Προληπτικά μέτρα ενόψει κατάθεσης αίτησης για πτώχευση μικρού αντικειμένου- ΔΕΚΤΗ

Λήψη απόφασης σε μορφή word

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν. 4738/2020

 

Αριθμός απόφασης

       /2022

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Γεώργιο Δελή, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα.

  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την ………………. για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος ……………………………………., κατοίκου Αθηνών Αττικής, επί της οδού ……………………, αρ. …………., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του …………………… (ΑΜ ΔΣΑ ……….).

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η, από …………………… αίτησή του, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό …………../…./………….., και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, οπότε και εκφωνήθηκε από τη σειρά του σχετικού εκθέματος, για τους λόγους που επικαλείται.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4738/2020 μετά την υποβολή της αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση, ο πρόεδρος του αρμόδιου κατά το άρθρο 78 δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, μέχρι να δημοσιευθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας η απόφαση επί της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. Ενδεικτικά μπορεί να διαταχθεί: α) η απαγόρευση διάθεσης περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, β) η ολική ή μερική ή υπό όρους αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και γ) δικαστική μεσεγγύηση. Όπως προκύπτει, όμως, από τις διατάξεις των άρθρ. 86 παρ 2 και 174 του ν. 4738/2020, η αναστολή των ατομικών διώξεων δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση, καθώς στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου κατ’ άρθρ. 186 ακολουθείται μόνο η κατ΄ιδίαν εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του κεφαλαίου Γ’ και δεν μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα για εκποίηση επιχείρησης ως λειτουργικού συνόλου, ενώ, περαιτέρω στην παρ. 3 του άρθρ. 86 προβλέπεται: 1) στο εδ. α’ ότι τα μέτρα δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης. Η έννοια της παροχής της χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι μια υπερκείμενη έννοια στην οποία υπάγονται, ως υποκείμενες έννοιες, όλοι οι αναγνωρισμένοι από την εθνική έννομη τάξη, τρόποι μεταβίβασης κυριότητας και ενεχυρίασης χρημάτων, τίτλων και απαιτήσεων με σκοπό την εμπράγματη ασφάλεια (ενεχύραση απαιτήσεων), και 2) στο εδ. β’ της παραπάνω παρ. 3, ότι δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, αιτείται, προ της εκδόσεως αποφάσεως επί της, από ……….. με ΑΠ ΗΜΦ …………/………… και ΑΔ ΗΜΦ …………, αίτησής του για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. …………………., να ληφθούν προληπτικά μέτρα που θα απαγορεύουν τις ατομικές καταδιώξεις και κάθε διαδικασία ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.          Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτό η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των αρ. 682 επ. ΚΠολΔ, είναι, δε, νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του αρ. 86 του ν 4738/2020, και, ως εκ τούτου, πρέπει, προ του κινδύνου να μεταβληθεί προς το χείρον η νομική και περιουσιακή κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος – οφειλέτη, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ληφθούν, υπό την επιφύλαξη των άρθρ. 174 και 86 παρ. 2 και 3 του ν. 4738/2020, τα οριζόμενα στο διατακτικό προληπτικά μέτρα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την λήψη προληπτικών μέτρων και συγκεκριμένα: α) την αναστολή, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της εκκρεμούς αίτησης πτωχεύσεως, όλων των μέτρων, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών και των εν γένει δανειστών χρηματικών αξιώσεων, που στρέφονται κατά του αιτούντος – οφειλέτη, ή τη συνέχιση τυχόν τέτοιων εκκρεμών μέτρων, καθώς, και όλων των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εν γένει σε βάρος του, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διαταγής πληρωμής, της λήψης μέτρων διοικητικής εκτέλεσης και λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, και β) την απαγόρευση διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου από ή προς τον αιτούντα – οφειλέτη.

Η λήψη των προληπτικών μέτρων α) δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών του αιτούντος – οφειλέτη επί περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχουν λάβει εμπράγματη εξασφάλιση. β) Από αυτή δεν μπορούν να  θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας, καθώς και τα δικαιώματα του εκδοχέα απαίτησης που εκχωρήθηκε από τον οφειλέτη στον πιστωτή προς εξασφάλιση ή προς ικανοποίησή του από το προϊόν της είσπραξης. Και γ) από αυτή δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο αιτών – οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων.

Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία διαδίκων και πληρεξουσίων δικηγόρων στις ………….

 

Ο Ειρηνοδίκης                                                για τη δημοσίευση

.                                                                                Η Γραμματέας

 

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *