Υ.Α. 59660οικ./12.1.2024 (ΦΕΚ Β΄ 403/22.1.2024) “Δημιουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των άρθρων 155 και 156 του ν. 4620/2019 (Α΄ 96) για την πραγματοποίηση επιδόσεων εγγράφων της ποινικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα”

Αριθμ. 59660οικ.

Δημιουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των άρθρων 155 και 156 του ν. 4620/2019 (Α΄ 96) για την πραγματοποίηση επιδόσεων εγγράφων της ποινικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα

 

(ΦΕΚ Β΄ 403/22.1.2024)

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 155 και 156 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), ως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4937/2022 (Α΄ 106),

β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation – GDPR) (L 119/1),

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

δ) Του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133),

ε) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

στ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

η) της περ. ιβ΄ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α΄ 119),

ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130),

ια) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131),

ιβ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7),

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

ιδ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις (Α΄ 139).

2. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄ 4441).

3. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

4. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

5. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β΄ 4798).

6. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας απόφαση: «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) (Β΄ 988), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β΄ 988)» (Β΄ 3399).

7. Την υπό στοιχεία 43732 ΕΞ 2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση της «Πλατφόρμας» ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η απευθείας ανάθεση του έργου: «Ένταξη της διαδικασίας των Ποινικών Επιδόσεων στο gov.gr», συνολικού κόστους 72.292,00 ευρώ, έγινε με την υπ’ αρ. 5221/14.3.2023 απόφαση της ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. και ο φορέας ΚτΠ Μ.Α.Ε. χρηματοδοτήθηκε με την υπό στοιχεία 2329 ΕΞ 2023/19.1.2023 απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Τέλος, από τη χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν προκύπτουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιδόσεων εγγράφων της ποινικής δίκης

1. Η επίδοση των εγγράφων της ποινικής δίκης με ηλεκτρονικά μέσα στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή μάρτυρα, σύμφωνα με τα άρθρα 155 και 156 ΚΠΔ, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “poinikesepidoseis.gov.gr” (εφεξής «Πλατφόρμα»), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση της «Πλατφόρμας» ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άρθρο 2

Χρήστες της Εφαρμογής – Τρόπος εισόδου στην Υπηρεσία και αυθεντικοποίηση χρηστών

1. Χρήστες της «Πλατφόρμας» είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι και επιμελητές δικαστηρίων που εξουσιοδοτούνται για το λόγο αυτό από την Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Η είσοδος των χρηστών της παρ. 1 στην «Πλατφόρμα» πραγματοποιείται αφού πρώτα αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β΄ 4798).

Άρθρο 3

Όροι και διαδικασία λειτουργίας της Πλατφόρμας

Οι τρόποι εισαγωγής στην «Πλατφόρμα» των εγγράφων προς επίδοση είναι δύο:

α. Η αυτοματοποιημένη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία τα στοιχεία του εγγράφου αποστέλλονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εφεξής ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) μέσω διεπαφής (ΑΡΙ) στην «Πλατφόρμα». Με την παραλαβή του εγγράφου από την «Πλατφόρμα» ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία απόθεσης στη Θυρίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) (εφεξής «Θυρίδα»), ελέγχοντας την εγκυρότητα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπλεκόμενου προσώπου.

Εάν ο ΑΦΜ δεν υπάρχει ή δεν είναι έγκυρο η διαδικασία τερματίζεται, αποστέλλεται στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ- σχετικό μήνυμα λάθους και ακολουθείται πλέον η διαδικασία φυσικής επίδοσης της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 4620/2019.

Εάν ο ΑΦΜ είναι έγκυρος η «Πλατφόρμα» διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), αντλεί από αυτό τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπλεκομένου, εφόσον ο εμπλεκόμενος έχει εγγραφεί στο Μητρώο. Τα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας προστίθενται στην επίδοση. Με την αυτόματη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοσης σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή.

Ακολούθως το έγγραφο επίδοσης αποστέλλεται αυτόματα μέσω της «πλατφόρμας» στη Θυρίδα του πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 1 και 156 παρ. 1 ΚΠΔ και λαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Με την επιτυχημένη απόθεση του εγγράφου στη Θυρίδα του πολίτη η «Πλατφόρμα» λαμβάνει σχετική απάντηση που περιλαμβάνει τις πληροφορίες σύμφωνα με τον τύπο του εγγράφου (Κλήση Μάρτυρα, Κλητήριο θέσπισμα, Κλήση Κατηγορουμένου, Διάταξη, Βούλευμα, Απόφαση, Ποινική Διαταγή) καθώς και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

β. Η χειροκίνητη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Εισαγγελίας εισέρχεται στην «Πλατφόρμα» αφού πρώτα αυθεντικοποιηθεί με τους Κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αντλεί από τη δικογραφία στην ανάλογη για το κάθε έγγραφο φόρμα της «Πλατφόρμας». Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία το σύστημα διαλειτουργεί με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοση, σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή.

Όπου στον Kώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπεται η σημείωση τόπου και χρονολογίας επίδοσης ή και η επίσημη σφραγίδα και η υπογραφή του εισαγγελέα στο έγγραφο που επιδίδεται, για τις ανάγκες της ψηφιακής επίδοσης νοούνται ότι τίθενται με την θέση επί του εγ- γράφου των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Ακολούθως το έγγραφο επίδοσης αποστέλλεται αυτόματα μέσω της «πλατφόρμας» στη Θυρίδα του πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 παρ. 1 και 156 παρ. 1 ΚΠΔ και λαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4

Τρόπος παραλαβής της ηλεκτρονικής επίδοσης – Απαραίτητες διαλειτουργικότητες

1. Αφού δημιουργηθεί ηλεκτρονικά το έγγραφο της επίδοσης σύμφωνα με έναν εκ των δύο τρόπων που περιγράφονται στο άρθρο 3 το έγγραφο αποστέλλεται στη Θυρίδα του πολίτη.

2. Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται, μέσω της θυρίδας του πολίτη, με την αποστολή SMS, καθώς και με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτό είτε έχει αντληθεί από το ΕΜΕπ, είτε από το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, είτε έχει συμπληρωθεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του της Εισαγγελίας, κατά τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων στην «Πλατφόρμα».

3. Σε περίπτωση που εντοπίζονται περισσότερα από ένα κινητά τηλέφωνα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή θα γίνεται σε όλα τα διαθέσιμα κινητά τηλέφωνα (έως τρία) και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (έως τρείς).

4. Οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5

Αποδεικτικό επίδοσης

1. Εφόσον ακολουθείται η αυτοματοποιημένη διαδικασία της περ. α του άρθρου 3, μετά την ολοκληρωμένη απόθεση του εγγράφου επίδοσης στη θυρίδα του πολίτη, η «Πλατφόρμα» αποστέλλει τις πληροφορίες του εγγράφου στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ-, το οποίο δημιουργεί το έγγραφο «Αποδεικτικό Επίδοσης».

2. Εφόσον ακολουθείται η χειροκίνητη διαδικασία της περ. β του άρθρου 3, μετά την ολοκληρωμένη απόθεση του εγγράφου επίδοσης στη θυρίδα του πολίτη, το έγγραφο «Αποδεικτικό Επίδοσης» της δημιουργείται εξ ολοκλήρου από την Πλατφόρμα.

3. Το αποδεικτικό επίδοσης των παρ. 1 και 2 περιέχει τα χαρακτηριστικά του εγγράφου της επίδοσης, τα οποίο είναι το QR code και οι λεπτομέρειες της επίδοσης.

4. Ο χρήστης του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ- εκτυπώνει το έγγραφο αυτό, και το ενσωματώνει στο φάκελο της Δικογραφίας ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Άρθρο 6

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της νομιμότητας της επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι χρήστες της «Πλατφόρμας» έχουν την υποχρέωση επεξεργασίας των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παρούσας.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με εξαίρεση τις επιδόσεις κλητήριων θεσπισμάτων, κλήσεων κατηγορουμένων, διατάξεων, βουλευμάτων, αποφάσεων (πλην αποφάσεων ποινικών διαταγών και λιπομαρτύρων), των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

0 replies

Αφήστε το σχόλιο σας

Θα θέλατε να λάβετε μέρος στην συζήτηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *