Πίνακας με τον χρόνο έναρξης ισχύος των νέων τροποποιήσεων στους Ποινικούς Κώδικες με τον N. 5090/2024

Ενόψει του ότι οι νέες αλλαγές στους ποινικούς κώδικες με τον Ν. 5090/2024 συνοδεύονται από μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 138 Ν. 5090/2024) που προβλέπουν την σταδιακή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και ορίζουν διαφορετικό χρόνο έναρξης ισχύος αυτών, εκτεινόμενο μέχρι και την 1.7.2024, κρίθηκε χρήσιμη η συγκέντρωση των τροποποιούμενων ρυθμίσεων σε έναν πίνακα και παρουσίαση του χρόνου έναρξης κάθε μιας τροποποιούμενης διάταξης.

 

Αθήνα, 26.2.2024

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

 

Λήψη αρχείου σε μορφή WORD

 

Άρθρο ΠΚ/ΚΠΔ Άρθρο Ν. 5090/2024 Αντικείμενο ρύθμισης Χρόνος έναρξης Άρθρο Ν. 5090/2024 που ρυθμίζει την έναρξη

Ποινικός Κώδικας

5 3 Δικαιοδοσία επί εγκλημάτων σε πλοία ή αε­ροσκάφη που φέρουν την ελληνική σημαία 1.5.2024 138 παρ. 1
8 4 Τιμώρηση πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους πράξεως στην αλλοδαπή που στρέφεται κατά υπαλλήλου δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανι­σμού ή φορέα ή απευθύνεται προς αυτούς και της δω­ροδοκίας προσώπου που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για λογαριασμό ξένης χώρας 23.2.2024 138 παρ. 3
47 5 Καθορισμός προϋποθέσεων άμεσης και απλής συνέργειας 1.5.2024 138 παρ. 1
52 6 Διάρκεια κάθειρξης 1.5.2024 138 παρ. 1
54 7 Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων 1.5.2024 138 παρ. 1
57 8 Κατάργηση του υπολογισμού χρηματικής ποινής σε ημερήσιες μονάδες 1.5.2024 138 παρ. 1
69 9 Προσθήκη απέλασης ως μέτρου ασφαλείας 1.7.2024 138 παρ. 2
72 10 Απέλαση αλλοδαπού 1.7.2024 138 παρ. 2
80 11 Κριτήρια υπολογισμού ύψους χρηματικής ποινής 1.5.2024 138 παρ. 1
80 Α 12 Μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρή­μα 1.5.2024 138 παρ. 1
81 13 Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινω­φελούς εργασίας 1.5.2024 138 παρ. 1
82 Α 14 Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά 1.5.2024 138 παρ. 1
83 15 Μειωμένη ποινή 1.5.2024 138 παρ. 1
84 16 Ελαφρυντικές περιστάσεις 1.5.2024 138 παρ. 1
85 17 Συρροή λόγων μείωσης της ποινής 1.5.2024 138 παρ. 1
94 18 Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών 1.5.2024 138 παρ. 1
99 19 Έκτιση και αναστολή εκτέλεσης της ποινής και μέρους της ποινής υπό όρο 1.5.2024 138 παρ. 1
100 136 περ. α Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.5.2024 138 παρ. 1
101 20 Ανάκληση της αναστολής 1.5.2024 138 παρ. 1
104 21 Πρόβλεψη δυνατότητας μη αναστολής πα­ρεπόμενων ποινών 1.5.2024 138 παρ. 1
104 Α 22 Μετατροπή φυλάκισης σε κοινωφελή ερ­γασία 1.5.2024 138 παρ. 1
105 23 Πρόβλεψη δυνατότητας κατ’ οίκον έκτισης ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση 1.7.2024 138 παρ. 2
105 Α 136 περ. α Παροχή κοινωφελούς εργασίας- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.5.2024 138 παρ. 1
105 Β 24 Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης 1.5.2024 138 παρ. 1
106 25 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο 1.5.2024 138 παρ. 1
108 26 Άρση της απόλυσης 1.5.2024 138 παρ. 1
114 27 Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραί­τησης από το δικαίωμα της έγκλησης 1.5.2024 138 παρ. 1
122 28 Διεύρυνση αναμορφωτικών μέτρων 1.7.2024 138 παρ. 2
127 29 Εξορθολογισμός των κριτηρίων περιορι­σμού ανηλίκων σε κατάστημα κράτησης νέων 1.5.2024 138 παρ. 1
128 136 περ. α Αντικατάσταση περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.5.2024 138 παρ. 1
133 30 Επανακαθορισμός ηλικιακού ορίου νεαρών ενηλίκων 1.5.2024 138 παρ. 1
159 31 Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροληψίας πολιτικών προσώπων 23.2.2024 138 παρ. 3
159 Α 32 Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροδοκίας πολιτικών προσώπων 23.2.2024 138 παρ. 3
168 33 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και χώρων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.5.2024 138 παρ. 1
169 Α 34 Παραβίαση συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο και πρακτικού διαμεσολάβησης 1.5.2024 138 παρ. 1
182 35 Παραβίαση περιορισμών διαμονής 1.5.2024 138 παρ. 1
186 36 Πρόκληση και προσφορά για τέλεση εγκλή­ματος 1.5.2024 138 παρ. 1
187 37 Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης 23.2.2024 138 παρ. 3
235 38 Αποδέσμευση της πράξης από την αξία του ωφελήματος, προσαύξηση του ύψους των ποινι­κών κυρώσεων και επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της δωροληψίας λειτουργών ή υπαλλήλων διεθνών ορ­γανισμών 23.2.2024 138 παρ. 3
236 39 Αποδέσμευση της πράξης από την αξία του ωφελήματος, προσαύξηση του ύψους των ποινικών κυρώσεων και επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της δωροδοκίας λειτουργών ή υπαλλήλων διεθνών οργα­νισμών 23.2.2024 138 παρ. 3
237 40 Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών – Επέκταση του αξιοποίνου σε δικαστές που είναι αποσπασμένοι σε διεθνείς οργανισμούς 23.2.2024 138 παρ. 3
264 41 Εμπρησμός 1.5.2024 138 παρ. 1
265 42 Εμπρησμός σε δάση – Προπαρασκευαστικές πράξεις – Παραβίαση προληπτικών μέτρων 1.5.2024 138 παρ. 1
265 Α 43 Προσθήκη της δήμευσης ως παρεπόμενης ποινής στα αδικήματα εμπρησμού σε δάση 1.5.2024 138 παρ. 1
289 44 Απάλειψη του αδικήματος του εμπρησμού δάσους από αμέλεια από το ρυθμιστικό πεδίο της έμπρα­κτης μετάνοιας 1.5.2024 138 παρ. 1
290 Α 45 Συμπερίληψη παραβίασης ερυθρού σημα­τοδότη στις περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης 1.5.2024 138 παρ. 1
302 46 Αύξηση του κατώτατου ορίου ποινής στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόβλεψη προσωπικού λόγου απαλλαγής από την ποινή για οικείους θύματος 1.5.2024 138 παρ. 1
312 47 Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων 1.5.2024 138 παρ. 1
330 48 Παράνομη βία 1.5.2024 138 παρ. 1
333 49 Απειλή 1.5.2024 138 παρ. 1
348 Α 50 Επέκταση του αξιοποίνου σε πρόσωπο που εμ­φανίζεται ως ανήλικο 1.5.2024 138 παρ. 1
348 Γ 51 Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων 1.5.2024 138 παρ. 1
358 52 Επαναφορά της αυτεπάγγελτης δίωξης στο αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής 1.5.2024 138 παρ. 1
361 53 Εξύβριση 1.5.2024 138 παρ. 1
362 136 περ. α Απλή δυσφήμηση- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.5.2024 138 παρ. 1
363 54 Συκοφαντική δυσφήμηση 1.5.2024 138 παρ. 1
365 55 Νομοτεχνική προσαρμογή του αδικήματος της προσβολής μνήμης νεκρού συνεπεία της κατάργη­σης του αδικήματος της δυσφήμησης 1.5.2024 138 παρ. 1
366 56 Νομοτεχνική προσαρμογή των γενικών δι­ατάξεων περί των εγκλημάτων κατά της τιμής συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης 1.5.2024 138 παρ. 1
367 136 περ. α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.5.2024 138 παρ. 1
368 57 Νομοτεχνική προσαρμογή της έγκλησης για τα εγκλήματα κατά της τιμής συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης 1.5.2024 138 παρ. 1
372 58 Κλοπή 1.5.2024 138 παρ. 1
378 59 Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας 1.5.2024 138 παρ. 1
381 60 παρ. 1 Γενικές διατάξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης 1.7.2024 138 παρ. 2
405 60 παρ. 2 Γενικές διατάξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης 1.7.2024 138 παρ. 2
463 136 περ. α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.5.2024 138 παρ. 1

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

7 62 Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση κα­κουργημάτων 1.5.2024 138 παρ. 1
8 63 Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα 1.5.2024 138 παρ. 1
9 64 Σύνθεση εφετείου 1.5.2024 138 παρ. 1
17 65 Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαί­ρεσης 1.5.2024 138 παρ. 1
35 66 Προσθήκη του αλλοδαπού δημοσίου στις περιπτώσεις φορολογικών, οικονομικών και συναφών εγκλημάτων 1.5.2024 138 παρ. 1
43 67 Ποινική δίωξη 1.5.2024 138 παρ. 1
48 68 Αντικατάσταση του αρμόδιου για την έγκρι­ση της διάταξης αποχής από δίωξη επί πλημμελημάτων δικαστικού λειτουργού και πρόβλεψη εφαρμογής επί συμμετοχής ή απόπειρας 1.5.2024 138 παρ. 1
49 69 Αντικατάσταση του αρμόδιου για την έγκρι­ση της διάταξης αποχής από δίωξη επί κακουργημάτων δικαστικού λειτουργού 1.5.2024 138 παρ. 1
50 136 περ. β Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 1.5.2024 138 παρ. 1
52 70 Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος σε περίπτωση απόρριψης της έγκλησης 1.5.2024 138 παρ. 1
53 71 Δίωξη μόνο με έγκληση 23.2.2024 138 παρ. 3
59 72 Προδικαστικά ζητήματα ποινικής δίκης 1.5.2024 138 παρ. 1
61 73 Ζητήματα αστικής – διοικητικής φύσεως – Τροποποίηση άρθρου 61 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 1.5.2024 138 παρ. 1
110 74 Καθ’ ύλην αρμοδιότητα μονομελούς εφετείου 1.5.2024 138 παρ. 1
111 75 Καθ’ ύλην αρμοδιότητα τριμελούς εφετείου 1.5.2024 138 παρ. 1
115 76 Καθ’ ύλην αρμοδιότητα μονομελούς πλημ­μελειοδικείου 1.5.2024 138 παρ. 1
185 77 Κατάργηση της τοιχοκόλλησης ως μέσου δημοσιότητας του πίνακα πραγματογνωμόνων 1.5.2024 138 παρ. 1
215 78 Πρόβλεψη εξαίρεσης εμφάνισης μαρτύρων στην ακροαματική διαδικασία 1.5.2024 138 παρ. 1
218 79 Πρόβλεψη διαρκούς εξέτασης της προ- σφορότητας και αναγκαιότητας μέτρων προστασίας μαρτύρων και δυνατότητας ανάκλησης ή τροποποίη­σής τους 1.5.2024 138 παρ. 1
227 80 Aνήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας 1.5.2024 138 παρ. 1
233 81 Κατάργηση της τοιχοκόλλησης ως μέσου δημοσιότητας του πίνακα διερμηνέων 1.5.2024 138 παρ. 1
238 Α 82 Εξέταση με τεχνολογικά μέσα 1.7.2024 138 παρ. 2
245 83 Διενέργεια προανάκρισης 1.5.2024 138 παρ. 1
254 84 Προσθήκη των προπαρασκευαστικών πρά­ξεων παραχάραξης στα εγκλήματα για τα οποία προ- βλέπονται ειδικές ανακριτικές πράξεις 1.5.2024 138 παρ. 1
265 85 Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων 1.5.2024 138 παρ. 1
269 86 Άρση κατάσχεσης στο στάδιο της ανάκρι­σης 1.5.2024 138 παρ. 1
283 87 Πρόβλεψη περιοριστικού όρου ηλεκτρο­νικής επιτήρησης με τη χρήση τεχνολογίας εντοπισμού θέσης και κίνησης 1.7.2024 138 παρ. 2
284 88 Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση 1.7.2024 138 παρ. 2
288 89 Διαδικασία μετά την απολογία 1.7.2024 138 παρ. 2
291 90 Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων 1.5.2024 138 παρ. 1
292 91 Διαμόρφωση της ποινής πρόσκαιρης κά­θειρξης ως προϋπόθεσης παράτασης της προσωρι­νής κράτησης άνω των δώδεκα μηνών και του μέτρου υπολογισμού της ποινής σε περιπτώσεις απόπειρας ή συνέργειας 1.5.2024 138 παρ. 1
301 92 Νομοτεχνική προσαρμογή της ποινικής συνδιαλλαγής μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρι­σης συνεπεία της επαναφοράς της μετατροπής σε χρη­ματική ποινή 1.5.2024 138 παρ. 1
302 93 Νομοτεχνική προσαρμογή της ποινικής συνδιαλλαγής μετά από την τυπική περάτωση της ανά­κρισης συνεπεία της επαναφοράς της μετατροπής σε χρηματική ποινή 1.5.2024 138 παρ. 1
303 94 Ποινική διαπραγμάτευση 1.5.2024 138 παρ. 1
309 95 Κατ’ εξαίρεση περάτωση της κύριας ανάκρι­σης 23.2.2024 138 παρ. 3
322 96 Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης 1.5.2024 138 παρ. 1
323 97 Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας 1.5.2024 138 παρ. 1
336 98 Θόρυβος και ανυπακοή σε μέτρα που απο- φασίστηκαν ή σε διαταγές που δόθηκαν 1.5.2024 138 παρ. 1
340 99 Υποχρεωτικός διορισμός συνηγόρου στα πλημμελήματα που ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιό­τητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου 1.5.2024 138 παρ. 1
343 100 Σχολιασμός αποδεικτικών μέσων και προ­ετοιμασία του κατηγορουμένου 1.5.2024 138 παρ. 1
349 101 Αναβολή της δίκης 1.5.2024 138 παρ. 1
369 102 Νομοτεχνική προσαρμογή της κατάρτισης και δημοσίευσης των αποφάσεων λόγω της κατάργησης των πενταμελών εφετείων 1.5.2024 138 παρ. 1
404 103 Αρμοδιότητα μικτού ορκωτού δικαστη­ρίου 1.5.2024 138 παρ. 1
405 136 περ. β Αρμοδιότητα τακτικών δικαστών ΜΟΔ 1.5.2024 138 παρ. 1
424 104 Δυνατότητα διατήρησης κράτησης σε πε­ρίπτωση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις 1.5.2024 138 παρ. 1
471 105 Νομοτεχνική προσαρμογή της ανασταλτι­κής δύναμης των ενδίκων μέσων λόγω κατάργησης του πενταμελούς εφετείου 1.5.2024 138 παρ. 1
478 106 Λόγοι έφεσης κατά βουλεύματος 1.5.2024 138 παρ. 1
486 107 Νομοτεχνική προσαρμογή της παραπο­μπής στην αρμοδιότητα εφετείου προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας επί πλημμελημάτων 1.5.2024 138 παρ. 1
487 108 Καθορισμός προθεσμίας συμπληρωμα­τικής αιτιολογίας έφεσης εισαγγελέα 1.5.2024 138 παρ. 1
489 109 Επανακαθορισμός των ορίων του εκκλητού καταδικαστικής απόφασης 1.5.2024 138 παρ. 1
497 110 Ανασταλτική δύναμη έφεσης 1.5.2024 138 παρ. 1
499 111 Δυνατότητα περιορισμού των εξεταστέ­ων μαρτύρων στη δευτεροβάθμια δίκη 1.5.2024 138 παρ. 1
500 112 Περιορισμός κλήτευσης διαδίκων στη συ­ζήτηση της αναίρεσης 1.5.2024 138 παρ. 1
512 113 Περιορισμός κλήτευσης διαδίκων στη συ­ζήτηση της αναίρεσης 1.5.2024 138 παρ. 1
577 114 Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν 1.5.2024 138 παρ. 1
578 115 Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων 1.5.2024 138 παρ. 1
580 116 Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση 1.5.2024 138 παρ. 1

Ν. 1882/1990 (Χρέη στο Δημόσιο)

Άρθρο Ν. 1882/1990 Άρθρο Ν. 5090/2024   Χρόνος έναρξης Άρθρο Ν. 5090/2024 που ρυθμίζει την έναρξη
25 61 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο 1.5.2024 138 παρ. 1

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *