πράξης επίσπευσης του αναπλειστηριασμού πλήττουν με ακυρότητα τον αναπλειστηριασμό μόνο εάν ο ανακόπτων επικαλεστεί και αποδείξει βλάβη, η οποία δεν είναι δυνατό να επανορθωθεί αλλιώς παρά μόνο με την ακύρωση του αναπλειστηριασμού.

 

 1. Οι αναρτήσεις επί άγονων πλειστηριασμών.

α. Σειρά αναρτήσεων προβλέπεται και όταν δεν παρουσιάζονται πλειοδότες ή δεν υποβάλλονται προσφορές. Τότε, κατ’ άρθρο 966 παρ.1 ΚΠολΔ, εάν ο επισπεύδων επιθυμεί να αποκτήσει το κατασχεθέν στην τιμή της πρώτης προσφοράς, δικαιούται να ζητήσει να του κατακυρωθεί. Προς τούτο πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μετά την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 959 παρ.6 ΚΠολΔ (από ώρα 17.00 της προηγούμενης του πλειστηριασμού ημέρας) και πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αναρτά την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

β. Αν ο επισπεύδων δεν ζητήσει να του κατακυρωθεί το κατασχεθέν, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 966 παρ.2 ΚΠολΔ και η σχετική δημοσίευση αναρτάται τόσο στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ όσο και στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Αν και ο δεύτερος πλειστηριασμός αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 966 παρ.2Α ΚΠολΔ και η σχετική δημοσίευση αναρτάται σε αμφότερες τις ανωτέρω ιστοσελίδες. Αν και ο τρίτος πλειστηριασμός αποβεί άγονος, διεξάγεται τέταρτος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 966 παρ.2Β ΚΠολΔ και η σχετική δημοσίευση αναρτάται σε αμφότερες τις ανωτέρω ιστοσελίδες. Ο νόμος δεν το ορίζει ρητά αλλά είναι μάλλον ευνόητο ότι ο συμβολαιογράφος μεριμνά όχι μόνο για την ανάρτηση της αναγγελίας στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. αλλά και για την ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ, αφού λόγω του σταδίου, στο οποίο βρίσκεται πλέον η εκτελεστική διαδικασία δεν υπάρχει ανάμιξη του δικαστικού επιμελητή, ώστε να δικαιολογείται η δημοσίευση με δική του ενέργεια.

γ. Δεν ορίζεται προθεσμία στο άρθρο 966 ΚΠολΔ για τις δημοσιεύσεις/αναρτήσεις που επιβάλλονται με τις επιμέρους προαναφερθείσες διατάξεις. Για τη δημοσίευση της επανάληψης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ προσφορότερη για κατ’ αναλογία εφαρμογή εμφανίζεται η προθεσμία των πέντε ημερών που ορίζεται στο άρθρο 973 παρ.1 ΚΠολΔ για την επανάληψη του ματαιωθέντος πλειστηριασμού. Άλλωστε, γίνεται δεκτό ότι η ματαίωση του πλειστηριασμού μπορεί να οφείλεται σε οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή και στο ότι απέβη άγονος. Επομένως, η πενθήμερη προθεσμία για την ανάρτηση της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού προσήκει να εφαρμόζεται και επί επανάληψης άγονου πλειστηριασμού, η δε αφετηρία της είναι η σύνταξη της πράξης, στην οποία καταγράφεται η δήλωση βουλήσεως του επισπεύδοντος για επανάληψη του πλειστηριασμού.  Για την ανάρτηση στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. επίσης δεν ορίζεται προθεσμία στο άρθρο 966 ΚΠολΔ πλην όμως εφαρμοστέα κατ’ αναλογία είναι η δεκαήμερη προθεσμία του άρθρου 208 παρ.2 ν.4512/2018, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη δημοσίευση της πράξης της δήλωσης επανάληψης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ, δηλαδή υπολογίζεται ήδη από την επομένη της δημοσίευσης.

δ. Εάν ο τέταρτος πλειστηριασμός αποβεί επίσης άγονος και διαταχθεί η διενέργεια αργότερα νέου πλειστηριασμού με την τελευταία ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς (άρθρο 966 παρ.3 ΚΠολΔ), δεν ορίζεται οτιδήποτε σχετικά με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. αλλά μάλλον είναι αυτονόητο ότι απαιτούνται και πάλι αμφότερες οι ενέργειες που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου και αναγράφονται ανωτέρω υπό στοιχείο β. Η ταυτότητα του νομικού λόγου επιτάσσει την ανάλογη εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων ως προς τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις, αφού έτσι υπηρετείται ο σκοπός της δημοσιότητας, ο οποίος δεν επιτρέπεται εν προκειμένω να παραμερισθεί.

ε. Δυσχερώς θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η παραβίαση αυτών των διατυπώσεων άγει σε άνευ ετέρου ακυρότητα, αφού ούτε ο νόμος την απειλεί ως ποινή ούτε υπάρχει ισοδύναμη διατύπωση. Γι’ αυτό, τόσο η παράλειψη της δημοσίευσης της πράξης επανάληψης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ αλλά και της σχετικής ανάρτησης στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. όσο και η εκπρόθεσμη δημοσίευση/ανάρτηση άγουν σε ακυρότητα με την επίκληση και απόδειξη βλάβης, η οποία όμως ειδικά επί παραλείψεως των διατυπώσεων μάλλον είναι αυταπόδεικτη. Οι παραλείψεις και τα ελαττώματα των ανωτέρω αναρτήσεων στο διαδίκτυο και της εν γένει διαδικασίας προσβάλλονται με την ανακοπή όχι του άρθρου 933 αλλά του άρθρου 973 παρ.6 ΚΠολΔ.

8.  Η ανάρτηση επί διακοπής του πλειστηριασμού λόγω τεχνικής βλάβης.

Ο νομοθέτης προνόησε για την περίπτωση, κατά την οποία λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων διενέργειας του πλειστηριασμού καταστεί ανέφικτη ή διακοπεί η διενέργειά του (άρθρο 966 παρ.4 ΚΠολΔ). Τότε, η διαδικασία θεωρείται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα και συνεχίζεται με εντολή του επισπεύδοντος. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού αναρτά στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. αναγγελία του πλειστηριασμού δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνέχισης. Σημειωτέον ότι επειδή δεν πρόκειται για εξ αρχής διεξαγωγή αλλά για ολοκλήρωση διακοπέντος πλειστηριασμού, δεν ορίζεται η υποχρέωση δημοσίευσης κάποιας πράξης στην οικεία ιστοσελίδα του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ. Η παράλειψη της αναγγελίας στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., όπως επίσης και η εκπρόθεσμη αναγγελία της συνέχισης του πλειστηριασμού μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα με την επίκληση και απόδειξη βλάβης. Στην περίπτωση αυτή μάλλον ουσιώδες θα είναι και το εάν η διενέργεια του πλειστηριασμού διεκόπη ενώ υπολειπόταν ακόμη χρόνος για την υποβολή περαιτέρω προσφορών ή μετά την εξάντληση του χρόνου υποβολής τους.

 1. Η ανάρτηση της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού.

α. Η τελευταία ανάρτηση-διατύπωση της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία θα μας απασχολήσει στην παρούσα καταγραφή, είναι η ανάρτηση της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού και της ημέρας διεξαγωγής του στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η οποία επιβάλλεται από το άρθρο 973 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ. Πρόκειται για την περίπτωση, κατά την οποία ο πλειστηριασμός έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο και είτε ο αρχικός επισπεύδων είτε ο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του είτε ένας υποκατασταθείς δανειστής δηλώνει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τη βούλησή του να συνεχίσει τον ματαιωθέντα πλειστηριασμό. Η δήλωση συνέχισης του αρχικού επισπεύδοντος ή του διαδόχου του ρυθμίζεται στο άρθρο 973 παρ.1 ΚΠολΔ. Η δήλωση συνέχισης από υποκαθιστάμενο δανειστή, αν πρόκειται για εξώδικη υποκατάσταση, ρυθμίζεται στο άρθρο 973 παρ.3 ΚΠολΔ και στην ίδια παράγραφο περιλαμβάνεται η εξεταζόμενη ανάρτηση-διατύπωση της εκτελεστικής διαδικασίας. Η δικαστική υποκατάσταση ρυθμίζεται στην παρ.4 αλλά ως προς την εξεταζόμενη ανάρτηση, υπάρχει ρητή παραπομπή στην παρ.3 του ιδίου άρθρου. Επομένως, είτε η συνέχιση του πλειστηριασμού γίνεται με εξώδικη είτε με δικαστική υποκατάσταση, η αναγκαία ανάρτηση ορίζεται στο άρθρο 973 παρ.3 ΚΠολΔ. Ομοίως, εάν εμφανίστηκαν περισσότεροι δανειστές που θέλουν να επισπεύσουν την εκτέλεση ή οι αιτούντες τη δικαστική υποκατάσταση είναι περισσότεροι και απαιτείται η παρεμβολή δικαστικής κρίσης για την επιλογή του καταλληλότερου (άρθρο 973 παρ.5 ΚΠολΔ). Και τότε απαιτείται η σχετική ανάρτηση, αφού υπάρχει ρητή παραπομπή στη διαδικασία της παρ.3 του άρθρου αυτού.

β. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο υπάλληλος του πλειστηριασμού συντάσσει την πράξη για την εμφάνιση του αρχικού ή του νέου επισπεύδοντος, στην οποία καταγράφεται η δήλωσή του για τη συνέχιση του πλειστηριασμού και μεριμνά, ώστε η γνωστοποίηση της δήλωσης συνέχισης/υποκατάστασης και η ημέρα του πλειστηριασμού να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) εντός πέντε ημερών από τη σύνταξη της πράξης. Επί υποκατάστασης δανειστή στη θέση του αρχικού επισπεύδοντος απαιτείται να επιδοθεί αντίγραφο της πράξης στον αρχικό επισπεύδοντα εντός τριών ημερών από τη δήλωση του υποκαθισταμένου στον συμβολαιογράφο. Αυτή η τριήμερη προθεσμία τρέχει παράλληλα με την πενθήμερη προθεσμία της ανάρτησης και δεν προϋποτίθεται να προηγηθεί η επίδοση, για να ακολουθήσει η ανάρτηση. Επίσης, ας σημειωθεί ότι ο χρόνος της ανάρτησης δεν συνδέεται με τον χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού, ο οποίος υπολογίζεται από τον χρόνο σύνταξης της πράξης.

Στο παρόν στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ο νόμος δεν απονέμει κάποια αποφασιστική αρμοδιότητα προώθησης της διαδικασίας στον δικαστικό επιμελητή, ώστε να δικαιολογείται η ηλεκτρονική δημοσίευση με δική του επιμέλεια, αλλά κυρίαρχο ρόλο έχει ο συμβολαιογράφος, οπότε αυτός επιμελείται για την ως άνω ανάρτηση. Αν και πρόκειται για ενέργεια στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται ο όρος δημοσίευση αλλά ανάρτηση (άρθρο 973 παρ.1γ ΚΠολΔ: … μεριμνά, ώστε να αναρτηθεί η δήλωση…), ο οποίος όμως στις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για την ανάρτηση της αναγγελίας στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Αυτή η διαφοροποίηση μάλλον είναι ακούσια και δεν έχει νομική συνέπεια.

γ. Κατά ρητή παραπομπή του νόμου και δη του άρθρου 995 παρ.5 ΚΠολΔ αυτή η δημοσίευση-ανάρτηση επιβάλλεται και στον πλειστηριασμό ακινήτων.

δ. Αν και δεν το ορίζει ο νόμος, πρέπει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού να προβαίνει στην αναγγελία του νέου πλειστηριασμού στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. λόγω της ταυτότητας του σκοπού της διαδικασίας. Στην αντίθετη περίπτωση θα ματαιωνόταν ο σκοπός της αναγγελίας. Η προθεσμία της ανάρτησης αυτής θα είναι και πάλι δεκαήμερη (βλ. ανωτέρω στοιχείο 2δ) με αφετηρία την επομένη της ηλεκτρονικής δημοσίευσης-ανάρτησης της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού.

ε. Το περιεχόμενο της αναρτώμενης γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού είναι νομικά αρρύθμιστο. Από τον νόμο (άρθρο 973 παρ.1γ ΚΠολΔ) προκύπτει ευθέως ότι στην αναρτώμενη γνωστοποίηση πρέπει να περιέχεται η δήλωση του αρχικού ή άλλου επισπεύδοντος για συνέχιση του πλειστηριασμού και η ημερομηνία του νέου πλειστηριασμού. Η διορθωτική ερμηνεία της διάταξης επιβάλλει να αναρτάται και η ώρα διεξαγωγής του. Ως δήλωση εννοείται προφανώς η διατύπωση της βούλησης να συνεχισθεί ο αρχικά ορισθείς πλην όμως ματαιωθείς πλειστηριασμός, το ειδικότερο περιεχόμενο και η ημερομηνία της δήλωσης αυτής και η ημερομηνία του ματαιωθέντος πλειστηριασμού. Επιπλέον, ερμηνευτικά, στο περιεχόμενο της αναρτώμενης γνωστοποίησης περιλαμβάνεται η ταυτότητα και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου του δηλούντος τη συνέχιση του πλειστηριασμού και του καθ’ ου η εκτέλεση, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, το χρηματικό ποσόν, για την είσπραξη του οποίου επισπεύδεται ο πλειστηριασμός (εάν βεβαίως η δήλωση κατατίθεται από άλλον δανειστή και όχι από τον αρχικό επισπεύδοντα) και η παραπομπή στον κωδικό της αρχικής δημοσίευσης του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Στην αναρτώμενη γνωστοποίηση της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού δεν είναι απαραίτητο να περιέχονται τα στοιχεία επιβολής της αναγκαστικής κατάσχεσης και ιδίως η περιγραφή του κατασχεθέντος, διότι η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού δεν έχει θέση κατασχετήριας έκθεσης, η δε πληροφόρηση των υποψήφιων πλειοδοτών επιτυγχάνεται επαρκώς με την παραπομπή στο ήδη ηλεκτρονικά δημοσιευθέν απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης[19].

στ. Αμφότερες οι αναρτήσεις, δηλαδή τόσο στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ όσο και στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. είναι πράξεις εκτέλεσης και ως τέτοιες δεν επιτρέπεται να γίνονται εντός του μηνός Αυγούστου, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του άρθρου, στο οποίο ορίζεται η διενέργεια αυτών των δημοσιεύσεων-αναρτήσεων (965 παρ.5, 966, 995 παρ.2, 995 παρ.4 ΚΠολΔ).

ζ. Η παράλειψη των ανωτέρω διατυπώσεων, δηλαδή τόσο της δημοσίευσης της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ όσο και της σχετικής ανάρτησης στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., όπως επίσης και κάθε ελάττωμα σχετικό με αυτές (εκπρόθεσμη τήρηση των διατυπώσεων, ελλιπές ή εσφαλμένο περιεχόμενο των αναρτήσεων), μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημέρα της κατ’ άρθρο 973 παρ.1 ΚΠολΔ ανάρτησης της γνωστοποίησης της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του e-ΕΦΚΑ (άρθρο 973 παρ.6 ΚΠολΔ). Αυτή η προθεσμία ισχύει για όλες τις περιπτώσεις συνέχισης του πλειστηριασμού, που ορίζονται στις πέντε πρώτες παραγράφους αυτού του άρθρου. Επειδή για την παραβίαση αυτών των διατυπώσεων ούτε ο νόμος απειλεί ρητά με ακυρότητα ούτε υπάρχει ισοδύναμη διατύπωση, τόσο η παράλειψή τους όσο και η πλημμελής συμμόρφωση με αυτές (εκπρόθεσμη ανάρτηση ή με ελλιπές περιεχόμενο) άγει σε ακυρότητα με την επίκληση και απόδειξη βλάβης, η οποία όμως ειδικά επί παραλείψεως των διατυπώσεων ή επί ουσιωδών ελλείψεων του περιεχομένου της γνωστοποίησης, π.χ. της ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής του νέου πλειστηριασμού, είναι μάλλον αυταπόδεικτη[20].

 

 1. Επίλογος.

Ο νομοθέτης εισήγαγε τις δημοσιεύσεις-αναρτήσεις στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες του διαδικτύου ως διατυπώσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης με σκοπό την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας, η οποία με τη σειρά της διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας και επιπλέον μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη μεγαλύτερου πλειστηριασμάτος. Παρά ταύτα, είναι εμφανές ότι η εισαγωγή αυτών των διατυπώσεων της ηλεκτρονικής δημοσιότητας είναι νομοτεχνικά ατελής, αφού δεν διακρίνεται από συστηματική ενότητα. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές οι κυρώσεις που επισύρει η παραβίασή των διατυπώσεων της ηλεκτρονικής δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητά της, δηλαδή δεν υπηρετούν αποτελεσματικά τον σκοπό της. Αυτό μπορεί, κατ’ αρχάς, να πηγάζει από τη βούληση του νομοθέτη με απώτερο σκοπό την εξισορρόπηση των συγκρουόμενων συμφερόντων. Επίσης, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο βαθμό στον ίδιο τον χαρακτήρα των νομοθετικών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες και, ορώμενες εκ των υστέρων, σε μεγάλο βαθμό ημιτελείς. Έτσι, η παραβίαση των διατυπώσεων αυτών συνήθως επιφέρει ακυρότητα μόνο με την επίκληση και απόδειξη βλάβης του ανακόπτοντος. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με το ότι κάποιες από τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις/αναρτήσεις δεν ορίζονται ρητά στον νόμο αλλά προκύπτουν ερμηνευτικά, οδηγεί στην εκτίμηση ότι η μη πιστή συμμόρφωση του επισπεύδοντος με τις διατυπώσεις της ηλεκτρονικής δημοσιότητας στην αναγκαστική εκτέλεση κατά κανόνα δεν επιδρά ουσιωδώς στην πορεία της εκτελεστικής διαδικασίας.

 

[1] Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα και η χρήση της ρυθμίζονται με το π.δ. 67/2015.

[2] ΜΠρΠατρ 132/2019 ΤΝΠ Νόμος.

[3] Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Ειδικό Μέρος, τ.ΙΙα, εκδ.2017, σελ.486.

[4] Βλ. σχετ. ΟλΑΠ 3/2007, ΑΠ 1112/2020, ΑΠ 281/2012 ΤΝΠ Νόμος. Πρόκειται για προγενέστερη νομολογία σε σχέση με τη θέσπιση της ηλεκτρονικής δημοσιότητας αλλά διατηρεί την ερμηνευτική αξία της.

[5] ΑΠ 686/2018, ΑΠ 1293/2010, ΑΠ 658/2007 ΤΝΠ Νόμος.

[6] Π. Γέσιου-Φαλτσή, ο.π., σελ.487, ΜΕφΠειρ 334/2019 ΤΝΠ Νόμος.

[7] Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, εκδ.2021, άρθρο 959, αρ.5.

[8] Π.Ρεντούλης σε Ι.Τέντε, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδοση, σελ.333.

 

[9] Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, ο.π., άρθρο 995, αρ.9.

[10] Για την εξέλιξη του σχετικού προβληματισμού βλ. Π.Ρεντούλη, ο.π., σελ.334 επ. και Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, ο.π., άρθρο 955, αρ.10.

[11] Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, ο.π., άρθρο 962.

[12] Για τη διαδικασία της ανάρτησης αυτής της απόφασης, η οποία όμως δεν ενδιαφέρει την παρούσα καταγραφή, εκδόθηκε το π.δ. 95/2016.

[13] ΜΠρΚορινθ 300/2019, ΜΠρΗλ 23/2019 ΤΝΠ Νόμος.

[14] Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, ο.π., άρθρο 954, αρ.10.

[15] Ο.π., άρθρο 954, αρ.10 και Π. Γέσιου Φαλτσή, ο.π., σελ.243.

[16] Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, ο.π., άρθρο 954, αρ.10.

[17] Π.Ρεντούλης, ο.π., σελ. 358.

[18] Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, ο.π., άρθρο 965, αρ.24.

[19] Ο.π., άρθρο 973, αρ.5, όπου και περαιτέρω παραπομπές.

[20] Ο.π., άρθρο 973, αρ.5.

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *