Π.Δ. 6/2023: Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Α΄ 13/20.1.2023)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6

 

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 3 παρ. 2, 4 παρ. 2, 16 και 59 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 4963/2022 «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 149),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 1. Την Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β/ 4805).
 2. Την 42163/07.09.2022 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και την 61712/08.12.2022 συμπληρωματική αυτής, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι- ατάγματος, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύψους 26.280,00 ευρώ ετησίως από την καταβολή των επιδομάτων θέσης ευθύνης και 10.100.756,98 ευρώ ετησίως από την καταβολή μισθοδοσίας, η οποία θα αντιμετωπιστεί εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής υπό την προϋπόθεση ότι για την πλήρωση των θέσεων θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΕΦ 1017 2060000000, κατηγορίας 200).
 3. Την 180/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Mε πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας

 1. Για την υλοποίηση του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνεται μία (1) Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από ένα (1) Τμήμα Δικαστικής Αστυνομίας Πολιτικού Τομέα και ένα (1) Τμήμα Δικαστικής Αστυνομίας Αστυνομικού Τομέα (άρθρο 3 παρ. 1 και 2 περ. α του ν. 4963/2022).
 2. Για τη στελέχωση του Τμήματος Δικαστικής Αστυνομίας Πολιτικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από τις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 8, πληρώνονται οι τρεις (3), από τις οποίες η μία (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), η μία (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και η μία (1) ΠΕ Πληροφορικής.
 3. Για τη στελέχωση του Τμήματος Δικαστικής Αστυνομίας Αστυνομικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από τις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9, πληρώνονται οι οκτώ (8), από τις οποίες η μία (1) είναι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι τρεις (3) είναι κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και οι τέσσερις (4) είναι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Άρθρο 2

Σύσταση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

 1. Για την υλοποίηση του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας, συστήνεται, σε επίπεδο Τμήματος, περιφερειακή υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, η οποία θα εξυπηρετεί το Εφετείο Θεσσαλονίκης, την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
 2. Ο εισαγγελικός λειτουργός που διευθύνει την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προΐσταται της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, εποπτεύει το έργο της, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και μεριμνά ώστε το προσωπικό να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4963/2022).
 3. Ο προϊστάμενος της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τις οδηγίες του εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 2, διευθύνει την υπηρεσία, συντονίζει τις εργασίες της υπηρεσίας και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 4963/2022).
 4. Για τη στελέχωση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, από τις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 8, πληρώνονται οι είκοσι πέντε (25) θέσεις, από τις οποίες δέκα (10) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών- Διερμηνέων, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Ιατρών, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών και μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 3

Σύσταση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

 1. Για την υλοποίηση του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνεται, σε επίπεδο Τμήματος, περιφερειακή υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, η οποία θα εξυπηρετεί το Εφετείο Θεσσαλονίκης, την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
 2. Ο εισαγγελικός λειτουργός που διευθύνει την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προΐσταται της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, εποπτεύει το έργο της, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και μεριμνά ώστε το προσωπικό να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4963/2022).
 3. Ο προϊστάμενος της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τις οδηγίες του εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 2, διευθύνει την υπηρεσία, συντονίζει τις εργασίες της υπηρεσίας και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 4963/2022).
 4. Για τη στελέχωση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, από τις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9, πληρώνονται οι εκατό (100), από τις οποίες οι τρεις (3) κατηγορίας ΠΕ, οι επτά (7) κατηγορίας ΤΕ και οι ενενήντα (90) κατηγορίας ΔΕ.

 

Άρθρο 4

Σύσταση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

 1. Για την υλοποίηση του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνεται, σε επίπεδο Τμήματος, περιφερειακή υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, η οποία θα εξυπηρετεί το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 2. Ο δικαστικός λειτουργός που διευθύνει το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης προΐσταται της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, εποπτεύει το έργο της, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και μεριμνά ώστε το προσωπικό να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4963/2022).
 3. Ο προϊστάμενος της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τις οδηγίες του δικαστικού λειτουργού της παρ. 2, διευθύνει την υπηρεσία, συντονίζει τις εργασίες της υπηρεσίας και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 4963/2022).
 4. Για τη στελέχωση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, από τις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 8, πληρώνονται οι δέκα (10), από τις οποίες δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος και μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογιών Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας.

 

Άρθρο 5

Σύσταση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης

 1. Για την υλοποίηση του θεσμού της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνεται, σε επίπεδο Τμήματος, περιφερειακή υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, η οποία θα εξυπηρετεί το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
 2. Ο δικαστικός λειτουργός που διευθύνει το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης προΐσταται της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, εποπτεύει το έργο της, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και μεριμνά ώστε το προσωπικό να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4963/2022).
 3. Ο προϊστάμενος της περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τις οδηγίες του δικαστικού λειτουργού της παρ. 2, διευθύνει την υπηρεσία, συντονίζει τις εργασίες της υπηρεσίας και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 4963/2022).
 4. Για τη στελέχωση περιφερειακής υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα στο μέγαρο διοικητικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, από τις οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9, πληρώνονται οι είκοσι (20), από τις οποίες η μία (1) είναι κατηγορίας ΠΕ, ο δύο (2) είναι κατηγορίας ΤΕ και οι δεκαεπτά (17) είναι κατηγορίας ΔΕ.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα

Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα είναι οι ακόλουθες:

α) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή παραγγελίας του ανακριτή (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α υποπερ. αα του ν. 4963/2022). Την αρμοδιότητα αυτή ασκούν αποκλειστικά υπάλληλοι κλάδου ΠΕ, απόφοιτοι Νομικών Τμημάτων Νομικών Σχολών του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019, (Α’ 96), ΚΠΔ],

β) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων, των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών γραπτών αιτημάτων από δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή προδικαστικών αποφάσεων ή διατάξεων δικαστηρίων, οι υπάλληλοι του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συντάσσουν γραπτές εκθέσεις επί επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων. Αναφορικά με τη φύση τους και την αποδεικτική τους δύναμη, οι εκθέσεις του προηγουμένου εδαφίου αποτελούν, ανάλογα με τη φύση των διαφορών, αποδεικτικά μέσα κατά την έννοια των άρθρων 178 του ΚΠΔ, 339 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] και 147 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, (Α’ 97), ΚΔΔ], τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα. Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δύνανται να διατάξουν, είτε κατόπιν αιτήματος των διαδίκων είτε αυτεπάγγελτα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων, για τα οποία προηγήθηκε γραπτή επιστημονική ή τεχνική έκθεση της Δικαστικής Αστυνομίας. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας είναι πλήρως αιτιολογημένες (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α υποπερ. αβ του ν. 4963/2022) και

γ) η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α υποπερ. αγ του ν. 4963/2022).

 

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα

Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα είναι οι ακόλουθες:

α) η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,

β) η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και

γ) η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων (άρθρο 4 παρ. 2 περ. β του ν. 4963/2022).

 

Άρθρο 8

Οργανικές θέσεις του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

Για τη στελέχωση του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνονται εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής:

α) πενήντα (50) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), με αρμοδιότητα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή ανακριτικών πράξεων, καθώς και υποβοήθησης του έργου δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,

β) πέντε (5) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και πέντε (5) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων πληροφορικής, επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού, διαδικτύου και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,

γ) είκοσι πέντε (25) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και δεκαπέντε (15) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων λογιστικής, οικονομίας, χρηματιστηριακών συναλλαγών και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις,

δ) είκοσι (20) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων μετάφρασης εγγράφων συνταγμένων σε αλλοδαπή γλώσσα ή σύνταξης εγγράφων προς αλλοδαπές αρχές στην αντίστοιχη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση δικογράφων που αφορούν σε αλλοδαπούς διαδίκους ή κατηγορούμενους ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης στη γλώσσα τους και τη διερμηνεία στο πλαίσιο ποινικής, αστικής ή διοικητικής δίκης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές,

ε) τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Ιατρών, πέντε (5) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και δύο (2) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων, θεμάτων δημόσιας υγείας, θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις,

στ) επτά (7) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών και τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί τεχνολογικών ζητημάτων, πολεοδομικών θεμάτων, ζητημάτων που σχετίζονται με τεχνικές προδιαγραφές σε δημόσιους διαγωνισμούς και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις,

ζ) επτά (7) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολογιών Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί περιβαλλοντικών ζητημάτων, ζητημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις.

 

Άρθρο 9

Οργανικές θέσεις του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

Για τη στελέχωση του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συστήνονται εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται, ως εξής:

α) τριάντα (30) θέσεις κατηγορίας ΠΕ,

β) εβδομήντα (70) θέσεις κατηγορίας ΤΕ και

γ) πεντακόσιες (500) θέσεις κατηγορίας ΔΕ.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *