Σχέδιο τροποποίησης Κανονισμών Δικαστηρίων με πρόβλεψη για ανώτατη ετήσια χρέωση ανά Δικαστή

Παραθέτουμε Σχέδιο για τροποποίηση των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δικαστηρίων με πρόβλεψη για ανώτατη ετήσια χρέωση ανά Δικαστή, όπως το είχαμε επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας μας στο Προεδρείο της ΕΔΕ.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗ

 

 

            ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα Δικαστήρια, όπου λειτουργούν περισσότερα Τμήματα για τις πολιτικές υποθέσεις, στις διατάξεις για την ίδρυση των Τμημάτων αυτών και την κατανομή των σχετικών υποθέσεων θα περιληφθεί πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό χρέωσης ανά δικαστή, με βάση την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της διαφοράς, συνεκτιμώντας και τον μέσο αριθμό χρέωσης των δικαστών κατά τα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα πριν την ουσιαστική έναρξη ισχύος του Ν. 4335/2015. Οι διατάξεις που ακολουθούν και θα ενταχθούν στους υπό τροποποίηση κανονισμούς, εξειδικεύουν τον τρόπο προσδιορισμού των υποθέσεων στα πινάκια, τον αριθμό των προσδιοριζόμενων υποθέσεων και τις συνέπειες υπέρβασης του ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά δικαστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ …..

Άρθρο ….

Προσδιορισμός υποθέσεων

            Ο προσδιορισμός των υποθέσεων εντός του δικαστικού έτους γίνεται με ευθύνη του Διευθύνοντος το Δικαστήριο Δικαστή και με βάση τον αριθμό των υπηρετούντων Δικαστών σε συνδυασμό προς τον ανώτατο αριθμό χρέωσης ανά Δικαστή σε κάθε Πολιτικό Τμήμα.

 Άρθρο ….

Ανώτατος αριθμός χρέωσης υποθέσεων ανά Δικαστή

         1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού: α) ως «υπόθεση» νοείται κάθε εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που εισάγονται μετά από ανασυζήτηση κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ· η χωριστή εκδίκασή τους ή η τυχόν συνεκδίκασή τους είναι αδιάφορη. Σε περίπτωση επίσπευσης εκδίκασης περισσότερων υποθέσεων με την πιο πάνω έννοια με μία κλήση, ο αριθμός των υποθέσεων κρίνεται αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των εισαγωγικών δικογράφων (αγωγή ή αίτηση) και β) ως «χρέωση» υπόθεσης νοείται η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, μετά την οποία αναμένεται η έκδοση απόφασης από τον συγκεκριμένο Δικαστή και σε περίπτωση πολυμελούς σύνθεσης από συγκεκριμένο Δικαστή ως εισηγητή.

         2. Εκτός του αριθμού των κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου) προσδιοριζόμενων υποθέσεων, ο αριθμός των υποθέσεων που χρεώνεται κάθε Δικαστής κατά τη διάρκεια ενός δικαστικού έτους δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ανώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο …… (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ). Οι υποθέσεις αυτές κατανέμονται ανά μήνα κατά το δυνατόν συμμέτρως. Για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων δεν ισχύει περιορισμός στην ανώτατη κατ’ έτος χρέωση. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός εκείνων που αφορούν στην πτωχευτική διαδικασία και στη διαδικασία εξυγίανσης ή στην εφαρμογή του Ν. 3859/2010 ή σε υποθέσεις  σχετικές με το Κτηματολόγιο.

         3. Σε περίπτωση μετακίνησης Δικαστή από ένα Τμήμα σε άλλο, με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου- θα συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση), η χρέωση πρέπει να είναι ανάλογη με τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας σε κάθε Τμήμα, συνυπολογιζομένης και της τυχόν υπέρβασης του ανάλογου με τον χρόνο υπηρεσίας στο προηγούμενο Τμήμα ανώτατου αριθμού χρέωσης του συγκεκριμένου Δικαστή.

         4. Σε περίπτωση λήψης από δικαστικό λειτουργό άδειας απουσίας από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, συνεχόμενης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μηνός, η υπηρεσιακή χρέωσή του πρέπει να είναι ανάλογη με τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου δικαστικού έτους, λαμβανομένης υπόψη και της κατάστασης της υγείας του μετά τη λήξη της άδειάς του.

Άρθρο ….

Επιτρεπτή κατ’ εξαίρεση υπέρβαση ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά Δικαστή

            Μόνο κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η υπέρβαση, σε ποσοστό που σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 20%, του ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά Δικαστή, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο ….. (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), σε συνδυασμό με το αμέσως προηγούμενο άρθρο, εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση και αποφανθεί σχετικά με πράξη του ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση). Η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού χρέωσης πρέπει να κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των Δικαστών που υπηρετούν στο ίδιο Τμήμα.

Άρθρο ….

Συνέπειες υπέρβασης του ανώτατου αριθμού χρέωσης ανά Δικαστή

            1. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ετήσιου αριθμού χρέωσης, καθώς και της κατά το αμέσως προηγούμενο άρθρο προσαύξησης, εφόσον εκδόθηκε σχετική πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση), το Δικαστήριο αναβάλλει αυτεπάγγελτα την εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν χρεωθεί σε Δικαστή, για τον οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί ο ανώτατος ετήσιος αριθμός χρέωσης. Κατά προτίμηση αναβάλλονται οι υποθέσεις που είναι πρωτοείσακτες και έχουν εγγραφεί τελευταίες στο πινάκιο.

            2. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του ανώτατου ετήσιου αριθμού χρέωσης του Δικαστή και της τυχόν κατά το προηγούμενο άρθρο προσαύξησης, μετά από έκδοση σχετικής πράξης από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση), πριν το τέλος του δικαστικού έτους, δεν ανατίθεται πλέον καμία υπόθεση στον συγκεκριμένο Δικαστή. Αν η συμπλήρωση αυτή του ανωτάτου ετήσιου αριθμού χρέωσης και της τυχόν προσαύξησης αφορά σε όλους τους Δικαστές του ίδιου Πολιτικού Τμήματος, οι ήδη προσδιορισμένες υποθέσεις αποσύρονται από τη δικάσιμο και προσδιορίζονται σε μεταγενέστερη δικάσιμο με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (ή του Προέδρου του Δικαστηρίου, ανάλογα με την περίπτωση).

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *