Μ.Τσέφας, Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθ. 3 ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.) που αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, ώστε να περιλαμβάνει και τους ΙΔΑΧ

Με τις πρόσφατες διαδικασίες από τα τέλη του έτους 2022 για την κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων μέσω  του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) του ν. 4440/2016, με σκοπό την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, αναδείχθηκαν ελλείψεις και κενά ως προς τη δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων με υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) οι οποίοι αποτελούν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό υπαλλήλων εργαζόμενων στο δημόσιο.  Το πρόβλημα διαπιστώθηκε όταν κλήθηκαν να κάνουν χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενδιαφερόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι άλλων φορέων του δημοσίου για την μετάταξή τους σε κενές θέσεις στα δικαστήρια της χώρας όπου το σύστημα απέκλειε τους ΙΔΑΧ παρόλο που δεν υπήρχε επαρκές ενδιαφέρον μετάταξης από μόνιμους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός  οργανικών θέσεων στα δικαστήρια να παραμένει κενός. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της ισχύουσας σχετικής διάταξης της παρ. 8 του άρθ. 3 ν. 4440/2016, ώστε εναρμονιζόμενη με το σκοπό του νόμου της κινητικότητας και τις μεγάλες και παρατεταμένες ανάγκες σε προσωπικό των δικαστηρίων της χώρας, να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ. Ακολουθεί η σχετική ανάλυση που δικαιολογεί την ανάγκη της προτεινόμενης τροποποίησης.

Ι. Με το άρθ. 238 ν. 4798/2021 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων) προβλέφθηκε και ρυθμίστηκε για πρώτη φορά η μετάταξη των πολιτικών διοικητικών  υπαλλήλων στα δικαστήρια μέσω του νόμου για την κινητικότητα (ν.4440/2016) ο οποίος αρχικά εξαιρούσε πλήρως από την κινητικότητα τους δικαστικούς υπαλλήλους (βλ. άρθ. 2 παρ.4 ν.4440/2016 που ορίζει ότι:  «Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι…..»).

Η διάταξη αυτή του άρθ. 238 του ν. 4798/2021, όριζε στον τίτλο και στο περιεχόμενό της επί λέξει τα εξής: «Μετατάξεις πολιτικών διοικητικών  υπαλλήλων στα δικαστήρια.  Στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη των υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά στους  φορείς της παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων  του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο όργανο  της κατά το άρθρο 7 αξιολόγησης των υποψηφίων είναι  το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των  ως άνω φορέων υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων κατά τη διαδικασία του άρθρου 223 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Μετά  τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης κοινοποιείται αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα  του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πιο  πάνω κοινοποίηση».

ΙΙ. Με την παραπάνω διάταξη, τόσο από τον τίτλο της, όσο και από το περιεχόμενό της, όπου αφενός ανέφερε ότι αφορά μετάταξη των υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά στους  φορείς της παρ. 1, χωρίς να κάνει περιορισμό (ότι πρόκειται μόνο για μόνιμους υπαλλήλους και όχι για ΙΔΑΧ), αφετέρου  ρητά παρέπεμπε στο άρθ. 223 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021) που αφορούσε τους υπηρετούντες στα δικαστήρια υπαλλήλους ΙΔΑΧ και τη διαδικασία μονιμοποίησής τους, συμπεραίνεται παρά την κατ΄αρχάς ασαφή διατύπωσή του, ότι ο σκοπός του νομοθέτη  με την τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 και την προσθήκη της παρ. 8, ήταν να περιλάβει στον νόμο της κινητικότητας  και δη στη μετάταξη των υπαλλήλων στα δικαστήρια, και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται: Α)  Από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθ. 7 του άνω νόμου περί κινητικότητας (ν. 4440/2016, όπως η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθ. 74 ν. 4590/2019) που ρητά ορίζει: «6. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μετέχουν στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚ. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο της παραγράφου 1. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση».

Β) Από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 2 του άνω νόμου περί κινητικότητας (ν. 4440/2016) που ρητά ορίζει:  «5. Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΚ (Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας), οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους».

ΙΙΙ. Με τον πρόσφατο ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71/07.04.2022) τροποποιήθηκε εκ νέου η διάταξη για τη μετάταξη των υπαλλήλων που υπηρετούν στα δικαστήρια μέσω του νόμου για την κινητικότητα. Συγκεκριμένα,  με το άρθ. 62 του άνω νόμου, ορίζονται ως προς τον τίτλο και το περιεχόμενο της διάταξης τα εξής: «Άρθρο 62. Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016.  Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224)  προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο ως προς τα προσόντα  των υποψήφιων προς μετάταξη μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων που πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και η παρ. 8 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής: 8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη των μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο όργανο της, κατά το άρθρο 7, αξιολόγησης των  υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των ως άνω φορέων υποδοχής. Οι διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε προκηρυσσόμενες θέσεις, δύνανται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο γνωμοδότηση επί των υποβληθεισών αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Σε περίπτωση έλλειψης  υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι, που δεν πληρούν τα προσόντα των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68). Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης  κοινοποιείται αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση».

Με την ανωτέρω διάταξη, διαφοροποιείται αδικαιολόγητα το ρυθμιστικό πλαίσιο της προϊσχύουσας διάταξης της παρ. 8 του άρθ. 3 ν. 4440/2016 (υπό το ν. 4798/2021) για την κινητικότητα των υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας, περιορίζοντας τη δυνατότητα μετάταξης με το νόμο της κινητικότητας,  μόνον για τους  μόνιμους υπαλλήλους, χωρίς ωστόσο η τελευταία επίμαχη τροποποίηση  να είχε  βάσει του τίτλου της και του περιεχόμενου της αυτή τη στόχευση, καθώς ο σκοπός της ήταν να εισάγει ως αναφέρει εισαγωγικά, νέο πέμπτο εδάφιο που θα ρύθμιζε την περίπτωση έλλειψης  υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων βάσει των διατάξεων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021 και όχι να παρέμβει σε συνολική λεκτική και ορολογική διαφοροποίηση του προϋφιστάμενου κειμένου περιορίζοντας τους υποψηφίους μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους, αποκλείοντας αντιστοίχως τους ΙΔΑΧ.

ΙV. Λαμβάνοντας υπόψη, 1) την προϊσχύουσα διάταξη του άρθ. 238 του ν. 4798/2021, που ρύθμιζε το ζήτημα της μετάταξης των υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας χωρίς να περιορίζει την ιδιότητα του μετατασσόμενου υπαλλήλου (μόνιμου ή ΙΔΑΧ), 2) τις γνωστές μεγάλες και παρατεταμένες ελλείψεις  δικαστικών υπαλλήλων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, 3) την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, 4) τη δυνατότητα κάλυψης των κενών και με υπάλληλους ΙΔΑΧ όπως ρητά προβλέπεται στον νόμο της κινητικότητας (βλ. ανωτέρω παρ. 6 άρθ. 7, και παρ. 5 άρθ. 2 ν. 4440/2016), η υφιστάμενη διάταξη του άρθ. 62 ν. 4919/2022, είναι εσφαλμένη, καθώς αδικαιολόγητα περιορίζει το πλαίσιο κάλυψης των κενών δικαστικών υπαλλήλων με εξαίρεση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ από την κινητικότητα.

V. Εν όψει των ανωτέρω, κρίνουμε αναγκαία την τροποποίηση της υφιστάμενης διάταξης της παρ. 8 του άρθ. 3 ν. 4440/2016 (όπως ισχύει με το άρθ. 62 ν. 4919/2022) με την ακόλουθη, η οποία θα περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ στο ΕΣΚ για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στα δικαστήρια και η οποία θα έχει την εξής διατύπωση:

«Άρθρο 62. Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016.

 Η ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 4440/2016 (Α΄224)  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΣΤΟ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ανήκουν οργανικά στους φορείς της παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο όργανο της, κατά το άρθρο 7, αξιολόγησης των  υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των ως άνω φορέων υποδοχής. Οι διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε προκηρυσσόμενες θέσεις, δύνανται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο γνωμοδότηση επί των υποβληθεισών αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν επιλεχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Σε περίπτωση έλλειψης  υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι, που δεν πληρούν τα προσόντα των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ), ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΑΙΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης  κοινοποιείται αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση».

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *